Opatření obecné povahy č. 01/2014

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 20. zasedání dne 22.09.2014
Změnu č. 2 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Obsah změny č. 2 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 2 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 2 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 2 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění území                                          1 : 5 000

Hlavní výkres                                                                     1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací         1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu          1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 2 ÚP Český Těšín

Koordinační výkres                                                               1 : 5 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda      1 : 5 000

Doplňující výkresy:

Výkres dopravy                                                                      1 : 5 000

Výkres vodního hospodářství                                                  1 : 5 000

Výkres energetiky a spojů                                                      1 : 5 000

Změna č. 2 Územního plánu Český Těšín, včetně její dokladové dokumentace, je uložena k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bury Lucie Ing.