Informace o provozu podatelny města Český Těšín

Město Český Těšín prostřednictvím podatelny přijímá podání:

          • v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou
          • v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny
          • v digitální podobě (datové zprávy) podaná na přenosných nosičích dat (CD/DVD-ROM, flash disk)

1. Adresa podatelny:

Město Český Těšín
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

2. Úřední hodiny podatelny:

3. Telefonní číslo podatelny: 553 035 111

4. Identifikátor datové schránky – Město Český Těšín, dicbu92

5. Elektronická adresa podatelny: epodatelna@tesin.cz

Všechny ostatní emailové adresy zřízené městem a zveřejněné na webových stránkách města jsou určeny pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení. Taková podání musí odesílatel následně doplnit podepsaným listinným dokumentem zaslaným na adresu podatelny, nebo podání zaslat znovu na adresu elektronické podatelny úřadu.

6. Povolené formáty a maximální velikost datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

          • PDF/A, ISO 19005
          • RTF
          • TXT
          • DOC/DOCX, formát textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
          • XLS/XLSX, formát tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel verze 6.0 a vyšší,

Statické obrazové dokumenty:

          • PNG
          • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný
          • JPG/JPEG

Dynamické obrazové dokumenty:

          • MPEG-2
          • MPEG-1

Zvukové dokumenty:

          • MP3
          • WAV, PCM

Databáze:

          • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 20 MB.

Dokumenty v jiných než shora uvedených formátech nebo o kapacitě vyšší než 20 MB město Český Těšín neeviduje a dále nezpracovává.

7. Potvrzení o doručení datové zprávy na elektronickou adresu podatelny

Pokud lze z dokumentu v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, doručeného na elektronickou adresu podatelny zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, zašle se odesílateli na tuto adresu potvrzení, že dokument byl doručen a splňuje podmínky stanovené vyhláškou a městem Český Těšín (viz bod 6) pro přijímání dokumentů.

8. Vadná doručení:

V případě, že doručená datová zpráva neodpovídá stanovenému formátu, je neúplná, poškozená nebo obsahuje škodlivý kód a lze určit odesílatele, bude tento vyrozuměn o vadě a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude provedeno další zpracování. Obdobně se postupuje při doručení neúplného nebo poškozeného analogového dokumentu.

autor: Správce