Přehled nejdůležitějších právních předpisů

podle kterých město zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k městu

VŠEOBECNÉ:

     • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
     • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
     • zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
     • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

PRÁVO NA INFORMACE:

     • Ústava České republiky
     • Listina základních práv a svobod
     • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

STÍŽNOST A PETICE:

     • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

OCHRANA VEŘEJNÉHO POŘÁDKU:

     • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
     • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL:

     • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
     • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 329/1999 Sb., o cest. dokladech a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
     • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

VOLBY, REFERENDUM, ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ:

     • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zák., ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů
     • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
     • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
     • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

ROZPOČET, POPLATKY:

     • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

MAJETKOVÉ VĚCI:

     • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZAKÁZKY:

     • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD:

     • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

     • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
     • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
     • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
     • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
     • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
     • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění
     • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
     • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
     • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
     • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
     • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění
     • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
     • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
     • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
     • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:

     • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
     • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
     • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
     • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

NEBYTOVÉ PROSTORY:

     • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

DOPRAVA:

     • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
     • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
     • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
     • vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
     • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
     • vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000

PODNIKÁNÍ:

     • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
     • zákon č. 85/2004 Sb., změna zákona o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
     • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Uvedené právní předpisy jsou uloženy na odboru právním (mezipatro, kanc. č. 1 ), kde je možno do nich nahlédnout.

autor: Pavel Mgr. Longin