Úplné znění po Změně č. 5 Územního plánu Český Těšín


Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 16. zasedání dne 19.04.2021 Změnu č. 5 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy č. 1/2021, která nabude účinnosti 07.07.2021.

Vyhotovení územního plánu zahrnující úplné znění po vydání Změny č. 5:

I.     ÚZEMNÍ PLÁN

I.A   TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

 

I.B    GRAFICKÁ ČÁST

Obsah grafické části:

I.B.a) Výkres základního členění území                                                1 :   5 000

I.B.b) Hlavní výkres                                                                           1 :   5 000

I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací               1 :   5 000

I.B.d) Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu                1 : 12 500

 

II.   ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II.B   GRAFICKÁ ČÁST

II.B.a) Koordinační výkres                                                                   1 :   5 000

 

Grafická část bude dále dostupná v plném rozsahu na adrese http://www.tesin.cz/ v sekci /Mapové projekty/kapitola Územní plán Českého Těšína.

Územní plán Český Těšín, včetně jeho změn č. 1, 2, 3, 4 a 5 a jejich dokladové dokumentace, jsou uloženy k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bury Lucie Ing.