Návrh Změny č. 5 Územního plánu Český Těšín

pro vydání Změny č. 5 Územního plánu Český Těšín formou Opatření obecné povahy č. 01/2021 na
16. zasedání zastupitelstva dne 19.04.2021.

                           • Obsah Změny č. 5 ÚP Český Těšín

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění Změny č. 5 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 5 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                                     1 : 5 000
Hlavní výkreslegenda                                                                                1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda                   1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázu                                     1 : 12 500

II.Odůvodnění Změny č. 5 ÚP Český Těšín
Koordinační výkreslegenda                                                                        1 : 5 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                                1 : 5 000

 

Příloha: Text s vyznačením změn

autor: Bury Lucie Ing.