Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
na rok 2021

(sazebník byl schválen Radou města Český Těšín – usnesení č. 1937/33./RM ze dne 17.12.2020)

 

 

       1. Tento sazebník stanoví v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací dle citovaného zákona.
       2. Sazebník výše úhrad nákladů:

a)       cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie pořízené na kopírovacím stroji:

 

Formát papíru Jednostranná/oboustranná Cena v Kč
černobílá A4  jednostranná 1,00
oboustranná 1,50
A3 jednostranná 1,50
oboustranná 2,50
barevná A4 jednostranná 2,00
oboustranná 4,00
A3 jednostranná 4,00
oboustranná 8,00

 

b)       cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku:

 

Formát papíru Jednostranná/oboustranná Cena v Kč
černobílá A4  jednostranná 1,00
oboustranná 1,50
A3 jednostranná 1,50
oboustranná 3,00
barevná A4 jednostranná 1,50
oboustranná 3,00
A3 jednostranná 3,50
oboustranná 6,50

 

c)       cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

 

Typ nosiče Cena v Kč
CD disk + papírový obal 6,50
DVD disk + papírový obal 8,00

 

d)       poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje

e)       náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací se účtují, přesáhne-li doba vyhledání informace 1 hodinu,
ve výši 255,- Kč za každou ukončenou hodinu

f)        v případě, že celkové náklady budou obsahovat padesátníkovou hodnotu, částka se zaokrouhlí směrem dolů

g)       náklady se neúčtují, pokud veškeré náklady spojené s poskytnutím informace představují částku do 100,-Kč; přesáhnou-li náklady částku
100,– Kč, pak jsou účtovány veškeré náklady. Pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude
požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

V Českém Těšíně dne 22.12.2020

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.

starostka

autor: Mašková Jana Mgr.