Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2022

Město Český Těšín vyhlásilo také pro rok 2022 dotační program určený na obnovu a zachování vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na podporu uvedeného dotačního programu činí 300 000Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě celkových uznatelných nákladů realizovaného projektu ve výši 50%. Maximální výše poskytnuté doatce v jednotlivém případě je 300 000Kč.
Dotační titul je určený na obnovu historických prvků staveb, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se území Městské památkové zóny Český Těšín. Jedná se o následující historické prvky, které vznikly do roku 1945:

    • původní špaletová okna;
    • druhotná okna; druhotným oknem se rozumí okna v průběhu let vyměněná za okna dřevěná, která byla na objekty instalována ve druhé polovině 20. století. Podmínkou však je, aby se tato okna nacházela v objektech, které byly vybudovány do roku 1945 a aby členění druhotných oken bylo stejné s členěním oken původních;
    • původní vchodové a balkónové dveře;
    • původní dřevěné výkladce;
    • původní kovová zábradlí v exteriéru budov (zejm. zábradlí balkónů);
    • původní zimní zahrady o dřevěné konstrukci;
    • původní oplocení rodinných resp. bytových domů;
    • původní zahradní altány o dřevěné konstrukci;
    • původní sokly budov, z kamene a umělého kamene.

Obnovou se rozumí záchovná údržba, oprava, restaurování. Zcela dožilé části daného prvku lze nahradit částmi novými. Dotační titul není určený na obnovu novodobých dřevěných prvků z europrofilů a na tvorbu zcela nových prvků.
Lhůta pro podání žádosti v tomto programu pro rok 2022 je od 03.01.2022 do 18.02.2022. Podrobnější informace o dotačním programu jsou zveřejněny v sekci dotace z rozpočtu města. Případné zájemce upozorňujeme na to, že jednou z nezbytných příloh žádosti o dotaci je závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění k obnově vybraného historického prvku.
V případě dotazů kontaktujte prosím odbor územního rozvoje, Mgr. Miroslava Morawiece, tel. 553 035 652, e-mail: morawiec@tesin.cz

V roce 2017 byl příspěvek poskytnut na obnovu historických výkladců a dveří nacházejících se v obytném domě na Hlavní třídě.

 Historické výkladce a dveře před obnovou  Historické výkladce a dveře po obnově

V roce 2018 byl příspěvek poskytnut na obnovu historického plotu v Masarykových sadech.

 Historický plot před obnovou Historický plot po obnově

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen „Program regenerace“)

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se město finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Český Těšín, mohou podávat žádosti o dotace z Programu regenerace do konce října. Program vyhlašuje Ministerstvo kultury, přihlášky do Programu regenerace (anketní dotazník) přijímá odbor územního rozvoje. Anketní dotazník lze stáhnout zde nebo na níže uvedeném odkazu, případně vyzvednout na odboru územního rozvoje Městského úřadu Český Těšín. Ministerstvo kultury přerozdělí v následujícím roce dotace jednotlivým městům. Město následně vyzve jednotlivé žadatele o dotaci ke sdělení informací o aktuálním stavu obnovy a k doložení podkladů pro zpracování souhrnného přehledu.

V případě dotazů kontaktujte prosím odbor územního rozvoje, Mgr. Miroslava Morawiece, tel. 553 035 652, e-mail: morawiec@tesin.cz .

Podrobné informace o výše uvedeném dotačním programu, plné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury pro Program regenerace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury.

V roce 2017 byly příspěvky z Programu regenerace poskytnuty na obnovu serevní části fasády Kulturního a společenského střediska “Střelnice” a na obnovu původních okne v 1. nadzemním podlaži budovy mateřské školy na ulici Smetanova.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program obnovy“)

Finanční prostředky v Programu obnovy jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žádost o udělení příspěvku se podává prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. v konkrétním případě prostřednictvím Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje, vykonávajícím působnost orgánu státní památkové péče a to v termínu určeném Ministerstvem kultury. Součástí žádosti jsou povinné přílohy stanovené dle Zásad Programu obnovy. Upozorňujeme, že mezi povinné přílohy patří mj. kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje.

Bližší informace o Zásadách Programu a formulář žádosti jsou ke stažení na internetových stránkách Ministerstva kultury (viz. níže uvedený odkaz) nebo je možné je získat na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, vykonávajícím působnost orgánu státní památkové péče (tel. 553 035 652).

Zásady Programu obnovy a formulář žádosti

V roce 2016 byly příspěvky z Programu obnovy poskytnuty na restaurování soch apoštolů v areálu kostela v Koňákově a dále na opravu střešní krytiny byvalého židovského přepohřebního domu v Českém Těšíně, dnes využivaného jako kostel.

V roce 2017 byl příspěvek z Programu obnovy poskytnut na provední hydroizolace kostela v Koňákově.

V roce 2018 na nátěr střechy, repasi oken ve věži a nátěr omítaných ploch věže téhož kostela.

 

V roce 2019 byl příspěvek z Programu obnovy poskytnut na obnovu fasády kostela v Koňákově, v rozsahu omítky odstraněné v roce 2017.

 
autor: Morawiec Miroslav Mgr.