MĚSTSKÁ POLICIE
Tel: 553 035 904 (24 hod. denně)
Tísňová linka: 156 (z pevné linky 24h. denně)
Mobil: 602 449 804 (24 hod. denně)
E-mail: mpct@tesin.cz
Mobil p. Chroboczek: 602 529 546
E-mail p. Chroboczek: chroboczek@tesin.cz
Ing. Petr CHROBOCZEK – ředitel
Adresa: Sokolovská 2116, 737 01 Český Těšín
Stálá služba: 24 hodin denně
Vedení
: pondělí – pátek 6:00 – 14:30 hodin

Charakteristika

Městská policie Český Těšín (dále jen “MP”) je orgánem města Český Těšín (dále jen “město”) a byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/1992 o zřízení MP v souladu s § 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii (dále jen “zákon”) a v souladu s § 35a, odst. (2) a § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

MP zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon nebo zvláštní zákon.

MP provozuje pro potřebu města pult centralizované ochrany (dále jen “PCO”), na nějž jsou napojeny některé objekty patřící městu a městem využívané; na PCO nelze napojovat jiné objekty.

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem s obcí Chotěbuz vykonává MP úkoly stanovené zákonem nebo zvláštními zákony i na území obce Chotěbuz.

Hlavní řídící dokumenty pro činnost MP

- zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

- obecně závazná vyhláška města č. 1/1992 o zřízení MP

- organizační řád MP

- pracovní řád MP

- interní předpisy MP a vybrané právní předpisy města a některé organizační směrnice Městského úřadu Český Těšín

Vztah MP k občanům města

Každý má právo se obracet na zaměstnance města zařazené do MP (dále jen “strážník”) se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

 

Upozornění občanům a návštěvníkům města:

Městská policie upozorňuje občany a návštěvníky města, že některé ulice a prostranství jsou sledovány naším kamerovým systémem. V současné době je to zejména centrum města a část sídliště Svibice a část ulice Karvinské.

Městská policie dále upozorňuje, že provádí na území města namátkové kontroly rychlosti vozidel a má právo a povinnost řešit a postihovat překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Městská policie má také právo a povinnost provádět orientační vyšetření zákonem stanovených osob, zda nejsou ovlivněny alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Podobně je to i při kouření osob na místech, kde je to zakázáno.

 

Hlavní úkoly MP

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:

- přispívají k bezpečnosti osob a majetku

- dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití

- přispívají v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

- odhalují přestupky a jiné správní delikty

- upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Strážníci ukládají a vybírají Pokuty příkazem na místě za přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané:

1. neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, který lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek  stanovených tímto nařízení

2. nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích

Pokutu příkazem na místě mohou strážníci uložit až do výše 5.000,- Kč. Pokud to zákon umožňuje, přihlíží strážník při určení výše pokuty k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, případně zda a jakým způsobem byl pachatel postižen za týž přestupek dříve.
 

Donucovací prostředky

K donucovacím prostředkům, které mohou strážníci v souladu se zákonem v přesně vymezených případech použít, patří:

- hmaty, chvaty, kopy a údery sebeobrany

- slzotvorné prostředky

- obušek

- pouta

- úder služební zbraní

- hrozba služební zbraní

- varovný výstřel ze služební zbraně

- technické prostředky k zabránění odjezdu vozidel (“botičky”)

 

Povinnosti strážníků

Při své činnosti jsou strážníci povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a aby případný zásah do práv těchto osob nepřekročil míru nezbytnou pro dosažení požadovaného účelu. Pokud strážník provádí činnost spojenou se zásahem do práv a svobod jiné osoby, je povinen tyto osoby poučit buď předem, nebo okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. Strážník je ve službě vždy povinen zasáhnout, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt nebo je-li důvodné podezření z jeho spáchání. Strážník je však povinen zasáhnout i mimo pracovní dobu, zejména vyrozumět nejbližší útvar Policie ČR, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Strážník při své činnosti je povinen prokázat svou příslušnost k MP, a to stejnokrojem s odznakem MP, identifikačním číslem (pod odznakem) a názvem obce (na rukávové nášivce). V mimopracovní době strážník prokazuje svou příslušnost k MP služebním průkazem.

 

Oprávnění strážníků

Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení od pachatele trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu nebo od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení uvedených protiprávních jednání. V případě potřeby je oprávněn tyto osoby vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavily na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení. Osoby jsou povinny této výzvě vyhovět. Strážník je také oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti a to v těchto případech:

- jde-li o osobu, proti níž provádí úkon k plnění úkolů MP

- jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu

- jde-li o osobu, od níž bude požadovat vysvětlení podle předchozího odstavce

- jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané PČR

- na žádost jiné osoby jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem

- jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle předchozího písmene

- jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu

Osoba je povinná této výzvě vyhovět.

 

Strážník je oprávněn předvést na PČR osobu podezřelou ze spáchání přestupku, neprokáže-li tato osoba hodnověrně svoji totožnost a nelze-li věc vyřídit na místě v blokovém řízení. Dále je oprávněn předvést osobu, u které je prokázáno, že je osobou hledanou PČR. Je rovněž oprávněn předvést osobu na žádost příslušného správního orgánu podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (ve znění pozdějších předpisů).

Strážník je oprávněn přesvědčit se, zda osoba, kterou předvádí nebo omezuje na osobní svobodě, nemá u sebe zbraň, kterou by mohla ohrozit zdraví nebo životy své či jiných osob. V kladném případě při splnění zákonem stanovených podmínek je strážník oprávněn tuto zbraň odebrat a o odebrání vystavit potvrzení o převzetí. Zbraní se v tomto případě rozumí cokoliv, čím je možno útok proti tělu učinit důraznějším.

Jestliže to vyžaduje účinné zabezpečení plnění úkolů MP, je strážník oprávněn přikázat každému, aby na nezbytně nutnou dobu nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout.

Je-li důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby nebo hrozí-li větší škoda na majetku, je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, vstoupit dovnitř a provést potřebná opatření. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, je povinen si k tomu zajistit přítomnost nezúčastněné osoby.

Strážník je oprávněn po předchozí marné výzvě k vydání věci tuto věc odejmout, jestliže je možno oprávněně předpokládat, že v řízení o přestupku může být tato věc zabrána nebo může být vysloveno její propadnutí. Osobě, které byla věc odňata, vystaví strážník potvrzení.

Strážník je oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu (“botiček”) u vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákonem nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.

Strážník je oprávněn zastavit vozidlo před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje. Dále je oprávněn zastavit vozidlo, jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu.

Strážník je oprávněn rozhodnout o odstranění vozidla, kterým je na pozemní komunikaci tvořena překážka v provozu a které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti (na jakémkoli vyhrazeném parkovišti, nejen na parkovišti vyhrazeném pro vozidla s označením O 1).

Strážník je při plnění úkolů MP oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.

 

Kdo se může stát strážníkem MP

Strážníkem MP se může stát bezúhonný občan České republiky starší 18 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii. Odbornou způsobilost prokazuje strážník při zkoušce před komisí Ministerstva vnitra ČR. Kritéria pro přijímání uchazečů do výběrového řízení a dotazníky pro uchazeče jsou k dispozici u stálé služby (dozorčího) na služebně MP. Podrobnosti lze získat také u ředitele MP a jeho zástupce.

Pracoviště MP se nachází na ul. Sokolovská 2116 v prostorách IVC


autor: Chroboczek Petr Ing.