Český Těšín – Zefektivnění MKDS 2018

Městská policie Český Těšín v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 realizovala projekt „Český Těšín – Zefektivnění MKDS 2018“, který spočíval ve výměně již zastaralých dvou kamerových bodů. Jednalo se o:

A) budova na ul. Cihelní č.1823/15 – zatím jediná kamera monitorující lokalitu sídliště Svibice z více jak 5 tis. obyvateli. Samotné umístění kamery nám umožnilo kontrolu zejména domu na ul. Kysucké č. 8 a 10 (dům ve vlastnictví města, kde jsou umístění zejména senioři a osoby sociálně slabší), kde dochází k častému poškozování majetku a k porušování veřejného pořádku). Dále se jedná o lokalitu na ul. Slovenské, poblíž budovy Křesťanského centra, kde dochází k porušování OZV. V neposlední řadě se jedná o veřejné prostranství poblíž restauračních zařízení, kde dochází k rušení nočního klidu.

B) budova na ul. Nádražní č. 42/4 – velice strategické místo v centru města, které monitoruje hlavně ul. Hlavní třída (hlavní tah z Polska do centra města) a díky tomuto bodu jsme získali kontrolu nad místy, kde dochází k častému porušování veřejného pořádku (rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství a kde v době konání akcí je zaznamenán pohyb většího počtu osob).

Úspěšná akce

Městská policie Český Těšín provedla dne 10.10.2018 ve večerních hodinách preventivní akci zaměřenou na cyklisty a zejména jejich osvětlení. Při této akci byly následně tyto kola ověřovány v databázi odcizených jízdních kol. V rámci této činnosti byl na ul. Slovenské zaregistrován cyklista, u kterého se později ukázalo, že kolo na kterém se pohyboval, má přestříkáno výrobní číslo. Díky výborné spolupráci strážníků a policistů z Obvodního oddělení Policie ČR bylo zjištěno, že kolo je vedeno jako odcizené. Z tohoto důvodu si celou záležitost k dořešení převzali policisté a jízdní kolo se vrátí svému majiteli.

Akce na zviditelnění chodců

V Českém Těšíně provedla Městská policie dne 9.10.2018 v brzkých ranních hodinách dopravně preventivní akci zaměřenou zejména na viditelnost chodců. Aktivita strážníků souvisí s tím, že v podzimních měsících se výrazně zkracuje doba denního světla a i během dne bývá často horší viditelnost. Strážnici se proto zaměřili na kontroly chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích a to zejména na ul. Ostravské, Pod Zvonek, Frýdecké a na ul. Lípové. V rámci preventivní činnosti předali celkem 70 ks reflexních doplňků, aby přispěli ke zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provozu.

To je zákon, kámo

Ve dnech 21.-25. září pokračoval preventista Petr Glaic v návazném programu protidrogového vlaku s názvem „To je zákon, kámo“, jehož autorem je Nadační fond NOVÉ ČESKO. Tento program, který navazuje na protidrogový vlak Revolution train, který již dříve žáci základních škol navštívili, zahrnoval netradiční preventivní aktivity. Děti byly rozděleny do týmu odborníků a měli za úkol vyřešit určité „kriminální“ případy, které v doprovodném filmu nastávali. Děti si tak vyzkoušeli roli odborníků a vštěpily si nové znalosti.

Preventivní beseda Městské policie

Ve čtvrtek 20.9.2018 se v MŠ uskutečnila preventivní beseda Městské policie. Děti si zopakovaly svoje poznatky o správném přecházení vozovky; naučily se, jak se zachovat při kontaktu s cizím psem a dozvěděly se, co mají dělat, když naleznou injekční stříkačku.

Beseda v MŠ ve Stanislavicích

Městská policie Český Těšín navšívila dne 13.9.2018 nejmenší děti v mateřské škole. Strážnici si s dětmi povídali o bezpečnosti silničního provozu. O tom, jak se chovat v blízkosti pozemní komunikace, jak bezpečně přecházet, jak se mají správně chovat chodci a cyklisté a jak se chovat k cizím lidem. Beseda byla zajímavá a pro děti velmi poučná.

Český Těšín – Senior academy 2018

Dne 7.září 2018 zahájila Městská policie Český Těšíně pro seniory našeho města tzv. SENIOR ACADEMY, která je určena občanům starším 60 ti let. Jedná se o preventivní projekt, který je finančně podpořen v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR a také Městem Český Těšín.

OBSAH: Když jsem sám a sebeochrana, Ochrana domácnosti vč. ukázky dveřního zabezpečení, Praktický nácvik poskytování první pomoci, Základy sebeobrany, Kdy opravdu volat (výjezdní návštěva Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě).


Na vlastní kůži

Dne 6.9.2018 se Městská policie Český Těšín zúčastnila realizace preventivního projektu „ Na vlastní kůži“. Akce pro žáky 9. tříd ZŠ, kterou připravilo město Český Těšín a Městská policie Český Těšín ve spolupráci s Besipem, Českým červeným křížem, autoškolou, SOŠ Jablunkov, Policii ČR nebo pojišťovnou Generali, má za cíl připravit tyto mladé lidi na budoucí život jako účastníka silničního provozu. Získají informace, jak získat řidičské oprávnění, vyzkoušejí si simulaci dopravní nehody, následné poskytnutí první pomoci apod,

Akce je cílená právě na tuto skupinu, která má již často první zkušenosti s alkoholem a také se již samostatně účastní silničního provozu, ať už jako chodec, cyklista nebo řidič.

číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290

Beseda v MŠ na ul. Hrabinská

V rámci cyklu přednášek proběhla dne 5.6.2018 v dopoledních hodinách přednáška s preventivním charakterem pro děti z MŠ na ul. Hrabinská v Českém Těšíně. Preventista Petr Glaic poukazoval na nebezpečí, která na děti číhají venku a radil jak se správně chovat v různých situacích (nález injekční stříkačky, cizí člověk, cesta autem apod.). Následně byla dětem prezentována práce strážníků a děti si mohly prohlédnout výstroj a výzbroj používanou strážníky MP Český Těšín.


Návštěva věznice

Dne 21.05.2018 v odpoledních hodinách mohli již podruhé nahlédnout za zdi Věznice Karviná studenti Gymnázia Josefa Božka z Českého Těšína. Jednalo se o v rámci doplnění výuky teorie práva. Před vstupem do věznice se všichni studenti podrobili prohlídce pomocí detekčního rámu, obdrželi návštěvnické průkazy a poté již mohli ve dvou skupinách vstoupit do pro ně neznámých prostorů. Za doprovodu dozorců, speciální pedagožky a vychovatelky získali mnoho nových informací o problematice vězeňství a životě vězňů. Součástí prohlídky věznice byla i názorná ukázka výzbroje a výstroje příslušníků eskortní směny. Poděkování patří všem zaměstnancům věznice, kteří se ochotně a profesionálně zhostili zajištění této velmi zajímavé a pro studenty přínosné akce. Věříme, že tato návštěva nebyla pro studenty poslední. Ještě jednou děkujeme.

Forenzní značení jízdních kol

Ve dnech 19.- 20.5.2018 probíhalo v České Těšíně a Cieszyně v rámci projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290 společné forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA. Samotná realizace probíhala na mostě Družby a docíleným efektem bylo celkem označení 205 jízdních kol (100 Český Těšín a 105 Cieszyn). Všem zájemcům, kteří si nechali označit jízdní kolo, byly rozdány reflexní prvky a také letáky s informacemi o rozdílech předpisů používání jízdních kol.


Bezpečné koločíslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290

Městská policie Český Těšín zrealizovala dne 23.4.2018 v budově KaSS školení v rámci projektu pod názvem „Bezpečné kolo“. Projekt byl předložen do výzvy v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v max. výši 10 575,19 EUR byl doporučen dne 1. 3. 2018.

Cílem projektu je rozvoj spolupráce, výměna a sdílení informací a dat, dále pak zkušeností mezi oběma městskými policiemi. Realizací projektu dojde k rozšíření přeshraničního partnerství, které bude založeno na sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů. Zároveň dojde k rozšíření povědomí široké veřejnosti o novém a efektivním prostředku prevence kriminality (označování jízdních kol) a o bezpečnostně-preventivních cyklistických akcích.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Akce Jehla

Celkem 36 použitých injekčních stříkaček sesbíralo dne 17.4.2018 osm pracovníků Městské policie Český Těšín společně s pracovníkem firmy Renarkon během akce Jehla. Strážnici nachodili dohromady desítky kilometrů a pročesávali terén důkladně.

„Nejvíce jehel – 29 – jsme našli v ulici Cihelní, kde pobývali bezdomovci a o jednom z nich víme, že je narkoman. Po jedné jsme našli v dalších sedmi lokalitách,“ uvedl preventista Petr Glaic.

Městská policie Český Těšín se do celostátní akce zapojila podruhé, ale již v minulosti během pochůzkové činnosti i v tomto ohledu městští policisté „čistili“ parky a dětská hřiště.

Strážníci tak předcházejí nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata, hlavně psi a kočky.

                  • ul. Cihelní poblíž domu č.51 v trávě – 1 ks
                  • ul. Frýdecká, u bus zast. Dolní Žukov, Pod zelenou – 1 ks
                  • poblíž ZŠ Ostravská, v trávě u oplocení hřiště – 1 ks
                  • ul. Cihelní, bývalé stan. městečko po bezdomovcích – 29 ks
                  • ul. Hornická, poblíž domu č. 13 – 1 ks
                  • Nábřeží Míru, u lavičky poblíž psí louky – 1 ks
                  • ul. Na Olšinách, na zemi u garáže č.1455 – 1 ks
                  • ul. Smetanova v parku za tržnicí – 1 ks

Beseda v MŠ na ul. Čáslavské

Dne 22.3.2018 proběhla beseda v MŠ Čáslavská, kde se děti formou her a ukázek učily jak správně přecházet vozovku a jaký má význam semafor a reflexní vestičky v dopravě. Děti se také dozvěděly jak se správně zachovat v případě, kdy naleznou injekční stříkačku a co mají dělat.

To je zákon, kámo

Ve čtvrtek 15. března ukončil preventista Petr Glaic návazný program protidrogového vlaku s názvem „To je zákon, kámo“, jehož autorem je Nadační fond NOVÉ ČESKO. Tento program, který navazuje na protidrogový vlak Revolution train, který již dříve žáci základních škol navštívili, zahrnoval netradiční preventivní aktivity. Děti byly rozděleny do týmu odborníků a měli za úkol vyřešit určité „kriminální“ případy, které v doprovodném filmu nastávali. Děti si tak vyzkoušeli roli odborníků a vštěpily si nové znalosti.

Dopravní výchova na školách

Od měsíce února probíhá na všech školách výuka dopravní výchovy, která je určená pro žáky třetích a čtvrtých tříd. Besedy probíhají v rámci programu BESIP. Cílem těchto besed je upozornit děti na dopravní situace, se kterými se můžou setkat např. při cestě do školy, nebo ze školy.

Besedy pro 3. třídy jsou zaměřené především na pravidla týkající se chodců a na bezpečný pohyb v silničním provozu (chůze po chodníku, chůze po cestě, přecházení vozovky, dopravní značky, jízda na skateboardu a kolečkových bruslích aj.). Během výuky je pouštěné video, děti pomoci interaktivních her řeší různé rizikové situace a hodiny jsou navíc doplněné i o praktické ukázky a o nácvik různých situací z běžného silničního provozu.

Besedy pro 4. třídy jsou zaměřené především na cyklisty. Děti si v první části výuky zopakuji z předchozího roku základní pravidla bezpečné chůze a v další se dozví vše potřebné o bezpečné jízdě na kole a o základních pravidlech pohybu na silnici na kole. Během výuky se tak dozví, co patří do povinné výbavy kola, kam se nesmí na kole vjíždět, nebo se naučí řešit křižovatky.

Po této výuce čekají na žáky testy, které mají ověřit získané znalostí a na jaře pak výuka na dopravním hřišti.

Dobré ráno s městskou policii

Dne 19.01.2018 se v 09:00 hod. v prostorech kavárny Avion uskutečnilo již čtvrté setkání s občany pod názvem „Dobré ráno s policii“, kde strážníci vyhodnotili práci za rok 2017 a následně formou debaty u kávy odpovídali na dotazy občanů. Jako hosté byli přítomni také starosta Ing. Vít Slováček, místostarostka Mgr. Gabriela Hřebačková a dále zástupci z řad hasičů, policie, odboru sociálního a odboru místního hospodářství.

autor: Chnúriková Gabriela