Opatření obecné povahy č. 01/2015

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 8. zasedání dne 21.12.2015 Změnu č. 3 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Obsah změny č. 3 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 3 ÚP Český Těšín – návrh(výrok)

II.Odůvodnění změny č. 3 ÚP Český TěšínPříloha č. 1

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 3 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění území 1 : 5 000

Hlavní výkres 1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu 1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 3 ÚP Český Těšín

Koordinační výkres 1 : 5 000

Výkres širších vztahů, legenda 1 : 100 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Doplňující výkresy: Výkres dopravy 1 : 5 000

Výkres vodního hospodářství 1 : 5 000

Výkres energetiky a spojů 1 : 5 000

Změna č. 3 Územního plánu Český Těšín, včetně její dokladové dokumentace, je uložena k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bašanda Petr Mgr.