ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KP ve městě Český Těšín

Na procesu komunitního plánování se podílí Zastupitelstvo města, Rada města, Komise sociální, Komise Rady zdraví, Odbor sociální, Řídící skupina a Pracovní skupiny. V rámci procesu komunitního plánování je nezbytná vzájemná spolupráce a sdílení informací napříč celou organizační strukturou komunitního plánování.

V rámci komunitního plánování v Českém Těšíně působí v současné době tři pracovní skupiny, celkem je do činností souvisejících s plánováním a realizací komunitního plánu aktivně zapojeno 48 osob. Subjekty zastupují konkrétní osoby, které jsou členy pracovní skupiny. Na jednáních PS není vyloučena možnost účasti více zástupců jednoho subjektu. Pracovní skupiny se scházejí podle potřeby, minimálně čtyřikrát ročně.

Řídící skupina komunitního plánování

Do řídící skupiny (ŘS) jsou navrhováni zástupci účastníků komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v pozicích uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů sociálních služeb. Řídící skupinu vede vedoucí řídící skupiny, který je volen členy řídící skupiny a koordinátorem. V současné době jsou členy ŘS ve struktuře komunitního plánování vedoucí jednotlivých pracovních skupin a vedoucí sociálního odboru, která zastává rovněž funkci vedoucí ŘS. Řídící skupina je ze své činnosti odpovědná Radě a Zastupitelstvu města Český Těšín. Úkolem řídící skupiny je řízení procesu komunitního plánování.

Pracovní skupiny komunitního plánování

Do pracovní skupiny (PS) jsou navrhováni zástupci účastníků komunitního plánování sociálních služeb v pozicích uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů. Pracovní skupinu vede vedoucí pracovní skupiny, který je volen členy PS a koordinátorem. PS plní úkoly spojené s přípravou, připomínkováním, realizací a vyhodnocováním KPSS, je odpovědná ze své činnosti řídící skupině KPSS. PS zodpovídá zejména za vytváření profilu dané cílové skupiny, definuje problémové oblasti, formuluje cíle, priority, opatření a způsoby jejich naplnění. Každý člen pracovní skupiny je zodpovědný za plnění cílů, které si stanovil v rámci procesu KPSS.

Pracovní skupina „Děti-mládež-rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením“

V průběhu tvorby 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Těšín na léta 2017 – 2020 (4KPSS) byly v rámci jednání pracovní skupiny vydefinovány dvě oblasti podpory, a to oblast podpory rodin s dětmi a oblast podpory osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených. Podrobnému popisu jsou věnovány samostatné kapitoly v druhé části dokumentu 4KPSS.

Pracovní skupina Děti-mládež-rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením 2019

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním znevýhodněním”

V průběhu tvorby 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Těšín na léta 2017 – 2020 byly v rámci jednání pracovní skupiny „Osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři” vydefinovány dvě oblasti podpory, a to oblast podpory seniorů a oblast podpory osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním.

V roce 2018 došlo k rozdělení dané pracovní skupiny na dvě samostatné:

      • Pracovní skupina „Osoby se zdravotním znevýhodněním”
      • Pracovní skupina „Senioři”

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním znevýhodněním ” se zavázala k oblasti podpory osob se zdravotním postižením a duševním onemocněním. Podrobnému popisu je věnována samostatná kapitola v druhé části dokumentu 4KPSS.

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním 2019

Pracovní skupina „Senioři”

Pracovní skupina „Senioři ” se zavázala k oblasti podpory seniorů. Podrobnému popisu je věnována samostatná kapitola v druhé části dokumentu 4KPSS.

Pracovní skupina Senioři 2019

autor: Rodáková Jana Mgr.