Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Městský úřad Český Těšín spravuje území obce s rozšířenou působností, tj. město Český Těšín a obec Chotěbuz.

Od 01.09.2018 je účinná novela zákona o ochraně ovzduší, vydaná pod č. 172/2018 Sb., která mj. mění frekvenci provádění kontroly technického stavu a provozu kotle na pevná paliva o tepelném příkonu 10 – 300 kW, který je součástí systému teplovodního vytápění (viz § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) – první kontrola měla být nejpozději do 31.12.2016 a následující pak po dvou letech – předmětná novela však nyní stanoví, že kontroly mají být prováděny pravidelně nejméně jednou za tři roky a kromě toho je stanoven postup ke splnění této povinnosti v případě, že výrobce kotle není znám, zanikl nebo nezajistil odborně způsobilou osobu k provádění kontroly.

Aby nedošlo k nežádoucímu mylnému výkladu, citujeme z ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. s účinností od 01.09.2018:

„Provozovatel je povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem;  pokud byla provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií, považuje se tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, který by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje. Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do 30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly překládanému na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.“

Pro splnění této povinnosti je třeba, aby provozovatel zdroje:

    • kontaktoval výrobce (příp. dodavatele) kotle a žádal seznam osob (tj. odborně způsobilých osob), které jsou jím pověřeny k provádění výše zmíněných kontrol technického stavu a provozu konkrétního kotle (někteří výrobci již nyní na svých internetových stránkách seznam těchto osob poskytují);
    • oslovil odborně způsobilou osobu a domluvil termín provedení předmětné kontroly, jak stanoví § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší;
    • doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle uchoval a v případě vyžádání městského úřadu předložil;
    • do tří let zajistil provedení další kontroly.

Neplnění této povinnosti může být pokutováno do 20 tis. Kč (u fyzických osob) nebo do 50 tis. Kč (u právnických osob a fyzických osob podnikajících).

Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku č. 9 z r. 2015 vydalo sdělení k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, vč. doporučeného vzoru dokladu o kontrole.

Důležitá upozornění:

Odborně způsobilou osobou může být jen osoba proškolená výrobcem konkrétního zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

Jedná se o placenou službu, kterou objednává provozovatel zdroje – příchod odborně způsobilé osoby ke kotli objednává a domlouvá provozovatel, přítomnost provozovatele je u předmětné kontroly nutná. Cena za tuto službu musí být v souladu s referenčním finančním limitem pro provedení této kontroly, který bude stanoven ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí.

Odborně způsobilá osoba se musí prokázat dokladem, ve kterém je uveden název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění.

V případě nejasností kontaktujte oddělení životního prostředí MěÚ Český Těšín – tel. č. 553 035 621.

23.08.2018

autor: Kostelencová Irena