Program regenerace Městské památkové zóny Český Těšín na období 2016 – 2021

 Dne 2. 5. 2014 nabylo účinnosti Opatření obecné povahy č. 6/2014, o prohlášení území s historickým prostředím města Český Těšín za památkovou zónu. V souvislosti s tím se vlastníkům kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové zóny Český Těšín, otvírá možnost čerpat dotace na jejich obnovu z dotačního titulu Ministerstva kultury – Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Za účelem získání dotace je však zapotřebí mít v souladu s přílohou č. 2 k Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25.3.1992 zpracovaný vlastní program regenerace památkové zóny. Z tohoto důvodu přistoupilo Město Český Těšín k vypracování Programu regenerace Městské památkové zóny Český Těšín na období 2016 – 2021.

Program regenerace Městské památkové zóny Český Těšín na období 2016 – 2021 (dále jen „program regenerace“) obsahuje textovou a grafickou část. Byl pojat komplexně a stanoví strategii regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny Český Těšín (dále jen MPZ). V programu regenerace je charakterizován aktuální stav všech objektů v MPZ z hlediska jejich využití a památkové hodnoty. Jsou zde uvedeny informace o dochovaných původních součástech jednotlivých objektů. V programu regenerace se dále navrhuje obnova kulturních památek a ostatních budov nebo jejich částí, které se významně podílejí na kulturní hodnotě nejvýznamnějších veřejných prostorů dané MPZ. Program regenerace také obsahuje zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot MPZ.

Program regenerace Městské památkové zóny Český Těšín na období 2016 – 2021 je uložen k nahlédnutí na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, Český Těšín.

autor: Morawiec Miroslav Mgr.