Vydání rybářského lístku a jeho poplatky

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech. Rybářský lístek (dále jen „RL“)se vydává pro celé území ČR na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání. Osobám mladším 15-ti let může být vydán RL na dobu 30 dní, 1 roku, 3 a 10 let.

RL vydává občanům ČR obec s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání RL trvalý pobyt, popř. cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Občan se při vydání prvního RL musí prokázat kvalifikačními předpoklady pro vydání prvního RL vydaným osvědčením o získané kvalifikaci, s výjimkou RL na dobu 30 dní (není nutno splnit kvalifikační předpoklady).

Další RL se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným RL, s výjimkou RL vydaného na 30 dní, popř. jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem RL, s výjimkou RL vydaného na dobu 30 dní.

Cizinci může být vydán RL, prokáže-li se platným RL nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem

Vydání RL podléhá správnímu poplatku.

Vydání nebo prodloužení platnosti RL s dobou platnosti:

- 30 dní Kč 200,-

- 1 rok Kč 100,–

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50,–

- 3 roky Kč 200,–

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100,–

- 10 let Kč 500,–

- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250,–

- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1000,-

- na dobu neurčitou pro osoby straší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500,-

Poznámka:

Poplatek podle odrážky třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Účinnost je od 01.11.2017

autor: Víšek Waleczek Magda mgr inż