Odborný lesní hospodář – § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)

Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů.

Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře; jeho jméno je povinen oznámit orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa, který hospodaří podle plánu (§ 24 odst. 3 lesního zákona), je povinen uzavřít s odborným lesním hospodářem smlouvu o výkonu činnosti. Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe (§ 42 lesního zákona), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence.

Činnost odborného lesního hospodáře nemůže vykonávat zaměstnanec orgánu státní správy lesů v lesích v obvodu působnosti tohoto orgánu; to neplatí v případě obhospodařování vlastního majetku.

Každou změnu v osobě odborného lesního hospodáře je vlastník lesa povinen oznámit do 30 dnů orgánu státní správy lesů.

Pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám, vykonává v lesích, pro které jsou zpracovány osnovy (§ 25 odst. 1), funkci odborného lesního hospodáře právnická osoba, která v určeném území vykonává právo hospodaření ve státních lesích, pokud orgán státní správy lesů nerozhodne o pověření jiné právnické nebo fyzické osoby.

Seznam odborných lesních hospodářů pro vlastníky lesa v rozdělení dle katastrálních území:

Katastrální území Odborný lesní hospodář Kontaktní informace
Stanislavice, Zpupná Lhota, Chotěbuz, Podobora AGROS spol. s r.o., Rozvojová 746/15, 737 01 Český Těšín 724 029 969
fatura@volny.cz
Horní Žukov, Dolní Žukov Ing. Josef Štirba, Karvinská 11, 737 01 Český Těšín 558 736 818
724 240 742
Český Těšín, Mosty u Českého Těšína, Mistřovice, Koňákov Lesy ČR, s.p., LS Ostrava, Těšínská 993, 739 34 Šenov u Ostravy, p. Petr Zelina 724 623 716

 
 

autor: Nestrašil Petr Ing.