OSNOVA:

 1. ÚVOD
 2. KRIZOVÉ STAVY
 3. BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP ČESKÝ TĚŠÍN
 4. KRIZOVÝ ŠTÁB ORP ČESKÝ TĚŠÍN
 5. ZÁVĚR

ÚVOD

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy /záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové kalamity, zemětřesení/, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.

Celosvětové výzkumy a statistiky dokazují, že 70% obětí mimořádných událostí nebo katastrof vzniká z neznalosti správné reakce obyvatelstva, záchranářských jednotek a řídících složek na tyto situace. Proto je dobré vědět, jaké situace nás ohrožují, jak se v těchto situacích chovat a ochránit tak svůj život, zdraví, majetek a jak pomoci druhým.

Nezapomeňte: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM !

KRIZOVÉ STAVY

1. STAV NEBEZPEČÍ

 • Vyhlašuje

hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy)

 • Důvod

jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značeného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

 • Území

celý kraj nebo jeho část

 • Doba trvání

nejvýše 30 dnů (prodloužení doby jen se souhlasem vlády)

viz § 3 zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. NOUZOVÝ STAV

 • Vyhlašuje

vláda České republiky, popř. předseda vlády

 • Důvod

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty a nebo vnitřní pořádek a bezpečnost

 • Území

celý stát nebo jen omezené území státu

 • Doba trvání

nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze Poslanecká sněmovna)

viz čl. 5 a 6 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3. STAV OHROŽENÍ STÁTU

 • Vyhlašuje

Parlament České republiky       

 • Důvod

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu a nebo jeho demokratické základy

 • Území

celý stát nebo jen omezené území státu

 • Doba trvání

není omezeno

viz čl.7 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4. VÁLEČNÝ STAV

 • Vyhlašuje

Parlament České republiky

 • Důvod

je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

 • Území

celý stát

 • Doba trvání

není omezeno

viz čl.43 Ústavního zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesáhne-li mimořádná situace určitou mez, kdy bude bez mimořádných opatření těžko zvladatelná, může být vyhlášen některý z krizových stavů (stav nebezpečí vyhlášený hejtmanem kraje nebo nouzový stav vyhlášený vládou).

Za těchto stavů může být:

 • nařízená obyvatelstvu pracovní povinnost a pracovní výpomoc
 • určení věcných prostředků (movité i nemovité věci) právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které se budou podílet na řešení dopadů a odstraňování následků krizové situace
 • vyhlášení  regulační opatření, popř. zaveden přídělový systémna určité suroviny popř. potraviny
 • uzavření postižené oblasti
 • provádění regulace pohybu osob
 • vyhlášení evakuace velkého rozsahu (nevztahuje se na objektovou evakuaci vyhlášenou velitelem zásahu, ta může být vyhlášena při bezprostředním ohrožení osob i mimo krizový stav).

BEZPEČNOSTNÍ RADA ORP ČESKÝ TĚŠÍN

Bezpečnostní rada ORP Český Těšín byla starostou města Český Těšín jmenována na začátku roku 2003 a je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Složení bezpečnostní rady

předseda starosta města
zástupce předsedy místostarosta města
tajemník referent krizového řízení a provozních činností
členové tajemník Městského úřadu
  vedoucí obv.oddělení Policie ČR Český Těšín
  ředitel HZS MSK ÚO Karviná
  ředitel Městské policie Český Těšín
  velitel Hasičské stanice Český Těšín

Bezpečnostní rada města Český Těšín v době kdy není nebo nehrozí žádná krizová situace či mimořádná událost projednává a posuzuje:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
 • krizový plán ORP Český Těšín
 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností
 • finanční zabezpečení připravenosti obce Český Těšín na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností  na krizové situace a jejich řešení

KRIZOVÝ ŠTÁB ORP ČESKÝ TĚŠÍN

Krizový štáb ORP Český Těšín  byl zřízen starostou města v březnu 2003 a je  pracovním orgánem pro řešení krizové situace.

Složení krizového štábu

Členy krizového štábu ORP jsou

 • členové bezpečnostní rady
 • členoé příslušné stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny jsou

 • tajemník krizového štábu
 • pracovníci Městského úřadu Český Těšín
 • zástupci základních složek IZS a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Krizový štáb ORP Český Těšín svolává starosta v případě, že

 • je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 • je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 • jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • jde-li o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchrranného systému, nebo
 • je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písm. a) až e).

ZÁVĚR

V případě mimořádné události nebude nikdo ponechán svému osudu, neboť vaši bezpečnost zajišťují profesionálové, kteří jsou připraveni kdykoli zasáhnout. To ale nesnímá z žádného jednotlivce odpovědnost postarat se za mimořádné situace sám o sebe a pomoci ostatním podle svých možností a schopností.

autor: Lipinová Andrea Ing.