Městská památková zóna Český Těšín

Ministerstvo kultury vydalo v roce 2014 Opatření obecné povahy č. 6/2014, o prohlášení území s historickým prostředím města Český Těšín za památkovou zónu.

Městská památková zóna v Českém Těšíně byla prohlášena k ochraně kulturních hodnot – architektonických, urbanistických, historických uměleckých, estetických a krajinných, které dokládají vývoj města. Kulturní hodnotu dané městské památkové zóny prezentuje dochované funkční a prostorové uspořádání centra města, jeho urbanistická skladba (pozemky, komunikace, veřejné prostory, vodní plochy a zeleň), architektonické soubory a jednotlivé objekty vybudované ve stylu klasicismu, secese, art deco a tradicionalismu 1. Republiky včetně architektonického a uměleckého ztvárnění fasád, v jejichž důsledku si město uchovalo historický ráz prostředí z období jeho vzniku – z konce 19. a začátku 20. století.

Vymezení Městské památkové zóny Český Těšín je znázorněno v zákresu hranice památkové zóny.

autor: Morawiec Miroslav Mgr.