Seznam honebních společenstev a statutárních zástupců v územní působnosti ORP Český Těšín

 

Stav k 1.1.2015

Název HS

Sídlo HS

Starosta HS

HS Stanislavice Ostravská 208, 735 62 Český Těšín-Mosty

47655283

Ing. Petr Chroboček
HS Mistřovice-Koňákov-Mosty Na Dolinách 310, 735 62 Český Těšín- Mosty

45215952

Karel Prymus
HS Horní Žukov Na Běrnotí 133, 737 01 Český Těšín

48004324

Ing. Pavel Chroboczek
HS Chotěbuz „Zámek“ Hřbitovní 33

737 01 Český Těšín

48004677

Gustav Broda
HS Český Těšín-Dolní Žukov Úzká 351,

737 01 Český Těšín

48004740

Miroslav Ščerba

 

 

 

Pozn. – Rejstřík honebních společenstev ve stanoveném rozsahu dle ust. § 28 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, je veden v písemné formě (sbírka listin) na pracovišti úseku státní správy myslivosti (nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, 3.poschodí, dveře č. 407), kde je taky k dispozici veřejnosti k nahlédnutí.

 

 

 

Honební společenstva

Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona o myslivosti,

    • jehož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje alespoň500 ha
    • která zajišťuje sama výkon práva myslivosti anebo společenstevní honitbu pronajme podle zákona o myslivosti k výkonu práva myslivosti jinému subjekt

Nejvyšším orgánem honebního společenstva je valná hromada, kterou svolává honební starosta, případně jiná osoba podle zákona o myslivosti, zpravidla jednou ročně. Způsob vyrozumění o konání valné hromady může upřesnit valná hromada. Běžnou praxí je, že vyrozumění o konání valné hromady se vyvěsí na úřední desku obce, na veřejně přístupná a hojně navštěvovaná místa v obci (obchody, restaurace apod.), případně se informace vyhlásí v místním rozhlase.

Každý člen honebního společenstva má na valné hromadě hlasovací právo. Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

 

autor: Nestrašil Petr Ing.