Opatření obecné povahy č. 02/2010

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 18. zasedání dne 21.06.2010 Územní plán Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Textová část:

I. NÁVRH (VÝROK)
II. ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

I. NÁVRH (VÝROK)

Výkres základního členění území 1 : 5 000

Hlavní výkres 1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu 1 : 12 500

II. ODŮVODNĚNÍ

Koordinační výkres 1 : 5 000

Širší vztahy 1 : 25 000legenda

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Výkres dopravy 1 : 5 000

Výkres vodního hospodářství 1 : 5 000

Výkres energetiky a spojů 1 : 5 000

Územní plán Český Těšín, včetně jeho dokladové dokumentace, je uložen k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín.

Siuda Radim Mgr.
16. 08. 2010
autor: Siuda Radim Mgr.