Kvalita ovzduší v Českém Těšíně v r. 2019

(čerpáno z ročenky ČHMÚ)

Přehled ročních koncentrací škodlivin, u nichž dochází k překročení imisních limitů

 

Rok

Suspendované částice PM10

Suspendované částice PM2,5

Průměrná roční

koncentrace

Benzo(a)pyren

B(a)P

Průměrná roční

koncentrace

Počet překročení denních koncentrací v roce

Průměrná roční

koncentrace

2011

127 x

48,0 µg/m3

4,4 ng/m3

2012

86 x

46,1 µg/m3

4,6 ng/m3

2013

98 x

44,7 µg/m3

4,5 ng/m3

2014

95 x

43,4 µg/m3

3,7 ng/m3

2015

71 x

36,5 µg/m3

3,5 ng/m3

2016

49 x

32,9 µg/m3

26,0 µg/m3

3,3 ng/m3

2017

57 x

34,8 µg/m3

27,0 µg/m3

4,2 ng/m3

2018

69 x

38,4 µg/m3

29,7 µg/m3

3,9 ng/m3

2019

30 x

27,3 µg/m3

20,0 µg/m3

3,1 ng/m3

denní limit PM10  = 50 µg/m3 (max. 35x za rok)

roční limit PM10   = 40 µg/m3

roční limit PM2,5  = 20 µg/m3 (do r. 2019 byl limit 25 µg/m3) – na stanici v Č.Těšíně se měří od 06/2015

roční limit benzo(a)pyren  = 1 ng/m3

Převzato z tabelárních přehledů v ročenkách ČHMÚ

Poprvé nebyl překročen roční imisní limit pro PM10, a to ani v případě přípustných 35 dnů s překročením denního limitu 50 µg/m3.

Roční koncentrace PM2,5 dosáhly na hodnotu limitu.

Výskyt karcinogenního benzo(a)pyrenu však nadále překračuje roční imisní limit, a to více jak trojnásobně.

Všechny měřené škodliviny na stanici v Českém Těšíně mají v ročních koncentracích sestupnou tendenci.

V roce 2019 byla na území Českého Těšína vyhlášena jediná smogová situace, a to pro překročení prahových hodnot u suspendovaných částic PM10, během ní byl vyhlášen rovněž signál regulace a celkově trvala téměř 4 dny.

Přehled vyhlášených smogových situací v Českém Těšíně v roce 2019

Poř.č. Datum Hodina Vyhlášení / odvolání signálu (jakého) Škodlivina Délka trvání

1.

20.01.2019 11:32 Vyhlášení SMOGOVÉ SITUACE

PM10

94,5 hodin

(tj. téměř 4 dny)

20.01.2019 14:02 Vyhlášení REGULACE
24.01.2019 02:08 Odvolání REGULACE
24.01.2019 09:58 Odvolání SMOGOVÉ SITUACE

Výskyt škodlivin v ovzduší je vázán na množství emitovaných látek ze zdrojů a zejména pak na možnostech jejich rozptylu (rozptylové podmínky). S ohledem na skutečnost, že v r. 2019 nebyly uvedeny do provozu žádné větší emitující zdroje, je nesporné, že mírný průběh zim 2018‑2019 a 2019-2020 pozitivně ovlivnil míry ročních koncentrací škodlivin v r. 2019.

31.08.2020

autor: Kostelencová Irena