Opatření obecné povahy č. 01/2021

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 16. zasedání dne 19.04.2021
Změnu č. 5 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Obsah změny č. 5 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 5 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                          1 : 5 000

Hlavní výkreslegenda                                                                     1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda        1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu                          1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 5 ÚP Český Těšín

Koordinační výkreslegenda                                                            1 : 5 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                    1 : 5 000

Příloha: Text s vyznačením změn

Změna č. 5 Územního plánu Český Těšín, včetně její dokladové dokumentace, je uložena k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bury Lucie Ing.