1. Název

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

2. Důvod a způsob založení

Město Český Těšín je v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Dle § 2 cit. Zákona je Město Český Těšín veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

3. Organizační struktura

Vedení města a Městského úřadu
Odbory a oddělení úřadu
Organizační řád Městského úřadu
Organizační řád Městské policie

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa: Město Český Těšín Náměstí ČSA 1/1 737 01 Český Těšín

(kód adresního místa v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí: 5761832, hypertextový odkaz adresního místa: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/5761832)

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: jednotlivá pracoviště Městského úřadu
4.3. Úřední hodiny: úřední hodiny
4.4. Telefonní čísla:  ústředna: 553 035 111,  telefonní seznam zaměstnanců
4.5. ID datové schránky: dicbu92
4.6. Adresa internetové stránky: www.tesin.cz
4.7. Elektronická adresa podatelny: epodatelna@tesin.cz
4.8. Další elektronické adresy: kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Název účtu č. účtu Platby, pro které je účet zřízen ve vztahu k veřejnosti
Příjmový účet 86-6000330277/0100

- místní a správní poplatky – příjmy z prodeje a z pronájmu majetku – úhrada faktur – penále, pokuty – ostatní příjmy

Příjmový účet – odpady 86-6000350227/0100

- místní poplatek za komunální odpad

Depozitní účet 86-6161050217/0100

- jistiny – kauce

Fond životního prostředí 86-6159660227/0100

- pokuty za porušení předpisů k ochraně živ. prostředí

Výdajový bankovní účet 86-6000360257/0100

- refakturace nákladů občanům a firmám v běžném roce

Přestupky 9770247/0100

- přestupky za překročení rychlosti

Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy nezbytně nutné uvést variabilní symbol případně i specifický symbol, kterým je platba identifikována. Variabilní symbol a specifický symbol je uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Konstantní symboly:- bankovní převody 308 – poštovní poukázky 379

6. IČ

IČO: 00297437

7. DIČ

DIČ: CZ00297437

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Komunitní plán sociálních služeb
Územní plán
Strategický plán rozvoje města

8.2. Rozpočet

Podrobné informace k rozpočtu na letošní rok a rozpočtům na uplynulé roky naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontaktní adresy nebo ústně do protokolu na příslušných pracovištích. Některá podání vyžadují vyplnění formuláře zde. Konkrétní postupy pro podání žádostí získáte v bodě 13 nebo zde

11. Opravné prostředky

naleznete u jednotlivých služeb poskytovaných občanům viz. bod 13

12. Formuláře

naleznete u jednotlivých služeb poskytovaných občanům viz. bod 13 nebo zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

naleznete zde

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Právní předpisy  jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na odboru právním – kanc. č. 110 v budově MěÚ Český Těšín v úředních hodinách.

14.2. Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení města Český Těšín

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2021

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době nebylo vydáno žádné takové usnesení

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Město nemá žádné licenční smlouvy.

16.2. Výhradní licence
Město nemá žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015

18. Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák.č.280/2009 Sb. daňový řád

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád

19. Povinně zveřejňované informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Povinně zveřejňované informace dle kontr.řádu za rok 2020
Povinně zveřejňované informace dle kontr.řádu za rok 2019
Povinně zveřejňované informace dle kontr.řádu za rok 2018
Povinně zveřejňované informace dle kontr.řádu za rok 2017

autor: Administrátor