9. březen 2005

U S N E S E N Í

z 30. schůze Rady města Český Těšín, konané dne 9. 3. 2005

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 2147/30.RM    Kontrola plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města, přehled dopisů

9. 3. 2005        doručených na adresu rady města                                                                        (TA)

Rada města Český Těšín

1. b e r e   n a   v ě d o m í

 1.1. zprávu o plnění usnesení a úkolů ze schůzí rady města

1.2. přehled dopisů doručených na adresu rady města v období od 16. 2. 2005

do 8. 3. 2005

2. s c h v a l u j e

 vyřazení z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

1646/22.RM, 1781/24.RM, 1995/27.RM – bod 1, 2006/27.RM, 2023/mim.RM,

2024/mim.RM, 2033/28.RM, 2036/28.RM, 2037/28.RM – bod 1, 2043/28.RM,

2044/28.RM, 2059/28.RM, 2068/28.RM, 2085/mim.RM, 2086/mim.RM,

2088/29.RM, 2090/29.RM, 2094/29.RM, 2099/29.RM, 2100/29.RM,

2102/29.RM, 2104/29.RM, 2105/29.RM, 2106/29.RM, 2107/29.RM,

2111/29.RM, 2116/29.RM, 2119/29.RM – bod 1, 2120/29.RM, 2121/29.RM,

2122/29.RM, 2126/29.RM – bod 1, 2129/29.RM, 2132/29.RM, 2135/29.RM,

2137/29.RM, 2138/29.RM, 2139/29.RM, 2140/29.RM, 2142/29.RM,

2144/29.RM, 2145/29.RM

a   ú k o l ů   č.:

470/29/R/SM, 472/29/R/BP Č. Těšín a.s., 473/29/R/SM, 476/29/R/SM,

478/29/R/SM, 479/29/R/SM, 480/29/R/FO, 481/29/R/FO

2148/30.RM    Opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 11. zasedání Zastupitelstva města

9. 3. 2005        Český Těšín, konaného dne 26. 1. 2005                                                              (TA)

 Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e

opatření k zajištění plnění usnesení a úkolů z 11. zasedání Zastupitelstva města

Český Těšín, konaného dne 26. 1. 2005

2. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města vyřadit z evidence splněných:

u s n e s e n í   č.:

590/11.ZM, 591/11.ZM, 592/11.ZM, 595/11.ZM, 596/11.ZM, 597/11.ZM,

598/11.ZM, 599/11.ZM, 600/11.ZM, 601/11.ZM, 603/11.ZM, 604/11.ZM,

605/11.ZM, 606/11.ZM, 607/11.ZM, 609/11.ZM, 610/11.ZM, 613/11.ZM,

616/11.ZM

a   ú k o l ů   č.:

66/11/ZM/SM, 67/11/ZM/SM, 68/11/ZM/FO, 71/11/ZM/SM, SO

2149/30.RM    Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2004                                  (ÚIA)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2004

2150/30.RM    Zpráva o kontrole přidělování bytů za II. pololetí 2004                                    (ÚIA)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o kontrole přidělování bytů za II. pololetí r. 2004

 

2151/30.RM    Vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2004                                          (SO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 vyhodnocení činnosti odboru sociálního za rok 2004

 

2152/30.RM    Vyhodnocení akcí a činnosti odboru územního rozvoje za rok 2004                   (ÚR)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení akcí a činností odboru územního rozvoje za rok 2004

2153/30.RM    Zpráva o činnosti občanskosprávního odboru za rok 2004                                 (OS)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a    v ě d o m í

zprávu o činnosti občanskosprávního odboru za rok 2004

2154/30.RM    Vyhodnocení soutěže Sboru dobrovolných hasičů za rok 2004

9. 3. 2005        Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín pro rok 2005                      (OS)

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 s c h v a l u j e

1. Vyhodnocení soutěže SDH za rok 2004

2. Poskytnutí finančních odměn za umístění v soutěži dle předloženého návrhu

v celkové výši 17.500,- Kč

3. Zásady soutěže SDH na území města Český Těšín pro rok 2005

 

2155/30.RM    Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro volební období let 2005-2009

9. 3 2005                                                                                                                                        (OS)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín  podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších

zákonů (zákon o soudech a soudcích) zvolit do funkce přísedících Okresního soudu

v Karviné pro volební období let 2005 – 2009

pana Bajgera Valtra

paní Bendovou Janu

paní Benešovou Helenu

pana Bočánka Jana

pana Branného Josefa

pana Janáka Zdeňka

pana Jarnota Eduarda

paní Ing. Kantorovou Petru

pana Konesze Boleslava

pana MVDr. Krupu Ludvíka

pana Kučeru Milana

paní Mellenovou Annu

pana Němejce Radomíra

pana Ing. Stonawského Stanislava

pana Štěpku Jiřího

paní Tichou Dagmar

pana Tyrlika Zbyhněva

paní Urbanovou Marcelu

pana Wojnara Karla

2156/30.RM    Odvolání člena komise životního prostředí                                                     (VaŽP)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

o d v o l á v á

PaedDr. Vlastislava Kuchaře z funkce člena Komise životního prostředí

2157/30.RM    Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – aktivity na rok 2005       (VaŽP)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

b e r e   n a   v ě d o m í

environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu – aktivity na rok 2005

2158/30.RM    Zpráva o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2004       (VaŽP)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti odboru výstavby a životního prostředí za rok 2004

2159/30.RM    Vyhodnocení činnosti odboru školství a kultury za rok 2004                            (ŠaK)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti odboru školství a kultury za rok 2004

2160/30.RM    Vyhodnocení plnění plánu investic a plánu údržby školských příspěvkových

9. 3. 2005        organizací za rok 2004                                                                                         (ŠaK)

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o vyhodnocení plnění plánu investic a plánu údržby školských příspěvkových

organizací za rok 2004

2161/30.RM    Školská rada                                                                                                        (ŠaK)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1.      z ř i z u j e

v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s §167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

školskou radu příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín Ostravská

1710 okres Karviná, Základní školy Český Těšín Masarykovy sady 104 okres

Karviná, Základní školy s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova

13 okres Karviná, Základní školy Český Těšín Komenského 607 okres Karviná,

Základní školy Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná, Základní

školy Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná a Základní školy Český Těšín -

Svibice Slovenská 1 okres Karviná s účinnosti od 1.4.2005

2.      s t a n o v u j e

v souladu s §167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, počet členů školské rady

příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín Ostravská 1710 okres

Karviná – 6 členů, Základní školy Český Těšín Masarykovy sady 104 okres

Karviná – 9 členů, Základní školy s polským jazykem vyučovacím Český Těšín

Havlíčkova 13 okres Karviná – 9 členů, Základní školy Český Těšín Komenského

607 okres Karviná – 9 členů, Základní školy Český Těšín-Svibice Pod Zvonek

1835 okres Karviná – 9 členů, Základní školy Český Těšín Slezská 1740 okres

Karviná – 6 členů a Základní školy Český Těšín-Svibice Slovenská 1 okres

Karviná – 9 členů

3.      v y d á v á

v souladu s §167, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, volební řád školské rady

příspěvkové organizace Základní školy Český Těšín Ostravská 1710 okres

Karviná, Základní školy Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná,

Základní školy s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres

Karviná, Základní školy Český Těšín Komenského 607 okres Karviná, Základní

školy Český Těšín-Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná, Základní školy Český

Těšín Slezská 1740 okres Karviná a Základní školy Český Těšín – Svibice

Slovenská 1 okres Karviná s účinnosti od 1.4.2005

2162/30.RM    Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení formou závodního stravování

9. 3. 2005        ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné

                        právnické osoby                                                                                                  (ŠaK)

Rada města Český Těšín

1.  s c h v a l u j e

v souladu s § 33 b zákona č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

zabezpečení stravování zaměstnanců škol a školských zařízení prostřednictvím

závodního stravování ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo

prostřednictvím jiné právnické osoby pro své zaměstnance příspěvkové organizaci

Základní škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná, Základní škola Český

Těšín Masarykovy sad 104 okres Karviná, Základní škola s polským jazykem

vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Základní škola Český

Těšín Komenského 607 okres Karviná, Základní škola  Český Těšín-Svibice Pod

Zvonek 1835 okres Karviná, Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres

Karviná, Základní škola Český Těšín-Svibice Slovenská 1 okres Karviná,

Mateřská škola Český Těšín Hrabinská 51 a Mateřská škola Český Těšín

Čáslavská 8

2. s c h v a l u j e

v souladu s § 3, odst. 2 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní

stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními

samosprávnými celky, v hlavní činnosti úhradu v plné výši a nakládání

s finančními prostředky  ostatních provozních nákladů na závodní stravování

(věcné náklady) příspěvkové organizaci, která jídlo připravuje, a to Základní škola

Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná, Základní škola s polským jazykem

vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná, Základní školy Český

Těšín Komenského 607 okres Karviná, Základní škola Český Těšín – Svibice Pod

Zvonek 1835, Základní škola Český Těšín-Svibice Slovenská 1 okres Karviná,

Mateřská škola Český Těšín Hrabinská 51 a Mateřská škola Český Těšín

Čáslavská 8

3. s c h v a l u j e

úhradu ostatních provozních nákladů na závodní stravování (věcné náklady)

zaměstnanců škol a školských zařízení  vzniklých od 1.1.2005 do nabytí účinnosti

vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, to je do

28.2.2005, podle této vyhlášky a tohoto usnesení bodu 1. a 2.

2163/30.RM    Organizace 10. ročníku žákovské soutěže “O putovní pohár starosty města

9. 3. 2005        Český Těšín”                                                                                                                  (ŠaK)

 Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

pro rok 2005 organizaci 10. ročníku žákovské soutěže “O putovní pohár starosty

města Český Těšín” včetně úhrady nákladů spojených s organizací ve výši 70 tis. Kč

rozpočtovaných v rámci kapitoly 72 – školství, jejíž pořádání převzal Dům dětí

a mládeže Český Těšín

2164/30.RM    Návrh na uzavření smlouvy “Nové zvukové vybavení kina Central”             (ŠaK)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 Kulturnímu a společenskému středisku “Střelnice” uzavření smlouvy na akci “Nové

zvukové vybavení kina Central” s firmou: CINE – servis s.r.o., Padoly 32, 747 23

Bolatice

2165/30.RM    Plnění rozpočtu města za leden 2005                                                                    (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

 zprávu o plnění rozpočtu města za měsíc leden roku 2005 dle předloženého návrhu

2166/30.RM    Rozpočtová opatření roku 2005                                                                            (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření:

1. snížení rozpočtu běžných výdajů kap. 51 – odbor správy majetku, odd. 37

o 100 tis. Kč a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů této kapitoly, odd. 34

o tutéž částku určenou na financování běžné údržby a oprav dětských atrakcí

2. snížení rozpočtu kapitálových výdajů kap. 51 – odbor správy majetku, odd. 37

o 500 tis. Kč a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů této kapitoly,

odd. 34 o tutéž částku určenou na financování investiční akce č. 5042 “Instalace

dětských atrakcí”

2167/30.RM    Snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

9. 3. 2005        využívání a odstraňování komunálních odpadů                                                    (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u p. F. V.

za období kalendářních let 2002 až 2006 dle předloženého návrhu

2168/30.RM    Snížení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

9. 3. 2005        využívání a odstraňování komunálních odpadů                                                    (FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů, snížení místního poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u paní

Š. Č. za období kalendářních let 2002 až 2006 dle předloženého návrhu

 

2169/30.RM    Vyhodnocení prodeje domů – II. etapa                                                                 (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín vzít na vědomí vyhodnocení prodeje bytových

domů dle Zásad prodeje bytových domů z majetku města Český Těšín uvedených

v usnesení č. 314/7.ZM ze dne 24.3.2004

2170/30.RM    Uplatnění nároku a bezúplatný převod pozemku pro veřejně prospěšnou stavbu

9. 3. 2005                                                                                                                                       (FO)

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uplatnění nároku na bezúplatný převod a bezúplatný převod části pozemku parc.č.

3040/1 ve výměře cca 13000 m2, zahrada, k.ú. Český Těšín, k zastavění veřejně

prospěšnou stavbou

z vlastnictví ČR, prostřednictvím PF ČR, v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona

č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví města Český Těšín

2171/30.RM    Souhlas s novým uspořádáním pozemků

9. 3. 2005        - pozemková úprava v k.ú. Český Těšín – Lokalita – “Český Těšín – obchvat”

(FO)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vyjádření souhlasu s novým uspořádáním pozemků v rámci pozemkových úprav

v katastrálním území Český Těšín – Lokalita “Český Těšín – obchvat”, v souladu

s § 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v platném znění,

dle důvodové zprávy

2172/30.RM    Souhlas s umístěním stavby na pozemcích města                                    (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. trvalý zábor pozemků p.č. 3356/25 a p.č. 3356/26, k.ú. Český Těšín v souvislosti

s  umístěním, realizací a užíváním stavby “Optimalizace trati Bystřice n. Olší -

Český Těšín”

2. dočasný zábor pozemků p.č. 669, p.č. 673, p.č. 670, p.č. 3282, p.č. 2276,

p.č. 3288, p.č. 3327/2, p.č. 2627, p.č. 2628, p.č. 3352, p.č. 693, p.č. 695,

p.č. 2352/1, p.č. 692, p.č. 3343/2, p.č. 2353, vše k.ú. Český Těšín v souvislosti

s umístěním, realizací a užíváním stavby“Optimalizace trati Bystřice n. Olší –

Český Těšín“

2173/30.RM    Prodej pozemku v průmyslové zóně Pod Zelenou – investiční záměr             (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1. d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín vzít na vědomí

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

investiční záměr firmy Exelsior Karviná, s.r.o. – výstavby výrobní a skladovací

haly vč. administrativní budovy, v průmyslové zóně Pod Zelenou, na pozemcích

parc.č. 3010/6, 3009/7 a 3006/40, v celkové výměře cca 1 ha, k.ú. Český Těšín

2.   n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín uložit

finančnímu odboru zpracovat, v souladu s podmínkami schválenými usnesením

č. 46/mim.ZM ze dne 19.3.2003, návrh prodeje pozemku, po jeho zaměření

geometrickým plánem vyhotoveným v návaznosti na zastavovací studii investora

2174/30.RM    Prodej pozemku v k.ú. Český Těšín                                                                     (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

prodej části pozemků p.č. 81/1, k.ú. Český Těšín, který byl rozdělen GP

č. 2624-10/2005 takto:

  • pozemek p.č. 81/1, vým. 98 m2, ost. pl., jiná plocha, k.ú. Český Těšín manželům M. a D. B. za cenu Kč 4.214,–
  • pozemek p.č. 81/16, vým. 192 m2, ost. pl., jiná plocha, k.ú. Český Těšín

p. M. C. a O. C. k ideál. ½ za cenu Kč 17.336,–

2175/30.RM    Prodej pozemku v Horním Žukově                                                           (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

prodej pozemku p.č. 311/3, vým. 24 m2, zast. pl., k.ú. Horní Žukov Slezské diakonii

Český Těšín, která je vlastníkem stavby na tomto pozemku za cenu stanovenou

znaleckým posudkem Kč 3.040,-

2176/30.RM    Záměr města – prodej části pozemku p.č. 209, k.ú. Horní Žukov            (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve  znění pozdějších předpisů, záměr města prodat

část pozemku parc. č. 209, vým. 559 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní Žukov

2177/30.RM    Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3040/5, k.ú. Č.T.                                     (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města prodat

část pozemku parc.č. 3040/5, ost.plocha, k.ú. Český Těšín, za účelem výstavby

administrativní budovy

2178/30.RM    Záměr prodeje pozemků, k.ú.Č.T.                                                                        (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

 1.  n e d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat pozemky:

1.1  část pozemku parc.č. 1320, ost.pl.zeleň, k.ú. Český Těšín

1.2  část pozemku parc.č. 3040/5, ost.pl.jiná pl., k.ú. Český Těšín

za účelem výstavby sborového domu

2.  d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města prodat:

část pozemku parc.č. 1847/1, tr.trav.porost, k.ú. Český Těšín (levá varianta)

za účelem výstavby sborového domu, částečně na pozemku města

 3.  s c h v a l u j e

 dle § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout:

část pozemku parc.č. 1847/1, tr.trav.porost, k.ú. Český Těšín (levá varianta)

za účelem výstavby sborového domu, částečně na pozemku města.

2179/30.RM    Záměr převodu pozemků směnou                                                                         (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

 1.  d o p o r u č u j e

 Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 39 odst. 1 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města převést směnou:

  • části pozemků města Český Těšín – parc.č. 1818/1, ost.pl., p.č. 1836, ost.pl., p.č. 1837, ost.pl., p.č. 1835, ost.pl., 1821/5, ost.pl., a p.č. 1833, ost.pl., v celkové výměře cca 2500 m2, vše k.ú. Český Těšín,
  • za část pozemku parc.č. 1817, ost.pl., k.ú. Český Těšín

2.  s c h v a l u j e

dle 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, záměr města pronajmout části pozemků: parc.č. 1818/1, ost.pl.,

p.č. 1836, ost.pl., p.č. 1837, ost.pl., p.č. 1835, ost.pl., 1821/5, ost.pl., a p.č. 1833,

ost.pl., v celkové výměře cca 2500 m2, vše k.ú. Český Těšín

2180/30.RM    Pronájem pozemku k výstavbě garáží                                                                  (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

 s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku parc.č.  1060/28 ost.pl.ost.kom., k.ú. Český Těšín, s těmito zájemci:

I. B. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

P. B. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

J. F. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

M. F. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

J. P. st. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

J. P. ml. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

D. B. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

M. B. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

Ing. R. B. – část p.č. 1060/28 o výměře 20 m2, ost.pl.ost.kom.

účel: výstavba a užívání prefabrikovaných garáží

nájemné: dle výměru MF č. 01/2005, ve výši Kč 9,-/m2/rok

doba pronájmu: určitá 20 let

 

2181/30.RM    Záměr města – pronájem pozemků v k.ú. Český Těšín                                      (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

dle § 39 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr města pronajmout pozemky:

p.č. 252/3, vým. 116 m2, zast. pl., garáž

p.č. 252/4, vým. 28 m2, zast. pl. a nádvoří, vše v k.ú. Český Těšín

Generálnímu ředitelství cel Praha, které je vlastníkem budov na těchto pozemcích

2182/30.RM    Výkup  pozemků v k.ú. Český Těšín                                                                    (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení

dle § 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

vykoupit pozemky

p.č. 2502/42, vým. 159 m2, ost. pl., ost. kom.

p.č. 2502/43, vým. 103 m2, ost. pl., ost. kom.

p.č. 2502/44, vým. 136 m2, ost. pl., ost. kom., vše v k.ú. Český Těšín

z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Odry s.p., Moravská

Ostrava za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 52.950,–

 

2183/30.RM    Prominutí úroků                                                                                                     (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín neschválit prominutí úroků v částce 28.116,- Kč

žadatelům:

L. D.

MVDr. I. D.

PhDr. D. D.

2184/30.RM    Budoucí věcné břemeno – trpění VVTL plynovodu                                             (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucím věcném břemeni trpění stavby č. 9003 – VVTL plynovod DN 500, PN 63 Třanovice na pozemcích p.č. 574, k.ú. Horní Žukov, p.č. 116/1, p.č. 162/15, p.č. 426/1, p.č. 456, p.č. 499/4, vše v k.ú. Koňakov s investorem stavby jako s oprávněným z věcného břemene Transgas, a.s. Praha 10 a po ukončení této stavby uzavření smlouvy o věcném břemeni za jednorázovou úhradu ve výši

Kč 5.184,–

 

2185/30.RM    Termín pro podání žádostí o dotaci na II. pol. roku 2005                        (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

v y h l a š u j e 

termín pro podání žádostí o dotace z rozpočtu města na II. pol. roku 2005 a to

do 13.5.2005 pro projekty zaměřené na:

1. podporu kulturních a uměleckých aktivit města Český Těšín

2. podporu sportovních a ostatních aktivit města Český Těšín

3. podporu sociálních aktivit města Český Těšín

dle zásad schválených Zastupitelstvem města Český Těšín

 

2186/30.RM    Uzavření nájemní smlouvy s Povodím Odry – „Revitalizace vodní nádrže

9. 3. 2005        Hrabinka“                                                                                                              (FO) 

Rada města Český Těšín 

s c h v a l u j e

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 3308/1 o výměře 12066, vodní plocha, k.ú. Český Těšín

mezi Povodím Odry, státním podnikem, jako pronajímatelem

a městem Český Těšín, jako nájemcem

za podmínek:

účel:           realizace projektu „Revitalizace vodní nádrže Hrabinka“

pronájem:  na dobu určitou po dobu realizace projektu

nájemné:   dle výměru MF č. 1/2005 ve výši Kč 9,–/m2/rok,

celkem Kč 108.594,–/ročně

 

2187/30.RM    Rozpočtový výhled města na období 2006 – 2007                                                (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín schválit podle ustanovení § 84 odst. 2 písm c)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 a 3 zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, rozpočtový výhled města na období dvou let 2006 – 2007 dle předloženého

návrhu

2188/30.RM    Rozpočtová opatření roku 2005 – doplnění                                                          (FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, následující rozpočtová opatření:

snížení rozpočtu kapitálových výdajů kap. 43 – odbor občanskosprávní, odd. 61

o 50 tis. Kč určených na nákup trezoru a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů

kap. 10 – Městská policie, odd. 53 o 50 tis. Kč určených na financování studie

rozmístění kamerového systému na území města Český Těšín

 

2189/30.RM    Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – mobilních

9. 3. 2005        buněk č. NS/23/03/SM uzavřené mezi městem Český Těšín a Tělovýchovnou

                        jednotou Slavoj Český Těšín                                                                               (SM) 

Rada města Český Těšín

dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – mobilních buněk

č. NS/23/03/SM uzavřené mezi městem Český Těšín a Tělovýchovnou jednotou

Slavoj Český Těšín

2190/30.RM    Pronájem nebytového prostoru na ul. Nádražní č.o. 15                                      (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 3 zákona 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a § 102

odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor na ul. Nádražní č.o. 15 o celkové

výměře 79 m2, se společností ASTRA SH, spol. s.r.o., se sídlem Okrajová 1636/4C,

Havířov – město, zast. Daliborem Piškytlem, za podmínek:

a) doba pronájmu na dobu neurčitou

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1., ve znění pozdějších dodatků

c) účel: prodejna značkového oblečení

2191/30.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na Hlavní třídě

9. 3. 2005        č.o. 12                                                                                                                    (SM)     

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 31/2000 na nebytový prostor na Hlavní

třídě č.o. 12, o celkové výměře 62 m2, uzavřenou se společností ASTRA SH spol.

s.r.o., ke dni předání nebytového prostoru

2. s c h v a l u j e 

dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor na Hlavní třídě č.o. 12, o celkové výměře

62 m2

 

2192/30.RM    Záměr pronájmu nebytových prostor na letním koupališti v Českém Těšíně

9. 3. 2005                                                                                                                                      (SM)

Rada města Český Těšín

v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e

záměr pronájmu části nebytových prostor o celkové výměře 87,6 m2 – správní

budovy na letním koupališti v Českém Těšíně za těchto podmínek:

a) nájemné na dobu určitou – po dobu provozu letního koupaliště v sezóně 2005

b) nájemné dle Řádu č. 1/2001 vč. platných dodatků

c) zajištění bufetového občerstvení návštěvníkům koupaliště

d) uzavření dohody o úhradě spotřeby elektrické energie, vodného-stočného

a odvozu odpadu souvisejícího s provozem bufetu s Městskou realitní Český

Těšín a.s.

 

2193/30.RM    Zpráva o činnosti odboru správy majetku za rok 2004                                       (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o činnosti odboru správy majetku za rok 2004

 

2194/30.RM    Snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 7

9. 3. 2005                                                                                                                                      (SM)

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e

dle Řádu č. 1/2001, čl. II., bodu 1, ve znění pozdějších dodatků, snížení nájemného

za pronájem nebytového prostoru na Hlavní třídě č.o. 7, panu Romanu Sikorovi -

- Elektro, bytem Český Těšín

 

2195/30.RM    Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu neurčitou                    (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření dodatku

k nájemní smlouvě na pronájem bytu na dobu neurčitou s manžely G. a P. Š.,

dle předloženého návrhu

 

2196/30.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na Hlavní třídě č.o. 2a      (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č. 1/2001, dodatek č. 1 k nájemní

smlouvě č. 25/2004 uzavřené dne 13.9.2004 na nebytové prostory na Hlavní třídě

č.o. 2a, s Tomášem Przybylou, Český Těšín, kterým se upravuje nájemné z důvodu

změny výměry nebytového prostoru, s účinností od 1.3.2005

 

2197/30.RM    Splácení dlužného nájemného                                                                              (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1. n e s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

splácení poplatku z prodlení, ve výši 7.009,- Kč, z důvodu neplacení nájemného

za pronájem bytu ve 14 měsíčních splátkách po 500,- Kč, manželům R.a M. Ř.

2. s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

splácení dlužného nájemného, ve výši 6.436,- Kč, za pronájem bytu

ve 13 měsíčních splátkách po 500,- Kč, manželům R. a M. Ř.

2198/30.RM    Přednostní pronájem bytu                                                                                    (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

přednostní pronájem bytu paní G. P. o velikosti 0+1 nebo 1+1 za podmínky

provedení oprav bytu na vlastní náklady do 1 roku od podpisu nájemní smlouvy

 

2199/30.RM    Sloučení bytových jednotek                                                                      (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

sloučení bytu č. 4 o velikosti 1+2, II. kategorie s bytem č. 5 o velikosti 0+1,

II. kategorie manželům L. a D. K., za podmínky provedení sloučení bytů na vlastní

náklady, dle předloženého návrhu

 

2200/30.RM    Žádost o snížení splátek dlužného nájemného                                                    (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

t r v á 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, na výkonu rozhodnutí Okresního soudu v Karviné, kterým byly stanoveny

splátky dlužného nájemného paní I. Š. ve výši 1.762,- Kč měsíčně

 

2201/30.RM    Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dobu neurčitou                    (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 uzavření dodatku

k nájemní smlouvě na pronájem bytu na dobu neurčitou s paní M. M.,

dle předloženého návrhu

 

2202/30.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor v Parku A. Sikory č.p. 1864

9. 3. 2005                                                                                                                                      (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a Dodatkem č. 2/2002 k Řádu č.1/2001, dodatek č. 1 k nájemní

smlouvě č. 1/2005 uzavřené dne 21.1.2005 na nebytové prostory v Parku A. Sikory

č.p. 1864, se společností Artinex CZ, s.r.o., se sídlem Český Těšín, kterým se mění

účel užívání nebytového prostoru z „restaurace a konání kulturních akcí„

na „hostinskou činnost„  a mění se termín zahájení činnosti nejpozději

od 1. 6. 2006

 

2203/30.RM    Žádost o prominutí úhrady poplatků z prodlení                                                   (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu města Český Těšín ke schválení dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prominutí poplatků z prodlení

manželům H. a M. M., ve výši 21.088,- Kč

 

2204/30.RM    Přednostní pronájem bytu                                                                                    (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1. s c h v a l u j e 

1.1 dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, přednostní pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+2, I. kategorie na ul.

Frýdecká č. 22 manželům M. a G. K. za podmínky provedení oprav bytu

na vlastní náklady do 1 roku od podpisu nájemní smlouvy

1.2  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění   OZV  č.  4/1999  uzavření

nájemní  smlouvy  na byt  s manžely M. a G. K.

2. s c h v a l u j e 

2.1   dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, přednostní pronájem bytu č. 8, o velikosti 0+1, II. kategorie na ul.

Ostravská č. 5 panu S. B. za podmínky provedení oprav

bytu na vlastní náklady do 1 roku od podpisu nájemní smlouvy

2.2  v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění   OZV  č.  4/1999  uzavření

nájemní smlouvy na byt s panem S. B.

3. s c h v a l u j e 

bod 3. zrušen bodem 1 usnesení č. 2354/32. RM ze dne 11. 5. 2005

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

po provedené rekolaudaci na  bytovou jednotku, přednostní pronájem bytu č. 4,

o velikosti 1+1, II. kategorie na ul. Viaduktova č. 18 paní S. B. 

4. n e s c h v a l u j e 

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

přednostní pronájem bytu:

4.1 paní Ž. I.

4.2 paní H. M. 

5. t r v á

na usnesení č. 1676/22.RM, bod 2.3 ze dne 28. 7. 2004, kterým nebyl schválen

přednostní pronájem bytu panu D. B.

 

2205/30.RM    Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o údržbě a čištění komunikací                     (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 7.2.2005 o údržbě a čištění komunikací

uzavřené mezi městem Český Těšín a spol. TRANZIT CTF s.r.o.

 

2206/30.RM    Uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor veřejných

9. 3. 2005        WC v podchodu ul. Jablunkovské v Českém Těšíně                                         (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

1. uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 1/2000 na nebytový prostor

veřejných WC v podchodu ul. Jablunkovské v Českém Těšíně, uzavřené

s panem Petrem Procházkou, Český Těšín, ke dni předání nebytového prostoru

2. dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

záměr pronájmu nebytových prostor veřejných WC v podchodu ul. Jablunkovské

v Českém Těšíně za podmínek:

a) účel: zajištění provozu veř. WC

b) nájem na dobu neurčitou

c) nájemné ve výši 1,- Kč/rok

d) úhrada nákladů za el. energii, vodné a stočné ve výši 30% skutečných nákladů

 

2207/30.RM    Schválení nájemních smluv o nájmu bytu                                                (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1.  s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu se Smlouvou o provedení vestavby bytové

jednotky do půdních prostor domu, nájemní smlouvu na byt  na dobu určitou

s panem Š. B. 

2.   s c h v a l u j e

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a OZV č. 8/1998 ve znění OZV č. 4/1999 dodatky

k nájemním smlouvám na byty na dobu určitou:

2.1 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 01. 2001 s paní A. F.

2.2 dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 05. 03. 2004 s panem Š. M.

2.3 dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 03. 2000 s paní S. S.

2.4 dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 26. 03. 2002 s panem D. Č.

2.5 dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 03. 2001 s panem J. B.

2.6 dodatek č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 18. 03. 2002 s manžely

K. a M. N.

 

2208/30.RM    Výměna bytu dle OZV č. 8/1998, čl. 8, bodu 3 ve znění OZV č. 4/1999          (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

n e s c h v a l u j e 

v souladu s OZV č. 8/1998, čl. 8, bodu 3 ve znění OZV č. 4/1999 výměnu

do volného bytu panu M. P.

 

2209/30.RM    Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor na ul. Jablunkovská

9. 3. 2005       č. 837/8                                                                                                                  (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 50/1996, na nebytový prostor na ul.

Jablunkovská 837/8, o celkové výměře 2 m2, uzavřenou s Annou Kopčajovou -

Běla, Karviná, ke dni 31.3.2005

 

2210/30.RM    Stánkový prodej na území města Český Těšín v roce 2005                               (SM)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

1. r u š í 

bod 1. a 3. usnesení č. 2069/28.RM ze dne 19.1.2005

2. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, povolení předsunutého stánkového prodeje v roce 2005 těmto

prodejcům:

2.1   Miczková Lenka, Náměstí ČSA č. 11, před vstupem do prodejny ovoce,

zelenina

2.2   společnosti VEGA MILK s.r.o., Jablunkovská 28, Český Těšín,

před provozovnou na náměstí ČSA č. 9/1222, Český Těšín

3. s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, povolení prodeje grilovaných kuřat a občerstvení v roce 2005 z pojízdné

prodejny umístěné na ul. Štefánikově, v prostoru za jejím uslepením u náměstí

ČSA, prodejci Jakubu Niemiecovi, Český Těšín, Okružní 1761/3

 

2211/30.RM    Dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostor na ul. Viaduktova č.o. 17

9. 3. 2005                                                                                                                                      (SM)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., dodatek č. 10

k nájemní smlouvě č. 129/1994 uzavřené dne 24.2.1994 na nebytové prostory

na ul. Viaduktova č.o. 17, s Jiřím Výtiskem, Český Těšín, kterým se mění nájemce

nebytových prostor, nájemcem nebytových prostor se stává Daniela Výtisková,

s účinností od 1.2.2005

 

2212/30.RM    Rozpočtové opatření                                                                                    (ŠaK,FO)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

snížení rozpočtu kapitálových výdajů kap. 43 – odbor občanskosprávní, odd. 61

50 tis. Kč určených na nákup trezoru a současně zvýšení rozpočtu běžných výdajů

kap. 72 – odbor školství a kultury, odd. školství, odd. 31 o 50 tis. Kč určených

na nákup vitamínů pro žáky základních škol města Český Těšín

 

2213/30.RM    Program 12.  zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne

9. 3. 2005        23.  3. 2005                                                                                                             (ST)

Rada města Český Těšín

s c h v a l u j e

program 12. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín, konaného dne 23. 3. 2005

Rada města Český Těšín dle doplněného návrhu

 

2214/30.RM    Návrh odpovědi na podnět Ing. J. W.                                                                  (ST)

9. 3. 2005

Rada města Český Těšín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Český Těšín podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválit znění odpovědi na podnět Ing. J. W.

 

 

Ing. Jindřich Sznapka                                      Mgr. Boleslav Slováček

starosta města                                                      radní města

autor: Žáková Jana