16. únor 2005

z 29. schůze Rady města Český Těšín, konané dne 16. 2. 2005

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

2088/29.RM    Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů

doručených na adresu rady města   (TA)

Rada města Český Těšín

            1. b e r e   n a   v ě d o m í

 1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města

1.2. přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 19. 1. 2005

do 15. 2. 2005

2. s c h v a l u j e

 vyřazení z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

1793/24.RM, 1820/24.RM – bod 1, 1898/26.RM, 1920/26.RM, 1926/26.RM,

1944/26.RM, 1994/27.RM, 1996/27.RM, 2004/27.RM, 2011/27.RM,

2022/mim.RM, 2025/28.RM, 2026/28.RM, 2027/28.RM, 2028/28.RM,

2029/28.RM, 2030/28.RM, 2031/28.RM, 2032/28.RM, 2039/28.RM, 2040/28.RM,

2046/28.RM, 2047/28.RM, 2050/28.RM, 2051/28.RM, 2053/28.RM, 2054/28.RM,

2055/28.RM, 2056/28.RM, 2057/28.RM, 2058/28.RM, 2060/28.RM, 2061/28.RM,

2063/28.RM, 2064/28.RM, 2065/28.RM, 2066/28.RM, 2069/28.RM, 2070/28.RM,

2071/28.RM, 2072/28.RM, 2073/28.RM – bod 2, 2074/28.RM, 2077/28.RM

- bod 1, 2078/28.RM, 2080/28.RM, 2081/28.RM, 2082/28.RM, 2083/28.RM

a   ú k o l ů   č.:

443/27/R/SM, 448/27/R/SM, 451/27/R/SM, 452/28/R/FO, 454/28/R/SM,

455/28/R/PO, SM, 456/28/R/SM, 457/28/R/SM, 458/28/R/SM, 459/28/R/FO,

460/28/R/FO, 461/28/R/SM, 462/28/R/SM

 

2089/29.RM    Upuštění od vymáhání příslušenství k pohledávce města   (PO)

 Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 upustit od vymáhání příslušenství k pohledávce města vůči Ing. I. C. ve výši

19.910,- Kč

 

2090/29.RM    Návrh dodatku č. 1/2005 k organizační směrnici č. 13/2003 – Statut útvaru

interního auditu   (ÚIA)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dodatek č. 1/2005 k organizační směrnici č. 13/2003 – Statut útvaru interního auditu

dle předloženého návrhu

 

2091/29.RM    Úhrada za skládku zeminy v souvislosti s realizací investiční akce “Český Těšín

- Mosty, kanalizace, 2. stavba, včetně dokončení čerpací stanice”   (ÚR)

Rada města Český Těšín

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 snížení úhrady za skládku zeminy na asanačně rekultivační ploše Antoníček firmě

Dostálek Jaroslav – IRP, Český Těšín, v souvislosti s realizací investiční akce “Český

Těšín – Mosty, kanalizace, 2. stavba, včetně dokončení čerpací stanice” na 5,- Kč/t

 

2092/29.RM    Uzavření smlouvy:

- o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území

města Český Těšín v příměstské linkové hromadné dopravě na lince 870 320

na rok 2005 mezi městem Český Těšín a dopravcem KULA, s.r.o., Karviná   (ŽaD)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření smlouvy na rok 2005 s firmou KULA, spol. s r.o., Karviná,

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území města Český Těšín na lince

čís. 870 320, která je veřejným zájmem

 

2093/29.RM    Uzavření smluv:

- o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území

města Český Těšín v roce 2005 dopravcem BUS Slezsko, a.s., Třinec

- o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území

města Český Těšín v příměstské linkové hromadné dopravě na rok 2005

dopravcem BUS Slezsko, a.s., Třinec   (ŽaD)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření smluv na rok 2005 s dopravcem BUS Slezsko, a.s., Třinec

o závazku veřejné služby k zajištění městské hromadné dopravy na území města

Český Těšín a o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti

na území města Český Těšín

 

2094/29.RM    Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, za rok 2004   (OS)

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2004

 

2095/29.RM    Členský příspěvek Svazu obcí okresu Karviná   (OS)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úhradu členského příspěvku Svazu obcí

okresu Karviná na rok 2005 ve výši 65.400,- Kč

 

2096/29.RM    Úhrada členského příspěvku Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem

v Třinci   (OS)

 Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

úhradu členského příspěvku Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem

v Třinci na rok 2005 ve výši 205.242,- Kč

2. u k l á d á

 odboru finančnímu předložit ke schválení rozpočtové opatření dle bodu 1. tohoto

usnesení

 

2097/29.RM    Uzavření smluv o dílo na úseku údržby veřejné zeleně   (VaŽP)

 Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 1. uzavření smlouvy o dílo č. VaŽP/1/2005 ve věci provádění intenzivní údržby

veřejné zeleně v centru města s firmou Evžen FEBER, Žižkova 2851, 731 01

Karviná – Hranice

2. uzavření smlouvy o dílo č. VaŽP/2/2005 ve věci provádění údržby veřejné

sídlištní zeleně s fa DORA, ing. arch. Roman Mrózek – stavební činnost,

Masarykovy Sady 27, 737 01  Český Těšín

 

2098/29.RM    Uzavření smlouvy na službu:

“Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín”   (VaŽP)

 Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 uzavření smlouvy na: “Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín”

s firmou: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, a to na dobu určitou

od 1. 3. 2005 do 30. 4. 2005

 

2099/29.RM    Roční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Český

Těšín za rok 2004   (SO)

 Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 Roční zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Domov důchodců Český Těšín

za rok 2004

 

2100/29.RM    Stanovení limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Domov

důchodců Český Těšín na rok 2005   (SO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 stanovení limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Domov důchodců

Český Těšín na rok 2005 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 5 nař. vlády č. 447/2000

Sb., v platném znění o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných

na platy zaměstnanců v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

ve výši 9.290 tis. Kč

 

2101/29.RM    Poskytnutí finančních příspěvků na ozdravné pobyty zdravotně postižených

dětí města v roce 2005, pobytové místo Dolní Bečva, Rekreační a školící

středisko Orbita   (SO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, poskytnutí finančních příspěvků na ozdravné pobyty zdravotně

postižených dětí města v roce 2005, pobytové místo Dolní Bečva, Rekreační

a školící středisko Orbita

Podmínky poskytnutí finančních příspěvků účastníkům ozdravného pobytu:

- trvalé bydliště na území města

- účastník – dítě je uznáno lékařem OSSZ Karviná za dlouhodobě těžce zdravotně

postižené dítě vyžadující mimořádnou péči

- účastník – rodič (zákonný zástupce) splňuje podmínky osoby pečující osobně,

celodenně a řádně o osobu blízkou nebo jinou vyžadující mimořádnou péči

- kladné doporučení ošetřujícího praktického lékaře, že dítě je schopno zúčastnit se

ozdravného pobytu

- ozdravný pobyt je poskytován 1x za volební období

- ozdravný pobyt je poskytován zdarma mimo dopravy na rekreaci a zpět

- výběr účastníků provede sociální pracovnice ve spolupráci s ošetřujícími lékaři

- na poskytnutí ozdravného pobytu není právní nárok

 

2102/29.RM    Stanovení limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací – Městské

knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska “Střelnice”

na rok 2005   (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

 stanovení limitu mzdových prostředků v souladu s § 5 nařízení vlády č. 447/2000

Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy, na rok 2005

pro Kulturní a společenského středisko “Střelnice” ve výši 3.122 tis. Kč

2. s c h v a l u j e

 stanovení limitu mzdových prostředků v souladu s § 5 nařízení vlády č. 447/2000

Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy, na rok 2005

pro Městskou knihovnu Český Těšín ve výši 3.736 tis. Kč

 

2103/29.RM    Aktualizace stavu majetku ke zřizovací listině příspěvkové organizace

Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná,

a to navýšení stavu majetku ve správě o hodnotu rekonstrukce úpravny vody

učebny plavání v celkové hodnotě 949.070,- Kč s účinnosti od 1.4.2005   (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci stavu majetku

ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Český Těšín-Svibice Pod

Zvonek 1835 okres Karviná, a to navýšení stavu majetku ve správě o hodnotu

rekonstrukce úpravny vody učebny plavání v celkové hodnotě 949.070,- Kč

s účinnosti od 1.4.2005

 

2104/29.RM    Heslář zápisu kroniky města na rok 2005   (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 heslář zápisu kroniky města Českého Těšína na rok 2005 dle předloženého návrhu

 

2105/29.RM    Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo “Zápis kroniky města Českého Těšína

za rok 2004″   (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo “Zápis kroniky města Českého Těšína za rok 2004″

s kronikářskou města paní Gertrudou Remešovou dle předloženého návrhu

 

2106/29.RM    Návrh na stanovení platu řediteli Kulturního a společenského střediska

“Střelnice”   (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

s t a n o v u j e

 v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech v platném

znění, s nařízením vlády 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

rozpočtových a některých dalších organizací ve znění nařízení vlády č. 637/2004,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., plat řediteli Kulturního

a společenského střediska “Střelnice” panu Mgr. Lukáši Brzobohatému s účinností

od 1.3.2005, dle předloženého návrhu

 

2107/29.RM    Návrh výše odměny kronikářce města za vedení kroniky města Českého

Těšína za rok 2005 a návrh Smlouvy o dílo “Zápis kroniky města Českého

Těšína za rok 2005″   (ŠaK)

  Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Smlouvu o dílo “Zápis kroniky města Českého Těšína za rok 2005″ s kronikářkou

města paní Gertrudou Remešovou dle předloženého návrhu

 

2108/29.RM    Poskytnutí dotací v částkách do 50 000,-Kč občanským sdružením,

humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám

působícím v oblasti

a) tělovýchovy a sportu,

b) kulturní a umělecké

c) sociální   (FO)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

v souladu s  ust. § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, poskytnutí dotací těmto žadatelům v oblasti tělovýchovy

a sportu:

1.1  Žadatel:                       TJ Sokol

Dotace:                       30 000,-Kč

Projekt:                       Všestranný rekreační a zdravotní tělocvik

1.2   Žadatel:                       OS ČSTV SK TSH Č.T. – házená

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Podpora činnosti házené starších žaček

1.3  Žadatel:                       Junák -svaz skautů ČR,OS

Dotace:                        20 000,-Kč

Projekt:                       Zabezpečení chodu skautského domova

1.4   Žadatel:                       Školní sport.klub OLZA

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Sportovní aktivity pro mládež

 

1.5   Žadatel:                       Beskyd Bike Club, OS

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Rozvoj sportovní cyklistiky v Č.T. – míříme do Evropy

1.6  Žadatel:                       ZO Českého svazu včelařů

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Ochrana  před varroa destruktor v ZO ČSV

 

1.7  Žadatel:                       MO ČRS – rybářský kroužek

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Sportovní Lov ryb udici

 

1.8  Žadatel:                       Středoškol.klub Gymnázia, OS

Dotace:                        2 000,-Kč

Projekt:                       Velikonoční soutěž v psaní na PC

 

1.9  Žadatel:                       OS při Obchodní akademii

Dotace:                        20 000,-Kč

Projekt:                       10.reg.veletrh fiktivních firem obchodních akademií

1.10 Žadatel:                       Zákl. kynolog. org.OS

Dotace:                        10 000,- Kč

Projekt:                       Výcvikové středisko psů

 

1.11 Žadatel:                       TJ SLOVAN

Dotace:                        50 000,-Kč

Projekt:                       Podpora činnosti TJ SLOVAN Č.T.-Dolní Žukov

1.12 Žadatel:                       Centrum pro seniory

                                   Dotace:                        5 000,- Kč

Projekt:                       Zájezd do Polska – Wisla

 2. s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů,  poskytnutí dotací těmto  žadatelům v oblasti kulturní

a umělecké:

2.1  Žadatel:                       OS LIBERTE

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Dotace na činnost a provoz společenských prostor OS

2.2   Žadatel:                       Pygmalion s.r.o.

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Německá soutěž „TOR“ pro žáky středních škol v Č.T.

 

2.3  Žadatel:                       Polské pěv. sdružení

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Činnost pěv. sdružení a reprez.města na festivalu

 

2.4  Žadatel:                       OS Jazz club na hranici

Dotace:                        20 000,-Kč

Projekt:                       Křižovatka JAZZU

 

2.5  Žadatel:                       Středoškolský klub Gymnázia

Dotace:                        8 000,-Kč

Projekt:                       My ve škole, škola v nás – foto,video soutěž

 

2.6  Žadatel:                       Polský kulturně- osvět. svaz

Dotace:                        celkem: 13 000,-Kč

Projekt:                       a) Činnost smíšeného amatérského souboru HARFA

b) Jarní koncert 2005

c) Činnost „Klubu Propozycji“

Dílčí částky:                a) 5 000,-Kč

b) 5 000,-Kč

c) 3 00 0,-Kč

 

2.7 Žadatel:                       ARS MUSICA,OS

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Popularizace sborového zpěvu…..

 

2.8   Žadatel:                       Integr.stř.škola obch.podnikání

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Hudbou a pohybem s mažoretkami proti nudě

 

2.9   Žadatel:                       ČRS MO Český Těšín

Dotace:                        10 000,-Kč

Projekt:                       120 let rybářství na Těšínsku

 

2.10 Žadatel:                       Muzeum Těšínska

Dotace:                        7 000,-Kč

Projekt:                       Z. Hapala – významná osobnost divadelní kultury v Č.T

 

2.11 Žadatel:                       Sdruž. Polské mládeže v ČR

Dotace:                        2 000,-Kč

Projekt:                       Večer s amatérským filmem

 

2.12 Žadatel:                       OS Fotografický obzor

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Foto  kroužek

 

2.13 Žadatel:                       Sbor dobrovolných hasičů Č.T.

Dotace:                        10 000,-Kč

Projekt:                       Oslavy 135 let založení hasičů v Těšíně

 

2.14 Žadatel:                       SRPŠ při ZUŠ Pavla Kalety

Dotace:                        15 000,-Kč

Projekt:                       Oslavy 60.výročí založení ZUŠ Pavla Kalety Č.Těšín

 

2.15 Žadatel:                       Svaz postiž.civiliz. chorobami

Dotace:                        2 000,-Kč

Projekt:                       Soc.-zdrav.rehabilitace zdrav.postiž.,kult. aktivity

 

2.16 Žadatel:                       HV PZKO Český Těšín

Dotace:                       35 000,- Kč

Projekt:                       a) Doprava a vystoupení folklórních souborů

na Festivalu PZKO v Třinci

b) Pronájem divadelního sálu pro konání vzpomínkové

slavnosti k příležitosti 60. výročí ukončení 2. sv.

války

Dílčí částky:                a) 25 000,- Kč

b) 10 000,- Kč

 

3. s c h v a l u j e

 

v souladu s ust. §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, poskytnutí dotací těmto žadatelům v oblasti sociální:

 

3.1  Žadatel:                       TRIANON obč.sdružení

Dotace:                        10 000,-Kč

Projekt:                       Senior Internet Euroklub

 

3.2  Žadatel:                       Svaz diabetiků ČR

Dotace:                        10 000,-Kč

Projekt:                       Aktivní život s diabetem III.

4. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení v souladu s ust. § 85 písm.c

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotací

těmto žadatelům v oblasti  kulturní, umělecké , sociální , tělovýchovy a sportu

4.1  Žadatel:                        MŠ Hrabinská

Dotace :                       5 000,-Kč

Projekt:                       Kulturní  akce pro děti polského oddělení mateřské

školy

 

4.2  Žadatel:                       MŠ Hrabinská

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Český Těšín  – náš domov

 

4.3  Žadatel:                       Římskokatolická farnost

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Pěv. sbor AD DEI GLORIAM – přísp.na dopravu -

Polsko

4.4    Žadatel:                       DDM

Dotace:                        35 000,-Kč

Projekt:                       a) Podpora činnosti oddělení estetiky a keramiky DDM

b) Akademie žáků těšínských škol 2005

Dílčí částky:                 a) 15 000,-Kč

b) 20 000,-Kč

 

4.5  Žadatel:                       OS AVE

Dotace:                        10 000,-Kč

Projekt:                       Prevence hrou

4.6  Žadatel:                       TJ Slavoj – turistika

Dotace:                        5 000,-Kč

Projekt:                       Mez.etap.pochod „okolo Těšínska“- 23.roční

 

4.7  Žadatel:                       Klub mladých Filadelfia

Dotace:                        15 000,- Kč

Projekt:                       Festival NaMax

 

4.8  Žadatel:                        Apoštolská  církev ,křesť. centrum

Dotace:                        5 000,- Kč

Projekt:                       Kulturní program v době odpoledne, – „ Svátek tří

bratří “

 

4.9   Žadatel:                       ZŠ Havlíčkova

Dotace:                       20 000,- Kč

Projekt:                       Dětský pěvecký soubor Cieszynianka

- uspořádání koncertu a prezentace souboru

 

2109/29.RM   Odpověď na dopis občana k záměru výstavby prodejny potravin LIDL   (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

odpověď na dopis občana k záměru výstavby prodejny potravin LIDL na ul.

Jablunkovské, dle předloženého návrhu

 

2110/29.RM    Bezúplatný převod budov čp. 881 a čp. 880 v Českém Těšíně      (FO)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

bezúplatně převést do vlastnictví Slezské humanity se sídlem Karviná – Nové Město

za účelem provozování Domova seniorů pro osoby vyžadující nepřetržitou sociální

a zdravotní péči nemovitosti:

budovu čp. 880 na pozemku p.č. 1938,

pozemek p.č. 1938, zast. pl. a nádv., vým. 251 m2

budovu čp. 881 na pozemku p.č. 1940,

pozemek p.č. 1940, zast. pl. a nádv., vým. 315 m2

pozemek p.č. 1942, zahrada, vým. 123 m2

vše v k.ú. Český Těšín

 

2111/29.RM    Záměr města – pronájem pozemků pod obytnými domy   (FO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města pronajmout pozemky pod obytnými domy,

vlastníku těchto domů, v k.ú. Český Těšín:

- p.č. 490/2, vým. 152 m2, zast. pl.

- p.č. 490/3, vým. 236 m2, zast. pl.

- p.č. 490/4, vým. 154 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/3, vým. 240 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/4, vým. 229 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/5, vým. 229 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/6, vým. 284 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/7, vým. 232 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/8, vým. 240 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/9, vým. 236 m2, zast. pl.

 

2112/29.RM    Záměr města – prodej pozemků pod patrovou garáží   (FO)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat pozemky p.č. 2853/2, vým. 8 m2, zast. pl.

a p.č. 2854/1, vým. 18 m2, zast. pl., vše v k.ú. Český Těšín, jako pozemky dotčené

stavbou patrové garáže, vlastníkům této garáže

 

2113/29.RM    Záměr města – prodej pozemků p.č. 210/9 a p.č. 227/2, k.ú. Koňákov   (FO)

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města prodat

pozemek parc.č. 210/9, vým. 10095 m2, trvalý travní porost a parc.č. 227/2, vým.

509 m2, orná půda, vše k.ú. Koňákov

 

2114/29.RM    Záměr města – prodej poz. p.č. 335/9, k.ú. Koňákov a poz. p.č. 728/2, k.ú.

Horní Žukov   (FO)

 Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města

prodat pozemek parc.č. 728/2, vým. 807 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní

Žukov

2. n e d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města

prodat pozemek parc.č. 335/9, vým. 45894 m2, trvalý travní porost, k.ú. Koňákov

 

2115/29.RM    Záměr města – prodej části poz. p.č. 1060/1, k.ú. Český Těšín   (FO)

 Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat část pozemku parc.č. 1060/1, ost. pl.,

k.ú. Český Těšín

 

2116/29.RM    Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemcích města   (FO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání stavby zpevněné plochy před vjezdem do garáží

a elektropřípojky na pozemcích města parc.č. 415/6, 414/29 a 414/32, k.ú. Český

Těšín, pro stavebníky garáží na pozemcích parc.č. 415/2, 415/3, 415/4 a 415/5, k.ú.

Český Těšín

 

2117/29.RM    Rozpočtová opatření roku 2005   (FO)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující

rozpočtové opatření:

- zvýšení rozpočtu kapitálových příjmů kap. 23 – finanční odbor, odd. majetkoprávní

o 1.600 tis. Kč získaných z prodeje nemovitostí (budovy a pozemku) v k.ú. Dolní

Žukov č.p. 272, p.č. 1 a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kap. 72 -

odbor školství a kultury, odd. školství o 1.600 tis. Kč na financování nově zařazené

akce “Rekonstrukce bývalé školy v Dolním Žukově”

 

2118/29.RM    Uzavření nájemní smlouvy – Revitalizace vodní nádrže Hrabina   (FO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků:

parc.č. 846/6 o výměře 245 m2, vodní plocha,

a parc.č. 1555/3 o výměře 888 m2, vodní plocha,

k.ú. Mosty u Českého Těšína

mezi spoluvlastníky K. B. B., K. B., P. J. a W. Z. K., jako pronajímateli, a městem

Český Těšín jako nájemcem

za podmínek:

účel: Realizace projektu revitalizace vodní nádrže Hrabina

pronájem na dobu určitou: od 1.3.2005 do doby nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí na danou stavbu

nájemné: smluvní ve výši Kč 3,-/m2/rok, celkem Kč 3.399,-/ročně

 

2119/29.RM    Záměr pronájmu a prodeje poz. parc.č. 1214, k.ú. Český Těšín   (FO)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout pozemek parc.č. 1214,

vým. 377 m2, orná půda, k.ú. Český Těšín

2. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat pozemek parc.č. 1214, vým. 377 m2,

orná půda, k.ú. Český Těšín

 

2120/29.RM    Souhlas s podnájmem pozemku   (FO)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, podnájem pozemku p.č. 73/8, ost. pl., k.ú. Český Těšín, který má

na základě nájemní smlouvy č. 1/97/FO ze dne 14.3.1997 pronajatý paní R. M.,

za podmínek:

- podnájemníkem bude paní P. K.

- nájemné bude na účet města Český Těšín i nadále hradit paní R. M.

 

2121/29.RM    Souhlas s realizací stavby na pozemku města   (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání 8 vrtů s hloubkou 60 m v rámci stavby “Vytápění

a ohřev TUV tepelným čerpadlem v objektu chráněných dílen a bydlení Eben-Ezer,

ul. Vělopolská čp. 243, Horní Žukov” na pozemku p.č. 311/1, k.ú. Horní Žukov

pro Slezskou diakonii Český Těšín

 

2122/29.RM    Souhlas s umístěním stavby na pozemku města   (FO)

Rada města Český Těšín

r e v o k u j e   t e x t

                        usnesení č. 2046/28.RM ze dne 19.1.2005, které zní

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání stavby odvodu odpadu z čističky odpadních vod

na pozemcích p.č. 3527, trvalý travní porost a p.č. 3275, ost. pl., ost. kom.,

vše v k.ú. Český Těšín pro Ing. J. C.

a   n a h r a z u j e   t e x t e m   n á s l e d u j í c í h o   z n ě n í

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání stavby odvodu odpadu z čističky odpadních vod

na pozemcích p.č. 3160/4, trvalý travní porost a p.č. 3275, ost. pl., ost. kom.,

vše v k.ú. Český Těšín, pro Ing. J. C.

2123/29.RM    Záměr města – vypořádání podílového spoluvlastnictví   (FO)

 Rada města Český Těšín

 1. n e d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

1.1   dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města vypořádat podílové spoluvlastnictví

k pozemkům zapsaným na LV 4737 pro k.ú. a obec Český Těšín,

a to reálným rozdělením těchto pozemků, tj.:

parc.č. 2952/2, vým.   16711 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/41, vým. 3366 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/42, vým. 4434 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/43, vým. 87 m2, ost.pl.

1.2   dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, vykoupit ideální polovinu spoluvlastnického podílu pozemků

dle bodu 1.1 od R. G., ze smluvní cenu ve výši Kč 250,–/m2,

tj. celkem Kč 3,074.750,–.
2. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města vypořádat směnou, s finančním dorovnáním,

podílové spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na LV 4737 pro k.ú. a obec

Český Těšín, včetně  pozemků zastavěných areálem Základní školy Slovenská, tj.:

parc.č. 2952/15, vým. 4253 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/17, vým. 1464 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/18, vým. 1841 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/19, vým. 494 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/20, vým. 700 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/35, vým. 39 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/36, vým. 329 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/37, vým. 42 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/38, vým. 170 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/39, vým. 121 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/40, vým. 112 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/45, vým. 2180 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/46, vým. 672 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/47, vým. 347 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/48, vým. 1055 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/49, vým. 1688 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/51, vým. 1655 m2, zast.pl.

parc.č. 2952/52, vým. 381 m2, zast.pl.

parc.č. 2952/53, vým. 239 m2, zast.pl.

parc.č. 2952/54, vým. 199 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/55, vým. 217 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/56, vým. 130 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/57, vým. 348 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/58, vým. 350 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/59, vým. 37 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/2, vým. 16711 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/41, vým. 3366 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/42, vým. 4434 m2, ost.pl.

parc.č. 2952/43, vým. 87 m2, ost.pl.

 

2124/29.RM    Záměr města – prodej domů z majetku města   (FO)

Zásady prodeje domů z majetku města Český Těšín

 Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

1.1 dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat domy občanského vybavení a bytové

domy včetně nebytových prostor, příslušenství, garáží a pozemků tvořících

s těmito domy funkční celky, uvedené v přílohách 1 až 6 Zásad prodeje domů

dle bodu 1.2

1.2 Zásady prodeje domů z majetku města Český Těšín včetně přílohy 1 až 6

2. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín vyhradit si

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů,rozhodnutí o zřizování věcných břemen na prodávaných a dalších

nemovitostech, v souvislosti s převodem nemovitostí dle bodu 1.1

 

2125/29.RM    Bezúplatný převod majetku Městské realitní Č. Těšín a.s.   (SM)

 Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín zrušit usnesení č. 424/9.ZM ze dne 15.9.2004

 

2126/29.RM    Odpis pohledávek v částce do 20.000,- Kč a nad 20.000,- Kč   (SM)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

 1.1   dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, odpis pohledávek v částkách do 20.000,- Kč, z účetnictví, vůči

osobám, které zemřely, v celkové výši 47.917,- Kč, dle předloženého návrhu

1.2   dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, odpis nevymožitelných pohledávek v částkách do 20.000,- Kč,

z účetnictví, v celkové výši 16.026,70 Kč, dle předloženého návrhu

2. d o p o r u č u j e

bod 2.1 zrušen usnesením č. 2271/31. RM ze dne 13. 4. 2005

2.1   Zastupitelstvu města Český Těšín schválit dle § 85 písm. f) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpis pohledávek

v částkách nad 20.000,- Kč, z účetnictví, vůči osobám, které zemřely,

v celkové výši 20.919,- Kč, dle předloženého návrhu

2.2   Zastupitelstvu města Český Těšín schválit dle § 85 písm. f) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpis

nevymožitelných pohledávek v částkách nad 20.000,- Kč, z účetnictví,

v celkové výši 48.539,- Kč, dle předloženého návrhu

 

2127/29.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na ul. Dukelská č.o. 1   (SM)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 11

k nájemní smlouvě č. 19/1991 uzavřené dne 22.5.1991 na nebytové prostory

na ul. Dukelská č.o. 1, s Dušanem Bystrianským, Český Těšín, kterým se upravuje

nájemné z důvodu změny výměry nebytového prostoru, s účinností od 1.12.2004

 

2128/29.RM    Záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Viaduktova č.o. 17   (SM)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Viaduktova č.o. 17, III.NP, o celkové

výměře 67 m2

 

2129/29.RM    Žádost o prominutí poplatku z prodlení a snížení splátek dlužného nájemného   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

1. t r v á

 

                            na usnesení č. 1989/27.RM ze dne 8.12.2004, kterým nebylo schváleno prominutí

poplatku z prodlení z důvodu neplacení nájemného za pronájem bytu paní R. B.,

ve výši 18.328,- Kč

 

2. n e s c h v a l u j e

 

    v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, snížení splátek dlužného nájemného za pronájem bytu paní R.B.

 

 

2130/29.RM    Žádost o prodloužení termínu dokončení provedení přístavby bytové jednotky

do půdních prostor domu   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení přístavby bytové jednotky

do půdních prostor domu na ul. Havlíčkova č. 6 uzavřené dne 30.12.2002 s panem

R. G., kterým se prodlužuje termín dokončení půdní vestavby do 31.12.2005

 

 

2131/29.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ul. Nádražní

č.o. 17   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 89/1991, na nebytový prostor na ul.

Nádražní č.o. 17, o celkové výměře 27 m2, uzavřenou s Helenou Jedzokovou,

Český Těšín, ke dni 28.2.2005

 

2. s c h v a l u j e

 

    dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor na ul. Nádražní č.o. 17, o celkové výměře

27 m2

 

 

2132/29.RM    Zobrazování informačního spotu Městského úřadu Český Těšín   (SM)

 

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, nabídku pana Pavla Labudy ohledně zobrazování informačního

spotu Městského úřadu Český Těšín na velkoplošné obrazovce

 

 

2133/29.RM    Splácení dlužného nájemného   (SM)

 

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

                        Zastupitelstvu města Český Těšín schválit dle § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, splácení dluhu na nájemném a vyúčtovaných

službách za pronájem bytu panu E. F.

 

 

2134/29.RM    Výběr zhotovitele veřejné zakázky   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

s c h v a l u j e

 

1. zhotovitele veřejné zakázky “Ruční čištění veřejného prostranství – veřejné zeleně

na území města Český Těšín” firmu Tomáš Raszka, Třinec – Oldřichovice    

2. uzavření smlouvy o dílo na zakázku “Ruční čištění veřejného prostranství -

veřejné zeleně na území města Český Těšín” s firmou Tomáš Raszka, Třinec -

Oldřichovice

 

 

2135/29.RM    Přednostní pronájem bytu   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                        bod 1. zrušen bodem 1 usnesení č. 2359/32. RM ze dne 11. 5. 2005

 

                            dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

přednostní pronájem bytu č. 7, o velikosti 0+1, I. kategorie na ul. Na Horkách 27

panu M. Č.

 

2. t r v á

 

                            2.1   na usnesení č. 1918/26.RM, bod 4.1 ze dne 13.12.2000, kterým nebyl

schválen přednostní pronájem bytu panu V. F.

2.2   na usnesení č. 2536/26.RM, ze dne 8.8.2001, kterým nebyl schválen

přednostní pronájem bytu paní R. C.

 

 

2136/29.RM    Odprodej mobilních buněk   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

s c h v a l u j e

 

změnu podmínek usnesení č. 2066/28.RM, kterým schválila odprodej tří kusů

mobilních buněk p. T. G. následovně:

- cena dohodou 5.000,- Kč/3 ks

- demontáž, odvoz a následná úprava terénu na náklady kupujícího

 

 

2137/29.RM    Přednostní pronájem bytu   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

n e s c h v a l u j e

 

                        dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

přednostní pronájem bytu paní A. N.

 

 

2138/29.RM    Podnájem části nebytového prostoru Frýdecká č.o. 10a)   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        podnájem části nebytového prostoru Frýdecká č.o. 10a), dílny o celkové výměře

56,5 m2, panu Rudolfovi Miczovi, bytem Český Těšín, za účelem podnikání -

opravy silničních vozidel

 

 

2139/29.RM    Schválení nájemních smluv o nájmu bytu   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            v souladu s § 715 OZ nájemní smlouvu na byt dle uskutečněné výměny bytu

na dobu určitou s paní A. Š.

 

2. s c h v a l u j e

 

    v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky k nájemním

smlouvám na byty na dobu určitou:

2.1    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.1.2003 s paní M. R.

2.2    dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 2.2.2001 s panem V. D.

2.3    dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 5.2.2001 s panem M. K.

2.4    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28.1.2002 s manžely

panem P. N. a paní B. N.

2.5    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.2.2003 s paní R. S.

2.6    dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.2.1999 s manžely

panem M. B. a paní B. B.

2.7    dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.3.2000 s paní M. M.

2.8    dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.2.2003 s paní M. Č.

2.9    dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13.2.2002 s paní S. N.

 

3. s c h v a l u j e

 

                            v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na byt v Domě s pečovatelskou službou

s manžely paní K. P. a panem J. P.

 

 

2140/29.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na Hlavní třídě č.o. 12   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

t r v á

 

                        na usnesení č. 1933/26.RM ze dne 10.11.2004

 

 

2141/29.RM    Záměr pronájmu části zdi domu   (SM)

 

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 

                        dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu části zdi domu na ul. Hrabinská č.o. 25c, za účelem umístění držáku

koncové přijímací antény na fasádě budovy

 

 

2142/29.RM    Pověření k vydávání vyjádření k umístění zastávek v rámci řízení o udělení

licence k provozování linkové osobní dopravy   (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

usnesení zrušeno bodem 1.5. usnesení č. 1944/22./1 RM ze dne 19. 12. 2008

 

p o v ě ř u j e

 

odbor správy majetku k vydávání vyjádření dle § 11 odst. 3 písm. a) zákona

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, k umístění zastávek v územním obvodu města

Český Těšín v rámci řízení o udělení licence k provozování linkové osobní dopravy

 

 

2143/29.RM    Dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory v podchodu nádraží ČD

na ul. Nádražní   (SM)

 

                        Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001:

1. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 36/2004 uzavřené dne 6.12.2004 s Josefem

a Helenou Rygolovými a Soňou Pilchovou, na nebytový prostor v podchodu

nádraží ČD na ul. Nádražní v Českém Těšíně, kterým se poskytuje 50% sleva

na nájmu, s účinností od 1.2.2005, do doby odstranění závad

2. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 40/2004 uzavřené dne 4.1.2005 s Adamem

Urbanem, na nebytový prostor v podchodu nádraží ČD na ul. Nádražní v Českém

Těšíně, kterým se poskytuje 50% sleva na nájmu, s účinností od 1.2.2005, do doby

odstranění závad

 

 

2144/29.RM    Žádost o povolení zřízení sídla „ organizační složky zahraniční osoby „   (SM)

 

Rada města Český  Těšín

 

1. r u š í

 

usnesení č. 1846/25.RM ze dne 22.11.2000

 

2. s c h v a l u j e

 

panu J. M., trvale bytem Bardejov, Sázavská 5, Slovenská republika,

zřízení sídla „ organizační složky zahraniční osoby  „  pro účely podnikání v bytě

č. 3 na ulici Smetanova č. 22 v Českém Těšíně za podmínek uvedených

v předloženém návrhu

 

 

2145/29.RM    Návrh odpovědi na sdělení p. Milana Koždoně ve věci odstoupení z funkce člena

Dozorčí rady Bytového podniku Č. Těšín a.s.   (ST)

 

Rada města Český Těšín

 

1. b e r e   n a   v ě d o m í

 

sdělení p. Milana Koždoně ve věci odstoupení z funkce člena Dozorčí rady

Bytového podniku Č. Těšín a.s.

 

2. s c h v a l u j e

 

    odpověď na sdělení p. Milana Koždoně ve věci odstoupení z funkce člena Dozorčí

rady Bytového podniku Č. Těšín a.s.

 

 

2146/29.RM    Návrh na  změnu organizační struktury MěÚ   (TA)

 

Rada města Český Těšín

 

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

1. s c h v a l u j e

 

    zřízení místa referent dopravních přestupků na odboru živnostenském

a dopravy s účinností od 1.4.2005

 

2. s c h v a l u j e

 

   zřízení místa referent informatiky a webových aplikací na odboru

občanskosprávním s účinností od 1.4.2005

 

 

 

Ing. Vít Slováček

místostarosta města

Marian Kuś

místostarosta města

 

autor: Žáková Jana