Obsah

I. Systém a principy ochrany obyvatelstva

II. Základní informace

    • Důležitá telefonní čísla
    • Obecné zásady chování při KS
    • Siréna
    • Reakce na varovný signál
    • Evakuační zavazadlo
    • Ochrana před povodněmi
    • BLACKOUT - zdroj Jihomoravský kraj – HZS

I. Systém a principy ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva v krizových situacích ať již vojenského či nevojenského charakteru je v ČR plánována a prováděna na bázi civilní ochrany (obrany), což je institut, který je zakotven v dokumentech mezinárodního humanitárního práva – konkrétně v I. dodatkovém protokolu k Ženevským konvencím. Tyto dohody byly ratifikovány i Československem, respektive Českou republikou (citace):

Civilní obrana – je provádění úkolů k ochraně obyvatel před nebezpečím a pomoci k odstranění bezprostředních následků válek či pohrom – zahrnuje:

    • varování, evakuace, poskytování přístřeší
    • záchranné práce (včetně dezaktivace apod.)
    • lékařská služba (včetně první pomoci), náboženská pomoc
    • nouzové ubytování a zásobování
    • obnova a udržování pořádku v postižených oblastech
    • okamžitá oprava veřejných zařízení
    • okamžité pohřbívání
    • plánování a organizace této činnosti.

II. Základní informace

Důležitá telefonní čísla:

Jednotné tísňové volání 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie České republiky 158
Městská policie 156

Obecné zásady chování při KS:

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

    • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
    • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
    • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
    • NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
    • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
    • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
    • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
    • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.

Siréna

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“ – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.

Elektronické (hlasové) sirény upřesňují druh ohrožení otevřenou řečí.

Pozn.: Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Elektronické sirény v případě tohoto signálu napodobují hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha“, znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Akustické zkoušky sirén (nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou první středu v měsíci a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.

Reakce na varovný signál:

Když zazní siréna:

(pozn.: Pokud zjevně nejde o povodně. Při nebezpečí povodně viz níže):

    • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE – Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově
    • ZAVŘETE DVEŘE A OKNA – Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
    • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI – Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Při evakuaci

    • Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci
    • Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
    • Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo
    • Při použití vlastních vozidel, dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci
    • Před opuštěním bytu
    • Uhaste otevřený oheň v topidlech
    • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
    • Uzavřete přívod vody a plynu
    • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
    • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
    • Kočky a psy si vezměte s sebou
    • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
    • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo:

Evakuační vazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

    • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
    • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
    • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
    • Přenosné rádio s rezervními bateriemi
    • Toaletní a hygienické potřeby
    • Léky, svítilnu
    • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
    • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi:

Před povodní:

    • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
    • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
    • Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
    • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
    • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
    • Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

    • Opusťte ohrožený prostor
    • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
    • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

    • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody
    • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
    • Informujte se o místech humanitární pomoci.
    • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.

duben 2018

autor: Lipinová Andrea Ing.