CENY JÍZDNÉHO V MHD

Více

DERATIZACE

KOEFICIENTY DANĚ Z NEMOVITOSTI

Více

MĚSTSKÁ POLICIE

únor 1992

01/1992

Vyhláška o zřízení Městské policie Český Těšín

Obecně závazná vyhláška, kterou se zřizuje Městská policie Český Těšín.

Změny:

3/1995 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
7/1999 OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
3/2001 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o zřízení Městské policie Český Těšín
4/2007 OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění OZV č. 3/1995, č. 7/1999 a č. 3/2001
3/2009 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 O zřízení Městské policie Český Těšín ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/1995, č. 7/1999, č. 3/2001 a č. 4/2007
Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Více

OMEZENÍ HAZARDU VE MĚSTĚ

Více

OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

květen 2021

1/2021

OZV o nočním klidu

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA

Více

PSI

Více

REKLAMA

březen 2020

02/2020

Nařízení města Český Těšín č. 2/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Účelem tohoto nařízení je ochrana a zachování estetického prostředí, kulturního dědictví a vzhledu města Český Těšín formou stanovení zákazu šíření reklamy na vybraných veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu[1] určenými komunikačními médii.[1]) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLSTVÍ

březen 2017

04/2017

OZV, kterou se stanoví společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Chotěbuz a městem Český Těšín o vytvoření společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, stanoví město Český Těšín části společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, na území města Český Těšín a spádové mateřské školy.

Více

TRŽNÍ ŘÁD

duben 2020

2/2021

Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem(1). Stanovuje dobu prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Tržním řádem město stanoví, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu ve městě nebo jeho části jsou zakázány.

_________________________________

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

VSTUPNÉ

Více

ZRUŠUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

leden 2017

07/2016

OZV, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, Obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku v oblasti omezení hazradu, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín, Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014, jíž se upravuje provozování loterijní činnosti na území města Český Těšín

Více