Rozbory vody v přehradě vyšly, ale přehrada nebude zařazena mezi koupací vody.

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí zajistil u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě rozbory vody ve vodní nádrži Hrabina. První rozbor byl proveden v listopadu 2018 a druhý v srpnu 2019. Oba rozbory vyšly tak, že kvalita vody sice splnila legislativní parametry pro koupací vody, ale zatím není důvod k radosti. Celkové znečištění je poměrně velké a mění se v čase v závislosti na podmínkách a dva rozbory nejsou dostatečně reprezentativní. Proto bude městský úřad provádět rozbory i nadále. V roce 2020 vlivem  intenzivních srážek v měsících květnu a červnu a částečně i v červenci  nebylo účelné rozvory provádět.  Rozbory budou provedeny  v případě, že se stabilizuje počasí během podzimu.

Co zjistily rozbory v roce 2019

Ve vodní nádrži byly zjištěny interstinální enterokoky, což jsou odolnější bakterie poukazující na fekální znečištění. Vyskytují se v tělech zvířat i člověka. Podobné je to s bakterií Escherichia coli. Některé kmeny této bakterie mohou být příčinou závažných průjmových onemocnění.  Zdravotní riziko může nastat zejména dojde-li při koupání k nechtěnému polknutí vody obsahující větší množství bakterií. Ve vzorcích byly nalezeny i sinice, i když naštěstí v ne vysokém množství. Sinice vylučují do vody toxické látky, které jsou pro člověka nebezpečné a jejich přemnožení bývá důvodem pro zákaz koupání. Pestřejší je druhové složení zjištěných řas. Hojné byly řasy rodu Planktothrix, které následovaly krásnoočka, rozsivky, skrytěnky, obrněnky, řasy rodu Microcistys a Aphanizomenon.

Pesticidy pod mezí stanovitelnosti.

Srpnový vzorek v letošním roce si vzal za cíl zjistit přítomnost pesticidů. Celkem bylo analyzováno 20 druhů pesticidů. Všechny pesticidy byly pod mezí stanovitelnosti. Je to velmi pozitivní zpráva, ale neznamená to, že v přehradě se pesticidy nemohou objevit. Závisí to na tom kdy, kde a v jakém množství se v povodí přehrady zrovna aplikují a jaké je počasí po jejich aplikaci. Vzhledem k tomu, že v povodí přehrady převažují především louky a pastviny a nenacházejí se zde rozsáhlé lány polí, nemusíme se vysokých dávek pesticidů obávat. Na druhou stranu zase nejde jejich přítomnost úplně vyloučit.

Proč právě pesticidy?

Pesticidy jsou skupinou látek používaných především v zemědělství proti hubení škůdců a plevelů. Jak ukazují studie z našeho území v posledních letech pesticidy se dostávají do povrchových i do podzemních vod a dokonce se už objevují v pitné vodě.  Např. jen v roce 2018 se na našem území použilo 11 711 429 litrů nebo kilogramů pesticidů. Vědci prokázali, že zejména kombinace pesticidů a jejich metabolitů škodí našemu zdraví. Negativní vliv mají na činnost hormonů, což způsobuje např. snížení plodnosti u mužů, negativně ovlivňují vývoj lidského zárodku atd. Pokusy na zvířatech prokázaly např. feminizaci samců a dalších poruch.  Proto je dobré sledovat v jakém množství a složení se pesticidy objevují v našem prostředí. V našem regionu se pesticidy naštěstí nepoužívají v takovém rozsahu jako např. na Jižní Moravě nebo v jiných částech republiky a pitnou vodu bereme z kvalitních zdrojů.

Na vodu v přehradě má vliv velké množství faktorů.

Jedním ze zásadních faktorů je přísun živin a sedimentů z okolních luk a polí, k tomu se přidává atmosférický spad, nedostatečně čištěné odpadní vody vypouštěné nezodpovědnými občany, splachy z komunikací, zpevněných ploch a nemalý vliv má i rybí obsádka.  Kvalitu vody ovlivňuje také počasí, především teplota a množství srážek.  Všechny uvedené faktory se v průběhu času mění a s tím se mění i kvalita vody.  Zlepšit kvalitu vody v přehradě není jednoduché ani levné a vyžaduje řadu opatření v celém povodí. Ačkoliv rozbory ukázaly, že voda splnila limity pro koupací vody, zůstává i nadále v platnosti koupání v přehradě na vlastní nebezpečí.

rozbory jsou v příloze

Daniel Křenek

srpen 2020

Hrabinka rozbor 2019, rozbor Hrabinka 2018

autor: Křenek Daniel