Průzkum lesních půd

ÚVOD

Zájmová oblast Českého Těšína a přilehlého okolí spadá do rozsáhlého území ostravské aglomerace. V minulosti byla celá oblast pod silným antropogenním tlakem, především emise plynných i tuhých látek z průmyslu a dopravy představovaly v minulosti problém, se kterým se ekosystémy, zejména lesní potýkají dodnes. Porosty jsou defoliovány (ztráta asimilačních orgánů) a jejich růstové prostředí je narušeno. V současné době, kdy došlo k útlumu průmyslové činnosti, aplikaci protiemisních opatření, je možno pozorovat změnu struktury emisí dle jednotlivých skupin REZZO. Na druhé straně lze předpokládat další ovlivňování lesních ekosystémů emisemi látek znečišťujících ovzduší. Důležitou složkou ekosystému, která byla v minulosti silně ovlivněna zmíněnými procesy, je lesní půda. Průzkum půdního prostředí lze vztáhnout ke zdravotnímu stavu lesních porostů, na základě průzkumu širších souvislostí lze vyslovit předpoklad dalšího vývoje lesních ekosystémů.

CÍL PRŮZKUMU LESNÍCH PŮD V OKOLÍ ČESKÉHO TĚŠÍNA

Cílem průzkumu lesních půd je zmapovat narušené půdní podmínky růstového prostředí stromů v zájmové oblasti ve vztahu k antropogenní zátěži především rizikovými prvky tzn. i těžkými kovy, a to jak historické, tak i dnešní. Zvláštní zřetel bude brán na problematiku možnosti ovlivnění lesních půd přítomností místních komunikací, včetně budované rychlostní komunikace RI/68. Odběrové lokality budou vybrány s ohledem na účel v lesních porostech v blízkosti komunikací, jejich zaměření pomocí GPS umožní opakování odběrů vzorků lesních půd s odstupem let pro možnost posouzení vývoje.

Podrobné výsledky průzkumu lesních půd můžete najít zde

11. 06. 2007

autor: Nestrašil Petr Ing.