11. květen 2005

U S N E S E N Í

z 32. schůze Rady města Český Těšín, konané dne 11. 5. 2005

 

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

2287/32.RM    Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů

11. 5. 2005      doručených na adresu rady města                                                                        (TA)

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í

 1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města

1.2. přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 13. 4. 2005

do 10. 5. 2005

2. s c h v a l u j e

vyřazení z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

2067/28.RM, 2075/28.RM, 2077/28.RM – bod 2, 2125/29.RM, 2130/29.RM,

2146/29.RM, 2166/30.RM, 2188/30.RM, 2189/30.RM, 2190/30.RM,

2191/30.RM – bod 1, 2196/30.RM, 2197/30.RM – bod 2, 2202/30.RM,

2211/30.RM, 2214/30.RM, 2216/31.RM, 2217/31.RM, 2218/31.RM,

2219/31.RM, 2220/31.RM, 2221/31.RM, 2223/31.RM, 2224/31.RM,

2227/31.RM, 2230/31.RM, 2231/31.RM, 2232/31.RM, 2233/31.RM,

2234/31.RM, 2236/31.RM, 2237/31.RM, 2238/31.RM, 2239/31.RM,

2240/31.RM, 2241/31.RM, 2243/31.RM, 2245/31.RM, 2248/31.RM – bod 1,

2251/31.RM – bod 1, 2252/31.RM, 2253/31.RM – bod 2, 2254/31.RM,

2255/31.RM, 2256/31.RM, 2258/31.RM, 2259/31.RM, 2260/31.RM,

2262/31.RM, 2263/31.RM, 2264/31.RM, 2265/31.RM, 2267/31.RM – bod 2,

2268/31.RM – bod 2, 2269/31.RM, 2271/31.RM, 2273/31.RM, 2274/31.RM,

2275/31.RM – bod 1, 2276/31.RM – bod 1, 2277/31.RM, 2278/31.RM,

2279/31.RM, 2280/31.RM, 2282/31.RM, 2284/mim.RM, 2285/mim.RM,

2286/mim.RM

a   ú k o l ů   č.:

449/19/R/SM, 784/34/R/SM, 815/36/R/SM, 435/26/R/PO, 453/28/R/FO, ŠaK,

463/28/R/FO, 465/28/R/ŠaK, komise tělovýchovy, 496/31/R/SM, 498/31/R/SM,

499/31/R/SM, 502/31/R/ŠaK

 

2288/32.RM    Opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města

11. 5. 2005      Český Těšín, konaného dne 23. 3. 2005                                                              (TA)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 12. zasedání Zastupitelstva města

Český Těšín, konaného dne 23. 3. 2005

2. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města vyřadit z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

617/12.ZM, 618/12.ZM, 619/12.ZM, 620/12.ZM, 621/12.ZM, 623/12.ZM,

625/12.ZM, 626/12.ZM, 627/12.ZM, 628/12.ZM, 629/12.ZM, 630/12.ZM,

631/12.ZM, 632/12.ZM, 633/12.ZM, 634/12.ZM, 635/12.ZM, 636/12.ZM,

639/12.ZM, 642/12.ZM, 643/12.ZM, 645/12.ZM, 646/12.ZM, 648/12.ZM,

649/12.ZM, 650/12.ZM, 651/12.ZM, 652/12.ZM, 653/12.ZM, 654/12.ZM,

655/12.ZM

a   ú k o l ů   č.:

73/12/ZM/FO, 74/12/ZM/ŠaK

 

2289/32.RM    Souhlas s provedením opravy na pozemcích města Český Těšín           (FO)

11. 5. 2005                                                                                                    

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s provedením opravy zpevněné plochy asfaltovou živicí na pozemcích p.č. 671/4, ost. pl., ost. kom., p.č. 252/2, ost. pl., p.č. 252/4, zast. pl. a nádv., vše v k.ú. Český Těšín, REGIONÁLNÍMU SDRUŽENÍ pro česko-polskou spolupráci TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA v rámci projektu EUROMOST I. – CELNICE Český Těšín

 

2290/32.RM    Deklarace partnerství                                                                                        (MST)

11. 5. 2005                                                                                                    

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

znění Deklarace o partnerství v rámci realizace projektu “EUROMOST I. -

CELNICE Český Těšín” s Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci

Těšínského Slezska, Hlavní 1, Český Těšín, dle předloženého návrhu

 

2291/32.RM    Prodloužení provozní doby sběrného dvoru na ul. Na Horkách         (VaŽP)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b e r e   n a   v ě d o m í

prodloužení provozní doby sběrného dvoru na ul. Na Horkách, a to od 1.7.2005

dle předloženého návrhu

2292/32.RM    Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene

11. 5. 2005                                                                                                                                     (ÚR)

 Rada města Český Těšín

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

 uzavření “Smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného

břemene” s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – státní příspěvková organizace v rámci

výstavby STL plynovodu ul. na Dolinách, prodloužení STL plynovodu ul. Pod

nádrží v Českém Těšíně – Mostech

 

2293/32.RM    Investiční akce:                                                                                                     (ÚR)

11. 5. 2005      1. Plynovod Dolní Žukov “U Cikánky”

                        2. Plynovod Mosty ul. Na Dolinách

 Rada města Český Těšín

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

1. s c h v a l u j e

 

1.1   uzavření smlouvy do výše schváleného rozpočtu na zhotovení díla “Plynovod

Dolní Žukov U Cikánky” s firmou: Jaroslav Dostálek IRP, Jablunkovská 112,

Český Těšín                

1.2   uzavření smlouvy do výše schváleného rozpočtu na zhotovení díla

“Plynovod Mosty ul. Na Dolinách” s firmou: Jaroslav Dostálek IRP,

Jablunkovská 112, Český Těšín

 

2. u k l á d á

 

odboru finančnímu předložit ke schválení rozpočtové opatření orgánům města

na akce dle bodu 1.1 a 1.2 tohoto usnesení v celkové výši 1.043 tis. Kč

dle předloženého návrhu

 

 

2294/32.RM    Otevřené řízení – “STL plynovod Český Těšín – Horní Žukov”                         (ÚR)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku “STL plynovod Český Těšín -

Horní Žukov” podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

dle předloženého návrhu

 

 

2295/32.RM    Otevřené řízení veřejné zakázky:

11. 5. 2005      “Projektová dokumentace stavby aquacentra – krytého bazénu v Českém

Těšíně”                                                                                                                  (ÚR)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

s c h v a l u j e

 

oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku “Projektová dokumentace stavby

aquacentra – krytého bazénu v Českém Těšíně” podle zákona č. 40/2004 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 

 

2296/32.RM    Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou                                                  (SO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, panu M. H. přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

službou, ul. Kysucká 8, v Českém Těšíně dle předloženého návrhu

 

 

2297/32.RM    Otevřené řízení – “Komplexní zabezpečení úklidových prací v objektu

11. 5. 2005      Domova důchodců Český Těšín, ul. Sokolovská č.p. 1997″                               (SO)

           

                        Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a čl. II bod 4.3. OS č. 1/2004

 

s c h v a l u j e

 

Domovu důchodců Český Těšín

oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku: “Komplexní zabezpečení

úklidových prací v objektu Domova důchodců Český Těšín, ul. Sokolovská

č.p. 1997″ podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,

dle předloženého návrhu

 

2298/32.RM    Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci “Oprava vnějších omítek

11. 5. 2005      Nemocnice Český Těšín”                                                                                     (SO)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

j m e n u j e

 

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků na akci “Oprava

vnějších omítek Nemocnice Český Těšín” dle doplněného návrhu

 

 

2299/32.RM    Komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci “Komplexní zabezpečení

11. 5. 2005      úklidových prací v objektu Domova důchodců Český Těšín”                            (SO)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

j m e n u j e

 

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek včetně náhradníků na akci “Komplexní

zabezpečení úklidových prací v objektu Domova důchodců Český Těšín”

dle doplněného návrhu

 

 

2300/32.RM    Zpráva o stavu požární bezpečnosti na území města Český Těšín v roce 2004

11. 5. 2005                                                                                                                                     (OS)

Rada města Český Těšín

 

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

                        zprávu o stavu požární bezpečnosti na území města Český Těšín za rok 2004

 

2301/32.RM    Místní referendum – pronájem nebytových prostor za účelem zřízení

11. 5. 2005      hlasovacích místností                                                                                            (OS)

 

                        Rada města Český Těšín

 

podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

s c h v a l u j e

 

uzavření nájemních smluv na pronájem nebytových prostor za účelem zřízení

hlasovacích místností pro místní referendum konané dne 21.5.2005:

PEREX a.s., ul. Na Lučinách 1476                             (okrsek 3)

Těšínské divadlo, ul. Ostravská 67                              (okrsek 7)

KaSS “Střelnice”, ul. Střelniční 1                                 (okrsek 12)

ZŠ Pod Zvonek, ul. Pod Zvonek 1835                        (okrsky 14, 17 a 18)

TJ Slovan Horní Žukov, ul. Vělopolská                       (okrsek 20)

PZKO Mosty, ul. Jasná 203                                       (okrsek 23)

 

účel:                            zřízení hlasovacích místností

doba pronájmu:            21.5.2005

nájemné:                      smluvní

 

 

2302/32.RM    Volba přísedícího Okresního soudu v Karviné pro volební období let

11. 5. 2005      2005-2009                                                                                                              (OS)

 

                        Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších

zákonů /zákon o soudech a soudcích/ zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu

v Karviné pro volební období let 2005-2009 pana Ing. Zbyška Sembola

 

 

2303/32.RM    Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru                                     (OS)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

zrušeno bodem 1 usnesení č. 2442/34. RM ze dne 29. 6. 2005

 

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na nám. ČSA čp. 1, poz. parc.č. 1,

k.ú. Český Těšín, III.NP, o celkové výměře 21 m2, s Ing. Igorem Petrovem za těchto

podmínek:

a) nájem na dobu určitou – po dobu výkonu funkce senátora

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001 ve znění platných dodatků

c) účel – zřízení kanceláře senátora

d) uzavření dohody o úhradě služeb spojených s nájmem nebytového prostoru

 

 

2304/32.RM    “Zásady pro stanovení výše a podmínek vyplacení mimořádných odměn

11. 5. 2005      ředitelům školských příspěvkových organizací” pro rok 2005                         (ŠaK)

 

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů “Zásady pro stanovení výše a podmínek vyplacení mimořádných odměn

ředitelům školských příspěvkových organizací” pro rok 2005

 

 

2305/32.RM    Dodatky ke zřizovacím listinám a příkazním smlouvám o správcovské činnosti

11. 5. 2005      příspěvkových školských organizací                                                                  (ŠaK)

 

Rada  města  Český Těšín

d o p o r u č u j e

 

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve vazbě na zákon

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, dodatky ke zřizovacím listinám a příkazním smlouvám o správcovské činnosti příspěvkových školských organizací s účinnosti od 1.7.2005

- dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Český

Těšín Hrabinská 51 ze dne 14.10.2002

- dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 19.12.2002 uzavřené

s příkazníkem Mateřská škola Český Těšín Hrabinská 51

- dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Český

Těšín Čáslavská 8  ze dne 14.10.2002

- dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 16.12.2002 uzavřené

s příkazníkem Mateřská škola Český Těšín Čáslavská 8

- dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská

škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ze dne 30.11.1994

- dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres

Karviná

- dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská

škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviné ze dne 30.11.1994

- dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104

okres Karviná

- dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s polským

jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem  vyučovacím Český

Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná ze dne 12.5.1993

- dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola

s polským jazykem  vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná

- dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská

škola  Český Těšín Komenského 607 okres Karviná ze dne 30.6.1994

- dodatek č. 5 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola a Mateřská škola  Český Těšín Komenského 607

okres Karviná

- dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Český

Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná ze dne 21.12.1992

- dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná

- dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Český

Těšín Slezská 1740 okres Karviná ze dne 21.12.1992

- dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná

- dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola  a Mateřská

škola Český Těšín-Svibice Slovenská 1 okres Karviná ze dne 28.6.1999

- dodatek č. 4 k příkazní smlouvě o správcovské činnosti ze dne 21.6.2001 uzavřené

s příkazníkem Základní škola a Mateřská škola  Český Těšín-Svibice Slovenská 1

okres Karviná

 

 

2306/32.RM    Záměr transformace speciálního školství v Českém Těšíně – zřízení jednotlivých

11. 5. 2005      tříd pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální třídy)

                        v rámci Základní školy Český Těšín Komenského 607 okres Karviná

                        s účinnosti od 1.9.2006                                                                                        (ŠaK)

 

                        Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            v souladu s § 102 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr transformace speciálního školství v Českém Těšíně -

zřízení jednotlivých tříd pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami (speciální třídy) v rámci Základní školy Český Těšín Komenského 607

okres Karviná s účinnosti od 1.9.2006

 

2. u k l á d á

 

    odboru školství a kultury v souladu s § 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

požádat krajský úřad o souhlas ke zřízení jednotlivých tříd pro vzdělávání žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální třídy) v rámci Základní školy

Český Těšín Komenského 607 okres Karviná s účinnosti od 1.9.2006

 

 

2307/32.RM    Jmenování členů školské rady příspěvkové organizace                                   (ŠaK)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

j m e n u j e

 

                        v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání členy

 

1. Školské rady příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín Masarykovy

sady 104 okres Karviná pana Ing. Víta Slováčka, bytem Český Těšín, paní

Mgr. Magdu Bílkovou, bytem Český Těšín, pana Petra Procházku, bytem Český

Těšín

2. Školské rady příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín Komenského

607 okres Karviná paní RNDr. Evu Holubovou, bytem Český Těšín,

paní Ing. Jiřinu Szurmanovou, bytem Český Těšín, pana Jiřího Kaminského,

bytem Český Těšín

3. Školské rady příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín-Svibice

Slovenská 1 okres Karviná pana Petra Procházku, bytem Český Těšín, paní

Klaudii Vostrou, bytem Český Těšín, paní Ing. Bernardu Urbancovou, bytem

Havířov – Město

 

 

2308/32.RM    Žádost pana M. H., bytem Český Těšín, Okružní 1769/4 o prominutí

11. 5. 2005      úhrady úroků z prodlení ve výši 3.123,90 Kč dle platebního rozkazu

č.j. 33 Ro 424/2001-3                                                                                                      (ŠaK)

 

                        Rada města Český Těšín

 

n e s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, prominutí úhrady úroků z prodlení ve výši 3.123,90 Kč dle platebního

rozkazu č.j. 33 Ro 424/2001-3 panu M. H. bytem Český Těšín Okružní 1769/4

 

 

2309/32.RM    Plán investiční činnosti a plán oprav příspěvkových organizací – Městské

11. 5. 2005      knihovny Český Těšín a Kulturního a společenského střediska “Střelnice”

                        na rok 2005                                                                                                          (ŠaK)

 

                        Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            v souladu s dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Městské knihovny Český Těšín

a Kulturního a společenského střediska “Střelnice” čl. 5 odst. 5.5 plány investiční

činnosti těchto příspěvkových organizací na rok 2005 dle předložených rozpisů

 

2. s c h v a l u j e

 

    v souladu s dodatky č. 2 ke zřizovacím listinám Městské knihovny Český Těšín

a Kulturního a společenského střediska “Střelnice” čl. 5 odst. 5.5 plány oprav

těchto příspěvkových organizací na rok 2005 dle předložených rozpisů

 

 

2310/32.RM    Návrh na změnu organizační struktury Kulturního a společenského střediska

11. 5. 2005      “Střelnice”                                                                                                           (ŠaK)

 

                        Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, změnu organizační struktury Kulturního a společenského

střediska “Střelnice” s účinností od 1.6.2005, a to vytvoření pracovní pozice

s názvem “uklízečka” s úvazkem 0,5

 

 

2311/32.RM    Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol

11. 5. 2005      zřízených městem Český Těšín                                                                         (ŠaK)

 

                        Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2

písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně

závaznou vyhlášku, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených

městem Český Těšín s účinnosti od 1.9.2005

 

 

2312/32.RM    Zpráva o činnosti finančního odboru MěÚ za rok 2004                                       (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

                        podle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, zprávu o činnosti finančního odboru MěÚ za rok 2004

 

 

2313/32.RM    Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004             (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací za rok 2004

dle předloženého návrhu v tabulce č. 1 na str. 13 a tabulce č. 2 na str. 15

 

 

2314/32.RM    Odpisový plán majetku města spravovaného příspěvkovými organizacemi

11. 5. 2005      na rok 2005                                                                                                            (FO)     

                        Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, odpisový plán majetku města spravovaného příspěvkovými

organizacemi na rok 2005

 

 

2315/32.RM    Snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

11. 5. 2005      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                           (FO)

 

                        Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, snížení místního poplatku za provoz shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u paní G. M.

a pana T. M. za období kalendářních let 2002 až 2006 dle předloženého návrhu

 

 

2316/32.RM    Převod bankovních účtů SF a FŽP města do Komerční banky, a.s.                   (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, převod bankovních účtů sociálního fondu a fondu životního

prostředí města z ČS, a.s. do Komerční banky, a.s.

 

 

2317/32.RM    Záměr města – prodej pozemku parc.č. 51, k.ú. Koňakov                                   (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat pozemek parc.č. 51, vým. 3110 m2, orná

půda, k.ú. Koňakov

 

 

2318/32.RM    Prodej pozemků pod patrovou garáží                                                                   (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodat pozemky p.č. 2853/2, vým. 8 m2,

zast. pl. a p.č. 2854/1, vým. 18 m2, zast. pl., vše v k.ú. Český Těšín, jako pozemky

dotčené stavbou patrové garáže, vlastníkům této garáže, tj. manž. Ing. B. Ž.

a Ing. P. Ž. a manž. K. W. a M. W. za cenu stanovenou znaleckým posudkem

Kč 6.460,-, do SJM k ideál. ½

 

 

2319/32.RM    Prodej části pozemku p.č. 73/6, k.ú. Český Těšín                                               (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc.č. 73/6,

vým. 263 m2, ostatní plocha, odměřeného na základě geometrického plánu

č. 2627-16/2005 a označeného novým parc.č. 73/10 o vým. 38 m2, ost. pl.,

vše k.ú. Český Těšín, manželům K. P. a A. P., za cenu obvyklou dle ZP č. 1505

ze dne 17.4.2005 ve výši Kč 350,-/m2, celkem tedy Kč 13.300,-

 

 

2320/32.RM    Prodej pozemku parc.č. 728/2, k.ú. Horní Žukov                                     (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,    prodat pozemek parc.č. 728/2,

vým. 807 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní Žukov, panu G. K., za cenu obvyklou

dle ZP č. 1503 ze dne 15.4.2005 ve výši Kč 20,-/m2, celkem tedy Kč 16.140,-

za podmínky uzavření kupní smlouvy mezi městem a panem G. K. až po uzavření

kupní smlouvy mezi panem G. K. a majitelem sousedního pozemku parc.č. 728/1,

vým. 34 810 m2, trvalý travní porost

 

 

2321/32.RM    Vypořádání pozemků na ul. Jasné

11. 5. 2005      Výkup pozemku parc.č. 708/1, k.ú. Mosty u Č. Těšína                                       (FO)

 

Rada města Český Těšín

 

1. d o p o r u č u j e

 

                            Zastupitelstvu města Český Těšín vzít na vědomí

požadavek občanů na vypořádání pozemků na ul. Jasné, vč. postupu dosavadního

vyřizování žádosti

 

2. d o p o r u č u j e

 

    Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vykoupit pozemek parc.č. 708/1 o výměře 942 m2, ost. pl. kom., k.ú. Mosty

u Českého Těšína, od spoluvlastníků zapsaných na LV 88, za cenu dle znaleckého

posudku

 

3. u k l á d á

 

    finančnímu odboru zadat znalecký posudek na stanovení ceny pozemku parc.č.

708/1, k.ú. Mosty u Č.T., vč. stanovení ceny obvyklé a učinit cenovou nabídku

vlastníkům pozemku

 

 

2322/32.RM    Záměr města – prodej pozemku v k.ú. Český Těšín                                            (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat pozemek p.č. 1168/2, vým. 26 m2,

ost. pl., ost. kom., k.ú. Český Těšín

 

 

2323/32.RM    Záměr prodeje 5/9 pozemku p.č. 3329/26, k.ú. Český Těšín                               (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat 5/9 pozemku parc.č. 3329/26, vým. 35 m2,

zast. pl. a nádv., k.ú. Český Těšín

 

 

2324/32.RM    Záměr směny pozemků v k.ú. Český Těšín                                                         (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města směnit části pozemků ve vlastnictví Města Český

Těšín parc.č. 2032/1, vým. 1586 m2, ost. pl. a parc.č. 2000, vým. 1206 m2, ost. pl.,

za část pozemku ve vlastnictví pana I. D. parc.č. 1993/5, vým. 577 m2, ost. pl.,

vše k.ú. Český Těšín

 

 

2325/32.RM    Pronájem pozemků v k.ú. Český Těšín                                                                (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemků:

p.č. 252/3, vým. 116 m2, zast. pl., garáž

p.č. 252/4, vým. 28 m2, zast. pl. a nádvoří, vše v k.ú. Český Těšín

s Generálním ředitelstvím cel Praha, které je vlastníkem budov na těchto pozemcích

doba pronájmu na neurčito

nájemné – nekomerční využití objektů, dle vým. min. financí 1/2005

Kč 9,-/m2/rok, celkem tedy Kč 1.296,-/rok

 

 

2326/32.RM    Záměr pronájmu pozemku parc.č. 186, k.ú. Český Těšín                        (FO)

11. 5. 2005      Záměr směny pozemků

                       

                        Rada města Český Těšín

 

1. n e s c h v a l u j e

 

                            dle § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout pozemek parc.č. 186,

vým. 520 m2, zahrada, k.ú. Český Těšín

 

2. n e d o p o r u č u j e

 

    Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města směnit:

pozemek města parc.č. 186, vým. 520 m2, zahrada, k.ú. Český Těšín,

za id. ½ pozemku parc.č. 1295/1, vým. 1453 m2, ost. pl. kom., k.ú. Dolní Žukov

 

 

2327/32.RM    Zřízení věcného břemene – trpění optické kabelové trasy                                  (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uzavření smlouvy o věcném břemeni – trpění stavby optické kabelové trasy Brno-

Ostrava-Č. Těšín na pozemku p.č. 3329/7, k.ú. Český Těšín, v rozsahu dle GP

č. 2162-539b/2001, ze dne 28.4.2001, který je zapsán na LV 4816, s investorem

stavby SELF servis Brno, jako oprávněným z věcného břemene, za jednorázovou

úhradu ve výši Kč 708,-

 

 

2328/32.RM    Souhlas s rozšířením trasy plynovodu na pozemku města                                  (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e


zrušeno bodem 2 usnesením č. 3289/44.RM ze dne 3.5.2006

 

                        dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

v návaznosti na smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene 1/05/FO ze dne

21.3.2005 rozšíření dotčení pozemku p.č. 116/1, k.ú. Koňakov stavbou “VVTL

plynovodu DN 500, PN, 63 Třanovice – hranice ČR/Polsko” pro investora stavby

RWE Transgas, a.s. Praha

 

 

2329/32.RM    Souhlas s realizací stavby na pozemku města Český Těšín                               (FO)

11. 5. 2005      Záměr města – prodej ideál. 5/9 pozemků v k.ú. Český Těšín

 

                        Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

umístění, realizaci a užívání stavby “Silnice I/11 Český Těšín – obchvat”

na pozemcích p.č. 3356/31, vodní pl., p.č. 3356/38, vodní pl., vše v k.ú. Český

Těšín, které jsou zapsány na LV 4816 a město Český Těšín je vlastníkem ideál.

5/9 pro investora stavby ŘSaD ČR

 

2. d o p o r u č u j e

 

    Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat ideální podíl 5/9 pozemků:

p.č. 3356/31, vodní pl., vým. 1400 m2,

p.č. 3356/38, vodní pl., vým. 233 m2,

vše v k.ú. Český Těšín, které jsou zapsané na LV 4816

 

 

2330/32.RM    Uplatnění nároku a bezúplatný převod pozemků od PF ČR (Těšínská přehrada)

11. 5. 2005                                                                                                                                     (FO)

                        Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uplatnění nároku na bezúplatný převod a bezúplatný převod pozemků:

1. p.č. 601/1, vým. 7108 m2, ost. pl. nepl.,

p.č. 601/4, vým. 541 m2, ost. pl. nepl., vše k.ú. Mosty u Českého Těšína

v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění

2. p.č. 847/4, vým. 509 m2, ost. pl. kom., k.ú. Mosty u Českého Těšína

v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění

z vlastnictví ČR, prostřednictvím PF ČR, do vlastnictví města Český Těšín

 

 

2331/32.RM    Uplatnění nároku – úplatný převod pozemku od PF ČR                                      (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uplatnění nároku na úplatný převod a úplatný převod pozemku parc.č. 3063/1,

vým. 623 m2, ost. pl., jiná pl., k.ú. Český Těšín

z vlastnictví ČR, prostřednictvím PF ČR, v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona

č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví města Český Těšín

 

 

2332/32.RM    Plnění rozpočtu města za 1. – 3./2005                                                                    (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

                        zprávu o plnění rozpočtu města za měsíce leden až březen roku 2005

dle předloženého návrhu

 

 

2333/32.RM    Rozpočtová opatření roku 2005                                                                            (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, následující rozpočtové opatření:

- snížení rozpočtu běžných výdajů kap. 51 – odbor správy majetku, odd. 22

o 136 tis. Kč určených na mimořádné opravy místních komunikací, mostků

a propustků a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této kapitoly o tutéž

částku, odd. 34, akce č. 5064 “Letní koupaliště – oprava sociálního zařízení

vč. PD”

 

 

2334/32.RM    Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                                                      (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

1. s c h v a l u j e

 

                            podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, uzavření smlouvy na přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu

Moravskoslezského kraje ve výši 200 tis. Kč na financování projektu “ERA

NOVÉ HORIZONTY – 5. filmový festival”

2. d o p o r u č u j e

 

   Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující

rozpočtové opatření:

- snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní

a společenské středisko Střelnice o 200 tis. Kč a současně zvýšení rozpočtu

běžných výdajů kap. 73 – odbor školství a kultury, odd. kultury, odd. 33

o 200 tis. Kč na financování výdajů spojených s konáním filmového festivalu

“ERA NOVÉ HORIZONTY”

 

 

2335/32.RM    Uzavření nájemní smlouvy – pronájem pozemků v k.ú. Č.T.                               (FO)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků, tj.:

části pozemků parc.č. 1818/1, ost. pl., p.č. 1836, ost. pl, p.č. 1837, ost. pl., p.č. 1835,

ost. pl., 1821/5, ost. pl., a p.č. 1833, ost. pl., v celkové výměře cca 2500 m2, vše k.ú.

Český Těšín

se společností LRC partner, s.r.o.

za účelem výstavby polyfunkčního objektu za podmínek:

- pronájem na dobu určitou – po dobu výstavby do doby nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí na danou stavbu

- nájemné smluvní ve výši Kč 3,-/m2/rok

 

 

2336/32.RM    Přednostní pronájem bytu                                                                                    (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

1. t r v á

 

                            na bodu 1 usnesení č. 1401/18.RM ze dne 14.4.2004, kterým nebyl schválen

přednostní pronájem bytu paní M. O.

 

2. n e s c h v a l u j e

 

    dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

přednostní pronájem bytu:

2.1 paní L. K.

2.2 paní L. K.

2.3 panu P. M.

 

 

2337/32.RM    Znovu přidělení bytu                                                                                             (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        1. dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 znovu přidělení bytu č. 4, o velikosti

1+1, III. kategorie, na ul. Ostravská č. 5 paní A. K.

2. v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření nájemní

smlouvy na byt pronajatý mimo pořadník s paní A. K.

 

 

2338/32.RM    Žádost o prominutí poplatku z prodlení                                                               (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

n e s c h v a l u j e

 

                        dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

prominutí poplatku z prodlení za pronájem bytu paní M. I., ve výši 19.038,- Kč

 

 

2339/32.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na náměstí ČSA č.o. 3      (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

n e s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 5 k  nájemní

smlouvě č. 28/2000, uzavřené dne 10.7.2000, se Štěpánkou Choborovou, Český

Těšín, na nebytový prostor na náměstí ČSA č.o. 3, kterým se poskytuje 30% sleva

na nájmu, s účinností od 1.5.2005, na dobu neurčitou             

 

 

2340/32.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na ul. Pražská č.o. 17       (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 2 k nájemní

smlouvě č. 27/2004, uzavřené dne 27.9.2004 na nebytové prostory na ul. Pražská

č.o. 17, s Janem Świderem, Český Těšín, kterým se mění doba pronájmu z doby

určité – 5 let na dobu určitou – 10 let

 

 

2341/32.RM    Pronájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 9                                        (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 3 zákona 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na Hlavní třídě č.o. 9

o celkové výměře 35 m2, s panem Markem Čollákem, Český Těšín, za podmínek:

a) doba pronájmu na dobu neurčitou

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1., ve znění pozdějších dodatků

c) účel: sklady

 

 

2342/32.RM    Výpověď z nájmu nebytových prostor                                                                (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

t r v á

 

                        na usnesení č. 1859/25.RM, ze dne 20.10.2004

 

 

2343/32.RM    Odpis pohledávky v částce nad 20.000,- Kč                                                       (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

d o p o r u č u j e

 

                        Zastupitelstvu města Český Těšín schválit dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odpis nevymožitelné pohledávky

za společností P.A.C. Consulting s.r.o. v likvidaci, v částce nad 20.000,- Kč,

z účetnictví, v celkové výši 50.472,36 Kč

 

 

2344/32.RM    Uzavření smlouvy o dílo                                                                                       (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a organizační směrnicí č. 1/2004 čl. II., bod 4.6 uzavření smlouvy o dílo

na zakázku “Výměna stávajících stožárů veřejného osvětlení ul. Nádražní v Českém

Těšíně” s Edvardem Kajfoszem, Český Těšín

 

 

2345/32.RM    Zajištění provozu letního koupaliště v Českém Těšíně v sezóně r. 2005

11. 5. 2005                                                                                                                                    (SM)

                        Rada města Český Těšín

 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

                        1. zahájení letní sezóny 2005 na městském koupališti v Českém Těšíně dne 1.6.2005

a ukončení sezóny pro návštěvníky koupaliště nejdříve k 31.8.2005

2. volné vstupné dne 1.6.2005 a dne 3.6.2005

3. výši vstupného a cen služeb na koupališti dle pozměněného ceníku

4. provozní doba v měsíci červnu:        – pondělí-pátek:           12.00 – 20.00 hod.

- sobota-neděle:           10.00 – 20.00 hod.

provozní doba v měsíci červenci až srpnu: pondělí-neděle: 10.00 – 20.00 hod.

 

 

2346/32.RM    Uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor za účelem

11. 5. 2005      provozování bufetu na letním koupališti v Českém Těšíně                                (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí nebytových prostor o výměře 87,6 m2

správní budovy na letním koupališti v Českém Těšíně s p. Michalem Šutkou, bytem

Dětmarovice za těchto podmínek:

a) nájem na dobu určitou – po dobu provozu letního koupaliště v sezóně 2005

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001 vč. platných dodatků

c) zajištění bufetového občerstvení návštěvníkům koupaliště

d) uzavření dohody o úhradě spotřeby elektrické energie, vodného-stočného

a odvozu odpadu souvisejícího s provozem bufetu s Městskou realitní Český

Těšín, a.s.

 

 

2347/32.RM    Záměr pronájmu částí pozemku na letním koupališti v Českém Těšíně        (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

n e s c h v a l u j e

 

záměr pronájmu částí pozemku parcela č. 3075/1 na letním koupališti v k.ú. Český

Těšín za účelem provozování stánkového prodeje zmrzliny a rychlého občerstvení

 

 

2348/32.RM    Vyhodnocení zimní údržby za období 2004 – 2005                                   (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

b e r e   n a   v ě d o m í

 

                        vyhodnocení zimní údržby za období 2004 – 2005

 

 

2349/32.RM    Úhrada nákladů na adaptaci nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 17   (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

n e s c h v a l u j e

 

                        úhradu nákladů na adaptaci a celkovou rekonstrukci nebytového prostoru na Hlavní

třídě č.o. 17 panu Rudolfovi Jursovi

 

 

2350/32.RM    Odkoupení movitého majetku od Bytového podniku Č. Těšín, a.s. a pořízení

11. 5. 2005      ozvučovacího zařízení pro letní koupaliště                                              (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

 

s c h v a l u j e

 

bod 1 zrušen usnesením č. 2554/35. RM ze dne 10. 8. 2005

 

1. odkoupení movitého majetku od Bytového podniku Č. Těšín, a.s. dle přílohy

za cenu stanovenou znaleckým posudkem za účelem doplnění zařízení

pro zajištění provozu a údržby zimního stadionu a letního koupaliště

2. pořízení ozvučovacího zařízení vč. montáže pro letní koupaliště

 

 

2351/32.RM    Pronájem bytu mimo pořadník                                                                             (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

1. n e s c h v a l u j e

 

                            dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 pronájem bytu mimo pořadník panu

J. K.

 

2. n e s c h v a l u j e

 

dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999  pronájem bytu mimo pořadník paní

Š. K.

 

 

2352/32.RM    Podnájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 7                                        (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        podnájem části nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 7, o výměře 2 m2, jehož

nájemcem je FORTUNA sázková kancelář, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 30,

společnosti SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žizkovu 851, za účelem umístění

terminálu, za podmínky:

- nájemné dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1., ve znění pozdějších dodatků

 

 

2353/32.RM    Žádost o snížení splátek dlužného nájemného                                                    (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

t r v á

 

                        v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, na výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Karviné, kterým byly

stanoveny splátky dlužného nájemného za pronájem bytu paní P. K.

ve výši 4.501,- Kč

 

 

2354/32.RM    Záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Viaduktova č.o. 18                      (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

1. r u š í

 

                            bod 3 usnesení č. 2204/30.RM ze dne 9.3.2005

 

2. r u š í

 

                            bod 1 usnesení č. 2267/31.RM ze dne 13.4.2005

 

3. s c h v a l u j e

 

                            dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytového prostoru na ul. Viaduktova č.o. 18, II. NP, o celkové

výměře 38,39 m2, za účelem rekolaudace na bytovou jednotku na vlastní náklady

 

 

2355/32.RM    Otevřené řízení – “Zastřešení zimního stadionu se vznikem víceúčelové

11. 5. 2005      sportovní haly, ul. Svojsíkova, Český Těšín, II. etapa, část 3″                         (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a čl. II. bod 4.3. OS č. 1/2004

 

zrušeno usnesením č. 2429/33. RM ze dne 1. 6. 2005

 

1. s c h v a l u j e

 

    oznámení otevřeného řízení na veřejnou zakázku “Zastřešení zimního stadionu se

vznikem víceúčelové sportovní haly, ul.Svojsíkova, Český Těšín, II. etapa, část 3″

podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,

dle předloženého návrhu

 

2. j m e n u j e

 

    komisi pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků na akci “Zastřešení

zimního stadionu se vznikem víceúčelové sportovní haly, ul. Svojsíkova, Český

Těšín, II. etapa, část 3″ dle předloženého návrhu

 

2356/32.RM    Jednací řízení bez uveřejnění – “Zpevnění a odvodnění ploch areálu garáží

11. 5. 2005      Na Horkách, větve A,B,C,D,E”                                                                          (SM)

 

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů a čl. II. bod 4.3. OS č. 1/2004

 

1. s c h v a l u j e

 

                            výzvu k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku

“Zpevnění a odvodnění ploch areálu garáží Na Horkách, větve A, B, C, D, E”

podle § 27 odst. 3 písm. d) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

v platném znění, dle předloženého návrhu

 

2. j m e n u j e

 

    komisi pro posouzení a hodnocení nabídek vč. náhradníků na akci “Zpevnění

a odvodnění ploch areálu garáží Na Horkách, větve A, B, C, D, E”

dle předloženého návrhu

 

2357/32.RM    Přednostní pronájem bytu                                                                                   (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

                        1. r u š í

 

                            usnesení č. 1817/24.RM ze dne 29.9.2004

 

2. s c h v a l u j e

 

                            2.1   dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, přednostní pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+3, I. kategorie, na ul.

Pražská č. 6, paní Ing. D. V. za podmínek:

a) město Český Těšín provede opravy bytu do výše 40.000,- Kč

b) zbývající opravy provede nájemce bytu na vlastní náklady do 1 roku

od podpisu nájemní smlouvy

2.2   v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření

nájemní smlouvy na byt s paní Ing. D. V.

 

2358/32.RM    Schválení dodatků k nájemním smlouvám na byty na dobu určitou                  (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

s c h v a l u j e

 

                        v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky k nájemním

smlouvám na byty na dobu určitou:

1. dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29.4.2004 s panem E. B.

2. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.4.2003 s manžely paní K. I.

a M. I.

3. dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 27.3.2000 s manžely paní M. P.

a M. P.

4. dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24.5.2000 s paní M. A.

 

2359/32.RM    Pronájem bytu mimo pořadník                                                                             (SM)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

1. r u š í

 

                             bod 1 usnesení č. 2135/29.RM ze dne 16.2.2005

 

2. s c h v a l u j e

 

                            2.1   dle OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999  pronájem bytu č. 7, o velikosti

0+1, I. kategorie, na ul. Na Horkách č. 27 mimo pořadník paní R. Ž.

2.2   v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření

nájemní smlouvy na byt s paní R. Ž.

2360/32.RM    Návrh na změnu organizační struktury MěÚ                                                       (TA)

11. 5. 2005

Rada města Český Těšín

 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

 

1. zřízení místa “referent vymáhání pohledávek” na odboru sociálním MěÚ v přímé

podřízeností vedoucí odboru s účinností od 1. 7. 2005

2. změnu názvu funkce “referent liniových staveb” na název “referent územního

rozvoje” na odboru územního rozvoje MěÚ s účinností od 1.8.2005

Ing. Jindřich Sznapka                                      Ing. Vít Slováček

     starosta města                                           místostarosta města

 

 

 

 

autor: Žáková Jana