Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”).

Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Open data

Open data jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.
Statistiky žádostí dle zákona č. 106-1999 Sb 
informace_dle_106_1999_Sb

Rok 2020

Žádost č. 26/2020 – Aktuální situace rekonstrukce hasičské zbrojnice v Masarykových sadech aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 25/2020 – Využívání služeb psychologa městem Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 24/2020 – Celková výše finančních odměn a mimořádných odměn zaměstnanců Města Český Těšín za II. pololetí 2019 a I. pololetí 2020, celková výše nákladů za rok 2019 vynaložené na návštěvy seniorů-jubilantů města, aj.  – text PDF, text RTF:


Žádost č. 23/2020 – Informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu za rok 2019 – text zde: PDF, RTF


Žádost č. 22/2020 – Zaslání usnesení popřípadě stanoviska jakýchkoliv orgánů města ke stavbě pomníku k 100. výročí vzniku Českého Těšína na p.č. 201 nebo 203 na ul. Hlavní v Českém Těšíně, aj. – text zde PDF:


Žádost č. 21/2020 – Přehled rozhodnutí vydaných našim úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 01.04.2020 až 30.06.2020 – text PDF:


Žádost č. 20/2020 – Podmínky pro opětovné získání řidičského oprávnění po skončení zákazu řízení motorových vozidel – text PDF, text RTF:


Žádost č. 19/2020 – Počet porušení vyhlášky o zákazu podomního prodeje za rok 2019 řešené Městským úřadem Český Těšín, jakožto správním orgánem, aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 18/2020 – Zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného správním úřadem Český Těšín na osobu žadatele – text PDF, text RTF:


Žádost č. 17/2020 – Způsob hodnocení investičních nebo neinvestičních projektů technické a dopravní infrastruktury – text PDF, text RTF:


Žádost č. 15/2020 – Umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu, která jsou nebo budou v provozu v katastru města Český Těšín aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 16/2020 – Seznam všech autoškol s platnou registrací k provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Český Těšín včetně neaktivních autoškol – text PDF:


Žádost č. 14/2020 – Způsob řešení případů, kdy úředníci města se dopouští průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách – text PDF, text RTF:


Žádost č. 13/2020 – Informace týkající se provozu MHD Český Těšín v období let 2010 – 2019 – text PDF:


Žádost č. 12/2020 – VZ “Komplexní údržba zeleně ve městě Český Těšín – JŘBU – nové vyhlášení” S0066/2018/VZ-10181/2018/544/MBo – text PDF, text RTF:


Žádost č. 11/2020 – Počet zaměstnanců úřadu aj. za období leden, únor a březen 2020 – text PDF:


Žádost č. 8/2020 – Informace týkající se rekonstrukcí a plánovaném využití hasičské zbrojnice v Masarykových sadech, a rekonstrukcích ostatních českotěšínských hasičských zbrojnic (JSDH) aj. – text PDF:


Žádost č. 10/2020 – Smlouva města Český Těšín ve věci navigačního systému na sloupech veřejného osvětlení – text PDF, text RTF:


Žádost č. 7/2020 – Informace týkající se bytů ve správě obce k 30. 06. 2019 aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 6/2020 - Informace týkající se využívání mediace v praxi OSPOD – text PDF, text RTF:


Žádost č. 9/2020 – Informace o využití dotace pro podporu reklamního označení provozoven a podporu výměny nepůvodních výkladců a vstupních dveří do provozoven na území Městské památkové zóny Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 5/2020 – Informace týkající se výběrového řízení na pozici vedoucí/ho odboru občanskosprávního – text PDF, text RTF:


Žádost č. 4/2020 – Nedostatek parkovacích míst ve městě – text PDF, text RTF:


Žádost č. 3/2020 – Psí útulek ve městě Karviná – text PDF:, text RTF:


Žádost č. 2/2020 – Finanční investice města: využití investičních nástrojů/aktiv – text PDF, text RTF:


Žádost č. 1/2020 – Informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Českého Těšína – text PDF, text RTF:


Žádost č. 19/2019 – Pravidla pro výběr klientů domova s pečovatelskou službou – text PDF:


Rok 2019

Žádost č. 18/2019 – Vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry – text PDF, text RTF:


Žádost č. 17/2019 – Informace týkající se Implementace GDPR na našem úřadě – text PDF, text RTF:


Žádost č. 16/2019 – Seznam aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Český Těšín – text PDF; text RTF:


Žádost č. 15/2019 – Mzdové náklady na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Český Těšín za časové období od 01.01.2018 do 31.12.2018 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 14/2019 – Přijímání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - text PDF: text RTF :


Žádost č. 13/2019 – Žádost o zaslání kopie zápisu rozhodnutí o přeřazení komunikace – text PDF: text RTF:


Žádost č. 11/2019 – Informace týkající se výše částky vyčleněné z rozpočtu města Český Těšín na novoroční ohňostroj v letech 2016 – 2019 – text PDF: text RTF:


Žádost č. 12/2019 - Žádost o zaslání znaleckého posudku týkajícího se projektu chodníku a cyklostezky ulice Lipová – text PDF: text RTF:

INFO


Žádost č. 10/2019 – Informace týkající se občanských sdružení nebo jejich organizačních jednotek a spolků, jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny – text PDF, text RTF:

PDF


Žádost č. 8/2019 – Pořízení právních informačních počítačových systémů pro úřad a podřízené organizace – text PDF, text RTF:


Žádost č. 9/2019 – Informace o subjektu, se kterým město Český Těšín uzavřelo smlouvu na možnost dále uzavírat smlouvy o umísťování reklam na sloupy veřejného osvětlení – text PDF, text RTF:


Žádost č. 7/2019 – Zaslání potvrzení o trvalém pobytu žadatele od roku 2003, a následně, a zaslání kopie tehdejšího občanského průkazu – text PDF, text RTF:


Žádost č. 6/2019 – Počet podaných žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách, zaměstnanců zařazených do městského úřadu Český Těšín v letech 2010-2019 – text PDF:, text RTF:


Žádost č. 5/2019 – Evidence městského mobiliáře – text PDF: text RTF:


Žádost č. 4/2019 – Poskytnutí kopií projektové dokumentace veřejného osvětlení Open Air Museum na nábřeží Svobody a dokumentu o předání díla – text PDF : text RTF :


Žádost č. 3/2019 – Metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení, případně slevového kuponu, na kliku vstupních dveří nemovitosti, připadně kliku dveří “předzahrádky” – text PDF: text RTF:


Žádost č. 2/2019 – Vyvlastňovací řízení za období od 01.01.2014 do 31.12.2018 – text PDF:, text RTF:


Žádost č. 1/2019 – Využití služeb moderátora Petra Vojnara (moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, jako klaun a další) – text PDF, text RTF


Rok 2018

Žádost č. 12/2018 – Vyplnění dotazníku – kastrační program – text PDF, text RTF:


Žádost č. 11/2018 – Zprovoznění světelné signalizace na křižovatce Ostravská – Karvinská – text PDF: text RTF:


Žádost č. 10/2018 – Kopie rozhodnutí ve věci nepovoleného umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci – text PDF: text RTF:


Žádost č. 9/2018 – Zaslání scénaře svatebního obřadu v českém jazyce – text PDF: text RTF :


Žádost č. 8/2018 – Informace a kopie ze spisu č.j. SPIS/3545/2018/PO/Sid/R/245/18 – text PDF: text RTF:


Žádost č. 7/2018 – Kolaudační souhlas stavby Dukelská č.p. 263/7, Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 6/2018 – Užívání stavby Dukelská č.p. 263/7, Český Těšín – text PDFRTF:


Žádost č. 5/2018 – Zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů – text zde PDFRTF :


Žádost č. 4/2018 – Námitky a připomínky, které byly městem uplatněny, jakož i těm, které teprve uplatněny budou ve věci realizované investice při ul. Havlíčkova, Bezručova, Střelniční – text PDF, text RTF:


Žádost č. 2/2018 – Způsob zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č.  3/2018 –  Zapůjčení výpočetní techniky pro účely voleb Parlamentu České republiky  a  Prezidentských voleb 2018, dále  informace o ceně za volby Parlamentu ČR a  ceně Prezidentských voleb - text PDF,


Žádost č. 1/2018 – Zaslání investičních plánů města pro rok 2018, resp.seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí  - text PDF, text RTF:


Rok 2017

Žádost č. 23/2017 – Způsob zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, aj. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 22/2017 – Jména uvolněných zastupitelů a zastupitelek v zastupitelstvu města Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 21/2017 – doplňující odpověď: Seznam dárců finančních či jiných darů městu Český Těšín a jeho příspěvkovým organizacím za léta 2015, 2016 a 2017 – text PDF, text RTF:

Příloha č. 1 rok 2015 – text zde:
Příloha č. 2 rok 2016 – text zde:
Příloha č. 3 rok 2017 (leden až září) – text zde:


Žádost č. 21/2017 – Seznam dárců finančních či jiných darů městu Český Těšín a jeho příspěvkovým organizacím za léta 2015, 2016 a 2017 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 20/2017 – Problémy se škodlivým ptactvem ve městě – text PDF, text RTF:


Žádost č. 19/2017 – Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů – text PDF, text RTF:


Žádost č. 18/2017 – Způsob plnění povinnosti dle § 10c zákona o evidenci obyvatel – text PDF, text RTF:


Žádost č. 16/2017 – Povinnost města Český Těšín informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s. zájem o spolupráci se společností REMA AOS, a.s. – text PDF, text RTF:


Žádost č. 17/2017 – Způsob vymáhání daňových nedoplatků Městským úřadem Český Těšín – text PDF, text RTF:


Žádost č. 15/2017 – Seznam právnických osob splňující podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv – text PDF, text RTF:


Žádost č. 14/2017 – Pokutování zahraničních řidičů na území města Český Těšín v roce 2016 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 13/2017 – Účel nahlížení v základním registru obyvatel – text PDF, text RTF


Žádost č. 12/2017 – Způsob zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016 – text PDF, text RTF


Žádost č. 11/2017 – Počet vydaných občanských průkazů za rok 2016 – text PDF, text RTF:


Žádost č. 10/2017 – Informace k pronájmu a provozu Nemocnice Český Těšín – text PDF, text RTF


Žádost č. 8/2017 – Informace k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na akci Multifunkční budova AVION – text PDF, text RTF


Žádost č. 9/2017 – Evidence šikanózních žádostí o informace – text PDF, text RTF


Žádost č. 7/2017 – Kopie rozhodnutí o přestupku – text PDF, text RTF


Žádost č. 5/2017 – Odpověď na dotaz občanů města Český Těšín – text PDF, text RTF


Žádost č. 6/2017 – Seznam stavebních projektů pro rok 2017, které jsou v současné době zahrnuty do schváleného rozpočtu města – text PDF, text RTF


Žádost č. 4/2017 – Informace jaké všechno vedení a přípojky ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. se nacházejí na pozemcích a stavbě žadatele – text PDF, text RTF


Žádost č. 3/2017 – Seznam investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánované v letech 2017-2020, a budou financovány z rozpočtů města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory – text PDF , text RTF


Žádost č. 2/2017 – Množství a názvy používaných tiskáren, množství finančních prostředků vynaložených na nákup tonerů a servis tiskáren v roce 2015/2016 aj. – text PDF, RTF:


Žádost č. 1/2017 – Počet vyřízených žádostí o souhlas s trvalým nebo dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu za období let 2014-2016 u zdejšího ORP Český Těšín – text PDF, RTF:


Rok 2016

Žádost č. 30/2016 – Výše uložených pokut občanům, kteří porušili povinnost danou § 14 odst. 1 d) bodu 1 zákona o občanských průkazech – text PDFRTF


Žádost č. 29/2016 – Evaluační zpráva zabývající se projektem revitalizace obou břehů řeky Olše na území Českého a Polského Těšína aj. – text PDF, RTF


Žádost č. 28/2016 – Počet vysazených stromů v Českém Těšíně za období  od 1.1.2016 do 1.11.2016 – text PDF , RTF


Žádost č. 27/2016 – Kompetence starosty a místostarostů podle jednotlivých oblastí života města – text PDF , RTF


Žádost č. 26/2016 – Výbor pro národnostní menšiny dle § 117 zákona o obcích – text PDF , RTF


Žádost č. 25/2016 – Darovací smlouva uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb. – text PDF , RTF


Žádost č. 24/2016 – Zaslání fotokopií dokumentů ke sdělení ohlášení drobné stavby dle č.j. SÚ-1237/93-Št – text PDF , RTF


Žádost č. 23/2016 – Četnost narušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozd. předpisů, doložitelných protokoly policie za období let 2010-2015 – text PDF , RTF


Žádost č. 22/2016 – Název finančních institucí, u kterých mělo Město Český Těšín ke dni 31.5.2016 uloženy vlastní finanční prostředky – text PDF , RTF


Žádost č. 18/2016 – Celkové výdaje revitalizace městské části Svibice – text PDF , RTF


Žádost č. 17/2016 – Veřejná zakázka “Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská” – text PDF , RTF


Žádost č. 20/2016 – Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku v k.ú. Chotěbuz – text PDFRTF


Žádost č. 19/2016 – Lovecké lístky vydané pro cizince od doby působnosti zdejšího úřadu – text PDF , RTF


Žádost č. 14/2016 – Finanční příspěvek města Český Těšín na chod Integrovaného záchranného systému na území Českotěšínska – text PDFRTF


Žádost č. 16/2016 – Počet svateb a rozvodů za rok 2015 ve městě Český Těšín, počet narozených dětí, a počet lidí zemřelých – text PDF  , RTF


Žádost č. 13/2016 – Formát uchovávání datových zpráv odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám v elektronické podobě, aj. – text PDF  , RTF


Žádost č. 12/2016 – Kolik bylo za rok 2015 vybráno poplatků za přihlášené psy v Českém Těšíně – text PDF  , RTF


Žádost č. 15/2016 – Softwar města pro vedení spisové služby – text PDF , RTF


Žádost č. 11/2016 – Způsob a lhůta uchování datových zpráv správního orgánu odeslané prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám – text PDF , RTF


1. stránka z 212