Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, již tradičně vyhlašuje program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“). Cílem Programu je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou.

Výši finanční kvóty na příslušný rok pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) stanoví ministerstvo kultury v závislosti na schváleném státním rozpočtu a to podle počtu výše uvedených kulturních památek s přihlédnutím k jejich stavebně technickému stavu. V roce 2014 tak byl na obnovu a zachování kulturních památek nacházejících se ve správním obvodu ORP Český Těšín poskytnut z Programu příspěvek ve výši 74 000,- Kč. Příspěvek byl použit na obnovu nemovité kulturní památky – Soubor staveb hřbitova – bývalá synagoga, ul. Hřbitovní 1151 v Českém Těšíně, k.ú. Český Těšín. Jednalo se o obnovu truhlářských prvků – oprava 5 ks velkých oken a 1 ks malého okna a další související práce.

Státní finanční podpora pro rok 2015 pro ORP Český Těšín byla Ministerstvem kultury  stanovena ve výši 74 000 Kč.

Informace o Programu, zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Program a formulář žádosti o poskytnutí příspěvku jsou veřejnosti přístupné na internetových stránkách ministerstva kultury -zde- .

Žádost o udělení příspěvku se podává prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. v konkrétním případě prostřednictvím Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje, vykonávajícím působnost orgánu státní památkové péče a to v termínu do 30.04.2015. Součástí žádosti jsou povinné přílohy stanovené dle Zásad Programu. Upozorňujeme, že mezi povinné přílohy patří mj. kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

Bližší informace o Zásadách Programu jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva kultury (viz. níže uvedený odkaz) nebo je možné je získat na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, vykonávajícím působnost orgánu státní památkové péče (tel. 553 035 652).

- obnova oken v bývalé synagoze – soubor staveb hřbitova v Českém Těšíně

    

autor: Morawiec Miroslav Mgr.