POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Dne 1.1. 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Město Český Těšín, jako orgán územní samosprávy, je dle tohoto zákona „povinným subjektem“ a z tohoto titulu je povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho povinnosti.

Za poskytování informací vztahujících se k působnosti Města Český Těšín odpovídají:

      • starosta města
      • místostarosta města
      • tiskový mluvčí rady města
      • tajemnice MěÚ
      • vedoucí odborů MěÚ
      • interní auditorka
      • velitel městské policie

KDO MŮŽE ŽÁDAT O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Žadatelem o poskytnutí informací je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

JAK LZE ŽÁDAT O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa epodatelna@tesin.cz .

Ústně je možno obracet se na výše uvedené osoby. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost dostačující, může podat žádost písemně na adresu úřadu nebo prostřednictvím podatelny.

Ze žádosti musí být zřejmé:

     • kterému povinnému subjektu je určena,
     • že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu (případně doručovací adresu).
Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ ŽÁSOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

a) odkazem na zveřejněnou informaci

b) písemně

c) v elektronické podobě

LHŮTY DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Lhůty se počítají ode dne přijetí nebo ode dne upřesnění podání: lhůta ve dnech
- sdělení údajů umožňujících vyhledávání a získání zveřejněných informací 7
- výzva k upřesnění žádosti 7
- sdělení o odložení žádosti 7
- poskytnutí informací nebo vydání rozhodnutí o neposkytnutí informací 15
- prodloužení lhůty ze závažných důvodů
(vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti nebo konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti)
10
- předložení odvolání odvolacímu orgánu 15
- rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání žadatele 15
- předložení stížnosti odvolacímu orgánu 7
- rozhodnutí odvolacího orgánu o stížnosti 15
- zveřejnění poskytnuté informace na žádost na webových stránkách města
(od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města)
15
- zveřejnění výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací každoročně do 1. března

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ NEBO ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ

Pokud žádosti nebude, byť i zčásti vyhověno, bude ve lhůtě pro vyřízení žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou žádosti, kdy žádost bude odložena.

Rozhodnutí se vydává v případech, kdy nelze informaci poskytnout z důvodů v zákoně stanovených a kdy žadatel na základě písemné výzvy neupřesní ve lhůtě do 30 dnů svou žádost.

ODVOLACÍ ŘÍZENÍ

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

Nadřízený orgán (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

STÍŽNOST NA POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

d) který nesouhlasí se sdělenou výší úhrady nákladů požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení odkazujícího na zveřejněnou informaci, sdělení o odložení žádosti nebo sdělení o požadované výši úhrady nákladů,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, pořídí se o ní písemný záznam. Ústní stížnost jsou oprávněni přijmout poskytovatelé informací, příp. jejich zástupci.

Záznam obsahuje zejména místo a datum pořízení záznamu, předmět, stížnosti, údaje umožňující identifikaci stěžovatele, tedy jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, vylíčení důvodů podání stížnosti, podpis stěžovatele, jméno, příjmení a funkci příjemce stížnosti.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Stížnost na postup města a jeho orgánů při vyřizování žádosti o informace předloží příslušný poskytovatel informace spolu se spisovým materiálem do 7 dnů ode dne, kdy došla, krajskému úřadu k rozhodnutí, pokud v této lhůtě stížnosti zcela nevyhoví tím, že bude poskytnuta požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka, nebo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Krajský úřad o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, a to některým ze způsobů dle § 16a, odst. 6 a 7 zákona.

ÚHRADA NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM INFORMACE

Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 100,– Kč, budou informace poskytnuty bezplatně. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude úhrada požadována, i když náklady za poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,– Kč.

Úhrada za poskytování informací se řídí Sazebníkem úhrad za poskytování informací. Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

Pokud náklady na poskytnutí informace přesáhnou částku 100,– Kč, je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Tuto skutečnost oznámí žadateli písemně poskytovatel informace spolu s výši úhrady a informací o způsobech platby.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, poskytovatel informace žádost odloží.

autor: Gorecká Jaromíra