13. duben 2005

U S N E S E N Í

z 31. schůze Rady města Český Těšín, konané dne 13. 4. 2005

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

2216/31.RM    Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů

13. 4. 2005      doručených na adresu rady města                                                                        (TA)

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í

 1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města

1.2. přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 9. 3. 2005

do 12. 4. 2005

2. s c h v a l u j e

vyřazení z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

854/10.RM – bod 2, 1884/26.RM, 1893/26.RM, 1919/26.RM – bod 1,

1923/26.RM, 1925/26.RM, 2034/28.RM, 2035/28.RM, 2037/28.RM – bod 2,

2038/28.RM, 2041/28.RM, 2042/28.RM, 2045/28.RM, 2048/28.RM,

2052/28.RM, 2062/28.RM, 2073/28.RM – bod 1, 2076/28.RM, 2079/28.RM,

2087/mim.RM, 2089/29.RM, 2092/29.RM, 2093/29.RM, 2095/29.RM,

2096/29.RM, 2097/29.RM, 2098/29.RM, 2103/29.RM, 2109/29.RM,

2112/29.RM, 2113/29.RM, 2114/29.RM, 2115/29.RM, 2117/29.RM,

2118/29.RM, 2119/29.RM – bod 2, 2123/29.RM, 2124/29.RM,

2126/29.RM – bod 2.1, 2127/29.RM, 2128/29.RM, 2131/29.RM, 2133/29.RM,

2134/29.RM, 2136/29.RM, 2143/29.RM, 2147/30.RM, 2148/30.RM,

2149/30.RM, 2150/30.RM, 2151/30.RM, 2152/30.RM, 2153/30.RM,

2154/30.RM, 2155/30.RM, 2156/30.RM, 2157/30.RM, 2158/30.RM,

2159/30.RM, 2160/30.RM, 2161/30.RM, 2162/30.RM, 2163/30.RM,

2164/30.RM, 2165/30.RM, 2167/30.RM, 2168/30.RM, 2169/30.RM,

2170/30.RM, 2171/30.RM, 2172/30.RM, 2173/30.RM, 2174/30.RM,

2175/30.RM, 2176/30.RM, 2177/30.RM, 2178/30.RM, 2179/30.RM,

2181/30.RM, 2182/30.RM, 2183/30.RM, 2184/30.RM, 2185/30.RM,

2186/30.RM, 2187/30.RM, 2191/30.RM – bod 2, 2192/30.RM, 2193/30.RM,

2194/30.RM, 2195/30.RM, 2197/30.RM – bod 1, 2198/30.RM, 2199/30.RM,

2200/30.RM, 2201/30.RM, 2204/30.RM, 2205/30.RM, 2206/30.RM,

2207/30.RM, 2208/30.RM, 2212/30.RM, 2213/30.RM, 2215/mim.RM

a   ú k o l ů   č.:

783/34/R/SM, 438/27/R/SM, 474/29/R/SM, 475/29/R/SM, 477/29/R/SM,           

484/29/R/FO, 485/29R/FO, 486/29/R/FO, 487/29/R/SM, MR Č. Těšín a.s.,

489/30/R/SM, 490/30/R/SM, 491/30/R/SM,SO

 

2217/31.RM    Zpráva o činnosti odboru živnostenského a dopravy za rok 2004                    (ŽaD)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o činnosti odboru živnostenského a dopravy za rok 2004

 

2218/31.RM    Žádost o povolení stavebních úprav v budově Nemocnice Český Těšín a.s.   (SO)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, stavební úpravy spojené se změnou účelu užívání šaten

zaměstnanců a skladu čistého prádla ve sklepních prostorách hlavní budovy

Nemocnice Český Těšín a.s.

 

2219/31.RM    Žádost o povolení k užití znaku města                                                                  (OS)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

podle čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 OZV č. 3/1994 o znaku a vlajce města Český Těšín,

ve znění OZV č. 7/2000 a OZV č. 3/2004

 p o v o l u j e

 bezplatné použití znaku města Český Těšín na reklamním a informačním plakátu

města Český Těšín firmě KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura, Poděbrady

 

2220/31.RM    Záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. ČSA 1/1                         (OS)

13. 4. 2005  Rada města Český Těšín

podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

záměr pronájmu nebytového prostoru na nám. ČSA čp. 1, poz. parc.č. 1, k.ú. Český

Těšín, III.NP, o celkové výměře 21 m2, za účelem zřízení kanceláře senátora

 

2221/31.RM    Zpráva o činnosti odboru právního za rok 2004                                                   (PO)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti právního odboru za rok 2004

 

2222/31.RM    Uzavření mimosoudní dohody v soudním sporu Město Český Těšín ca K. B.

13. 4. 2005      o 667.807,- Kč                                                                                                       (PO)

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 uzavření mimosoudní dohody v soudním sporu Město Český Těšín ca K. B.

o 667.807,- Kč, jejíž obsah by odpovídal výroku původního rozsudku Okresního

soudu v Karviné č.j. 29 C 290/94-151 ze dne 18.6.2002 bez příslušenství přiznaného

tímto rozsudkem

 

2223/31.RM    Vyhlášení 2. ročníku soutěže “Oblečte svá okna” pro rok 2005                  (VaŽP)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

1. s c h v a l u j e

 vyhlášení 2. ročníku soutěže “Oblečte svá okna” pro rok 2005

2. s c h v a l u j e

 poskytnutí finančních odměn vítězům jednotlivých kategorií, a to za 1. místo

2.500,- Kč, za 2. místo 1.500,- Kč a za 3. místo 500,- Kč v rámci vyhlášení

2. ročníku soutěže “Oblečte svá okna” s finančním krytím z Fondu životního

prostředí

 

2224/31.RM    Stanovení barvy a provedení čísel k označení budov                                     (VaŽP)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

1. r u š í   usnesení č. 920/12.RM ze dne 22.10.2003

2. b e r e   n a   v ě d o m í

 v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů,

barvu a provedení tabulek k označování budov čísly:

a) popisná čísla

 tabulka z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm) tmavomodré

barvy s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75 mm, pod kterou se

uvede název městské části o výšce do 30 mm

Pokrač. usn.

č.2224/31.RM

b) orientační čísla

 tabulka z trvanlivého materiálu (výška 120 mm, šířka 150 mm) bílé barvy

s tmavomodrým lemem a tmavomodrou arabskou číslicí vysokou 75 mm;

jako dodatek může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických

znamének

c) evidenční čísla

 tabulka z trvanlivého materiálu (výška 150 mm, šířka 200 mm) červené barvy

s bílým lemem a bílou arabskou číslicí vysokou 75 mm, pod kterou se uvede

název městské části o výšce do 30 mm

 

2225/31.RM    Smlouva o prodeji dřeva č. 13/ŽP/2005                                                           (VaŽP)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 smlouvu č. 13/ŽP/2005 o prodeji dřeva v drobném – paní M. H., Český Těšín

 

2226/31.RM    Uzavření smlouvy na službu:

13. 4. 2005      “Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín”                       (VaŽP)

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 uzavření smlouvy na: “Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín”

s firmou: .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, a to na dobu určitou

od 1.5.2005 do 31.12.2014 dle upraveného návrhu

 

2227/31.RM    Provozování vodovodu pro veřejnou potřebu                                                       (ÚR)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

s o u h l a s í

s podáním žádosti na provozování vodovodu pro veřejnou potřebu (rozvodná

vodovodní síť – Český Těšín, podchod nádraží ČD) Severomoravskými vodovody

a kanalizaci Ostrava a.s. ke Krajskému úřadu v Ostravě

 

2228/31.RM    Dodatek č. 2 a č. 3 ke smlouvě o dílo IPO7/03/06376/060/0000   2004              (ÚR)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

1. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu “Český Těšín – bezbariérové

napojení podchodu nádraží ČD – Nádražní ulice” se společností Skanska CZ a.s.,

Praha

2. n e s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu “Český Těšín – bezbariérové

napojení podchodu nádraží ČD-Nádražní ulice” se společností Skanska CZ a.s.,

Praha

 

2229/31.RM    Stavební a obsahová náplň pro zpracování projektové dokumentace na stavbu

13. 4. 2005      krytého bazénu v Českém Těšíně                                                                        (ÚR)

Rada města Český Těšín

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e

stavební program a obsahovou náplň pro zpracování projektové dokumentace

na stavbu krytého bazénu vyplývající z konceptu architektonické studie, zpracované

CENTROPROJEKTEM, a.s. Zlín

 

2230/31.RM    Návrh zadání změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín

13. 4. 2005      pro město Český Těšín                                                                                         (ÚR)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu

s ustanovením § 31 odst. 2 tohoto zákona:

1. s c h v á l i t

návrh zadání změny č. 9 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Český

Těšín pro město Český Těšín – příloha č. 1, v rozsahu dvou požadavků (výstavby

obchodní galerie a krytého bazénu) dohodnutých s dotčenými orgány státní

správy; včetně postupu pořízení změny – tj. spojení zpracování a projednání

konceptu a návrhu změny č. 9 ÚPSÚ Český Těšín pro město Český Těšín,

2. v z í t   n a   v ě d o m í

a)    vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, podnětů ostatních

orgánů, orgánů územního plánování sousedních územních obvodů a podnětů právnických a fyzických osob, v rozsahu přílohy č. 2,

b)     stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – příloha 3, vydané

dle § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3

vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně

plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb.

 

2231/31.RM    Pořízení změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín

13. 4. 2005      pro město Český Těšín                                                                                         (ÚR)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 zrušeno usnesením č. 2286/mim. RM ze dne 26. 4. 2005

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit

pořízení změny č. 11 Územního plánu sídelního útvaru Český Těšín pro město

Český Těšín ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  ust. § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- požadavek se týká změny (pozemky parc.č. 3010/1, 3009/1, 3006/1, vše k.ú. Český

Těšín) funkčního využití zóny z hromadného bydlení (UHB) a z občanské

vybavenosti (UO) na zónu výroby (UV)

2232/31.RM    Koncept kroniky města za r. 2004                                                                      (ŠaK)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

b e r e  n a   v ě d o m í

 koncept kroniky města za r. 2004 včetně uvedených připomínek

 

2233/31.RM    Žádost Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Ostrava o určení zástupce

13. 4. 2005      města jako odborníka s hlasem poradním konkurzní komise konkurzního řízení

na funkci ředitele příspěvkové organizace kraje                                              (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

j m e n u j e

 pana Ing. Víta Slováčka zástupcem města jako odborníka s hlasem poradním

konkurzní komise Moravskoslezského kraje, Krajského úřadu Ostrava pro konkurzní

řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace kraje – Střední zemědělská škola,

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště, Český Těšín, Tyršova 2

 

2234/31.RM    Návrh komise výchovy a vzdělání na úpravu členů v souladu s čl. 2 odst. 2

13. 4. 2005      jednacího řádu komisí RM                                                                                 (ŠaK)     

Rada města Český Těšín

j m e n u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, do funkce člena komise výchovy a vzdělání paní Mgr. Věru

Kreuzziegerovou, zástupce statutárního orgánu Speciální školy, Český Těšín,

Pražská 3

 

2235/31.RM    Organizační směrnice – Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení,

13. 4. 2005      pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům

                        škol a školských zařízení s právní subjektivitou, které zřizuje obec                (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, organizační směrnici č. 1/2005 Zásady pro stanovení výše příplatku

za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn

ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou, které zřizuje obec

 

2236/31.RM    Žádost paní Mgr. U. B. a pana MVDr. M. B. o finanční dotaci na osobního

13. 4. 2005      asistenta pro syna J. B.                                                                                       (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, poskytnutí finanční dotace manželům paní Mgr. U.B. a panu MVDr. M.B.

na osobního asistenta pro syna J. B., žáka Základní školy s polským jazykem

vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná na období květen, červen,

září, říjen, listopad a prosinec 2005 ve výši 49.320,- Kč

 

2237/31.RM    Plán investic a plán údržby příspěvkových organizací na rok 2005                  (ŠaK)

13. 4. 2005 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

 v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace, článek 7 – vymezení

majetkových práv, odstavec 7.2. plán investic na rok 2005 Mateřské škole Český

Těšín Hrabinská 51 a Mateřské škole Český Těšín Čáslavská 8 dle předloženého

rozpisu

Pokrač. usn.

č. 2237/31.RM

2. s c h v a l u j e

 v souladu s dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace, článek 7 -

vymezení majetkových práv, odstavec 7.2.1. plán investic na rok 2005 Základní

škole Český Těšín Ostravská 1710, Základní škole Český Těšín Masarykovy sady

104, Základní škole s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13,

Základní škole Český Těšín Slezská 1740 dle předloženého rozpisu

3. s c h v a l u j e

 v souladu se zřizovací listinou příspěvkové organizace, článek 5 – statutární orgán,

odstavec 5.5. plán údržby na rok 2005 Mateřské škole Český Těšín Hrabinská 51

a Mateřské škole Český Těšín Čáslavská 8 dle předloženého rozpisu

4. s c h v a l u j e

 v souladu s dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace, článek 5 -

statutární orgán, odstavec 5.5. plán údržby na rok 2005 Základní škole Český

Těšín Ostravská 1710, Základní škole Český Těšín Masarykovy sady 104,

Základní škole s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13,

Základní škole Český Těšín Komenského 607, Základní škole Český Těšín -

Svibice Pod Zvonek 1835, Základní škole Český Těšín Slezská 1740 a Základní

škole Český Těšín – Svibice Slovenská 1 dle předloženého rozpisu

 

2238/31.RM    Příspěvek na ceny městského kola dopravní soutěže mladých cyklistů

13. 4. 2005      základních škol                                                                                                    (ŠaK)

  Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 v souladu s § 102 odstavce 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, poskytnutí věcných cen pro vítěze jednotlivých kategorií městského kola

dopravní soutěže mladých cyklistů základních škol pořádané obvodním metodikem

dopravní výchovy pro základní školy v Českém Těšíně v celkové výši 4.500,- Kč

a poskytnutí občerstvení ve výši 1.500,- Kč pro zajištění pitného režimu účastníků

dopravní soutěže s finančním krytím v rámci schváleného rozpočtu kapitoly školství

 

2239/31.RM    Plán investiční činnosti a plán oprav příspěvkových organizace – Městské

13. 4. 2005      knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska “Střelnice”

  na rok 2005                                                                                                          (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

1. o d k l á d á

 rozhodnutí o schválení v souladu s dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Městské

knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska “Střelnice” čl. 5

odst. 5.5 plánů investiční činnosti těchto příspěvkových organizací na rok 2005

dle předložených rozpisů

Pokrač. usn.

č. 2239/31.RM

2. o d k l á d á

 rozhodnutí o schválení v souladu s dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Městské

knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska “Střelnice” čl. 5

odst. 5.5 plánů oprav těchto příspěvkových organizací na rok 2005

dle předložených rozpisů

 

2240/31.RM    Vyhodnocení plnění plánu investiční činnosti a plánu oprav příspěvkových

13. 4. 2005      organizací – Městské knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského

                        střediska “Střelnice” za rok 2004                                                                      (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o vyhodnocení plnění plánu investiční činnosti a plánu oprav příspěvkových

organizací Městské knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska

“Střelnice” za rok 2004

 

2241/31.RM    Ozdravné pobyty dětí v období květen – říjen 2005                                          (ŠaK)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

dle § 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, tyto akce:

1.1. Ozdravný pobyt u Baltského moře v Polsku – Puck 2005 ve výši

1 000 tis. Kč

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku účastníkům ozdravného pobytu

u Baltského moře v Polsku:

- účastník je občanem Českého Těšína

- účastník dosáhne v době pobytu věku 7 – 14 let včetně

- příspěvek bude poskytnut pouze za předpokladu, že účastník v letech 2003 –

2005 neobdržel příspěvek na Léčebný pobyt pořádaný RBP ČR a Mořského

koníka pořádaného VZP ČR a nezúčastnil se v období 2003 – 2005

jakéhokoli ozdravného pobytu pořádaného městem Český Těšín

- dítě, u kterého budou zjištěny závažné kázeňské prohřešky, nebude vybráno

- na poskytnutí příspěvku není právní nárok

    1.2. Mořský koník 2005 (ve spolupráci s VZP ČR) ve výši 300 tis. Kč

1.3. Léčebné pobyty 2005 (ve spolupráci s RBP ČR) ve výši 150 tis. Kč

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku účastníkům Mořského koníka

2005 a Léčebných pobytů 2005:

- účastník je občanem Českého Těšína

- účastník musí splňovat kritéria zdravotních pojišťoven VZP ČR a RBP ČR

- příspěvek bude poskytnut pouze za předpokladu, že účastník v letech 2003 -

2004 neobdržel příspěvek na Léčebný pobyt pořádaný RBP ČR a Mořského

koníka pořádaného VZP ČR a nezúčastnil se v období 2003 – 2005

jakéhokoli ozdravného pobytu pořádaného městem Český Těšín

- na poskytnutí příspěvku není právní nárok

Pokrač. usn.

č. 2241/31.RM

2. s c h v a l u j e

dle § 102, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, znění Smlouvy o poskytnutí služby k ozdravnému pobytu dětí

u Baltského moře v Polsku

 

2242/31.RM    Otevřené řízení – oprava vnějších omítek nemocnice Český Těšín                    (ST)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e 

oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku “Oprava vnějších omítek

nemocnice Český Těšín” podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění, dle předloženého návrhu

 

2243/31.RM    Plnění rozpočtu města za 1. – 2./2005                                                                    (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e  n a   v ě d o m í 

zprávu o plnění rozpočtu města za měsíce leden až únor roku 2005 dle předložené

návrhu

 

2244/31.RM    Rozpočtová opatření roku 2005                                                                            (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

podle ustanovení § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření:

1.1.  zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů kap. 91 – odbor územního rozvoje

15 tis. Kč získaných od firmy Sey Development, a.s., za zpracování části

územně plánovací dokumentace a současně zvýšení rozpočtu kapitálových

výdajů této kapitoly, odd. 36 o tutéž částku určenou na financování akce

č. 4037 „Územní plán města“;

1.2.  zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů kap. 10 – Městská policie o 40 tis. Kč

získaných jako odškodnění pojistné události – pracovní úraz a současně

zvýšení rozpočtu běžných výdajů této kapitoly, odd. 53 o tutéž částku

určenou na výplatu náhrad poškozenému strážníkovi;

Pokrač. usn.

č. 2244/31.RM

1.3.  zvýšení rozpočtu příjmů kap. 62 – odbor výstavby a životního prostředí, odd.

životního prostředí o 44 tis. Kč získaných jako investiční dotace ze Státního

fondu životního prostředí a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů kap.

43 – odbor občanskosprávní, odd. 61 o 44 tis. Kč určených na nákup demo

balíčku programu k inventarizaci a pasportizaci dřevin ve městě. 

2. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města uložit podle ustanovení § 28, odst. 4, písm. b) zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů, odvod z odpisů v roce 2005 příspěvkové organizaci ZŠ

Masarykovy sady v celkové výši 90 tis. Kč. 

3. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit podle § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření:

3.1. zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů kap. 72 – odbor školství a kultury,

odd. školství o 132 tis. Kč získaných jako odškodnění pojistné události –

havárie dopravního prostředku a současně zvýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ Ostravská o 132 tis. Kč určených

na financování nákladů spojených s odstraněním škod způsobených pojistnou událostí;

3.2.  zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů kap. 72 – odbor školství a kultury, odd.

školství o 90 tis. Kč získaných jako nařízený odvod z odpisů ZŠ Masarykovy

sady a současně zvýšení neinvestičního finančního příspěvku ZŠ Masarykovy

sady o 90 tis. Kč určených na opravy a údržbu v roce 2005;

3.3. zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů kap. 43 – odbor občanskosprávní, odd.

55 o 220 tis. Kč určených na pořízení vybavení požárního automobilu

Peugeot Boxer (vysokotlaké čerpadlo), a to s financováním z fondu rozvoje

a rezerv města;

3.4.  zvýšení rozpočtu běžných výdajů kap. 24 – finanční odbor, koncepce rozvoje

města, odd. 33, o 55 tis. Kč na poskytnutí dotací v oblasti kulturní

a umělecké, a to s financováním z fondu rozvoje a rezerv.

4. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit podle § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, financování nově zařazené jmenovité

investiční akce odboru územního rozvoje č. 2219 „Kanalizace Horní Žukov –

Běrnotí” v částce 60 tis. Kč a akce č. 2213 „Kanalizace Mosty – III. stavba“ v částce

90 tis. Kč z rozpočtové rezervy odboru územního rozvoje. 

Pokrač. usn.

č.2244/31.RM

5. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit podle § 84, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, opravu názvu akce realizované z prostředků

městského fondu životního prostředí z původního „Výstavba ČOV MŠ Ostravská“

na správný „Výstavba ČOV MŠ na ul. Albrechtická 84“.

 

2245/31.RM    Souhrnná zpráva o výsledcích ročních inventarizací za rok 2004            (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í 

v souladu s organizační směrnici č. 9/2003 “Zásady k zajištění účetnictví MěÚ

Český Těšín”, bod 9.8., souhrnnou zprávu o výsledcích ročních inventarizací

majetku ke dni 31.10.2004 a 31.12.2004 a dokladových inventarizací ke dni

31.12.2004

 

2246/31.RM    Uplatnění nároku na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mosty od PF ČR

13. 4. 2005                                                                                                                                     (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uplatnění nároku na bezúplatný převod a bezúplatný převod pozemků parc.č. 1220,

vým. 8986 m2, orná půda, a parc.č. 1221, vým. 607 m2, ost. pl. nepl., vše k.ú. Mosty

u Českého Těšína

z vlastnictví ČR, prostřednictvím PF ČR, v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona

č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví města Český Těšín

 

2247/31.RM    Výkup pozemku p.č. 2502/41, k.ú. Český Těšín                                                  (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

výkup pozemku parc.č. 2502/41, vým. 103 m2, ost. pl., k.ú. Český Těšín za cenu

smluvní ve výši 60,- Kč/m2 s odvoláním na § 39 odst. 2 zákona, jako pozemek

pod místní komunikací, tj. celkem ve výši Kč 6.180,-, od pana Ing. P. S.

 

2248/31.RM    Pronájem pozemku pro stavbu garáže                                                                  (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. r u š í 

usnesení č. 1985/27.RM ze dne 8.12.2004

2. s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 3066/2,

ost. pl., vým. 28 m2, k.ú. Český Těšín za účelem stavby garáže s panem M. W.

doba pronájmu na dobu určitou do 31.12.2006

nájemné Kč 9,-/m2/rok

3. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města po dokončení a kolaudaci stavby garáže prodat

část pozemku p.č. 3066/2, k.ú. Český Těšín, tedy část dotčenou stavbou

dle příslušného geom. plánu vlastníkovi této garáže

 

2249/31.RM    Pronájem pozemků pod obytnými domy                                                               (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod obytnými domy,

v k.ú. Český Těšín:

- p.č. 490/2, vým. 152 m2, zast. pl.

- p.č. 490/3, vým. 236 m2, zast. pl.

- p.č. 490/4, vým. 154 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/3, vým. 240 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/4, vým. 229 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/5, vým. 229 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/6, vým. 284 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/7, vým. 232 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/8, vým. 240 m2, zast. pl.

- p.č. 1310/9, vým. 236 m2, zast. pl.

vlastníkovi domů – OKD a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

za podmínek:

- pronájem od 1.5.2005 na dobu neurčitou

- nájemné dle Výměru MF č. 01/2005, ve výši Kč 9,-/m2/rok, celkem Kč 20.088,-

ročně

 

2250/31.RM    Zřízení věcného břemene – přístupu a příjezdu                                                    (FO)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů,

zřízení věcného břemene – práva přístupu a příjezdu přes pozemek p.č. 883/2, ost.

pl., k.ú. Dolní Žukov pro:

1. manželé paní K. K. a pana R. K. jako budoucí vlastníky nemovitostí p.č. 947

s domem čp. 44, p.č. 948, p.č. 950/1, p.č. 949, vše k.ú. Dolní Žukov

a oprávněné z věcného břemene

2. manželé paní M. H. a pana F. H. jako vlastníky nemovitostí zapsaných na LV 575

pro k.ú. Dolní Žukov a oprávněné z věcného břemene

věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bezúplatně

 

2251/31.RM    Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby

13. 4. 2005      Uzavření nájemní smlouvy                                                                                    (FO)

Rada města Český Těšín

1.  s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, umístění, realizaci a užívání staveb zázemí pro pořadatele

a návštěvníky při pořádání mezinárodního koncertu v rámci 1. výročí vstupu

České republiky a Polska do EU na pozemcích města:

-     parc.č. 251/1, vým.   531 m2, ost.pl.

-     parc.č. 251/3, vým.   479 m2, ost.pl.

-     parc.č. 252/1, vým. 8350 m2, ost.pl.

-     parc.č. 445,    vým. 2044 m2, ost.pl.

-     parc.č. 446/2, vým.   385 m2, ost.pl.

-     parc.č. 671/5, vým.   291 m2, ost.pl.

-     parc.č. 679,    vým. 3799 m2, ost.pl.

-     parc.č. 681,    vým. 2805 m2, ost.pl.

-     parc.č. 683,    vým.   470 m2, ost.pl.

vše k.ú. Český Těšín

pro společnost PETARDA PRODUCTION, a.s.

2.  s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) a § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků

města:

-   parc.č. 251/1, vým.   531 m2, ost.pl.

-   parc.č. 251/3, vým.   479 m2, ost.pl.

-   parc.č. 252/1, vým. 8350 m2, ost.pl.

-   parc.č. 445,    vým. 2044 m2, ost.pl.

-   parc.č. 446/2, vým.   385 m2, ost.pl.

-   parc.č. 671/5, vým.   291 m2, ost.pl.

-   parc.č. 679,    vým. 3799 m2, ost.pl.

-   parc.č. 681,    vým. 2805 m2, ost.pl.

-   parc.č. 683,    vým.   470 m2, ost.pl.

Pokrač. usn.

č. 2251/31.RM

vše v k.ú. Český Těšín

mezi městem Český Těšín jako pronajímatelem a společností PETARDA

PRODUCTION, a.s. jako nájemcem, dle pozměněného návrhu

za podmínek:

-  doba pronájmu na dobu určitou: 15.5.2005 – 3.6.2005

-  nájemné symbolické: v celkové výši Kč 1,–

-  účel pronájmu: konání mezinárodního koncertu v rámci 1. výročí vstupu

České republiky a Polska do EU

-  pronajaté pozemky po konání koncertu budou uvedené do původního stavu

 

2252/31.RM    Souhlas s umístěním, realizací a užíváním stavby na pozemku města

13. 4. 2005      Ukončení nájemní smlouvy – pronájem sauny                                                      (FO) 

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání stavby letní terasy, přístavby odpočívárny

a nádstavby u objektu s čp. 88 na pozemku parc.č. 157/1, vým. 377 m2, zast. pl.

a nádvoří, k.ú. Český Těšín pro manželé Ilonu a Jana Biedrawovy

2. s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, ukončení platnosti nájemní smlouvy č. 16/04/FO ze dne 15.11.2004

uzavřené mezi městem Český Těšín a manžely Ilonou a Janem Biedrawovými

dohodou ke dni 30.4.2005

 

2253/31.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na Hlavní třídě

13. 4. 2005      č.o. 2a                                                                                                                    (SM) 

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 25/2004 ze dne 13.9.2004, na nebytové

prostory na Hlavní třídě č.o. 2a, o celkové výměře 97 m2, uzavřenou s Tomášem

Przybylou, Český Těšín, ke dni 31.3.2005

2. s c h v a l u j e 

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní třídě č.o. 2a, o celkové výměře

97 m2

 

2254/31.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor Na Horkách č.o. 23

13. 4. 2005                                                                                                                                    (SM)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 23.7.2001, na nebytové prostory

Na Horkách č.o. 23, o celkové výměře 459 m2, uzavřenou s Jiřím Pežgou, Český

Těšín, ke dni 30.4.2005

2. s c h v a l u j e 

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor Na Horkách č.o. 23, o celkové výměře

459 m2

 

2255/31.RM    Pronájem bytu mimo pořadník                                                                             (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. n e s c h v a l u j e 

dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999  pronájem bytu mimo pořadník paní

M. O.

2. n e s c h v a l u j e 

dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 pronájem bytu mimo pořadník paní

G. S.

 

2256/31.RM    Rekolaudace nebytových prostor na ul. Viaduktová č.o. 17                              (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

rekolaudaci nebytového prostoru na ul. Viaduktova  č.o. 17, III.NP, o celkové

výměře 67m2, na bytovou jednotku

 

2257/31.RM    Smlouva o nájmu nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 17                          (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a dle čl. 4 odst. 3 Řádu č. 1/2001, ve znění pozdějších dodatků,

smlouvu o nájmu nebytových prostor na Hlavní třídě č.o. 17, s Hanou Knedlovou,

bytem Český Těšín

 

2258/31.RM    Schválení nájemních smluv o nájmu bytu                                                (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

v souladu s § 708 OZ nájemní smlouvu na byt dle uskutečněného přechodu nájmu

bytu s panem Ing. M. D.

2. b e r e   n a   v ě d o m í 

v souladu s § 706 OZ nájemní smlouvu na byt dle uskutečněného přechodu nájmu

bytu s panem D. P.

3. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky

k nájemním smlouvám na byty na dobu určitou:

3.1   dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 28.3.2001 s panem V. G.

3.2   dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.4.2003 s manžely

paní L. D. a panem J. D.

3.3   dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.5.2000 s manžely

paní A. K. a panem J. K.

3.4   dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 17.4.2002 s manžely

paní I. Z. a panem F. Z.

3.5   dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.4.2003 s panem M. P.

3.6   dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 4.5.2004 s manžely

paní L. T. a panem Bc. R. T.

3.7   dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.4.2002 s manžely

paní M. B. a panem J. B.

3.8   dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 16.5.2000 s manžely

paní Z. M. a panem L. M.

3.9   dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.3.2001 s manžely

paní R. T. a panem A. T.

3.10. dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.4.2001 s manžely

paní V. G. a panem Z. G.

3.11. dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 23.3.2001 s paní M. M.
3.12. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.5.2004 s manžely

paní Bc. A. Z. a panem Ing. B. Z.

 

2259/31.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytové prostory                                            (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 12

k nájemní smlouvě č. 19/1991 uzavřené dne 22.5.1991 na nebytové prostory

na ul. Dukelská č.o. 1, s Dušanem Bystrianským, kterým se upravují zálohy

za služby spojené s užíváním nebytových prostor, s účinností od 1.4.2005

 

2260/31.RM    Přednostní pronájem bytu                                                                                    (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. t r v á 

na usnesení č. 950/12.RM, bod 2.4 ze dne 22.10.2003, kterým nebyl schválen

přednostní pronájem bytu paní M. H.

2. s c h v a l u j e 

2.1   dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, přednostní pronájem bytu č. 47, o velikosti 1+1, I. kategorie na ul.

Okružní č. 1 manželům panu V. F. a paní L. F. za podmínky provedení

oprav bytu na vlastí náklady do 1 roku od podpisu nájemní smlouvy

2.2  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření

nájemní smlouvy na byt s manžely panem V. F. a paní L. F.

 

2261/31.RM    Stánkový prodej v roce 2005                                                                               (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, povolení stánkového prodeje na ul. Odboje prodejci Ivaně Gořalkové,

Třinec, v termínu od 1.5.2005 do 31.12.2005

 

2262/31.RM    Oslavy 135 let založení sboru dobrovolných hasičů na území města              (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e 

1. konání akce “Oslavy 135 let založení sboru dobrovolných hasičů na území města”

pod záštitou města Český Těšín dne 4.6.2005 v prostoru náměstí ČSA

2. výjimku z čl. 3 odst. 1 vyhlášky č. 6/1997, o prodeji alkoholických nápojů,

ve znění vyhlášky č. 10/1997 a OZV č. 2/1999, u příležitosti konání akce “Oslavy

135 let založení sboru dobrovolných hasičů na území města” pro podávání

alkoholických nápojů v rámci občerstvení

 

2263/31.RM    Zajištění oslav SVÁTKU TŘÍ BRATŘÍ v roce 2005                                         (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů,

1. umístění lunaparku při oslavách SVÁTKU TŘÍ BRATŘÍ v roce 2005 v levé horní

části náměstí ČSA, při pohledu od budovy radnice, včetně části komunikace

u uslepení ul. Čapkovy a na ul. Štefánikově vč. přilehlé zpevněné plochy

2. Ladislava Spilku, Sviadnov, provozovatelem lunaparku při oslavách SVÁTKU

TŘÍ BRATŘÍ v roce 2005

3. výjimku z čl. 3 odst. 1 vyhlášky č. 6/1997, o prodeji alkoholických nápojů,

ve znění vyhlášky č. 10/1997 a OZV č. 2/1999, u příležitosti oslav SVÁTKU TŘÍ

BRATŘÍ v roce 2005 pro podávání alkoholických nápojů v rámci občerstvení

a prodej medoviny a dárkových balení alkoholických nápojů do 0,3 l/balení

 

2264/31.RM    Záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Nádražní 7                       (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. r u š í 

usnesení č. 1923/26.RM ze dne 10.11.2004

2. s c h v a l u j e 

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Nádražní č.o. 7, o celkové výměře

85 m2

 

2265/31.RM    Výměna bytu dle OZV č. 8/1998, čl. 8, bodu 3 ve znění OZV č. 4/1999          (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e 

v souladu s OZV č. 8/1998, čl. 8, bodu 3 ve znění OZV č. 4/1999 výměnu

do volného bytu paní V. I.

 

2266/31.RM    Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části zábradlí na ul. Nádražní

13. 4. 2005      u pošty za účelem umístění reklamního zařízení                                                 (SM) 

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy se společností Cestovní kancelář

- Tour operátor, BON TON, s.r.o., Masarykovo náměstí 17, Hranice, na pronájem

části zábradlí na ul. Nádražní u pošty za podmínek:

a) doba pronájmu – na dobu 5 let

b) nájemné dle usnesení č. 435/11.MR ze dne 5.10.1995

c) účel – umístění reklamní tabule s textem “Cestovní kancelář BON TON, s.r.o.”

na ploše do 1 m2

 

2267/31.RM    Sloučení bytových jednotek                                                                      (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

bod 1. zrušen bodem 2 usnesení č. 2354/32. RM ze dne 11. 5. 2005

sloučení bytu č. 4, o velikosti 1+1, II. kategorie s bytem č. 5, o velikosti 1+1,

IV. kategorie na ul. Viaduktova č.o. 18, paní S. B., za podmínky provedení

sloučení bytů na vlastní náklady, dle předloženého návrhu

2. n e s c h v a l u j e 

provedení oprav v bytě č. 4 na ul. Viaduktova č. 18

 

2268/31.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor Na Horkách č.o. 23

13. 4. 2005                                                                                                                                    (SM)

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 3/2001 ze dne 25.7.2001, na nebytové

prostory Na Horkách č.o. 23, o celkové výměře 402 m2, uzavřenou

s Ing. Miroslavem Fojtíkem – TRANZIT, Český Těšín, ke dni 30.4.2005

2. s c h v a l u j e 

dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor Na Horkách č.o. 23, o celkové výměře

402 m2

 

2269/31.RM    Uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru veřejných WC v podchodu

13. 4. 2005      na ul. Jablunkovské v Českém Těšíně                                                               (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru veřejných WC v podchodu ul.

Jablunkovské v Českém Těšíně s p. Igorem Dumbrovským, bytem Havířov,

za podmínek:

a) účel – zajištění provozu veř. WC

b) nájem na dobu neurčitou

c) nájemné ve výši 1,- Kč/rok

d) poplatek za použití WC 5,- Kč

e) úhrada nákladů za el. energii, vodné a stočné ve výši 30% skutečných nákladů

 

2270/31.RM    Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o obstarání správy zimního stadionu

13. 4. 2005      a koupaliště a výkonu dalších práv a povinností                                                (SM) 

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

1. r u š í 

bod č. 1 usnesení č. 2087/mim.RM ze dne 26.1.2005

2. s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 9.10.2001 o obstarání správy zimního

stadionu a koupaliště a výkonu dalších práv a povinností uzavřené mezi městem

Český Těšín a Městskou realitní Český Těšín, a.s.

 

2271/31.RM    Odpis pohledávek v částce nad 20.000,- Kč                                                       (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

r u š í 

bod 2.1. usnesení č. 2126/29.RM, ze dne 16.2.2005

 

2272/31.RM    Pronájem střešní nástavby domu na ul. Frýdecká č. 48                                     (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dle § 710 odst. 1 Občanského zákoníku dohodu o ukončení nájmu bytu

na ul. Frýdecká č. 48 s manžely paní M. K. a panem D. K., ke dni 30.4.2005

2. s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy na byt na ul. Frýdecká č. 48 s paní M. B.,

na dobu určitou do 7.9.2009, dle předloženého návrhu

 

2273/31.RM    Schválení nájemních smluv o nájmu bytu                                                (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

v souladu s § 708 OZ nájemní smlouvu na byt dle uskutečněného přechodu nájmu

bytu s paní H. M.

2. b e r e   n a   v ě d o m í 

v souladu s § 706 OZ nájemní smlouvu na byt dle uskutečněného přechodu nájmu

bytu s paní I. Š.

3. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky

k nájemním smlouvám na byty na dobu určitou:

3.1 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 14.4.2004 s paní V. K.

3.2 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.4.2004 s paní D. D.

3.3 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.4.2003 s panem P. Č.

4. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, dodatek k nájemní smlouvě na byt na dobu určitou:

dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 22.6.1990 s manžely panem L. K.

a paní D. K.

 

2274/31.RM    Pronájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 12                                      (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 3 zákona 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a § 102

odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Hlavní třídě č.o. 12 o celkové

výměře 62 m2, s Ing. Milanem Štéblem, Třinec, za podmínek:

a) doba pronájmu na dobu neurčitou

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1., ve znění pozdějších dodatků

c) účel: provozování cestovní agentury a jachting centra

 

2275/31.RM    Podnájem nebytového prostoru na ul. Viaduktova č.o. 17                                 (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

1. n e s c h v a l u j e 

podnájem nebytového prostoru na ul. Viaduktova č.o. 17, o celkové výměře 59 m2,

panu Van Dao KhanHovi, bytem Ostrava Zábřeh, za účelem prodeje textilního

zboží

2. s c h v a l u j e

v souladu s § 10 zákona 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

výpověď nájemní smlouvy č. 129/1994 na nebytový prostor na ul. Viaduktova

č.o. 17, o celkové výměře 59 m2, uzavřenou s Danielou Výtiskovou, Český Těšín

 

2276/31.RM    Znovu přidělení bytu                                                                                             (SM)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

1. dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999  znovu přidělení bytu o velikosti 1+1,

I. kategorie panu V. B., dle předloženého návrhu

2. v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření nájemní

smlouvy na byt pronajatý mimo pořadník s panem V. B.

 

2277/31.RM    Posouzení činností komisí rady města za I.Q 2005                                              (ST)

13. 4. 2005      Návrh na přiznání peněžitých darů za I.Q 2005 předsedům komisí rady města,

                        kteří nejsou členy zastupitelstva města 

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í 

posouzení činností komisí rady města za I.Q 2005

2. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, přiznání peněžitých darů předsedům komisí Rady města Český Těšín,

kteří nevykonávají funkci člena Zastupitelstva města Český Těšín, za činnost

v komisi za I.Q 2005, dle předloženého návrhu

 

2278/31.RM    Stanovení výše mimořádných odměn řediteli příspěvkové organizace Domov

13. 4. 2005      důchodců Český Těšín za I. čtvrtletí 2005                                               (ST)     

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, výši mimořádných odměn řediteli Domova důchodců

Český Těšín za I. čtvrtletí 2005, jak uvedeno v návrhu

 

2279/31.RM    Mimořádná odměna ředitelům KaSS a MěK za I. čtvrtletí 2005                       (ST)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

dle zákona č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu

za I. čtvrtletí roku 2005 ředitelce Městské knihovny Český Těšín Janě Galášové

a řediteli Kulturního a společenského střediska “Střelnice” Mgr. Lukáši

Brzobohatému ve výši dle předloženého návrhu

 

2280/31.RM    Stanovení výše platu dle nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění

13. 4. 2005      nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín

Komenského 607 s účinností od 4.4.2005                                                            (ST)

           

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších

předpisů, a s nařízením vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízením vlády

č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě, výši platu ředitelce Základní škole Český Těšín Komenského 607

Mgr. Ivetě Chalupové, s účinností od 4.4.2005 dle předloženého návrhu

 

2281/31.RM    Dotazník ministerstva vnitra k přesídlování a integrací krajanů           (TA)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

odpověď ministerstvu vnitra k dotazníku “Přesídlování a integrace krajanů”

dle předloženého návrhu

 

2282/31.RM    Návrh na zrušení místa právního konzultanta                                                      (TA)

13. 4. 2005

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e 

s účinností od 15. 4. 2005 zrušení místa právního konzultanta na odboru právním

Městského úřadu Český Těšín

 

Ing. Jindřich Sznapka

      starosta města

 

  

Ing. Vít Slováček                                                        Marian Kuś                                                            

          místostarosta města                                                místostarosta města

 

 

 

autor: Žáková Jana