Přehled zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin

na území města zastižených od roku 2005.

 

Zvláště chráněný živočich je takový druh, který je uveden ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. kterou se provádí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Chránění živočichové mají 3 kategorie ohrožení. Kategorie jde vzestupně od ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený. Kriticky ohrožené druhy požívají nejpřísnější ochranu. Výčet druhů, není kompletní a zahrnuje i druhy, které zde nežijí trvale, ale byly zde zastiženy. Typ výskytu je uveden v kolonce výskyt.

 

Druh Kategorie ohrožení

 

Výskyt

Obojživelníci

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) Silně ohrožený

stálý

Čolek horský (Ichtyosaura alpestris) Silně ohrožený

stálý

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) Silně ohrožený

stálý

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) Silně ohrožený

stálý

Ropucha obecná (Bufo bufo) Ohrožený

stálý

Ropucha zelená (Bufo viridis) Silně ohrožený

stálý

Rosnička zelená (Hyla arborea) Silně ohrožený

stálý

Skokan zelený (Pelophylax esculenta) Silně ohrožený

stálý

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibunda) Kriticky ohrožený

stálý

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) Silně ohrožený

stálý

Plazi

Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Silně ohrožený

stálý

Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) Silně ohrožený

stálý

Užovka obojková (Natrix natrix) Ohrožený

stálý

Ptáci

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Ohrožený

Nepravidelný

Morčák velký (Mergus merganser) Kriticky ohrožený

stálý

Ledňáček říční (Alcedo atthis) Silně ohrožený

stálý

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Silně ohrožený

Nepravidelný

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Silně ohrožený

Pouze na tahu a potulce

Rybák obecný (Sterna hirundo) Silně ohrožený

Pouze na tahu a potulce

Rybák černý (Chlidonias niger) Kriticky ohrožený

Pouze na tahu

Krkavec velký (Corvus corax) Ohrožený

stálý

Žluva hajní (Oriolus oriolus) Silně ohrožený

stálý

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Silně ohrožený

Pouze na tahu a potulce

Čáp černý (Ciconia nigra) Silně ohrožený

stálý

Čáp bílý (Ciconia ciconia) Ohrožený

stálý

Potápka malá (Tachybabtus ruficolis) Ohrožený

stálý

Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Ohrožený

Pouze v zimně a na tahu

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) Ohrožený

stálý

Bramborníček hnědý (Saxicola rubertra) Ohrožený

stálý

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Ohrožený

stálý

Lejsek šedý (Muscicapa striata) Ohrožený

stálý

Krahujec obecný (Accipiter nisus) Silně ohrožený

stálý

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Silně ohrožený

stálý

Rorýs obecný (Apus apus) Ohrožený

stálý

Slavík obecný (Luscinia megarynchos) Ohrožený

nepravidelný

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Silně ohrožený

nepravidelný

Pěnice vlašská (Sylvia nissoria) Silně ohrožený

stálý

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ohrožený

stálý

Ťuhýk šedý (Lanius exubitor) Ohrožený

zimující

Křepelka polní (Coturnix coturnix) Silně ohrožený

nepravidelný

Orel mořský (Haliaetus albicilla) Kriticky ohrožený

Pouze na tahu a potulce

Chřástal polní (Crex crex) Silně ohrožený

nepravidelný

Kavka obecná (Corvus monedula) Silně ohrožený

stálý

Sýček obecný (Athene noctua) Silně ohrožený

Pouze na potulce

Sluka lesní (Scolopax rusticola) Ohrožený

Pouze na tahu

Korýši

Rak říční (Astacus astacus) Kriticky ohrožený

stálý

Ryby

Střevle potoční Ohrožený

stálý

Mník jednovousý Ohrožený

stálý

Savci

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) Ohrožený

stálý

Bobr evropský (Castor fiber) Silně ohrožený

stálý

Vydra říční (Lutra lutra) Silně ohrožený

stálý

Netopýr vodní (Myotis dabentonii) Silně ohrožený

stálý

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus) Silně ohrožený

stálý

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) Silně ohrožený

stálý

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus) Silně ohrožený

Pouze chladnější část roku

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) Silně ohrožený

stálý

Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmeus) Silně ohrožený

stálý

Rostliny

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon) ohrožený

Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) ohrožený

Ďáblík bahenní (Calla palustris) ohrožený

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) ohrožený

 

Komentář k jednotlivým druhům je uveden v samostatném  článku „chráněné druhy rostlin a živočichů na území Českého Těšína

Stručný komentář k jednotlivým druhům:

 

Obojživelníci

 

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Žije v přírodní rezervaci Velké Doly, kde je malá populace, jinde se vyskytuje velmi vzácně a jeho výskyt je spíše ojedinělý.

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Její výskyt je značně roztroušený, objevuje se v drobných kalužích a v současné době známo kolem deseti lokalit. Populace je nízká a druh nemá na území Těšína významnější rozmnožiště. Výskyt byl doložen např. v Dolním a Horním Žukově nebo v Mostech u Českého Těšína.

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Málo početný druh, který vyhledává různé tůně a drobné rybníčky k rozmnožování.. Celkově jde o ubývající druh. V roce 2018 byl z 16 kontrolovaných lokalit s vodními plochami zjištěn pouze na jedné.

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Jedná se o velmi vzácný druh, který byl při průzkumu v roce 2018 zastižen v nízkých počtech  v roce 2018 na dvou lokalitách.  Populace na území Těšína je blízko vyhynutí.

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Byla zaznamenána na dvou lokalitách. Populace v Mistřovicích se jeví stabilní, naopak na rybniční soustavě Kyšinec spíše ubývá.

 

Skokan zelený (Pelophylax esculenta)

Je vázán na stálé vodní plochy, ale jednici byli zastiženi i v potocích. Zde se nejspíše nerozmnožuje. Největším rozmnožištěm je rybniční soustava Kyšinec, rybníčky v Horním Žukově a menší populace je také na vodní nádrži Hrabina a některých dalších vodních plochách.

Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)

Výskyt je stejný jako u předchozího druhu. Jelikož skokan křehotavý a zelený jsou velmi obtížně určitelné druhy a jejich výzkumu se nikdo v oblasti Těšína podrobněji nevěnoval, nelze dostatečně zhodnotit jeho výskyt.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Jeho výskyt je spíše roztroušený, v současné době není doloženo žádné rozmnožiště, ale je pravděpodobné, že se tento druh na území Těšína rozmnožuje.

 

Plazi

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

Její výskyt je roztroušený, vyhledává výslunější travnatá místa. Vyskytuje se na železničním náspu podél trati v celém úseku města, výskyt byl doložen na dalších deseti lokalitách.

Ještěrka živorodá (Zootoca vivivpara)

Není ani zdaleka tak běžná jako v Beskydech. Výskyt je značně roztroušený a objevuje se hlavně na lesních mýtinách a světlinách, méně často i na loukách. Dají se pozorovat spíše jednotlivé kusy. Na území Těšína jde spíše o vzácný druh.

Užovka obojková (Natrix natrix)

Jedná se o poměrně běžný druh na všech vodních plochách a bývá zjišťována i na potocích, řekách. Zjištěna byla např. na Kyšinci, Hrabince, Šadovém potoku a řece Olši.

Ptáci

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

Jedná se o velmi vzácný druh, zjištěn byl v lesích kolem přehrady Hrabina a v roce 2014 také v lokalitě Vrbiny. Další výskyty jsou až z oblasti Chotěbuze. Zajímavé, že se jej nepodařilo prokázat v přírodní rezervaci Velké Doly, kde je pro něj vhodné prostředí. Jednotlivé ptáky je možné zastihnout při potulkách prakticky kdekoliv.

Morčák velký (Mergus merganser)

Centrum výskytu je na řece Olši, kde se zdržuje prakticky celoročně. Od roku 2009 zde také hnízdí v počtu 2 – 5 párů. V roce 2013 bylo nalezeno hnízdo v jírovci vedle Kulturního a společenského a kulturního střediska Střelnice a to přímo ve stromu rostoucím u chodníku. Neobvyklé zahnízdění bylo prokázáno v roce 2014 v parku Masarykovy sady. Zde morčáci hnízdili v 3 metry vysokém torzu staré lípy, vedle lavičky. Druhé hnízdo se nacházelo ve starém kaštanu na nábřeží Svobody. Morčáky je možné pozorovat na řece Olši i s mláďaty a ptáci postupně ztrácejí plachost. Hnízdění byla doložena i v roce 2016, 2017 a 2018.

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

Jeho početnost kolísá v závislosti na tuhých zimách a na území Českého Těšína hnízdí max. 4 páry. Hnízdění bylo doloženo ve dvou případech na vodním toku Šadový, Dále na vodním toku Hrabinka pod přehradou a pravděpodobné hnízdění je i na vodním toku Kyšinec. Ledňáčky je možné pozorovat na vodní nádrži Hrabina a na řece Olši nebo rybniční soustavě Kyšinec.

Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Pravidelně se objevuje na jaře a na podzim na řece Olši. Je to druh, který k hnízdění potřebuje náplavy s nízkou vegetací. Nelze vyloučit ani zahnízdění. V roce 2012 byl pozorován pár s mláďaty na řece Olši v lokalitě Vrbiny.

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

Vyskytuje se pouze na tahu a ojediněle i v zimním období na řece Olši. Výskyt tohoto druhu je velmi řídký a nepravidelný. Objevuje se v počtu 1 – 3 jedinců nejčastěji v lokalitě Vrbiny nebo v úseku řeky Olše mezi ČOV v Chotěbuzi a Těšínskými jatky.

Rybák obecný (Sterna hirundo)

Objevuje se na průtahu na řece Olši a také na vodní nádrži Hrabina, kde byl v roce 2013, 2014  a 2018 několikrát pozorován při lovu potravy.

Rybák černý (Chlidonias niger)

Byl pozorován pouze 2x jedinec na jarním tahu na řece  Olši v roce 2012 a 2014. Jedná se o výlučně protahující druh.

Krkavec velký (Corvus corax)

Jedná se o pravidelně hnízdící druh, který hnízdí v počtu 1 – 2 páry. V mimohnízdní době se objevují někdy i v počtech nad deset jedinců. Jedná se o druh, který vyhledává hlavně mršiny, živí se i odpadky a díky tomu se může na některých místech koncentrovat více jedinců.

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Pravidelně hnízdící druh s rozptýleným výskytem. Hnízdí např. v přírodní rezervaci Velké doly, v lokalitě Vrbiny nebo v lesím kolem vodní nádrže Hrabina. Zpěv žluvy je nezaměnitelný, ale velmi dobře jej dokáže napodobit špaček obecný.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

Objevuje se jednotlivě na potulce, zatím byl pozorován pouze 2x v roce 2013 letním období na vodní nádrži Hrabina. Jedná se zřejmě ptáky zalétnuvší z hnízdišť v sousedním Polsku.

Čáp černý (Ciconia nigra)

Na území našeho města nehnízdí, nejbližší hnízdo se nachází v Louckém lese a také v lesích kolem Czieszyna. Čápi zde však zaletují za potravou, kde se objevují na potocích a na řece Olši. V brzkých ranních nebo podvečerních hodinách je možné jej pozorovat i na vodní nádrži Hrabina. V Beskydech probíhá značení černých čápů platovými odečítacími kroužky bílé barvy s černým kódem. Je možné, že se zde objeví pták s takovým kroužkem. V případě, že se s takovým čápem setkáte, pokuste se přečíst kód a oznámit číslo na Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí.

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

Na území našeho města je jediné hnízdo ve Stanislavicích na cihlovém komíně, kde čápi hnízdí dlouhodobě. Jak dlouho je hnízdo obsazováno, není známo. V mimohnízdní době přes Český Těšín přelétavají i velká hejna čápů. Někdy se takové hejno zastaví na posečené louce nebo zoraném poli, kde sbírají zabité živočichy. Čáp bílý i černý byli v roce 2014 Českou společností ornitologickou zvoleni ptákem roku a na území ČR proběhlo rozsáhlé mapování hnízd. Přehled všech hnízd a další informace je možné najít na stránkách http://cap.birdlife.cz/mapa.

Potápka malá (Tachybabtus ruficolis)

Potápky hnízdí v počtu 1 páru na rybniční soustavě Kyšinec, kde bylo v roce 2014 pozorována rodina s mláďaty. Každoročně potápky zimují na řece Olši, kde bývají pozorovány v lokalitě Baliny nebo pod Těšínem ve směru na Chotěbuz.

Brkoslav severní (Bombycilla garulus)

Jedná se o zimního hosta, který se objevuje v zimním období. V některých zimách je možné pozorovat hejna čítající až stovky kusů, jiné zimy se neobjeví vůbec. Brkoslavi se v zimě živí hlavě jmelím, jeřabinami nebo jablky. Nejčastěji se s nimi setkáme v těšínských parcích nebo zahradách. Ozývají se nápadným zvonivým hlasem.

Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata)

Na území města jde o vzácných druh vyskytující se na loukách a mezích. Intenzivní hospodaření v krajině však tento druh vytlačuje a dnes je výskyt spíše ojedinělý. Poslední pozorování jsou z oblasti Rakovce, kde byl zastižen v roce 2012. Na území města hnízdí nejvýše 1 – 3 páry.

Bramborníček hnědý (Saxicola rubertra)

Má podobné nároky na prostředí jako bramborníček hnědý. Na rozdíl od předchozího druhu je trochu hojnější, ale jeho početnost je také vzhledem k rozloze zemědělské krajiny velmi nízká. Na území našeho města hnízd 4 – 8 párů. Byl zjištěn na loukách v okolí Rakovce, v Dolním Žukově a Stanislavicích.

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

Je rychle mizející druh. Na vině je především ztráta hnízdních možností. Dříve vlaštovky běžně hnízdily ve chlévech hospodářských zvířat, které bývaly u řady domů, ale změna způsobu života obyvatel spojeným s rušením chovu hospodářských zvířat vede ke ztrátě hnízdních možností. Vlaštovky jsou také ohroženy lovci na tahu přes středozemní moře a také vysoušením mokřadů v Africe. Dnes na území města hnízdí poslední páry v kravínech a možná je ještě několik hnízd i u staré zástavby.

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

Jedná se o nenápadný a řídce hnízdící druh, který obývá zahrady parky a břehové porosty vodních toků. K hnízdění vyhledává různé výklenky a polodutiny a nejčastěji hnízdí na starých stromech.  Několik párů hnízdí v parku A. Sikory, na nábřeží a 1 pár v parku Masarykovy sady.

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

Tento nenápadný dravec se objevuje zejména v zimním období, kdy se ptáci stahují za potravou do měst. Tím, že žije skrytým způsobem života je obtížně pozorovatelný a jeho zastižení je spíše věci náhody. Na území města hnízdí 1 – 2 páry.

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

Stejně jako krahujec se jedná o nenápadný druh a na území města nejsou zprávy o jeho hnízdění. Jestřáb patří zejména mezi mysliveckou veřejností mezi nejvíce nenáviděné dravce a bývá nelegálně loven, ačkoliv patří mezi chráněné druhy živočichů. O početnosti tohoto druhu chybí dostatek poznatků.   V současné době  jsou známa dvě hnízdní teritoria.

Rorýs obecný (Apus apus)

Hnízdí zejména ve větracích otvorech obytných budov, kde je ohrožen především nevhodným zateplováním domů. Na území města je největší populace na panelových sídlištích zejména sídliště Svibice, a Mojská, kde hnízdí desítky párů. Další informace o rorýsech je možné najít na stránkách www.rorysi.cz

Slavík obecný (Luscinia megarynchos)

Tento mistr zpěvu se na území Českého Těšína objevuje pouze ojediněle. Poprvé byl prokázán v roce 2013 při vítání ptačího zpěvu v lokalitě Vrbiny vedle Ropičanky.  Na území města hnízdí nepravidelně 1 pár v nejbližším okolí řeky Olše.

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Byl zjištěn pouze na dvou lokalitách v roce 2009, kdy byl pár pozorován v lokalitě Vrbiny, v druhém případě šlo o pozorování lovícího jedince v Mistrovácích. V obou případech se jednalo o hnízdní výskyty, ale hnízdění se prokázat nepodařilo.

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

Jediná hnízdní lokalita je ve Stanislavicích Na Sedlákách, kde v křovinách hnízdí 1 – 2 páry. Poprvé zde byla zjištěna v roce 2013 a výskyt byl potvrzen v roce 2014.

Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Obývá zemědělskou krajinu s přítomností trnitých keřů a na území našeho města, jde o řídce se vyskytující druh. Nejvíce ťuhýků bylo zjištěno ve Stanislavicích v lokalitě na Sedlákách, kde hnízdí asi 4 páry.  Na území Těšína je početnost odhadnuta na 8 – 12 párů.

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Doposud byl zaznamenán pouze 1x –  09.12.2014 na pastavinách v Dolním Žukově. Tento druh na území Těšína nehnízdí a pravděpodobně se objevuje nepravidelně v zimním období.  Protože se vyskytuje v zemědělské krajině, která je v zimním období málo navštěvována, může jeho výskyt unikat pozornosti.

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Velmi vzácný druh zemědělské krajiny, objevuje se na tahu a v obě hnízdění byla zaznamenána pouze ve Stanislavicích v roce 2012. Její početnost meziročně kolísá a je možné, že se objeví i na jiných místech. Na území města je početnost odhadována na 1 – 4 páry.

Orel mořský (Haliaeetus albicila)

Jedná se o velmi vzácného zatoulance. Jediné pozorování je ze zimy roku 2012 pod třineckou čistírnou odpadních vod na řece Olši.

Chřástal polní (Crex crex)

Tento celosvětově ohrožený druh obývá především vlhké louky. Na území města je velmi vzácný.  V minulosti bývali zjišťování 1 – 2 samci na loukách kolem Svibice, avšak po vybudování silničního obchvatu ptáci zmizeli. Volající samci byli zjištěni ve Stanislavicích a v Mostech u Českého Těšína. V roce 2014 bylo při sčítání zaznamenáno 5 volajících samců. Protože chřástali hnízdí v loukách a hnízdo staví na zemi, jsou ohrožení sečením luk v hnízdní době. Zemědělci mohou vstoupit do tzv. agroenvironmentálních opatření zaměřených na jeho ochranu.

 

Kavka obecná (Corvus monedula)

Kavka je hnízdící druh a objevuje se v hnízdní době v okolí Billy a náměstí. V roce 2016 bylo doloženo hnízdění na budově Muzea Těšínska. Odhadovaná početnost na území města je 2-4 hnízdící páry. Častěji se vyskytuje v zimním období s hejny havranů. Kavky nejsou plaché a je možno je na několik metrů pozorovat na travnatých plochách při sběru potravy.

Sýček obecný (Athene noctua)

Sýček nyní patří mezi nejvzácnější sovy České republiky. To, co lidé považují za sýčka, je naše nejběžnější sova puštík obecný. Samice a mláďata puštíků obecných vydávají hlas znějící jako „kuvit“, který lidé mylně připisují sýčkovi. Jediný hlas sýčka byl zaznamenán v roce 2012 ve Stanislavicích, kdy byl zachycen hlas 1 – 2 jedinců na speciálně umístěném diktafonu. Jednalo se o jediný záznam sýčka na území města, kdežto puštíků zde hnízdí několik párů. Hlas puštíka a sýčka je možné si poslechnout na stránkách Českého rozhlasu v sekci Hlas pro tento den. http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/.

Sluka lesní (Scolopax rusticola)

Objevuje se každoročně pouze na jarním a podzimním tahu, pozorována byla v lesích v Dolním a Horním Žukově. Výskyt je v době tahu možné předpokládat i na dalších místech.

Výzkumem a ochranou ptáků se zabývá Česká společnost ornitologická. Více najdete na jejich stránkách www.birdlife.cz.

 

Korýši

Rak říční (Astacus astacus)

V současné době se největší populace nachází ve vodním toku Chotěbuzka. Raci bývali dříve ve vodním toku Rakovec, Kyšinec i Šadový a také v Ropičance, zde však výskyt nebyl v posledních letech potvrzen. V roce 2014 byl pozorován 1 rak ve vodním tou Šadový pod lávkou do parku Adama Sikory.  Druh se však nepodařilo určit. Raky ohrožuje znečištění vodních toků, regulace a úpravy toků a značná rozkolísanost průtoků způsobená špatným hospodařením v krajině.  V roce 2004 zasáhl lokální populaci na vodním toku Rakovec račí mor, který způsobil v kombinaci s dalšími faktory zánik této populace.

Ryby

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

Byla zjištěna v řece Olši a Chotěbuzce, kde byla v roce 2010 zjištěna prosperující populace. Vzhledem k jejím ekologickým nárokům je pravděpodobné, že se objeví i v dalších tocích.

Mník jednovousý (Lota lota)

Byl zjištěn v malých počtech pouze na vodním toku Chotěbuzka při ichtyologickém průzkumu v roce 2010. Není vyloučeno, že se vyskytuje i na dalších vodních tocích, ale zde nebyl průzkum prováděn.

 

Savci

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)

Veverka patří mezi ubývající druhy, ale přesto se s ní ještě můžeme setkat i v Těšíně např. na nábřeží míru nebo v parku Adama Sikory nebo i v zahradách a to zejména na podzim, kdy veverky vyhledávají svou oblíbenou potravu lískové oříšky. Příčinou poklesu veverek je úbytek starých stromů a automobilová doprava.

Bobr evropský (Castor fiber)

Bobr se vyskytuje pravidelně na řece Olši. Bobří ohryzy se dají najít pod Těšínem v okolí Chotěbuzské vodní elektrárny. Byl pozorován i na vodní nádrži Hrabina, kde šlo jen o přechodný výskyt. V roce 2016 byl dokonce pozorován místním občanem na potku Dělnice nad areálem Perexu.  V roce 2017 obsadil rybniční soustavu kolem potoka Kyšinec.  Řeka Olše je bobry obsazena od obce Bystřice až po soutok s Odrou a je možné, že se jednotlivá zvířata budou nepravidelně objevovat i na dalších vodních tocích.

Vydra říční (Lutra lutra)

Na území Těšína je stabilní výskyt na řece Olši, Ropičance a Chotěbuzce, objevuje se občas i na ostatních menších tocích a vodních plochách. Přímých pozorování je poměrně málo, ale přítomnost vydry je možné najít podle stop a trusu na kamenech, nejčastěji pod mosty. Vydry v současné době nejvíce ohrožuje silniční doprava a nevhodné úpravy toků spojené se špatně průchodnými mostky a propustky. Jen v roce 2015 zahynuly na území Těšína 3 vydry pod koly aut, v roce 2016 na cestách zahynulo 5 vyder a 2 vydry v roce 2017.

.

Netopýr vodní (Myotis dabentonii)

Byl zjištěn na vodní nádrži Hrabina a na řece olši v lokalitě vrbiny. Jedná se o druh vázaný na doupné stromy v blízkosti vodních toků.

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)

Rozmnožuje se ve starých stromech a také v různých škvírách lidských staveb často loví hmyz kolem pouličních lamp. Lovící netopýry je možno pozorovat ve všech našich parcích a např. na sídlišti Mojská, v Horním i Dolním Žukově.

Netopýr rezavý (Nyctalus notula)

Kromě stromových úkrytů se letní kolonie objevuji často v lidských stavbách. Tento druh netopýra vyletuje často za šera a je možné je pozorovat lovícího ve výšce nad sídlištěm nebo vodní plochou. Zjištěn byl např. v okolí vodní nádrže Hrabina a v parcích podél řeky Olše.

Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)

Kolonie netopýrů bývají často ve větracích otvorech panelových domů a nejčastější výskyt tohoto druhu je právě na panelových sídlištích. Netopýr pestrý má ve srovnání s ostatními našimi netopýry nízko položené zvukové signály a občané s lepším sluchem mohou zejména za podzimních a někdy i zimních večerů slyšet jeho zvuky připomínající rychlé cvakání statické elektřiny. Zjištěn byl na sídlišti Svibice, Mojská , Ale i v centru Českého Těšína.

Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)

Zaznamenán byl v okolí vodní nádrže Hrabina a pravděpodobný je také výskyt v těšínských parcích. Může se objevit i na dalších místech. Jedná se o málo nápadný a hůře zjistitelný druh.

Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)

Jediná lokalita je pouze v okolí vodní nádrže Hrabina. Může se však vyskytovat i jinde, ale jde o obtížně zjistitelný a ne snadno rozpoznatelný druh. K upřesnění rozšíření je nutný větší průzkum.

Výzkumem a ochranu netopýrů se u nás zabývá Česká společnost pro ochranu netopýrů – ČESON. Na jejich stránkách www.ceson.org se lze zvědět další informace o netopýrech jako např. co s netopýrem v bytě, jak postupovat při zateplování domů atd.

Rostliny

Lilie zlatohlávek (Lilium martagon)

Její výskyt je znám pouze v přírodní rezervaci Velké doly, kde roste jednotlivě. V dalších lokalitách nebyla dosud potvrzena

Okrotice bílá (Cephalantehra damasonium)

Výskyt je znám pouze v přírodní rezervaci Velké Doly, kde roste na několika místech v počtu do cca 5 – 20 jedinců. Výskyt jinde na území Těšína je sice možný, ale předpokládá se nález max. několika rostlin.

Ďáblík bahenní (Calla palustris)

Byl nalezen v jednom rybníku v rybniční soustavě Kyšinec, kde se nachází už mimo město

Daniel Křenek, říjen 2019

autor: Křenek Daniel