Stávající síť sociálních služeb a souvisejících aktivit

Prostřednictvím sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytována podpora, péče a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Sociální služby reagují na potřeby člověka v nepříznivé sociální situaci a zároveň reagují na nepříznivé sociální jevy, které se vyskytují v místě působnosti. Poskytovatelé v dané lokalitě pak tvoří tzv. „síť sociálních služeb“.

V průběhu tvorby 4.Komuntního plánu města Český Těšín na léta 2017-2020 vyvstala potřeba definování sociální sítě na území města, která bude vycházet z krajské sítě sociálních služeb a bude doplněna o navazující aktivity a doplňující činnosti. Síť sociálních služeb města Český Těšín je uvedena v příloze č.1 daného dokumentu. Je zpracována do dvou oblastí – Základní síť sociálních služeb a Návazná síť souvisejících aktivit

 Základní síť sociálních služeb města Český Těšín

Součástí základní sítě sociálních služeb jsou pouze registrované sociální služby (vedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí), které poskytují své služby na území města Český Těšín a splňují kritéria stanovena v komunitním plánu. Sociální služby mají status základní sítě.

 Návazná síť souvisejících aktivit na území města Český Těšín

Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Mají zejména preventivní charakter. Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci se stává realizací těchto aktivit komplexnější a úplnou. Tyto aktivity a činnosti mají status návazné sítě.
Krizové zajištění sítě sociálních služeb

Krizové zajištění sítě sociálních služeb je nástrojem pro udržení nezbytně nutného rozsahu fungování služeb a aktivit v případě, kdy je objem finančních prostředků určených pro financování sítě nedostatečný. Tyto služby mají status základní sociální sítě a současně krizové sociální sítě. Kritéria pro vstup a výstup do krizové sítě budou zpracovány v období platnosti stávajícího komunitního plánu.

 Aktualizace Sítě

Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Český Těšín je každoročně aktualizována dle změn, které proběhly v průběhu roku, a změn avizovaných vždy k 01.01. roku následujícího.

Změny reagují na měnící se potřeby na území našeho města. O změnách v Základní síti sociálních služeb města Český Těšín rozhodují orgány města a to na základě doporučení komisí rady města, po projednání v rámci řídící skupiny a pracovních skupin komunitního plánování. Změny v Návazné síti souvisejících aktivit jsou projednávány na jednání pracovních skupin a schvalovány řídící skupinou komunitního plánování.

Veškerá data uváděná v Síti sociálních služeb města Český Těšín jsou v souladu s daty uvedenými v Registru poskytovatelů sociálních služeb a v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Informace uvedené v Síti sociálních služeb města Český Těšín byly odsouhlaseny poskytovateli sociálních služeb a ostatními organizacemi uvedenými v síti.

aktualizovaná síť k 01.07.2021

aktualizovaná síť k 1.1.2020

Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Český Těšín s účinností od 1.1.2019

Síť sociálních služeb a návazných aktivit města Český Těšín s účinností od 1.1.2018

Sít sociálních služeb a návazných aktivit města Český Těšín 2017

autor: Rodáková Jana Mgr.