POVINNÉ OZNAČENÍ PSŮ OD ROKU 2020

Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 01.01.2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

V Českém Těšíně je od července 2009 v účinnosti obecně závazná vyhláška obce č. 4/2009, která stanoví povinnost chovatelům, jenž mají na území města Český Těšín trvalý pobyt nebo sídlo, nechat psa staršího 3 měsíců, který není označen tetováním, trvale označit mikročipem odpovídajícím ISO standardu vydanému Evropskou unií. Teoreticky by v současné době chovatelé psů z Českého Těšína měli mít své chlupaté mazlíčky řádně označené mikročipem, bohužel i nadále tomu tak není, o čemž svědčí množství odchycených psů bez označení mikročipem na území Českého Těšína. Dále dle výše uvedené vyhlášky je povinností chovatelů psů na území Českého Těšína rovněž přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů a předložit doklad o označení psa, na němž je uvedeno registrační číslo mikročipu (ev. číslo tetování), Městskému úřadu Český Těšín, odboru finančnímu, a současně splnit ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů. Přihlášený pes je pak dle čísla mikročipu veden ve vnitřní databázi Městského úřadu Český Těšín, díky čemuž je dohledatelný při nalezení na území našeho města.

Dle novely veterinárního zákona by se měli povinně čipovat všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Výjimkou jsou pouze psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Psa čipuje veterinární lékař v ordinaci. Úkon je jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky (přiblížením ke krku psa), kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař, útulek či služebna městské policie. Čip neumožňuje satelitní sledování zvířete, je to pasivní čip tzv. RFID čip – pasivní.

Označení mikročipem v celosvětově rozšířeném systému ISO 11784 a 11785 vyžaduje legislativa Evropské unie a České republiky včetně obecních vyhlášek, a doporučují a jako jediný používají i chovatelské organizace FCI a FIFe. Pro křížence je pak mikročip vůbec jediným spolehlivým označením.

Cena za označení mikročipem se odvíjí od ceny čipu a ceníku veterinární ordinace. Jelikož druhů mikročipů nabízejí veterináři více, je třeba zvolit i podle toho v jakém registru se mazlíček označen mikročipem následně bude nacházet. V Českém Těšíně se u veterinářů lze setkat s nejméně dvěma druhy mikročipů, a to BackHome a DataMars, každý má pak svou vlastní databázi. Například mikročip DataMars pro označování společenských a exotických zvířat s patnáctimístným kódem a s národním kódem v souladu s článkem 4.4 normy ISO 11784 přijde na 500,- Kč a více, ovšem zápis do Národního registru majitelů zvířat je již v ceně a za registraci již neplatíte (u levnějších čipů je nižší cena za zavedení čipu, ale za zápis do národního registru majitelů zvířat se platí, takže ve výsledku bude cena podobná a celý proces pracnější).

Registrace psa do databáze čipovaných psů je pouze jednou z přidaných hodnot tohoto úkonu, dalšími jsou pak např. snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), v případě odcizení psa snazší prokazatelnost jeho vlastnictví i prokazatelnost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi dohledat majitele.

Nutno však říci, že zápis čipu do registru (v databázi podle druhu zvoleného mikročipu) je dokončovacím krokem, protože je sice skvělé, že máte psa čipovaného, ale pokud není evidován v databázi zvířat (v rámci ČR) a ztratí se mimo území Českého Těšína, není identifikovatelný, není podle čeho hledat. Jinými slovy řečeno, po aplikaci jakéhokoliv čipu se majitel (mimo povinné nahlášení čísla čipu na odboru finančním Městského úřadu Český Těšín) musí postarat o zápis čísla čipu do některé z databází (v rámci ČR) a uvést svoje jméno, adresu příp. telefon, aby při nalezení chlupatého ztracence (po přečtení čipu čtečkou) mohl být identifikován a zvíře vráceno majiteli. Neučiní-li tak, u nalezeného zaběhnutého psa mimo území naší obce není možné zjistit jeho majitele, čímž mikročip ztrácí funkci prostředku k vyhledání a nalezení psa v případě zaběhnutí.

Za nedodržení povinností označení psa mikročipem můžou pak (v případě fyzických osob) být nezodpovědní chovatelé postihování sankcí až do výše 20 tisíc korun.

autor: Víšek Waleczek Magda mgr inż