Opatření obecné povahy č. 01/2013

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 12. zasedání dne 22.04.2013
Změnu č. 1 územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Obsah změny č. 1 ÚP Český Těšín:

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 1 ÚP Český Těšín – návrh (výrok)
II. Odůvodnění změny č. 1 ÚP Český Těšín


GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 1 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění území 1 : 5 000
Hlavní výkres 1 : 5 000
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000


II. Odůvodnění změny č. 1 ÚP Český Těšín

Koordinační výkres 1 : 5 000
Výkres širších vztahů 1 : 100 000legenda
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000, legenda

Doplňující výkresy:

výkres dopravy 1 : 5 000
výkres vodního hospodářství 1 : 5 000
výkres energetiky a spojů 1 : 5 000

Změna č. 1 územního plánu Český Těšín, včetně její dokladové dokumentace, je uložena k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

Bury Lucie Ing.

25.04.2013

autor: Bury Lucie Ing.