Strategický plán rozvoje města Český Těšín

Strategický plán rozvoje města Český Těšín je strategický dokument orientující další rozvoj města, který však od roku 2001 doznal podstatných změn. Vznikla potřeba města tento dokument aktualizovat, a proto Rada města schválila dne 13.2.2008 uzavření smlouvy s dodavatelem prací. Ve spolupráci s firmou EC Consulting a.s. byla v období 03-05/2008 vypracována aktuální verze Strategie rozvoje města Český Těšín pro období let 2008-2013. Strategie vyjadřuje společně sdílené představy zastupitelských orgánů města a veřejnosti o základních směrech vývoje pro období let 2008-2013 a o rozvojových prioritách v nejbližším období. Zároveň bude sloužit jako výchozí materiál pro přípravu projektů a žádostí o poskytování finančních prostředků na jejich realizaci, zejména za přispění fondů Evropské unie.

Součástí dokumentu je také Akční plán a Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín – přípravné práce.

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2012 – 2016

Na základě evaluace, která probíhá co 2 roky (stanoveno akčním plánem) a v souvislosti s přípravou projektu v rámci OPLZZ bylo v roce 2010 rozhodnuto o aktualizaci strategického plánu. Aktualizace SPRM byla zařazena jako jedna z aktivit projektu „Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města, která je stanovena na období 2012 – 2016, zahrnuje:

   1) Sociodemografickou analýzu
   2) Analýzu současného stavu
   3) Návrhovou část – SWOT, vize, soustava cílů a priorit a jejich vazby
   4) Implementaci SPRM

Sociodemografická analýza a analýza současného stavu byly realizovány ve spolupráci s externí poradenskou firmou ProFaktum, s.r.o a s členy Řídícího výboru (zaměstnanci MěÚ), kteří byli zařazeni do oblastí podle věcné příslušnosti a výše uvedené analýzy aktivně připomínkovali či doplňovali.

Východiskem (Podkladem) pro zpracování návrhové části v rámci aktualizace SPRM byly závěry ze setkání pracovních skupin, které probíhaly ve spolupráci s externím konzultantem společností ProFaktum, s.r.o, za účasti členů ŘV, zastupitelů a dalších zástupců města.

Neméně důležitými subjekty podílející se na aktualizaci SPRM se stali zástupci organizací působících ve městě Český Těšín, kteří byli osloveni s nabídkou účasti v pracovních skupinách (Kvalita života, Doprava, Životní prostředí) v rámci nichž definovali vize, problémové oblasti, strategické cíle, dále pak navrhovali opatření a konkrétní projekty.

Samotná Aktualizaci strategického plánu rozvoje města Český Těšín na léta 2012 – 2016 byla schválena Zastupitelstvem Města Český Těšín usnesením č. 263/8. ZM dne 18.06.2012.

Přílohy:

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA OBDOBÍ 2017 – 2021

V roce 2017 proběhla aktualizace Strategického plánu rozvoje města Český Těšín pro období 2017 – 2021, kterou schválilo ZM na svém 17. zasedání dne 19. 6. 2017 a to usnesením č. 591/17.ZM.

      1. Vyhodnocení plnění akčního plánu
      1. SPRM – Analytická a Návrhová část
      1. Přehled aktivit pro období 2017 – 2021
Přehled aktivit pro období 2017 – 2021
SPRM – Analytická a Návrhová část
Vyhodnocení plnění akčního plánu
Přehled aktivit – aktualizace rok 2018
autor: Vyvlečková Markéta Ing.