19. leden 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze Rady města Český Těšín, konané dne 19. 1. 2005

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 2025/28.RM    Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů doručených na adresu rady města    (TA)

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í

1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města
1.2. přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 8. 12. 2004 do 18. 1. 2005

2. s c h v a l u j e

vyřazení z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:
1807/24.RM, 1808/24.RM, 1813/24.RM – bod 1, 1826/25.RM, 1828/25.RM, 1849/25.RM, 1860/25.RM, 1870/25.RM, 1871/25.RM, 1873/25.RM, 1889/26.RM, 1896/26.RM, 1897/26.RM, 1900/26.RM, 1901/26.RM, 1910/26.RM, 1915/26.RM, 1919/26.RM – bod 2, 1924/26.RM, 1927/26.RM, 1930/26.RM, 1931/26.RM, 1934/26.RM, 1937/26.RM, 1938/26.RM, 1942/26.RM, 1943/26.RM – bod 1, 1953/mim.RM, 1954/mim.RM, 1955/mim.RM, 1956/27.RM, 1957/27.RM, 1958/27.RM, 1959/27.RM, 1960/27.RM, 1961/27.RM, 1962/27.RM, 1963/27.RM, 1964/27.RM, 1965/27.RM, 1966/27.RM, 1967/27.RM, 1968/27.RM, 1969/27.RM, 1970/27.RM, 1971/27.RM, 1972/27.RM, 1973/27.RM, 1974/27.RM, 1975/27.RM, 1976/27.RM, 1977/27.RM, 1978/27.RM, 1979/27.RM, 1980/27.RM, 1981/27.RM, 1983/27.RM, 1984/27.RM, 1985/27.RM, 1986/27.RM, 1987/27.RM, 1988/27.RM, 1989/27.RM, 1990/27.RM, 1991/27.RM, 1992/27.RM, 1993/27.RM, 1995/27.RM – bod 2, 1997/27.RM, 1998/27.RM, 1999/27.RM, 2000/27.RM, 2001/27.RM, 2002/27.RM,2003/27.RM, 2005/27.RM, 2007/27.RM, 2008/27.RM, 2009/27.RM, 2010/27.RM, 2012/27.RM, 2013/27.RM, 2014/27.RM, 2015/27.RM, 2016/27.RM, 2017/27.RM, 2018/mim.RM, 2019/mim.RM, 2020/mim.RM, 2021/mim.RM

a   ú k o l ů   č.:
228/13/R/SM, 425/25/R/SM, 431/26/R/SM, 436/27/R/FO, 437/27/R/SM, 439/27/R/SM, 440/27/R/SM, 441/27/R/SM, 442/27/R/FO, 444/27/R/SM, 445/27/R/SM, 446/27/R/FO


2026/28.RM    Opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 24. 11. 2004

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 24. 11. 2004

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín vyřadit z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:
537/10.ZM, 539/10.ZM, 540/10.ZM, 541/10.ZM, 542/10.ZM, 543/10.ZM, 544/10.ZM, 545/10.ZM, 546/10.ZM, 548/10.ZM, 549/10.ZM, 550/10.ZM, 553/10.ZM, 557/10.ZM, 558/10.ZM, 559/10.ZM, 560/10.ZM, 561/10.ZM, 562/10.ZM, 563/10.ZM, 564/10.ZM, 565/10.ZM, 572/10.ZM, 573/10.ZM, 576/10.ZM, 577/10.ZM, 579/10.ZM, 580/10.ZM, 582/10.ZM, 583/10.ZM, 584/10.ZM, 585/10.ZM, 586/10.ZM, 588/10.ZM, 589/10.ZM    

a   ú k o l ů   č.:
59/10/ZM/FO, 62/10/ZM/ŽaD


2027/28.RM    Zrušení elektrické přípojky v Chotěbuzi (MP)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

zrušení elektrické přípojky nn do unimobuňky na hraničním přechodu do PL v Chotěbuzi, její likvidaci firmou CASEL CZ Co., s.r.o., Chotěbuz a odpis této přípojky z evidence majetku města Český Těšín


2028/28.RM    Vyjádření k dopisu p. W. O. ze dne 3.1.2005 Radě města Český Těšín (MP)

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

vyjádření ředitele Městské policie Český Těšín ke stížnosti p. W. O. ze dne 3.1.2005 Radě města Český Těšín


2029/28.RM    Žádost o povolení k užití znaku města (OS)

Rada města Český Těšín podle čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 OZV č. 3/1994 o znaku a vlajce města Český Těšín, ve znění OZV č. 7/2000 a OZV č. 3/2004

p o v o l u j e

vydavateli Vladimíra Chovancová – 3A Design, Ostrava – Poruba, bezplatné užití znaku města Český Těšín na nové barevné mapy města Český Těšín


2030/28.RM    Návrh obecně závazné vyhlášky POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN  (OS)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN dle doplněného návrhu


2031/28.RM    Dodatek č. 01 ke smlouvě na poskytování telekomunikačních služeb .č 2497102001 (OS)

Rada města Český Těšín podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e           

uzavření Dodatku č. 01 ke smlouvě č. 2497102001 na poskytování telekomunikačních služeb všech pevných linek Městského úřadu Český Těšín s firmou Tiskali Telekomunikace ČR, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7, na dobu určitou v délce jednoho roku, tzn. do 31.1.2006


2032/28.RM    Rozpočet města na rok 2005 (FO)

Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení par. 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet města na rok 2005 v rozsahu tabulek č. 1 – 7; dle upraveného návrhu

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení par. 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací právnickým osobám, k nimž město neplní funkci zřizovatele takto:

2.1 Gerontocentru ČČK, Střelniční 3, Český Těšín, 1.000 tis. Kč na provoz nestátního zařízení sociální péče s trvalým pobytem pro staré, dlouhodobě nemocné a sociálně slabé občany města.
2.2 Slezské diakonii, organizaci pro křesťanskou sociální práci při Slezské církvi evangelické a. v., Na Nivách 7, Český Těšín, 950 tis. Kč na částečné financování provozu středisek Lydie, Eden, Eben Ezer, Agentury podporovaného zaměstnávání a střediska Osobní asistence.
2.3 Charitě Český Těšín, Štefánikova 3, Český Těšín, 1.200 tis. Kč na částečné financování charitních projektů.
2.4 Slezské humanitě, humanitárnímu společenství pro zdravotnictví a sociální pomoc se sídlem na ul. Sokolovské 1761, Karviná – Nové Město, 857 tis. Kč na financování Domova seniorů a osob s postižením Český Těšín.
2.5 Občanskému sdružení AVE, Ostravská 1628, Český Těšín, 200 tis. Kč na financování provozu Volnočasového střediska pro neorganizované děti a mládež STŘEP.
2.6 Římskokatolické farnosti Český Těšín, Masarykovy sady 24, Český Těšín, 200 tis. Kč na financování nákladů spojených s odvedením dešťových vod od základu budovy kostela.
2.7 Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, Petrohradská 9, Praha 10, 30 tis. Kč na financování převozu humanitární pomoci lidem postiženým živelnou katastrofou na bývalou Podkarpatskou Rus.
2.8 Evangelickému sboru a.v. ČCE,  nám. Dr. M. Luthera 1-Rozvoj, Český Těšín, 200 tis. Kč na pořízení a instalaci schodišťové plošiny pro tělesně postižené.
2.9 Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v., Na Nivách 8/9, Český Těšín, 100 tis. Kč na rekonstrukci pohonu zvonů vč. dodání přímočarých motorů a ovládacích hodin.
2.10 Bus Slezsko a.s. Třinec 2.320 tis. Kč na financování ostatní dopravní obslužnosti.
2.11 Bus Slezsko a.s. Třinec 3.100 tis. Kč na financování MHD v Českém Těšíně.
2.12 Firmě KULA, s.r.o., Karviná 300 tis. Kč na financování ostatní dopravní obslužnosti

3. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení par. 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací právnickým osobám, k nimž město neplní funkci zřizovatele takto:
3.1 Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, č.p. 210, 739 53 Komorní Lhotka, na financování nákladů na provoz ústavu.
3.2 Konventu sester Alžbětinek, Bezručova 395, 739 91 Jablunkov, na vybavení obytných prostor Domova sv. Alžběty.

4. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín uložit podle ustanovení par. 28, odst. 4, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2005 těmto příspěvkovým organizacím města:
4.1 Domovu důchodců v Českém Těšíně v celkové výši 1.970 tis. Kč.
4.2 ZŠ Slovenská v celkové výši 1.250 tis. Kč.


2033/28.RM    Pronájem části pozemku za účelem umístění reklamního poutače (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 691/8, ost. plocha, k.ú. Český Těšín, za účelem umístění reklamního poutače společnosti ART REALITY, s.r.o., za podmínek:
- pronájem na dobu neurčitou
- účel: umístění reklamního poutače o rozměrech 1,5 m x 1,2 m
- nájemné dle usnesení RM č. 435/11.MR ze dne 5.10.1995: celkem Kč 3.000,-/rok (1 m2 – Kč 2.000,-/rok + za každý další započatý metr – Kč 1.000,-/rok)


2034/28.RM    Pronájem pozemku pod prodejním stánkem (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 810/51, vým. 22,5 m2, ost. pl., ost. kom., k.ú. Český Těšín, která je dotčena stavbou prodejního stánku, vlastníku tohoto stánku a to p. G. O. doba pronájmu na neurčito nájemné dle usnesení č. 616/8.RM ve výši 330,- Kč/m2/rok, celkem tedy 7.425,- Kč/rok + valorizace


2035/28.RM    Pronájem části pozemku pod prodejním stánkem (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 810/51, vým. 15 m2, ost. pl., ost. komunikace, k.ú. Český Těšín, která je dotčena stavbou prodejního stánku, s vlastníkem tohoto stánku, a to paní Z. V.
doba pronájmu: na neurčito
nájemné: Kč 330,- /m2/rok + valorizace dle usnesení č. 616/8.RM, celkem tedy Kč 4.950,- /rok + valorizace


2036/28.RM    Pronájem části pozemku parc.č. 1829/1, k.ú. Český Těšín (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 1829/1 ve vým. 20 m2, ost. pl., k.ú. Český Těšín, zastavěného dvojbuňkou, s vlastníkem této stavby, a to se společností Transportservis Český Těšín, s.r.o.
doba pronájmu: na neurčito
nájemné: Kč 990,- /m2/rok + valorizace dle usnesení č. 616/8.RM, celkem tedy Kč 19.800,- /rok + valorizace


2037/28.RM    Pronájem části pozemku k výstavbě garáže (FO)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2496/1, vým. 22 m2, ost. pl., k.ú. Český Těšín, za účelem výstavby garáže, a to manželům A. a A. N. pronájem na dobu určitou do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nájemné dle výměru MF č. 01/2004, ve výši Kč 9,-/m2/rok, celkem tedy Kč 198,-/rok

2. d o p o r u č u j e

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části pozemku parc.č. 2496/1, vým. 22 m2, ost. pl., k.ú. Český Těšín, za účelem výstavby garáže po dokončení a kolaudaci stavby


2038/28.RM    Pronájem pozemků v areálu parku A. Sikory (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v areálu parku A. Sikory:
- parc.č. 2413, vým. 2067 m2, vodní pl. rybník, vč. rybníku a zábradlí
- parc.č. 2414/1, vým. 15030 m2, ost. pl. sportoviště
- parc.č. 2414/2, vým. 651 m2, zast. pl. a nádv.
- živičné chodníky na poz. p.č. 2414/1
- veř. osvětlení vč. rozvaděčů pro stánk. prodej na poz. p.č. 2414/1
- oplocení parku (mimo oplocení sousedících RD)
- parkové lavičky, odpadkové koše a dětské atrakce
vše k.ú. Český Těšín

za podmínek:
a) uzavření nájemní smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty s FC IRP, tj. po dni 28.2.2005
b) doba pronájmu na dobu neurčitou
c) nájemné smluvní Kč 100,-/rok
d) účel: provozování restaurace a konání kulturních akcí
e) opravy a údržba vlastním nákladem
f) zahájení činnosti nejpozději v termínu od 1.6.2005
g) 2x ročně bezúplatně zpřístupnit předmět nájmu pro konání kulturních akcí města Č.Těšín
h) nesplnění podmínek je důvodem k výpovědi nájemní smlouvy se společností Artinex CZ s.r.o., se sídlem Český Těšín, Horní Žukov čp. 57


2039/28.RM    Snížení sazby nájemného, ukončení platnosti nájemní smlouvy (FO)

Rada města Český Těšín

1. n e s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, snížení sazby nájemného za užívání pozemku p.č. 1695/3, vým. 33 m2, k.ú. Český Těšín, v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu č. 1/98/FO ze dne 4.2.1998, na kterém je umístěn prodejní stánek ve vlastnictví nájemce tj. Ing. V. W.

2. s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení platnosti nájemní smlouvy č. 1/98/FO ze dne 4.2.1998 uzavřené mezi městem Český Těšín a p. Ing. V. W. dohodou ke dni odstranění prodejního stánku z pronajímaného pozemku tj. z pozemku p.č. 1695/3, k.ú. Český Těšín


2040/28.RM    Odstoupení od kupní smlouvy (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín vzít na vědomí v návaznosti na usnesení č. 179/5.ZM ze dne 24.9.2003, kterým byl, v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen prodej pozemku parc.č. 51, k.ú. Koňakov, za kupní cenu ve výši Kč 224.210,-, M. G., a na usnesení č. 498/9.ZM ze dne 15.9.2004, kterým byl prodloužen termín splatnosti kupní ceny do 31.10.2004, odstoupení od kupní smlouvy č. V 31/03/FO ze dne 21.6.2004, s odvoláním na článek VII. kupní smlouvy a ve smyslu § 48 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, Občanského zákoníku, z důvodu nezaplacení kupní ceny v dané výši a v prodlouženém termínu.


2041/28.RM    Výkup pozemků p.č. 2941/652 a p.č. 2941/653, k.ú. Český Těšín  (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výkup pozemků parc.č. 2941/652, vým. 24 m2, ost. pl. a parc.č. 2941/653, vým. 185 m2, ost. pl., vše k.ú. Český Těšín za cenu smluvní ve výši 60,- Kč/m2 s odvoláním na § 39 odst. 2 zákona jako pozemek pod místní komunikací, tj. celkem ve výši Kč 12.540,-, od pana J. J.


2042/28.RM    Bezúplatný převod pozemku (FO)

Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parc.č. 848/4, vým. 197 m2, ost. pl. kom., k.ú. Horní Žukov z vlastnictví Zemědělského podniku Razová, s.p., do vlastnictví města Český Těšín

2. n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parc.č. 303, vým. 6432 m2, ost. pl. kom., k.ú. Stanislavice z vlastnictví Zemědělského podniku Razová, s.p., do vlastnictví města Český Těšín


2043/28.RM    Zřízení věcného břemene – trpění optické kabelové trasy (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o věcném břemeni – trpění stavby optické kabelové trasy Brno-Ostrava-Č.Těšín na pozemku p.č. 1569, k.ú. Dolní Žukov s investorem stavby SELF servis Brno, jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou úhradu ve výši Kč 355,-


2044/28.RM    Zřízení věcného břemene na pozemku města (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřízení věcného břemene umístění a provozování stavby “Rekonstrukce vtl. plynovodu DN 500 Žukov – Třinec” na pozemku města parc.č. 470, ost. pl. ost. kom., k.ú. Dolní Žukov, dle geometrického plánu č. 644-59/2004 ze dne 6.9.2004, pro oprávněného Severomoravskou plynárenskou, a.s., Ostrava, za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10.000,-


2045/28.RM    Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemcích města Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. B 9/04/FO   (FO)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění, realizaci a užívání stavby sjezdu a chodníku z ulice Slovenské na pozemcích města parc.č. 1893/142 v rozsahu cca 20 m2, parc.č. 2941/308 v rozsahu cca 15 m2, a parc.č. 1893/35 v rozsahu cca 10 m2, k.ú. Český Těšín, v souvislosti s výstavbou prodejny potravin a parkoviště společnosti Lidl Česká republika, v.o.s., pro spol. Lidl Česká republika, v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5

2. s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. B 9/04/FO ze dne 11.10.2004 uzavřené mezi městem Český Těšín jako budoucím povinným a společností Lidl Česká republika, v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, jako budoucím oprávněným, dle předloženého návrhu


2046/28.RM    Souhlas s umístěním stavby na pozemku města (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umístění, realizaci a užívání stavby odvodu odpadu z čističky odpadních vod na pozemcích p.č. 3527, trvalý travní porost a p.č. 3275, ost. pl., ost. kom., vše v k.ú. Český Těšín pro Ing. J. C.


2047/28.RM    Povinná nabídka majitelům akcií společnosti Severomoravská energetika, a.s. dle § 183b obchodního zákoníku – prodej 1 ks akcie  (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín v souladu s ust. § 85 písm. e zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převzetí a prodej 1 ks akcie společnosti Severomoravská energetika, a.s., se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 709 02, IČ: 47675691 dle povinné nabídky nabyvateli ČEZ, a.s., Hlavní správa, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 za cenu 3.797,- Kč


2048/28.RM    Pronájem části pozemku – umístění směrové šipky  (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3288, ost. pl. ost. kom., k.ú. Český Těšín, za účelem umístění směrové šipky – dopravní značky IS 24c – komunální cíl společnosti Dům reklamních služeb, s.r.o., za podmínek:
- pronájem na dobu neurčitou
- nájemné dle usnesení č. 435/11.MR ze dne 5.10.1995, ve výši Kč 1.000,-/rok
- doložení stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro dopravní značku IS 24c – komunální cíl, odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě


2049/28.RM    Pokyn k předložení schválené účetní závěrky za rok 2004 pro akciové společnosti založené městem Český Těšín  (FO)

Rada města Český Těšín

u k l á d á

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, akciovým společnostem Bytový podnik Č. Těšín, a.s. a Městská realitní Český Těšín, a.s., předložit schválenou účetní závěrku za rok 2004 finančnímu odboru MěÚ Český Těšín v termínu do 27.5.2005


2050/28.RM    Dotace p. M. H. na kompenzaci ztráty související s provozem kina Central v roce 2004 (FO)

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace p. M. H. na kompenzaci ztráty související s provozem kina Central v roce 2004 ve výši 100 tis. Kč


2051/28.RM    Přehled rozpočtových opatření provedených Radou města Český Těšín v období od 25.11.2004 do 31.12.2004 na základě pravomocí jí stanovených usnesením č. 587/10.ZM ze dne 24.11.2004 (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín vzít na vědomí přehled rozpočtových opatření provedených Radou města Český Těšín v období od 25.11.2004 do 31.12.2004 na základě pravomocí jí stanovených usnesením č. 587/10.ZM ze dne 24.11.2004 dle předloženého návrhu


2052/28.RM    Poskytnutí dotací v částkách nad 50 000,-Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, Humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti:

a) tělovýchovy a sportu,
b) kulturní a umělecké   (FO)

Rada města Český Těšín

a) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení v souladu s ust. par. 85, písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací těmto žadatelům v oblasti tělovýchovy a sportu:

1.  Žadatel:     FC IRP Dostálek
     Dotace:     145 000,-Kč
     Projekt:     Fin. příspěvek na činnost fotbalového oddílu FC IRP Č.Těšín

2.  Žadatel:     TJ Slavoj
     Dotace:     145 000,-Kč
     Projekt:     Zajištění činnosti 11 oddílu TJ Slavoj

3.  Žadatel:     Sportovní klub Gymnázia Č.Těšín
     Dotace:     celkem: 95 000,-Kč
     Projekt:     a) Nesouběžné sport. aktivity dětí a mládeže
 b) Soutěž. aktivity sport. klubu,centra sportu při gymnáziu

     Dílčí částky:      a)  25 000,-Kč
                             b)  70 000,-Kč

4.  Žadatel:     DDM
     Dotace:     celkem: 140 000,-Kč
     Projekt:     a) Zajištění činnosti 2 florbal. družstev žáků, juniorů a mužů
                     b) Zajištění činnosti oddílu juda
                     c) Pronájmy tělocvičen na rok 2005
                     d) Sportovní soustředění zájmových útvarů
                     e) Účast dětí na sport.soutěžích v Euroregionu Těš.Slezsko
     Dílčí částky:      a) 50 000,-Kč
                             b) 10 000,-Kč
                             c) 60 000,-Kč
                             d) 10 000,-Kč
                             e) 10 000,-Kč

5.  Žadatel:     ZŠ Pod Zvonek
     Dotace:     celkem: 60 000,-Kč
     Projekt:     a) Co teče a v jaké kvalitě kolem školy
                     b) Celoroční sportovní činnost a olympiáda ZŠ Pod Zvonek
                     c) Sportovní aktivity plaveckého bazénu

     Dílčí částky:     a) 10 000,-Kč
                            b) 20 000,-Kč
                            c) 30 000,-Kč

6.  Žadatel:      ZŠ Slovenská
     Dotace:      8 000,-Kč
     Projekt:      Sportovní vyžití žáků 1.stupně ZŠ v Č.Těšíně

7.  Žadatel:      ZŠ Masarykovy sady
     Dotace:      5 000,-Kč
     Projekt:      Ekologický týden        

b) d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení v souladu s ust. par. 85, písm.c, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací těmto žadatelům v oblasti kulturní a umělecké :

1.  Žadatel:      ZŠ Masarykovy sady
     Dotace:      5 000,-Kč
     Projekt:      Dětský hudební festival „ Těšínská flétnička “

2.  Žadatel:      ZŠ Slovenská
     Dotace:      10 000,-Kč
     Projekt:      Soustředění  instrument. – vokálního souboru -  Horní Lomná

3.  Žadatel:      ZŠ Slezská
     Dotace:      5 000,-Kč
     Projekt:      Kapka vody   

4.  Žadatel:      KASS „ Střelnice“
     Dotace:      10 000,- Kč
     Projekt:      Činnost tanečního klubu OTON          

5.  Žadatel:      Domov důchodců
     Dotace:      10 000,-Kč
     Projekt:      O nejpěknější velikonoční pohlednici   

6.  Žadatel:      ZŠ Havlíčkova
     Dotace:      30 000,-Kč
     Projekt:      80. výročí založení ZPŠ v Českém Těšíně

7.  Žadatel:      ZŠ Pod Zvonek
     Dotace:      13 000,-Kč
     Projekt:      Jarní koncert pěveckého sboru  ZPÍVATA


 

2053/28.RM    Interpelace člena Zastupitelstva města (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na interpelaci člena Zastupitelstva města p. Viliama Šuňala, týkající se Plánu strategického rozvoje města


 

2054/28.RM    Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení mezi městem Český Těšín a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (ÚR)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ve smyslu ust. § 85 odst. 1 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení mezi městem Český Těšín a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky ve věci spolufinancování stavebních úprav mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 s ul. Frýdeckou v Českém Těšíně


 

2055/28.RM    Doplnění požadavku do pořízení změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín pro město Český Těšín  (ÚR)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit doplnění požadavku do pořízení změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín pro město Český Těšín ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 1. v lokalitě mezi Domovem důchodců a přehradou v Českém Těšíně (severní část pozemku parc. č. 3040/1, k.ú. Český Těšín, investiční záměr – vybudování krytého bazénu a zařazení tohoto požadavku do veřejně prospěšných staveb) 2. v katastrálním území Český Těšín, parc. 60 investiční záměr firmy Micka – sdružení podnikatelů – výstavba 5-ti garáží


 

2056/28.RM    Úprava ceny stočného v souvislosti s provozováním kanalizace a ČOV v Horním Žukově  (ÚR)

Rada města Český Těšín v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

úpravu ceny stočného v souvislosti s provozováním kanalizace a čistírny odpadních vod v Horním Žukově na základě oznámení SmVaK-u Karviná ze dne 26.11.2004 s platností od 1.1.2005


 

2057/28.RM    Výše úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání a školské služby školských příspěvkových organizací pro období od 1.1.2005 do 31.8.2005   (ŠaK)

Rada města Český Těšín

b e r e    n a   v ě d o m í

v souladu s § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, úplatu příspěvkové organizace Základní škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná, Základní škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná, Základní škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Základní škola Český Těšín Komenského 607 okres Karviná, Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná, Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná, Základní škola Český Těšín-Svibice Slovenská 1 okres Karviná, Mateřská škola Český Těšín Hrabinská 51 a Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8 za vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání a školské služby v měsíční výši 200,- Kč/dítě u mateřských škol a v měsíční výši 100,- Kč/žák u školních družin pro období od 1.1.2005 do 31.8.2005


 

2058/28.RM    Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005 (ŠaK)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit:
Program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2005, který bude následně zaslán na Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR


 

2059/28.RM    Pronájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 22  (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 3 zákona 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Hlavní třídě č.o. 22 o celkové výměře 33 m2, s D. V., bytem Český Těšín, za podmínek:
a) doba pronájmu na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2005
b) nájemné dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1., ve znění pozdějších dodatků
c) účel: občerstvení


 

 

2060/28.RM    Pronájem bytu mimo pořadník  (SM)

Rada města Český Těšín

1. n e s c h v a l u j e

dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 pronájem bytu mimo pořadník paní K. G.

2. t r v á

na usnesení č. 1661/22.RM, bod 3., ze dne 28.7.2004, kterým nebyl schválen pronájem bytu mimo pořadník panu D. B.


 

2061/28.RM    Přednostní pronájem bytu (SM)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přednostní pronájem   bytu  o  velikosti  1+3  manželům  L. a R. P. 

2. t r v á

na usnesení č. 1676/22.RM, bod 2.1 ze dne 28. 7. 2004, kterým nebyl schválen přednostní pronájem bytu paní H. P.


 

2062/28.RM    Splácení dlužného nájemného  (SM)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit dle § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, splácení dluhu na nájemném za pronájem bytu v 37 měsíčních splátkách po 500,- Kč, panu T. T.


 

2063/28.RM    Výpověď smlouvy o umístění reklamní tabule na ul. Dukelská č.o. 1 (SM)

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

v souladu s § 10 zákona 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, výpověď smlouvy o umístění reklamní tabule č. 7/2003 na zdi domu na ul. Dukelská č.o. 1, uzavřenou s P. G., Český Těšín


 

2064/28.RM    Převzetí místní komunikace do majetku města (SM)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převzetí objektu SO 108 – Místní komunikace v km 15,150 vybudovaného v rámci stavby Silnice I/48 Český Těšín – Žukov II. stavba, v celkové hodnotě 1.540.812,- Kč do majetku města


 

2065/28.RM    Zřízení přístupové komunikace (SM)

Rada města Český Těšín v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

t r v á

na usnesení č. 1657/22.RM ze dne 28.7.2004, kterým neschválila zřízení komunikace k rodinným domkům na pozemku p.č. 1249 k.ú. Horní Žukov a na pozemku p.č. 1246, k.ú. Horní Žukov ze směru od komunikace ul. Dědinské


 

2066/28.RM    Odprodej mobilních buněk  (SM)

Rada města Český Těšín v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

odprodej tří kusů mobilních buněk inv.č. 230801041, 230801042 a 30801043 p. T. G. za podmínek:
- cena smluvní 3 000,- Kč/ks, tj. celkem Kč 9 000,-
- demontáž, odvoz a následná úprava terénu na náklady kupujícího


 

 

 

2067/28.RM    Uzavření nájemních smluv na pronájem částí sloupů veřejného osvětlení  (SM)

Rada města Český Těšín v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1.   s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností KRAFT MENU 2000, a.s., Rybářská 365, Český Těšín na pronájem části sloupů veřejného osvětlení č. 32 a č. 13 na ul. Ostravské za podmínek:
a) doba pronájmu – na dobu 5 let
b) nájemné dle usnesení č. 435/11.MR ze dne 5.10.1995
c) účel – umístění dopravní značky IS 24c – komunální cíl s textem odsouhlašeným odborem SM
d) stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro dopravní značku IS 24 c – komunální cíl odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě

2.   s c h  v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní L. Š., Životická 33/1109, Havířov – Suchá na pronájem části sloupu veřejného osvětlení č. 32 na ul. Ostravské za podmínek:
b) nájemné dle usnesení č. 435/11.MR ze dne 5.10.1995
c) účel – umístění dopravní značky IS 24 c – komunální cíl s textem “Prodej uhlí a písků”
d) stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích pro dopravní značku IS 24 c – komunální cíl odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě


 

 

 

2068/28.RM    Noční provoz veřejného osvětlení  (SM)

Rada města Český Těšín v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

zprovoznění celonočního provozu veřejného osvětlení na sil. I/48 ul. Frýdecké v úseku od restaurace Pod Zelenou po motel Avanti


 

2069/28.RM    Stánkový prodej na území města Český Těšín  (SM)

Rada města Český Těšín

bod 1. a 3. zrušen bodem 1 usnesení č. 2210/30. RM ze dne 9. 3. 2005

1. n e s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, povolení předsunutého stánkového prodeje před provozovnou na náměstí ČSA č. 9/1222, jejímž provozovatelem je společnost VEGA MILK s.r.o., Jablunkovská 28, Český Těšín

2. r u š í

bod 1.2. a bod 2 usnesení č. 1987/27.RM ze dne 8. 12. 2004

3. s c h v a l u j e

povolení stánkového prodeje grilovaných kuřat a občerstvení v roce 2005 z pojízdné prodejny umístěné u parkoviště na ul. Štefánikově prodejci J. N., Český Těšín, ul. Okružní 1761/3


 

2070/28.RM    Záměr pronájmu nebytových prostor  (SM)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní třídě č.o. 2a, II. NP, o celkové výměře 49,8 m2

2. s c h v a l u j e

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Nádražní č.o. 17, II. NP, o celkové výměře 41 m2


 

2071/28.RM    Zavedení etážového topení v budově Modrého pavilonu (SM)

Rada města Český Těšín v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

n e s c h v a l u j e

zavedení etážového topení v 1. patře budovy Modrého pavilonu na ul. Svojsíkova alej na náklady popř. za finanční spoluúčasti města


 

2072/28.RM    Přednostní pronájem bytu  (SM)

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přednostní pronájem bytu panu Z. M.


 

2073/28.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ul. Nádražní č. 15 (SM)

Rada města Český Těšín

1.      s c h v a l u j e

dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 8/2003, na nebytový prostor na ul. Nádražní č.o. 15, o celkové výměře 79 m2, uzavřenou s M. Š., Komorní Lhotka, ke dni 31.1.2005

2.      s c h v a l u j e

dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Nádražní č.o. 15, o celkové výměře 79 m2


 

2074/28.RM    Schválení nájemních smluv o nájmu bytu (SM)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou službou s paní A. P.

2.   s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky k nájemním smlouvám na byty na dobu určitou:
2.1  dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2000 s paní  S.
2.2  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 08. 01. 2002 s paní B.
2.3  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 02. 01. 2001 s panem Š.
2.4  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 02. 01. 2001 s manžely B.
2.5  dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23. 08. 1999 s paní H.
2.6  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 11. 2002 s paní W.
2.7  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 01. 2003 s paní I.
2.8  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 01. 2000 s paní K.
2.9  dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06. 10. 1999 s paní F.
2.10dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 09. 01. 2002 s manžely T.
2.11dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 07. 01. 2002 s manžely F.

3. s c h v a l u j e

v souladu s  § 102  odst. 2. písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích   ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1994 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22. 09. 1999 s panem K.

4. s c h v a l u j e

v souladu s  § 102  odst. 2. písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích   ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1994 dodatky k nájemním smlouvám na byty:
4.1 dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28. 07. 1997 s Těšínským divadlem
4.2 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 03. 09. 2001 s Těšínským divadlem


 

2075/28.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor v podchodu nádraží ČD na ul. Nádražní (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 35/2004 uzavřené dne 1.12.2004 s J. K. – Daniel, Český Těšín, na nebytový prostor v podchodu nádraží ČD na ul. Nádražní v Českém Těšíně, kterým se poskytuje 50% sleva na nájmu, s účinností od 1.1.2005, do doby odstranění závad


 

 

2076/28.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na náměstí ČSA č.o.3 (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 28/2000, uzavřené dne 10.7.2000, se Š. Ch., Český Těšín, na nebytový prostor na náměstí ČSA č.o. 3, kterým se poskytuje 30% sleva na nájmu, s účinností od 1.2.2005, po dobu 3 měsíců


 

2077/28.RM    Pronájem bytu mimo pořadník   (SM)

Rada města Český Těšín

1.      r u š í

usnesení č. 1672/22.RM, bod 2., ze dne 28. 7. 2004

2.      s c h v a l u j e

2.1  dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 pronájem bytu č. 8, o velikosti 0+2, II. kategorie, na ul. Štefánikova č. 32 mimo pořádník panu R. S. za podmínky provedení oprav bytu na vlastní náklady do 1 roku od podpisu nájemní smlouvy
2.2  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření nájemní smlouvy na byt s panem R. S.


 

 

2078/28.RM    Odpověď na interpelaci  (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na interpelaci člena zastupitelstva ve věci parkování ve Svibici dle předloženého návrhu


 

2079/28.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor v podchodu nádraží ČD na ul. Nádražní   (SM,ST)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č.1/2001, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 40/2004 uzavřené dne 4.1.2005 s A. U., Český Těšín, na nebytový prostor v podchodu nádraží ČD na ul. Nádražní v České Těšíně, kterým se mění výpovědní lhůta ze 3 měsíců na 6 měsíců


 

2080/28.RM    Bezplatné použití ledové plochy na zimním stadionu   (SM,MST)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, bezplatné použití ledové plochy na zimním stadionu pro konání veřejného hokejového turnaje amatérských družstev z Českého Těšína dne 26.2.2005 v době od 7.00 do 15.00 hodin


 

2081/28.RM    Program 11. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 26. 1. 2005 (ST)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

program 11. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 26.1.2005, dle upraveného návrhu


 

2082/28.RM   Návrh na výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům rady města, předsedům výborů a předsedům komisí a členům výborů a komisí, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva   (ST)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle nař. vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZM, členům rady města, předsedům výborů a komisí a členům výborů a komisí, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva města, dle předloženého návrhu, a to s účinností od 1.1.2005


 

2083/28.RM    Posouzení činností komisí rady města za IV.Q 2004  (ST)

Návrh na přiznání peněžitých darů za IV. Q 2004 předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í

posouzení činností komisí rady města za IV.Q 2004

2. s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přiznání peněžitých darů předsedům komisí Rady města Český Těšín, kteří nevykonávají funkci člena Zastupitelstva města Český Těšín, za činnost v komisi za IV. Q 2004, dle předloženého návrhu


 

Ing. Jindřich Sznapka
starosta města

  Ing. Vít Slováček                    Marian Kuś
místostarosta města           místostarosta města

Mynarzová Kateřina
29. 06. 2005
autor: Žáková Jana