autor: Administrátor
Odbor finanční
MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (DÁLE JEN “KOMUNÁLNÍ ODPAD”).
Místní poplatek ze psů
Odbor majetkoprávní
Prodej pozemků aj. nemovitých věcí
Pronájem pozemku
Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Vydávání výpisů z katastru nemovitostí a snímků katastrálních map
Výkup pozemku
Odbor místního hospodářství
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
Návrh na změnu dopravního značení
Pronájem prostorů sloužících podnikání
Přechod nájmu bytu
Umístění reklamního zařízení na části nemovitostí ( ploty, zábradlí, autobusové zastávky apod.)
Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu těžce zdravotně postiženou
Poskytnutí nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví a správě města Český Těšín mimo dům na ul. Kysucká 1821/8
Odbor občanskosprávní
Czech POINT – ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy: Rejstřík trestů, Živnostenský rejstřík, veřejné rejstříky a další výpisy, dispozice s datovou schránkou, autorizovaná konverze, základní registry
Cestovní doklady – vydání cestovního dokladu
Občanské průkazy – vydání občanského průkazu
Občanské průkazy – poskytování údajů z evidence občanských průkazů
Ztráta nebo odcizení osobního dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu)
Evidence obyvatel – přihlášení k trvalému pobytu
Evidence obyvatel – adresa pro doručování
Evidence obyvatel – výdej údajů z informačního systému evidence obyvatel
Evidence obyvatel – zprostředkování kontaktu
Evidence obyvatel – zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Evidence obyvatel – ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Matrika – vydání matričních dokladů (rodný, úmrtní, oddací list)
Matrika – nahlížení do matričních knih a vydávání doslovných výpisů z matričních knih
Matrika – sňatky: uzavření občanského nebo církevního sňatku na území ČR
Matrika – sňatky: uzavření občanského sňatku
Matrika – sňatky: uzavření církevního sňatku
Matrika – sňatky: uzavření manželství občana ČR s cizincem na území ČR
Matrika – sňatky: uzavření manželství občana ČR nebo bezdomovce v cizině
Matrika – prohlášení o volbě druhého jména
Matrika – příjmení po rozvodu
Matrika – ženská příjmení v mužském tvaru (bez koncovky -ová)
Matrika – změna jména a příjmení
Matrika – určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
Matrika – zápis narození, uzavření manželství, úmrtí občanů ČR do zvláštní matriky
Matrika – potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize nebo sbírce listin
Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)
Registrované partnerství
Místní referendum – jak se vyhlašuje
Místní referendum – jak se koná
Shromažďování občanů
Znak města
Odbor právní
Informace o doručování korespondence občanům s úřední adresou Český Těšín, nám.ČSA 1/1
Odbor školství a kultury
Zápis do 1.ročníku základní školy
Výše úplaty, případné snížení nebo osvobození v mateřských školách a školských družinách
Organizace školního roku 2021/2022
Místní poplatek ze vstupného
Dítě v základní škole
Ohlášení tomboly
Dítě v mateřské škole
Odbor sociální
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu rodičů
Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu do rozvodu rodičů nebo nesezdaných rodičů
Přidělení malometrážního bytu Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín
Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení
Krizové situace dětí a mládeže
Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou O2
Zastoupení osob neschopných samostatně právně jednat
Nepříznivá životní/sociální situace
Odbor územního rozvoje
Žádosti o vyjádření s ohledem na územně plánovací dokumentaci
Žádost o změnu územního plánu
Obnova kulturní památky
Návrh na prohlášení věci za kulturní památku
Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru v památkové zóně
Odbor výstavby a životního prostředí
žp – Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
žp-Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků(VKP)
žp-Žádost o souhlas ke stavbám a jiným činnostem ve vztahu ke krajinnému rázu
Žp-Žádost o povolení ke kácení dřevin
žp – Žádost o koordinované závazné stanovisko
ŽP – Žádost o vyjádření
žp – Žádost o vydání souhlasu k umístění, povolení stavby, zařízení, terénních úprav, ohlášení, ke změně využití území ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa
žp – Žádost o vydání rybářského lístku
žp – Žádost o vydání loveckého lístku
ŽP – Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbám, zařízením nebo činnostem
žp – Žádost o vyjádření k návrhu trasy liniové stavby na zemědělské půdě
žp – Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
ŽP – Žádost o povolení k některým činnostem
ŽP – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
ŽP – Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ŽP – Stavební povolení k vodním dílům
ŽP – Povolení ke stavbě domovní čistírny odpadních vod a vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
ŽP – Povolení k odběru podzemních vod pro fyzické osoby nebo domácnosti
žp – Oznámení o znečišťování ovzduší
ŽP – Ohlášení udržovacích prací, stavebních úprav nebo obnovy vodního díla
ŽP – Ohlášení domovní čistírny odpadních vod podle § 15a vodního zákona
ŽP – Kolaudační souhlas
výst – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
výst – Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
výst – Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelováním pozemků
výst – Žádost o územně plánovací informaci
výst – Žádost o stavební povolení a žádost o změnu stavby před jejím dokončením
výst – Žádost o přidělení čísla
výst – Užívání stavby
výst – Seznam dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
výst – Oznámení změny v užívání stavby
výst – Oznámení záměru
výst – Ohlášení stavby
výst – Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
výst – Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
ŽP Soubor žádostí podle zákona o vodách
ŽP – Stavební povolení ke studni a povolení k odběru podzemních vod popř. povolení jiného vodního díla potřebného k odběru podzemích vod
výst. – Žádost o vydání společného územního a stavební řízení
žp – Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
žp – Žádost o výpis, potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele
žp – Vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele
žp – Žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele
ŽP – Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení stromů pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.
Odbor živnostenský a dopravy (pracoviště Pod Zvonek 875/26)
Ostatní dopravní – připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)
Ostatní dopravní – uzavírka pozemní komunikace
Ostatní dopravní – zvláštní užívání – reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských…
Registr vozidel – vyřazení silničního vozidla z provozu
Registr vozidel – změna údajů v registru silničních vozidel
Registr vozidel – změna vlastníka a provozovatele (koupě ojetiny, ukončení leasingu a jiné)
Registr vozidel – zánik silničního vozidla
Registr vozidel – ztráta, poškození, odcizení registrační značky nebo dokladů k vozidlu
Řidičské průkazy – odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Řidičské průkazy – vydání paměťové karty řidiče
Řidičské průkazy – vydání mezinárodního řidičského průkazu
Řidičské průkazy – vydání řidičského průkazu
Řidičské průkazy – výpis z evidenční karty řidiče
Řidičské průkazy – získání informace o počtu bodů v bodovém hodnocení řidiče
Řidičské průkazy – změna údajů v řidičských průkazech
Řidičské průkazy – ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
ŽÚ – Dočasné poskytování služeb na území České republiky
ŽÚ – Ohlášení živnosti řemeslné fyzickou osobou
ŽÚ – Ohlášení živnosti řemeslné právnickou osobou
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou
ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané právnickou osobou
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné fyzickou osobou
ŽÚ – Ohlášení živnosti volné právnickou osobou
ŽÚ – Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu
ŽÚ – Žádost fyzické osoby o živnost koncesovanou
ŽÚ – Žádost o výpis, potvrzení ze živnostenského rejstříku
ŽÚ – Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
ŽÚ – Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou
Registr vozidel – zápis vozidla do registru (nové vozidlo, dovezené vozidlo ze států EU)