Elektronické formuláře

Zde naleznete formuláře jednotlivých odborů Městského úřadu Český Těšín. Většina formulářů je ve formátu DOC nebo PDF – k tomu potřebujete mít nainstalován Adobe Reader.

Formuláře označené tímto symbolem můžete odeslat elektronicky, pokud vlastníte elektronický podpis vydaný certifikační autoritou na elektronickou podatelnu úřadu (epodatelna@tesin.cz) nebo prostřednictvím své datové schránky (budete vyzváni k zadání přístupových údajů ke své datové schránce). Formulář lze také vytisknout a podat poštou či osobně. Práce s těmito formuláři probíhá on-line prostřednictví browseru s nainstalovaným modulem plug-in Software602FormApps Plugin/Mobile. Software602FormApps Plugin/Mobile je automaticky nabídnut k instalaci , pokud formulář požaduje autorizaci, nebo autentizaci. Instaluje se pouze jednou.

Odbor finanční

Přiznání k místnímu poplatku PDF
Žádost o vracení přeplatku DOC
Žádost o vrácení přeplatku psi DOC
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů DOC
Ohlášení změny u místního poplatku ze psů DOC

Odbor majetkoprávní

Žádost o prodej nemovité věci DOC
Žádost o pronájem pozemku DOC
Žádost o zřízení věcného břemene DOC
Žádost o souhlas s navrhovaným stavebním záměrem DOC
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene DOC
Nabídka pozemku k odkoupení DOC

Odbor místního hospodářství

Přiznání k místnímu poplatku DOC
Žádost o společné stanovisko města Český Těšín ke stavbením a jiným záměrům DOC
Žádost o poskytnutí nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví a správě města Český Těšín DOC
Žádost o vyhrazení parkovacího místa pro držitele parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou DOC
Ceník služeb ČT PDF
Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady DOC

Odbor občanskosprávní

EVIDENCE OBYVATEL:
Hlášení adresy pro doručování PDF
Souhlas ubytovatele (oprávněné osoby) k přihlášení k trvalému pobytu DOC
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatelstva PDF
Žádost o zprostředkování kontaktu PDF
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR DOC
SŇATKY, REGISTROVANÁ PARTNERSTVÍ:
Dotazník k uzavření manželství PDF
Dotazník k uzavření manželství – příloha – svědci a rodiče snoubenců DOC
Církevní sňatek – žádost o vydání osvědčení DOC
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství DOC
Dotazník k uzavření registrovaného partnerství PDF
MATRIČNÍ DOKLADY, POTVRZENÍ Z MATRIK:
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) – žádost zaslaná poštou DOC
Žádost o vydání matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) – žádost podaná osobně na matrice DOC
Žádost o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize DOC
Žádost o vydání potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin DOC
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
Prohlášení o volbě druhého jména – osoby narozené do 31.12.1949 DOC
Prohlášení o volbě druhého jména – osoby narozené od 1.1.1950 DOC
Prohlášení o volbě druhého jména – nezletilé osoby DOC
Oznámení o přijetí předchozího příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu) DOC
Žádost o změnu jména nebo příjmení – zletilá osoba DOC
Žádost o změnu jména nebo příjmení – celá rodina DOC
Žádost o změnu jména nebo příjmení – nezletilá osoba DOC
Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru (bez -ová) – při zápisu narození DOC
Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru – nezletilá žena DOC
Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru (bez -ová) – zletilá svobodná žena DOC
Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru (bez -ová) – při uzavření manželství DOC
Žádost o zápis ženského příjmení v mužském tvaru (bez -ová) – vdaná žena DOC
Žádost o vydání matričního dokladu s uvedením jména (jmen) nebo příjmení v jazyce národnostní menšiny DOC
ZNAK MĚSTA:
Žádost o použití znaku města DOC
SHROMAŽĎOVÁNÍ OBČANŮ
Oznámení o konání shromáždění DOC

Odbor sociální

MPSV Průvodce osvojením PDF
MPSV Průvodce pro náhradní rodinnou péči PDF
Žádost o přidělení malometrážního bytu na ul. Kysucká 1821-8 a Kysucká 1822-10 Český Těšín DOC
Zásady pro přidělení malometrážního bytu na ul. Kysucká 1821/8 a Kysucká 1822/10 Český Těšín PDF

Odbor školství a kultury

Žádost o povolení provozování tomboly DOC
Protokol o průběhu losování tomboly DOC
Přiznání k místnímu poplatku DOC
Dohoda o paušálním poplatku DOC
Ohlašovací povinnost DOC

Odbor územního rozvoje

Podnět k pořízení regulačního plánu DOC
Žádost o územně plánovací informaci DOC
Žádost o vydání regulačního plánu DOC
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky DOC
Žádsot o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče DOC
Žádost o vyjádření k záměru stavby, zařízení nebo činnosti s ohledem na ÚPD DOC
Žádost o vyjádření k pozemku s ohledem na ÚPD DOC
Návrh na pořízení změny územního plánu pro město Český Těšín zkráceným postupem DOC
Návrh na pořízení změny územního plánu pro město Český Těšín DOC
Návrh na pořízení změny územního plánu pro obec Chotěbuz zkráceným postupem DOC
Návrh na pořízení změny územního plánu pro obec Chotěbuz DOC

Odbor výstavby a životního prostředí

Ohlášení odstranění DOC
Ohlášení stavby DOC
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora DOC
Oznámení změny v užívání stavby DOC
Žádost o povolení předčasného užívání stavby DOC
Žádost o stavební povolení DOC
Žádost o vydání rozhodnuti o umístění stavby DOC
Oznámení záměru DOC
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOC
Žádost o závazné stanovisko pro povolení kácení dřevin PDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území DOC
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku DOC
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí DOC
Žádost o přidělení čísla DOC
Ohlášení stavby – ostatní stavby DOC
žádost o změnu stavby před jejím dokončením DOC
Žádost o společné povolení DOC
Společné oznámení záměru DOC
Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF DOC
Žádost o vyjádření DOC
Žádost o udělení souhlasu k umístění stavby – ke změně využití území – ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa §14 DOC
Žádost o koordinované závazné stanovisko a ostatní vyjádření DOC
Žádost o kácení dřevin DOC
Žádost o ZS ovzduší -formulář DOC
VODA – Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu PDF
VODA -Žádost o povolení k odběru podzemních  vod  pro  jednotlivé osoby nebo domácnosti  nebo o jeho změnu PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod  do vod povrchových nebo o jeho  změnu PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod  do vod podzemních nebo o jeho  změnu PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod  do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho  změnu PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod  do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob, domácností nebo o jeho  změnu PDF
VODA – Žádost o povolení k některým činnostem  nebo o jeho změnu PDF
VODA – Žádost o  stavební povolení k vodním dílům PDF
VODA – Žádost o  stavební povolení k k domovní čistírně, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro domácnosti PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. PDF
VODA – Žádost o udělení souhlasu DOC
VODA – Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu PDF
VODA – Žádost o vyjádření PDF
VODA – Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl PDF
VODA – Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla nebo vodohospodářských úprav PDF
VODA – Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení studny pro domácnosti PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod pro domácnosti PDF
VODA – Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod pro domácnosti PDF
VODA – Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel PDF
VODA – Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje PDF
VODA – Návrh na stanovení ochranného pásma vodního díla PDF
VODA – Žádost o stanovení podmínek pro používání závadných látek  a pro udělení výjimky PDF
VODA – Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF
VODA – žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF
Žádost o zápis do Evidence zemědělského podnikatele PO DOC
Oznámení změn dat v EZP1 DOC
Žádost fyzické osoby o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele DOC
Žádost o koordinované závazné stanovisko a ostatní vyjádření DOC
Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů DOC

Odbor živnostenský a dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – tiskněte prosím oboustranně DOC
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel PDF
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel – tiskněte prosím oboustranně PDF
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – tiskněte prosím oboustranně na formát A3 PDF
Plná moc Czech POINT DOC
Oznámení fyzické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti PDF
Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti PDF
Jednotný registrační formulář – právnická osoba PDF
Pokyny k vyplnění JRF PDF
Pokyny k vyplnění JRF – právnická osoba PDF
Jednotný registrační formulář – fyzická osoba PDF
Pokyny k vyplnění změnového listu PDF
Změnový list PDF
Žádost o výpis nebo potvrzení z živnostenského rejstříku DOC
Pokyny pro vyplnění změnového listu PDF
Organizační složka PDF
Oznámení fyzické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti PDF
Oznámení právnické osoby o dočasném nebo příležitostném výkonu regulované činnosti PDF
Pokyny k příloze pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení PDF
Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu PDF
Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu PDF
Pokyny ke zvláštní příloze pro Finanční úřad PDF
Prohlášení odpovědného zástupce PDF
Příloha – odpovědný zástupce PDF
Příloha – provozovna PDF
Příloha – předmět podnikání PDF
Příloha – statutární orgán PDF
Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení PDF
Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné PDF
Základní JRF pro fyzickou osobu PDF
Základní JRF pro právnickou osobu PDF
Zvláštní příloha Finanční úřad PDF
Změnový list PDF
Pokyny k změnovému listu PDF
autor: Administrátor