Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Open data

Open data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106-1999 Sb 
informace_dle_106_1999_Sb

Rok 2016

Žádost č. 24/2016 – Zaslání fotokopií dokumentů ke sdělení ohlášení drobné stavby dle č.j. SÚ-1237/93-Št – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2016 – Četnost narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozd. předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010-2015 – text PDF , RTF


Žádost č. 22/2016 – Název finančních institucí, u kterých mělo Město Český Těšín ke dni 31.5.2016 uloženy vlastní finanční prostředky – text PDF , RTF


Žádost č. 18/2016 – Celkové výdaje revitalizace městské části Svibice – text PDF , RTF


Žádost č. 17/2016 – Veřejná zakázka “Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská” – text PDF , RTF


Žádost č. 20/2016 – Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku v k.ú. Chotěbuz – text PDFRTF


Žádost č. 19/2016 – Lovecké lístky vydané pro cizince od doby působnosti zdejšího úřadu – text PDF , RTF


Žádost č. 14/2016 – Finanční příspěvek města Český Těšín na chod Integrovaného záchranného systému na území Českotěšínska – text PDFRTF


Žádost č. 16/2016 – Počet svateb a rozvodů za rok 2015 ve městě Český Těšín, počet narozených dětí, a počet lidí zemřelých – text PDF  , RTF


Žádost č. 13/2016 – Formát uchovávání datových zpráv odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, aj. – text PDF  , RTF


Žádost č. 12/2016 – Kolik bylo za rok 2015 vybráno poplatků za přihlášené psy v Českém Těšíně – text PDF  , RTF


Žádost č. 15/2016 – Softwar města pro vedení spisové služby – text PDF , RTF


Žádost č. 11/2016 – Způsob a lhůta uchování datových zpráv správního orgánu odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám – text PDF , RTF


Žádost č. 10/2016 – Vnitřní směrnice týkající se zadávání veřejných zakázek (malého rozsahu) – text PDF , RTF


Žádost č. 8/2016 – Výše částky, kterou obec dotuje městskou hromadnou dopravu za kalendářní rok – text PDFRTF


Žádost č. 7/2016 – Seznam stavebních projektů pro rok 2016, které jsou v současné době zahrnuty do schváleného rozpočtu města – text PDF , RTF


Žádost č. 6/2016 – Sdělení stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15 – text PDF , RTF


Žádost č. 5/2016 – Vyjádření k pozemkům p.č. 1096, 1091 a 1095 vše k.ú. Dolní Žukov s ohledem na územně plánovací dokumentaci – text PDF  , RTF


Žádost č. 4/2016 – Seznam stavebních projektů města Český Těšín plánované na rok 2016, a financované z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů – text PDF , RTF


Žádost č. 3/2016 – Smlouva na pronájem plakátovacích ploch v Českém Těšíně, a kopie stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2015 – doplňující odpověď: Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – celkem 27 otázek formou “Otevřeného dopisu Vítu Slováčkovi” – doplňující informace – text PDF  , RTF


Žádost č. 2/2016 – Zaslání fotokopií listin: platební výměr FÚ pro Moravskoslezský kraj na odvod za porušení rozpočtové kázně č.j. 3240137/15/3200-31474-803525 ze dne 15.12.2015, aj. – text zde:


Žádost č. 1/2016 – Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – formou “Otevřeného podání Vítu Slováčkovi” – text PDF , RTF


Rok 2015

Žádost č. 26/2015 – Seznam fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č. 239/2013 Sb. – text PDF, RTF


Žádost č. 24/2015 – Zpřístupnění informací k námitce žadatele ke Změně č. 3 Územního plánu Český Těšín – text PDF , RTF


Žádost č. 25/2015 – Počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání v základních školách v první polovině r. 2015 – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2015 – Informace týkající se kavárny AVION v Českém Těšíně – celkem 27 otázek formou “Otevřeného dopisu Vítu Slováčkovi …” – text PDF , RTF


Žádost č. 22/2015 – Počet žádostí o přijetí do mateřských škol v prvním pololetí r. 2015 – text PDF , RTF


Žádost  č. 21/2015 – Hospodaření města s investičními prostředky v letech 2009-2014 – text PDF , RTF


Žádost č. 20/2015 – Aktuální výsledky měření intenzity dopravy, aktuální výsledky dopravních průzkumů – text zde:


Žádost č. 19/2015 – Pořízení změny č. 3 Územního plánu Český Těšín – text zde:


Žádost č. 18/2015 – Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014 – text zde:


Žádost č. 17/2015 – Využívá město Český Těšín externího dodavatele právních služeb? – text zde:


Žádost č. 16/2015 – Odměny ředitele společnosti Teplo Těšín a.s., dříve Bytového podniku Č. Těšín a.s. – text zde:


Žádost č. 15/2015 – Odměny zaměstnanců MěÚ Český Těšín – text zde:


Žádost č. 12/2015 – Celková částka uhrazená městem za výstavbu kavárny NOIVA, v současné době již kavárny AVION, včetně nákladů za opěrnou zeď aj. – text zde:


Žádost č. 11/2015 – Kopii nájemních smluv na 2 ks nástěnek v parku Masarykovy sady aj. – text zde:
Zveřejněno dne: 16.06.2015


Žádost č. 10/2015 – Poskytování finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi – text zde:


žádost č. 9/2015 – Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012 Městem Český Těšín – text zde


Žádost č. 8/2015 – Dodavatelé služeb (vnitřní a venkovní úklid, správa a údržba nemovitostí) v objektech Města Český Těšín, podmínky poskytování těchto služeb aj. – text zde:


Žádost č. 7/2015 – Počet dopravních přestupků z důvodu zákazu stání a parkování, řešených Městskou policií a PČR, pravomocně rozhodnutých - text zde :


Žádost č. 6/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde :


Žádost č. 5/2015 – Právní informační systém používaný městem Český Těšín – text zde:


Žádost č. 4/2015 – Radní města Český Těšín v letech 2002 až 2014 – text zde:


Žádost č. 3/2015 – Počet pracovníků městského úřadu za roky 2006-2014 – text zde:


Žádost č. INFO 2/2015 – Investiční plány města pro rok 2015 – text zde:


Žádost č. 1/2015Veřejné osvětlení ve městě Český Těšín k 31.12.2014 – text zde:


Rok 2014

Žádost č. INFO 21/2014 – Zaslání kopií dokumentů týkajících se odmítnutí žádosti o informace č. INFO 5/2014 – text zde:


2. stránka z 212