26. leden 2005


U S N E S E N Í

z mimořádné schůze Rady města Český Těšín, konané dne 26. ledna 2005

 

2084/mim.RM

26. 1. 2005  

Poskytnutí finančních příspěvků na ozdravné pobyty seniorů města v roce 2005, pobytové místo Luhačovice, Hotel Rosa a Penzion Sova (SO)

Rada města  Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních příspěvků na ozdravné pobyty seniorů města v roce 2005, pobytové místo Luhačovice, Hotel Rosa a Penzion Sova

Podmínky poskytnutí finančních příspěvků účastníkům ozdravného pobytu:

- trvalé bydliště na území města

- účastník je příjemcem starobního, plného invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (pobíraný důchod je jediným zdrojem příjmu)

- ozdravný pobyt je poskytován 1x za volební období (přednost mají občané, kteří se pobytu dosud nezúčastnili)

- ozdravný pobyt je poskytován zdarma

- dobrý zdravotní stav

- na poskytnutí ozdravného pobytu není právní nárok

2085/mim.RM

26. 1. 2005  

Zimní ozdravný pobyt” v Horní Bečvě           (ŠaK)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 1. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, konání akce “Zimní ozdravný pobyt dětí” v době jarních prázdnin

2. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pro akci “Zimní ozdravný pobyt dětí” výběr Hotelu Cherry v Horní Bečvě v termínu  12.3. – 19.3.2005

3. v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podmínky poskytnutí finančního příspěvku účastníkům “Zimního ozdravného pobytu dětí”:

-  dítě je občanem Českého Těšína

-  dítě v době konání ozdravného pobytu dosáhne věku 7 let a nepřesáhne věk 13 let (výjimečně mohou být zařazeny děti, které nepřesáhnou 14 let, pokud se již v tomto volebním období na ozdravný pobyt pořádaný městem Český Těšín hlásily a z kapacitních důvodů nemohly být zařazeny)

-  přednostní zařazení platí pro děti, které v tomto volebním období doposud nečerpaly příspěvek města Český Těšín na ozdravný pobyt

-  dítě, u kterého budou zjištěny závažné kázeňské prohřešky, nebude vybráno

-  doplatek dítěte na poukaz činí 500,- Kč

-  náklady na lyžařské vleky si děti financují ze svého kapesného

-  na poskytnutí příspěvku není právní nárok

4. dohodu o spolupráci na pořádání tohoto “Zimního ozdravného pobytu dětí” s Domem dětí a mládeže, Hrabinská 33, Český Těšín, zast. Evou Juricovou, ředitelkou

 

2086/mim.RM

26. 1. 2005  

Mandátní smlouva o obstarání správy sportovního areálu při Základní škole Český Těšín Ostravská 1710 (ŠaK)

Rada města Český Těšín

1. r u š í

 usnesení Rady města Český Těšín č. 1898/26.RM ze dne 10.11.2004

2. s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření mandátní smlouvy o obstarání správy sportovního areálu při Základní škole Český Těšín Ostravská 1710 a výkonu dalších práv a povinností mezi městem Český Těšín a Městskou realitní Český Těšín, a.s. na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2005

3. p o v ě ř u j e

 Městskou realitní Český Těšín, a.s. s účinností od 1.2.2005 po dobu trvání mandátní smlouvy o obstarání správy sportovního areálu při Základní škole Český Těšín Ostravská 1710 a výkonu dalších práv a povinností výběrem poplatku za služby spojené s užíváním umělého osvětlení sportovního areálu ve výši 50,- Kč za každou započatou hodinu

4. s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, užívání sportovního areálu při Základní škole Český Těšín Ostravská 1710 bezplatně

2087/mim.RM

26. 1. 2005  

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o obstarání správy zimního stadionu

a koupaliště a výkonu dalších práv a povinností

(SM)

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 3, odst. 3.6, OS č. 9/2003, zásady zajištění účetnictví MěÚ Český Těšín

s c h v a l u j e

 bod 1. zrušen bodem 1 usnesení č. 2270/31. RM ze dne 13. 4. 2005

 1.   uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 9.10.2001 o obstarání správy zimního stadionu a koupaliště a výkonu dalších práv a povinností uzavřené mezi městem Český Těšín a Městskou realitní Český Těšín, a.s. za podmínky doložení kalkulace nákladů na zajištění správy zimního stadionu a koupaliště

2.   poskytnutí zálohových plateb dle splátkového kalendáře na zajištění údržby zařízení

Ing. Jindřich Sznapka

starosta města

 

 

 

Ing. Vít Slováček

místostarosta města

 

 

Marian Kuś

místostarosta města

Mynarzová Kateřina
30. 11. 2005
autor: Žáková Jana