Průzkum znečištění zemědělských půd rizikovými prvky

Město Český Těšín v r. 2011 zahájilo opakované zkoumání míry znečištění zemědělských půd rizikovými prvky na celém svém území. Jedná se o průzkum založený na laboratorních rozborech vzorků půd akreditovanou laboratoří, jeho účelem je ověření plnění limitních hodnot (stanovených vyhláškou č. 13/1994 Sb.), srovnání hodnot zjištěných stejným průzkumem před 13 – 17 lety a vyhodnocení trendu znečištění zemědělských půd. Tento průzkum je nákladnou záležitostí, proto bylo stejně jako v prvním kole  (tj. v letech 1998 – 2001) zvoleno jeho provedení na etapy:

- V roce 2011 proběhla 1. etapa, při níž byla monitorována oblast severní části katastrálního území Český Těšín, tj. plocha od centrálního hřbitova po ul. Frýdeckou a Hlavní třídu.

- V r. 2012 následovala 2. etapa a průzkum půd v jižní části katastrálního území Český Těšín (tj. od ul. Frýdecké a Hlavní třídy po Baliny a Rakovec) a dále pak celá katastrální území Dolní Žukov a Horní Žukov.

- V r. 2018 proběhla 3. etapa, při níž byla monitorována oblast vymezená katastrálními územími Mosty u Českého Těšína, Mistřovice, Stanislavice a Koňákov.

Výsledky průzkumu v r. 2011

V r. 2011 (1. etapa průzkumu – severní část k. ú. Český Těšín) bylo zjištěno, že půdy vykazují místy nadlimitní obsah arzenu, kadmia, olova a zinku (ve výluhu 2 M HNO3) podle limitů vyhlášky č. 13/1994 Sb., nejde však o souvislou zónu plošné kontaminace, nejvyšší hodnoty jsou v hustě zastavěné části města. Za posledních 13 let došlo v těchto půdách vesměs k poklesu či stagnaci u většiny prvků a výraznější nárůst obsahu rizikových prvků v půdě nebyl indikován.

Více informací lze nalézt v přiloženém souboru, který obsahuje celý elaborát odborné studie k provedené 1. etapě průzkumu.
1.etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2011 – (ČT-severní část)

Výsledky průzkumu v r. 2012

V r. 2012 (2. etapa průzkumu – severní část k. ú. Český Těšín, celé k. ú. Dolní Žukov, Horní Žukov) bylo zjištěno, že půdy vykazují místy nadlimitní obsah arzenu, kadmia, olova,  zinku a mědi (ve výluhu 2 M HNO3) podle limitů vyhlášky č. 13/1994 Sb., nejde však o souvislou zónu plošné kontaminace, nejvyšší hodnoty jsou v hustě zastavěné části města. Za posledních 13 let došlo v těchto půdách vesměs k poklesu či stagnaci u většiny prvků a výraznější nárůst obsahu rizikových prvků v půdě nebyl indikován.

Více informací lze nalézt v přiloženém souboru, který obsahuje celý elaborát odborné studie k provedené 2. etapě průzkumu.
2.etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2012 – (ČT-jižní část, DŽ, HŽ)

Výsledky průzkumu v r. 2018

V r. 2018 (3. etapa průzkumu – k. ú. Mosty u Českého Těšína, Mistřovice, Stanislavice a Koňákov) bylo zjištěno, že sledované půdy nevykazují žádný nadlimitní obsah některého z měřených prvků. Za posledních 17 let došlo v těchto půdách vesměs ke stagnaci znečištění, tj. u některých jen k mírnému poklesu či navýšení prvků, ale výraznější nárůst jejich obsahu v půdě nebyl nyní nikde indikován.

Více informací lze nalézt v přiložených souborech, které obsahují celý textový elaborát vč. tabulek, grafů a map  odborné studie k provedené 3. etapě průzkumu.
3. etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2018 (Mo, Mi, St, Ko) – text
3. etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2018 (Mo, Mi, St, Ko) – tabulky a grafy
3. etapa – Odborná studie ZEMPOLA 2018 (Mo, Mi, St, Ko) – mapky
29.05.2019

autor: Kostelencová Irena