PODNIKÁŠ, PLATÍŠ ZA ODPADY

prirucka-pro-zivnostniky

Problematika nakládání s odpady právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání byla v minulých letech již několikrát řešena v článcích zveřejňovaných na stránkách Těšínských listů. Bohužel i nadále mnoho podnikatelů si neuvědomuje své povinnosti vyplývající ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a s tím spojené riziko až statisícových sankcí za jejich neplnění. Chceme proto toto téma znovu dostat do povědomí podnikajících a tím připomenout jejich základní povinnosti z hlediska zákona o odpadech, jak rovněž varovat před možnou pokutou, které se v případě kontrol prováděných městským úřadem vystavují.

Je obecně známo, že například v případě přestěhování se do rodinného domku, anebo narození dítě, jsme povinni si zřídit popelnici na nové adrese či přihlásit náš přírůstek k poplatku za odpady na obecním úřadě. Ne všichni vědí, že obdobné platí ze zákona i u založení podnikatelské činnosti a s tím souvisejícím zřízením provozovny, ve které svou činností v menším či větším množství produkujeme odpady. Někdo možná namítne, že při své činnosti produkuje zanedbatelné množství odpadu, které si v malém pytlíku vozí domů a vhazuje do své soukromé popelnice, a tím popelnici na odpad ze své činnosti nepotřebuje. Opak je však pravdou.

Dle zákona o odpadech každá právnická či fyzická podnikající osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, se řadí mezi původce odpadu a platí pro ni pravidla daná zákonem. Původci odpadu jsou tedy i živnostníci (například kadeřnice, obchodníci, provozovatelé restaurace nebo účetní). Podnikatelé vždy odpovídají za odpad, který vyprodukují.

Každý původce odpadu je proto povinen dle § 16 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) splnit hned několik povinností, např. odpady zařazovat a shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zajistit přednostní využití odpadů, odpady převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a další.

Původci odpadů, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, mohou proto svůj odpad předat sebou zvolené odpadové firmě, anebo mohou na základě smlouvy s příslušnou obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Od této volby se pak odvíjí další povinnosti podnikatelů. Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí si objednat dle svých potřeb (v závislosti na tom jaký odpad jako podnikatel produkuje) příslušnou službu, převážně vždy se jedná o nádobu na směsný komunální odpad a pak podle potřeby o nádoby na využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.). V případě, že se podnikatel zapojí do obecního systému má právo využívat nádob na směsný a separovaný komunální odpad (papír, plasty, sklo apod.), které jsou určené i pro fyzické osoby v rámci služby obce občanům.

V případě produkce jiných druhů odpadů, než je odpad komunální (např. nebezpečný, stavební, bioodpad, gastroodpad či jakýkoliv jiný odpad, nespadající do kategorie komunálního a jemu podobného odpadu), jsou původci povinni pro každý druh odpadu si zajisti likvidaci zvlášť.

Pokud podnikatel pravidla pro nakládání s odpady nedodržuje, vystavuje se riziku pokuty. Jestliže podnikatel využívá obecní systém pro nakládání s odpady, aniž by měl smlouvu s obcí, či pokud nemá zajištěno odstranění odpadu, může dostat od obce pokutu až 300 tisíc korun.

Podrobnější informace přináší podnikatelům příručka, kterou vydala Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) po dohodě se Svazem měst a obcí, ve které podnikatelé i živnostníci najdou přehledné informace o povinnostech při nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Příručka je ke stažení hned v úvodu článku.

15.08.2019

autor: Víšek Waleczek Magda mgr inż