Návrh změny č. 5 Územního plánu Český Těšín

Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje, jako pořizovatel územního plánu pro město Český Těšín, oznamuje ve smyslu ust. § 20 a §§ 52 a 53 stavebního zákona, konání opakovaného veřejného projednání o Návrhu změny č. 5 Územního plánu Český Těšín.

Opakované veřejné projednání se uskuteční dne 16.12.2020 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti, č. dv. 401, 3. NP budovy Městského úřadu Český Těšín, nám. ČSA 1/1.

Návrh změny č. 5 Územního plánu Český Těšín bude vystaven k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce pořizovatele

v termínu od 16. listopadu do 23. prosince 2020

        • v tištěné podobě u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, dveře č. 501.

                      • Obsah změny č. 5 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 5 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                                     1 : 5 000
Hlavní výkreslegenda                                                                                1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda                   1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu                                     1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 5 ÚP Český Těšín
Koordinační výkreslegenda                                                                        1 : 5 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                                1 : 5 000

 

Příloha: Text s vyznačením změn

autor: Bury Lucie Ing.