14. březen 2005

U S N E S E N Í

 z mimořádné schůze Rady města Český Těšín, konané

dne 14. března 2005

 

2215/mim.RM             Vyhlášení místního referenda   (OS)

 Rada města  Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín:

1. v y h l á s i t

podle § 84 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb.,

o místním referendu a o změně některých zákonů

 

na základě návrhu přípravného výboru podaného dne 23.2.2005 konání

místního referenda na území města Český Těšín a stanovit den jeho konání

na sobotu 23. dubna 2005 v době od 8.00 do 20.00 hodin

 

znění otázek navržených přípravným výborem k rozhodnutí v místním

referendu:

Otázka č. 1:

“Souhlasíte s tím, aby město Český Těšín v případě prodeje obytných budov

postupovalo podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a takto vzniklé

bytové jednotky byly prodávány za ¼ ceny stanovené znaleckým posudkem

a nebytové prostory nacházející se v těchto budovách zůstaly v majetku

města?”

 

Otázka č. 2:

“Souhlasíte s tím, aby všechny kotelny, které jsou majetkem města Český

Těšín a slouží k dodávkám tepla pro byty, zůstaly nadále v majetku a správě

města?”

 

2.  s c h v á l i t

 2.1. podle § 27 odst. 5 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně

některých zákonů

výši odměny pro členy okrskových a místní komise:

předseda komise:         Kč 1.000,-

člen komise:                 Kč    800,-

2.2.  podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů,

následující rozpočtové opatření:

zvýšení rozpočtu běžných výdajů kap. 43 – odbor občanskosprávní,

odd. 61 o 300 tis. Kč určených na financování místního referenda

konaného v roce 2005, a to s finančním krytím z fondu rozvoje a rezerv

města

Ing. Jindřich Sznapka

starosta města

Mgr. Boleslav Slováček

radní města

 

autor: Žáková Jana