Územně analytické podklady – Aktualizace č. 5

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon”) v platném znění, pořídil pořizovatel ke dni 31.12.2020 úplnou aktualizaci č. 5 – Územně analytických podkladů z roku 2008.

OBSAH DOKUMENTACE:

Textová část:
část A – Podklady pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území
část B – Rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha - část C

Grafická část:

D1 – Výkres hodnot území

D2 – Výkres limitů využití území – Civilizační faktory

D3 – Výkres limitů využití území – Přírodní faktory

D4 – Výkres záměrů na provedení změn v území

D5 – Problémový výkresSeznam vyznačených problémů

Grafická část je ve vektorové podobě dostupná zde.

Pro průběžnou aktualizaci údajů o území, zde pro poskytovatele přikládáme pasport údaje o území, jehož obsah je stanoven v přiloze č. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

V souladu s § 166 odst. 2 stavebního zákona v platném znění, jsou zveřejněny informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona zde.

Na pořízení prvních územně analytických podkladů byla městu Český Těšín poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, 5.3a Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí) a dotace ze státního rozpočtu (aktivní odkaz www.strukturalni-fondy.cz/iop):

Název projektu – Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Český Těšín
Registrační číslo projektu – CZ.1.06/5.3.00/01.0000

autor: Bašanda Petr Mgr.