Územní plán Chotěbuz
Opatření obecné povahy č. 1/2017

Zastupitelstvo obce Chotěbuz vydalo na svém  23. zasedání zastupitelstva obce dne 12.09.2017 Územní plán Chotěbuz formou Opatření obecné povahy č. 01/2017.

Obsah Územního plánu Chotěbuz:

TEXTOVÁ ČÁST

I.    Územní plán Chotěbuz – návrh (výrok)
II.  Odůvodnění Územního plánu Chotěbuz

GRAFICKÁ ČÁST

I. ÚP Chotěbuz

Výkres základního členění území                                                     1 : 5 000

Hlavní výkres:

                 •    Urbanistická koncepce                                                             1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb                                                  1 : 5 000

II.Odůvodnění ÚP Chotěbuz

Koordinační výkres                                                                          1 : 5 000

Výkres širších vztahů, legenda                                                    1 : 100 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                  1 : 5 000

Doplňující výkresy:

                 •   Výkres dopravy                                                                           1 : 5 000
                 •   Výkres energetiky a spojů                                                           1 : 5 000

Územní plán Chotěbuz, včetně jeho dokladové dokumentace, je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Chotěbuzi a na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bury Lucie Ing.