int(50796)

Dotazy občanů

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

                                                                                                                      • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
                                                                                                                      • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
                                                                                                                      • týkající se sousedských vztahů
                                                                                                                       • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
                                                                                                                      • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
                                                                                                                       • majíci urážlivý a vulgární charakter

Položte nám dotaz níže

Váš email (vyžadováno)

Nadpis

Otázka

Děkujeme za dotaz.

Zobrazit archiv dotazu 2011-2012

Zobrazit archiv dotazu 2019-2020

DOTAZ  11.8. 2021
Dobrý den, k dřívějším dotazům a odpovědím, které se vyrojily jako houby po dešti po tom, co se rozhodlo o intervalu vývozu 14dní i pro domkáře. Zdůvodňujete toto přijetím zákona o hospodaření s odpady a tím i docílením snížením množství tun odpadu odvážného na skládky na občana.

K tomu bych jako občan poprosil o informaci kolik tun na občana je nyní (za minulé roky) odváženo na skládky a jak se na tomto množství podílejí domkáři vs lidé ze sídlišť.

Tímto dotazem mne zajímá zda se někdo předtím než rozhodl o vývozu co 14dní taky zamyslel i nad tím odkud většina komunálního odpadu je. Dle mých častých a pravidelných toulkách městem totiž vidim problém s netříděním odpadu jinde než u rodinných domů. Proto bych rád viděl čísla a mohl porovnat i jinak než podle toho co je vidět v ulici. Děkuji za odpovědi.

ODPOVĚĎ  7.10. 2021
Dobrý den,

změnu jsme vysvětlovali již v dřívějších dotazech. Podrobněji jsme se změnou zabývali i v zářijových Těšínských listech. Konkrétně loni průměrně za každého občana města skončilo na skládce 286 kg odpadu. Letos by to mělo být 200 kilogramů, aby poplatek za skládkování byl 500 Kč/t, jelikož nad uvedené množství bude město muset platit 800 Kč/t. Změna byla zavedena u rodinných domů z důvodu, že domkaři mají možnost se zbavit bioodpadu tak, že organický odpad kompostují nebo mají nádobu na bioodpad. V roce 2019 se pořídily nádoby z dotace a další se přistavují těm, kteří je nemají. Nyní se už sváží cca 1700 nádob o objemu 240 l a 36 ks o objemu 770 l. Údaje o tom, kolik odpadů se konkrétně sváží od bytových domů a rodinných domů Vám neposkytneme, jelikož tento údaj nemáme. Ale můžeme Vám sdělit, že za měsíc červenec došlo k poklesu odpadů o 10 tun a za srpen o 15 tun. Pokud toto množství neovlivnil jiný faktor, jako např. to, že občané trávili prázdniny mimo Český Těšín, pak je toto určitě pozitivní údaj.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  10.7. 2021
Dobrý den, již delší dobu je vyřezána díra, cca 1x1m, kolem plynového uzávěru na křižovatce ulic Divadelní a Komenského u parčíku. Tato díra není nijak označena a tudíž je lehce přehlédnutelná. Zajímalo by mě, proč není označená a co se s tím bude dít? Děkuji za odpověď, případně za nápravu. Moravcová
ODPOVĚĎ  7.10. 2021
Dobrý den,

odbor místního hospodářství ve spolupráci se správcem pozemních komunikací města Český Těšín zjišťoval po nahlášení závady v komunikaci, kdo bez souhlasu města a povolení příslušného silničního správního úřadu zasáhl do vozovky místní komunikace ul. Divadelní a ani zásah neoznačil přechodnou dopravní značkou. Zjistilo se u správce inženýrské sítě, že na plynovém zařízení došlo k závadě (únik plynu), která byla havarijně odstraněna a realizační firma opomněla dát vozovku do předcházejícího stavu. S firmou, která závadu na plynovém zařízení odstraňovala, bylo dohodnuto, že výřez zasypou asfaltovou drtí a instalují dopravní značení upozorňující na závadu. Termín předání opravené komunikace byl stanoven na 13. 09. 2021.

Do stanoveného termínu byla komunikace na ul. Divadelní opravena a předána městu.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  6.6. 2021
Dobrý den ,bylo by možne nainstalovat vyjezdové zrcadlo na ulici Frýdecká 125 Dolní žukov? Opravdu blbě se tady vyjíždí děkuji Dolák
ODPOVĚĎ  7.10. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín, odbor místního hospodářství, umísťuje dopravní značení nebo dopravní zařízení pouze na místních nebo účelových komunikacích ve vlastnictví města. Ve Vašem případě se jedná o připojení (sjezd) k objektu Frýdecká 125 po pozemku parc. č. 1353/2 v k.ú. Dolní Žukov, což není v naší kompetenci. Vlastník pozemku a nemovitosti Frýdecká 125 ve svém zájmu z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu si nechá zpracovat dopravním inženýrem návrh umístění dopravního zařízení (zrcadlo) příp. posouzení podle ustanovení § 12 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, které si nechá potvrdit Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Karviná, dopravním inspektorátem. Poté osloví vlastníka pozemní komunikace (silnice II/648 ul. Frýdecká), což je v daném případě Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, sídlo Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz ve věci souhlasu s umístěním dopravního zařízení (zrcadla). S uděleným souhlasem vlastníka komunikace a s policií potvrzeným návrhem umístění dopravního zařízení (zrcadla) podá vlastník nemovitosti Frýdecká 125 na příslušný silniční správní úřad (Městský úřad Český Těšín, odbor živnostenský a dopravy) žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích. Po splnění zákonného postupu (dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací), který trvá cca 3 měsíce, lze nainstalovat dopravní zařízení „zrcadlo“. S politováním Vám sdělujeme, že veškeré náklady nese vlastník pozemku, který se připojuje na silnici.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  19.7. 2021
Dobrý den
Chci se zeptat,zda a kdy budete řešit následující situaci. Před několika lety byl opravován podjezd do Masarykových sadů . Všichni jsme si představovali že s opravou bude vyřešen i dlouholetý problém se stojící vodou v podjezdu, který je i při mírném dešti. Např 18. července v odpoledních hodinách při dešti nebyl to žadný přivalový děšt byl podjezd jako vždy zcela zaplaven vodou nešlo vůbec projít po chodníku ,dokonce auta měla problém přejet z Karvinské ulice do Masarykových sadů,aby nenabrala vodu do motoru .Děkuji za odpoveď
ODPOVĚĎ  4.9. 2021
Dobrý den,

před několika lety byl opravován společností České dráhy a.s. pouze železniční most vč. jeho nosných částí, nikoli chodník a vozovka pod ním, které jsou v majetku města Český Těšín. Podjezd je v deštivém počasí problémový a je veden v zásobníku investičních akcích města. O zařazení takové akce do rozpočtu rozhodují nejen důležitost její realizace, ale především finanční možnosti města. V případě, že je podjezd pod vodou, je možno problém obejít nebo objet jinou, i když delší trasou. Pokud by se v tomto případě jednalo o jediný možný přístup nebo příjezd, byla by investiční akce řešena jako havarijní, o což se nejedná. Vyřešení tohoto problému se zaplavováním je pro město finančně velmi náročné. Odbor místního hospodářství proto dohodnul u správce komunikací zajišťování průchodnosti odvodnění vč. uličních vpustí pod tímto viaduktem a odstraňování nánosů jak na vozovce vč. mřížkových poklopů uličních vpustí, tak na chodníku, a to pravidelně 1x měsíčně.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  10.8. 2021
Dobrý den !
Jaký byl poplatek na osobu do 30.6.2021, pokud se nádoby vyvážely 1 x za 14 dní ? Při vývozu 1 x týdně byl do 30.6., a stále zůstává od 1.7.2021 540 Kč za osobu ročně (i když se sváží jen 1 x za 14 dní). Takže žádné zachování původního poplatku,ale prakticky zvýšení o 100 %. Tak je to třeba uvádět. Pokud se někde vyváželo i do 30.6.2021 1 x 14 dní tak poplatek nebyl určitě 540 Kč za osobu, jako u týdenního svozu. Děkuji
ODPOVĚĎ  27.8. 2021
Dobrý den,

celkové náklady v roce 2020 na odpadové hospodářství byly necelých 31 mil. Kč, tj. na jednoho obyvatele 1260 Kč. Nevíme, proč si myslíte, že poplatek měli občané s četností 1 x za 14 dní jiný, ale četnost nemá na výši poplatku vliv.

Občané platí poplatek ve výši 540 Kč, zákon umožňuje nastavit výši poplatku až na 1200 Kč/rok.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  4.8. 2021
Dobrý den, pravidelně nastupuji na autobusové zastávce na ulici Jablunkovská ve Svibici. Bohužel chodník k zastávce nelze již delší dobu používat neboť je zarostlý větvemi. Chodím tam s malými dětmi a je to velmi nebezpečné. Keře jsou asi na území Správy železnic, ale vy jako Město by jste měli mít zájem o bezpečí občanů a vyzvat Správu železnic k nápravě. Děkuji Rusková
ODPOVĚĎ  27.8. 2021
Dobrý den,

ověřili jsme konkrétní místo Vaší připomínky a zjistili, že se pravděpodobně jedná o zeleň z oplocení Správy železnic na autobusové zastávce naproti nákupního střediska Marie ve směru do města. Ořez zeleně jsme provedli dne 16.8.2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  26.7. 2021
Dobrý den, žádám o informaci, z jakého důvodu bylo změněno období pro odvoz popelnic z 1/7 dní na 1/14 dní. To proběhne i úprava vysokého poplatku za odvoz popelnic, který platím?! Proč jinde, třeba v Karviné, je svou týdně a zdarma a v Těšíně poplatek je a ještě za tak neuspokojivou službu?

Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den Veronika

ODPOVĚĎ  27.8. 2021
Dobrý den,

Letos od 1. ledna začal platit nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který městům a obcím navyšuje poplatek za ukládání nevytříděného odpadu, tj. směsného komunálního odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu (VO). Za období od 2021 do 2029 se musí snížit váhový limit odpadu na občana z 200 kg na 120 kg, a za překročení limitu se bude zvedat skládkovací poplatek z 500 Kč až na 1 850 Kč za tunu.

V roce 2020 vyprodukoval každý občan našeho města průměrně 286 kg nevytříděného odpadu. Abychom udrželi ceny za jeho likvidaci v roce 2029 co nejníže a nezaplatili sankci, musí každý z nás snížit toto množství na 120 kg, a to lze docílit jedinou cestou – tříděním.

Nejen naše město, ale i jiná města řeší snížení omezení četnosti svozu – na čtrnáctidenní, třítýdenní, ale i měsíční. Není to tedy nic mimořádného, že i v našem městě se zavedl čtrnáctidenní svoz, přičemž se zohlednil svoz kvůli sezonnímu výkyvu (vytápění na tuhá paliva) a plenám. A proč se změna zavedla u rodinných domů? Protože ti mají více možností, jak se zbavit bioodpadu, organický odpad můžou kompostovat nebo využít nádobu na bioodpad.

Na území statutárního města Karviné je stanoven místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí .Karviná má tedy dvojnásobnou daňovou povinnost oproti městu Český Těšín, kde výše uvedený místní koeficient není stanoven. Karvinský občan, který vlastní dům se zahrádkou, sice neplatí poplatek za odpady, ale zaplatí dvojnásobnou daň oproti občanovi v Českém Těšíně.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  24.7. 2021
Mám jednu věcnou připomínku k vedení města. Myslím, že to nebylo příliš moudré rozhodnutí od 1.7. odvážet odpad co 14 dní zrovna v období veder, když je spousta much a masařek. Nelibý zápach línoucí se z nádob a po otevření odpad hemžící se housenkama…. Po každém otevření popelnice se mně zmocní zlost a nechuť !!! Myslíte, že toto bude lidi více motivovat k třídění odpadu ???
ODPOVĚĎ  27.8. 2021
Dobrý den,

ke změnám došlo z důvodu legislativních změn, podrobnější informace budou zveřejněny v zářijových Těšínských listech.

Začátkem roku se sváželo s komunálním odpadem 1963 nádob 1 x týdně a 1354 nádob 1 x za 14 dní. Avšak v předcházejících letech jsme se nesetkali s tím, že by si občané, kteří měli čtrnáctidenní svoz, stěžovali na zápach. Je to skutečně o tom, co se do nádob dává a jak se odpad třídí.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  29.6. 2021
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jestli není možné umístit zpomalovací retardér na ulici Záplotí směrem k ulici Luční a dál směrem k Ropici (nad školku Pod Zvonek v Dolním Žukově). V této ulici je hodně rodin s malými dětmi které se navštěvují, po cestě jezdí na kolech, hrají si atd. Někteří řidiči jezdí až moc rychle a rádi bychom předešli nějakému neštěstí. Děkuji za zvážení. V minulosti jsem již jeden dotaz posilala, bylo mi odpovězeno že proběhlo měření rychlosti u školky v HORNÍM Žukově a vše je v pořádku. Což je úplně mimo mísu, jde o DOLNÍ Žukov. Děkuji

ODPOVĚĎ  27.8. 2021
Dobrý den,

v minulosti jsme již odpovídali na podobné dotazy. V poslední odpovědi jsme omylem uvedli, že ul. Záplotí se nachází v Horním Žukově, za což se omlouváme.

Město Český Těšín, odbor místního hospodářství v roce 2018 i 2019 instalovalo na tuto místní komunikaci radar měřící rychlost vozidel a pokaždé se stejným výsledkem, kdy veškerá motorová vozidla dodržovala povolenou rychlost 50km/hod. Město nezvažuje na základě výsledků z radaru instalovat zpomalovací retardér na ul. Záplotí. Upozorňujeme na to, že pozemní komunikace (cesta) není hřiště a každý jeho uživatel musí dodržovat pravidla silničního provozu.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  1.8. 2021
Vážení, stav chodníku a hřiště, které se nachází na ulici Hornická je v katastrofálním stavu. Je to ostuda. Město se krásně stará o centrum města a Svibici, ale tady to vypadá jako v Pripjaťi na Ukrajině. Chodníky jsou v žalostném stavu. Denně tady běží několik běžců, jezdí cyklisté, chodí milión pejskářů, takže to tady je frekventované. Hornická 3-11 ze zadní strany. Je to fakt ostuda města, tohle to. Nejde zde přiložit foto, jinak byste asi koukali, protože pochybuji, že byste to jinak nechali tak.

Díky za přečtení a snad se něco změní.

ODPOVĚĎ  13.8. 2021
Dobrý den,

plošná obnova úseků chodníků, např. za domy Hornická 3 – 11 je vedená jako výhledový záměr v zásobníku investičních akcí města. Město plánuje revitalizaci tohoto sídliště s možnosti získat dotační titul, jak tomu bylo ve Svibici. Vypracování projektové dokumentace bylo v letošním roce pozastaveno a bude opět investičním odborem navrženo do rozpočtu města pro rok 2022.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  3.8. 2021
dobrý den, zdědili jsme nepořádek po předchozím majiteli, byla by možnost přistavit kontejner, případě kolik by to stálo.

děkují Granákovi

ODPOVĚĎ  13.8. 2021
Dobrý den,

velkoobjemový kontejner si můžete objednat na vlastní náklady u svozové firmy FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Český Těšín, tel. č. 558 711 037, kde Vás také seznámí s ceníkem.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  3.8. 2021
Dobrý den,bydlím na ulici Sokolovská Český Těšín.Dnes nám byly na zahradu vhozeny pytle na třídný odpad.Ale nic k tomu.Rád bych se zeptal,kdy se to bude vyvážět a jesrli to je jednorázová akce anebo pravidelný vývoz.Děkuji za odpověd.Mikloszy
ODPOVĚĎ  10.8. 2021
Dobrý den,

od září se v našem městě zavádí pytlový svoz plastů a papíru od všech rodinných domů na území města (s ohledem na přístupnost pro svozovou techniku a ekonomičnost).

V tomto týdnu svozová firma začala rozvážet žluté pytle na plasty a kovy a modré pytle na papír.

Do pytlů budete třídit odpady pro které jsou určeny. A ve stanovený svozový den od šesti ráno musí být pytle přistaveny na místě, kde je svážena popelová nádoba, popř. je tam umístěna (nejlépe si je tedy vystavte večer před odvozem). Pytle se Vám svezou a dostanete pytle nové, tj. kus za kus. V případě, že Vám nebudou dva pytle pro daný druh odpadu stačit, můžete mimořádně pro první svoz vystavit odpad i v jiné barvě, při vývozu dostanete počet pytlů podle počtu vystavených.

Pytle s plasty a kovy (PET láhve – stlačené, plastové obaly, plastové tašky a sáčky, fólie, plastové obaly od potravin čisté a od kosmetických a mycích prostředků, nápojové plechovky, konzervy od potravin, kovové uzávěry a víčka od nápojů) se budou svážet 1 x měsíčně první liché úterý v měsíci: 14.09., 12.10., 09.11. a 07.12.2021

Pytle s papírem (noviny, časopisy, knihy, brožury, katalogy, sešity, rozložené papírové krabice, karton a vlnitá lepenka, čisté papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský a balící papír a nápojové kartony např. z mléka a džusů) se budou svážet 1 x za dva měsíce, tj. poslední liché úterý v sudém měsíci: 26.10. a 21.12.2021

Rodinným domům v příměstských částech, kde tato služba probíhá již od dubna 2002 se svozové dny pro pytlový svoz nezmění, nadále bude svoz probíhat ve stejném režimu, tj. v určené soboty.

Informace o rozšíření této služby jsou zveřejněny v srpnových Těšínských listech a na stránkách města v aktualitách.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.8. 2021
Dobrý den, za jakých podmínek mohu v současné době navštívit s patnáctiletým vnukem Cieszyn za účelem prohlídky památek. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  10.8. 2021
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že se podmínky pro vstup do zahraničí i návrat zpět do ČR neustále mění, doporučuji Vám před návštěvou zahraničí, tedy i Polska, dohledat si aktuální podmínky na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde naleznete aktuální informace.

Mgr. Ingrid Martincová
referent krizového řízení a provozní činnosti

DOTAZ  28.7. 2021
Dobrý den
Chci se zeptat ,z jakého důvodu byla prodloužena doba svozu komunálního odpadu u nádob 110l .
I když domácnosti třídí odpad ,v letě, když jsou vyšší teploty popelnice zapáchají a vylétá z nich hmyz a jsou plné mravenců.
Žiji v městě již 60 let a vždy se popelnice vyvážely každý týden .
Podle mých informaci mnoho občanů města nejsou spokojeni s odvozem odpadu v intervalu 14 dnů .Doufám,že situaci zhodnotíte a vrátíte odvoz odpadů v týdenním režimu .Děkuji za odpoveď
ODPOVĚĎ  10.8. 2021
Dobrý den,

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který vstoupil v platnost 1.1.2021 stanovil postupné navyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku a setrvalý růst nákladů na odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO). Bude se snižovat váhový limit a zvyšovat skládkovací poplatek za překročení množství SKO, poplatek se bude postupně navyšovat z 500 Kč za tunu až na 1 850 Kč. Za část odpadu zůstane poplatek nynějších 500 Kč za tunu, ale letos jen na 200 kilogramů na obyvatele, váha však postupně klesne na 120 kilogramů pro rok 2029. Nad uvedenou hmotnost bude poplatek růst, to až na 1 850 Kč za tunu v roce 2029.

Pokud nedojde k plnění povinného procenta vytřídění, hrozí městu sankce.

Začátkem roku se sváželo 1963 nádob 1 x týdně a 1354 nádob 1 x za 14 dní. V předcházejících letech si nikdo z občanů, kdo měl čtrnáctidenní svoz na zápach nestěžoval. Je to skutečně o tom, co se do nádob dává.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  26.7. 2021
Dobrý den,
jsem z Českého Těšína, část Koňákov. Jakým způsobem, prosím, a za jakých podmínek(velikost nádoby,počet poskytnutých nádob na nemovitost, cena,….), mohu zažádat o popelnici na Bioodpad?Velice děkuji
Veronika
ODPOVĚĎ  3.8. 2021
Dobrý den,

pokud nádobu na bioodpad ještě nemáte, lze o ni požádat e-mailem na: bioodpad@tesin.cz, kde uvedete adresu, jméno a telefonní kontakt. Jedna nádoba Vám bude přistavena, přičemž tato služba je zdarma. V případě, že již 1 nádobu máte a máte zájem i o druhou nádobu, můžete si placenou službu objednat u firmy FCC – tel. č. 558 711 037 (tj. 1000 Kč/rok vč. DPH za 16 svozů od jara do podzimu).

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  23.7. 2021
Rád bych v Mistřovicích přivítal kontejnery na sklo a znečištěné látky

Děkuji Honza Byrtus

ODPOVĚĎ  3.8. 2021
Dobrý den,

v Mistřovicích je nádoba na sklo umístěna na ul. Na Dolinách x ul. Ostravská. Loni tam byla přidána i nádoba na jedlé oleje a tuky. Nevíme, jaké znečištěné látky máte na mysli, ale obecně lze nebezpečné složky komunálního odpadu odevzdat ve sběrném dvoře.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  23.7. 2021
Dobrý den,kdo má prosím na starosti dopravní značení v Těšíně.Velké množství je zarostlé zelení a tím pádem nečitelné(Jablunkovská,Sokolovská,Slezká atd.),na ul. Slovenská už 3 měsíce značka poškozená(na sloupu nad placeným parkovištěm).Dotazoval jsem se už dříve,bez odpovědi a hlavně bez nápravy.

Děkuji

ODPOVĚĎ  27.7. 2021
Dobrý den,

závady na dopravním značení způsobené vzrostlou zelení řešíme průběžně po jejich odhalení nebo po nahlášení občany.

Poškozené svislé dopravní značení na silnici III/1139 ul. Slovenská (nad placeným parkovištěm) je součásti silnice, která není ve správě (vlastnictví) města Český Těšín. Silnici spravuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprková 795/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, tel. č.: 595 135 911 nebo e-mail: ssmsk@ssmsk.cz. Město Český Těšín, odbor místního hospodářství v tomto případě nahlásí závadu tomuto správci, aby zjednal nápravu.

Ostatní závady, o nichž píšete jen uvedením ulic jsme neidentifikovali, proto prosíme, abyste v případě, že při cestách zjistíte zakryté dopravní značení zelení, nahlásil to buď na městskou policií nebo přímo referentovi odboru místního hospodářství p. Radek Lipina tel. č.: 553 035 534 nebo e-mailem: lipina@tesin.cz .

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  23.7. 2021
Dobrý den,zastávky MHD by měly sloužit pro cestující.Zastávka Mládežnická ale funguje jako hospoda,denně je obsazená lidmi popíjejícími alkohol nakoupený v nedaleké žluté budce,zastávka Železniční stanice zase slouží jako ubytovna opilých bezdomovců.Prosím město o nápravu,máme přece městskou polici a PČR.
ODPOVĚĎ  27.7. 2021
Dobrý den,

v rámci kontrol MěP se zaměříme na níže uvedené autobusové zastávky.

Ing. Petr Chroboczek
ředitel městské policie

DOTAZ  21.7. 2021
Dobry den chtela bych se letos ucastnit o nejhezci kvetinovou vyzdobu.Chaloupkova Hedvika Polni 35

Hezky den

ODPOVĚĎ  27.7. 2021
Dobrý den,

je nám líto, ale tato akce již v našem městě několik let neprobíhá.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  10.7. 2021
Dobrý den, tento týden zmizely z ulice Komenského kontejnery na olej? To je někdo odcizil nebo je to úmysl z vaší strany? Navíc v místě jedné z nich bylo poházeno několik lahví s olejem. Děkuji za odpověď. Moravcová
ODPOVĚĎ  27.7. 2021
Dobrý den,

nádoba na jedlé oleje a tuky na ul. Komenského byla odcizena, nová již byla doplněna.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  18.7. 2021
Dobrý den,

existuje nějaká ochrana nájemníků před nadměrným hlukem z restaurační zahrádky?

S pozdravem Ivan Hlavatý

ODPOVĚĎ  22.7. 2021
Dobrý den,

v první řadě je nutno přivolat městskou policii, zejména v době nočního klidu. Pokud její zákrok nebude účinný, zašlete písemný podnět na stavební úřad – Městský úřad Český Těšín, odb. výstavby a životního prostředí, ve kterém je nutno konkretizovat restauraci, zdroj hluku (hlasové projevy hostů, hlasitá hudba, technologické zařízení aj..), časový úsek apod.

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

DOTAZ  14.7. 2021
Prosím nevime na koho se obratit, aby posekal trávu okolo byvalé prodejny Jednoty nebo Coop v Horním Žukově. je to v centru obce a 3 roky se to neseklo. Kdo vjede do obce nestači se divit. Děkují za napravu.
ODPOVĚĎ  22.7. 2021
Dobrý den,

kolem zmíněného objektu bývalé prodejny jsou pozemky ve vlastnictví osob polské státní příslušnosti a jedné společnosti se sídlem v Českých Budějovicích. Uvedené vlastníky jsme již vyzvali k provedení okamžité nápravy – seče porostu, a zároveň jsme je upozornili na možný finanční postih v případě, že k nápravě nedojde.

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

DOTAZ  13.7. 2021
Dobrý den ,při časté procházce v Rakovci jsme si všimli přemnožení koček v zahradě za dálničním mostem.Naposledy jsme jich napočítali 11.Tato zahrada je neobydlená ,slouží k chovu slepic.Co se s tím dá dělat ,když majitel tohoto pozemku nejeví o kočky zájem.Kočky jdou všechny shlédnout okolo 20h ,kdy čekají u vrat na kolemjdoucí ohledně žrádla.Děkuji
ODPOVĚĎ  22.7. 2021
Dobrý den,

děkujeme za podnět, oddělení životního prostředí jej prošetří. Je však nutno z Vaší strany konkretizovat místo zahrady – nejlépe zasláním na e-mail: visek@tesin.cz.

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

DOTAZ  11.7. 2021
Dobrý den,chtěla bych vědět jestli existují i u nás takovéto obálky.

Brno rozdává takzvané seniorské obálky, pořídilo jich 50 tisíc. Projekt seniorské obálky funguje tři roky.

Spočívá v tom, že lidé informace o svém zdraví mají v bytě v obálce umístěné třeba na dveřích nebo na lednici, kde jsou ihned k dispozici záchranářům pro případ náhlého zásahu. Město nyní zavádí i menší verze, kterou mohou lidé nosit v kapse kabátu nebo v peněžence.

ODPOVĚĎ  22.7. 2021
Dobrý den,

obálku pod názvem IN.F.Obálka si můžete vyzvednout na Městském úřadě Český Těšín, Odboru sociálním – v budově na ulici Štefánikova 18/25, 1. poschodí, tel: 553 035 720, nebo v SeniorPointu, který sídlí na adrese Sokolovská 1997, tel: 770 179 685, tesin@seniorpointy.cz.

Mgr. Jana Rodáková
vedoucí odboru sociálního

DOTAZ  8.7. 2021
dobrý den. Chci se zeptat, oceňuje město Český Těšín dobrovolné dárce krve ?
ODPOVĚĎ  22.7. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín oceňuje každý rok dárce krve. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v sovislosti s pandemií COVID-19 se slavnostní akce v roce 2020 nekonala. Ocenění dárců se připravuje v roce letošním v měsíci září, konkrétní termín bude upřesněn.

Mgr. Jana Rodáková
vedoucí odboru sociálního

DOTAZ  29.6. 2021
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat kam se mám obrátit se žádostí o byt. Bydlím v Chotěbuzi v pronájmu. Chtěla bych ale do nájmu obecního domu poněvadž majitel je dlouhodobě hospitalizován a pravděpodobně být nebude již pronajimat. Za odpověď předem děkuji. S pozdravem Ivana Komínkova
ODPOVĚĎ  20.7. 2021
Dobrý den,

v Českém Těšíně se poskytnutí bytu řídí „Zásadami pro poskytování nájemního bydlení v bytech ve vlastnictví a správě města Český Těšín mimo dům na ul. Kysucká 1821/8“, které se nachází na webových stránkách města.

Jednou z podmínek podání žádosti o poskytnutí bytu je trvalé bydliště na území města Český Těšín a žadatel nemůže být nájemcem, společným nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu, a to ani bytu v rodinném domě.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  25.6. 2021
Dobrý den,

Svůj dotaz opakuji, jelikož na ten, který jsem v březnu psal jste mi neodpověděli ! Apeloval jsem tehdy na Město, aby iniciovalo zřízení přechodu pro chodce na ul. Ostravská u lékárny pro přechod z ul. Tyršové na ul. Komorní. Ostravská je velice frekventovanou ulicí a automobily zejména ze směru od T.Divadla si s rychlostí jízdy nedělají problém a je někdy obtížné tuto ulici bezpečně projít. V blízkosti uvedené křižovatky jsou i školy a mnoho dětí tudy prochází. Dotaz odpovídá všem kritériím, která uvádíte, tak prosím o odpověď. P.T

ODPOVĚĎ  14.7. 2021
Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci zřízení přechodu pro chodce na silnici II/4684 ul. Ostravské v místě křižovatky ulic Ostravská, Tyršova a Komorní Vám sdělujeme: Město v tomto místě neplánuje výstavbu přechodu pro chodce. Přes silnici III/4684 ul. Ostravská od zmiňovaného místa (křižovatka Ostravská x Tyršova a Komorní) jsou již dva přechody pro chodce, a to ve vzdálenosti 100 m a 128 m. Norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací další přechod nedoporučuje, cituji: „V čl. 162 se doporučuje vytvořit podmínky pro přecházení v přiměřených rozestupech ne menších než 100 m a podle čl. 166a nemá vzájemná vzdálenost přechodů pro chodce nebo opatření pro usnadnění přecházení v oboustranné zástavbě překročit hodnotu 200 m“. Zřízení přechodu pro chodce dále podléhá určitým normám a to např. intenzity projíždějících vozidel a přecházejících chodců. Norma stanoví pro zřízení přechodů pro chodce intenzitu chodců a vozidel ve špičkové hodině na 600 projíždějících vozidel a 100 přecházejících chodců v místě požadovaného přechodu pro chodce. Město Český Těšín, odbor místního hospodářství, bude zjišťovat ve špičkové hodině intenzitu chodců a vozidel na vytipované křižovatce a ve spolupráci s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravním inspektorátem vyhodnotí, zda bude pro město reálné na tomto místě vystavět další přechod pro chodce. První sčítání proběhlo 28.06.2021 od 13:55 h do 14:55 h, kdy v tomto čase projelo 600 vozidel a přešlo 44 chodců. Další sčítání proběhne v září 2021 (za provozu školských a sportovních zařízení). V místě křižovatky ulic Ostravská, Tyršova a Komorní je přes silnici Ostravskou pouze místo k přecházení. Rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení je ten, že na přechodu pro chodce má chodec na rozdíl od místa pro přecházení přednost, nikoliv však absolutní. V obou případech se musí chodec před vstupem do vozovky přesvědčit, zdali může vozovku bezpečně přejít, aniž by ohrozil sebe ale i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. V obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h a překročení této rychlosti je automaticky porušením dopravních předpisů. Bohužel nikdo z nás nemůže ovlivnit chování nezodpovědných řidičů, kteří nerespektují a neřídí se pravidly silničního provozu na pozemních komunikacích.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  23.6. 2021
Český Těšín má krásné a úžasné koupaliště,jen jedinou vadu má a to, hodně kamínků na dlažbě, kolem bazénů. Byla jsem tam a hodně mi vadilo. Irena Hlavová
ODPOVĚĎ  1.7. 2021
Dobrý den,

vzhledem k mimořádnému čištění spár mezi dlažebními kostkami, které provádíme za provozu (v době před a po provozní době), se může výskyt nečistot projevit. Do konce tohoto týdne by mělo být čištění hotovo a dlažba by měla být bez nečistot. Dodatečně se omlouváme.

Ing. Miroslav Stařičný
Odbor školství a kultury

DOTAZ  23.6. 2021
Dobrý den.kdy bude opravená silnice ostravská od kruhového objezdu za Kauflandem po nájezd na E462 popřípadě kde se mohu obrátit na náhradu škody způsobenou na tomto úseku.
Děkuji za odpověď.
DOTAZ  5.6. 2021
Dobrý den,je znám termín opravy “vytluků”pokud se takto tomu dá ještě říkat při tomto rozsahu, nacházejících se na ulici Ostravské od sjezdu na ul. Strojnická k odbočce s ulicí Hornická (bráno ze směru od Havířova naČ.Těšín). Dlouhodobě je tento úsek silnice v dezolátním stavu v obou směrech a značka se snížením rychlosti NENÍ dle mého dlouhodobým řešením!
ODPOVĚĎ  29.6. 2021
Dobrý den,

k vašemu dotazu, který je podobný dotazu zveřejněnému před nedávnem, jsme obdrželi vyjádření vedoucího technicko-správního úseku Správy silnic Moravskoslezského kraje, který o silnici ul. Ostravská pečuje:

V krátkodobém horizontu tj. v letošním roce jsou zahájeny lokální opravy formou maloplošných vysprávek a výtluků i na ul.Ostravská sil.III/4684. Tyto vysprávky jsou prováděny na základě zákonných prohlídek a vyhodnocovány dle interního plánu střediska Karviná.

Ve střednědobém horizontu je tato komunikace zařazena v plánu celkové rekonstrukce/souvislé opravy. V současné době byla dokončena její projektová příprava čeká se nyní na přidělení finančních prostředků Moravskoslezským krajem.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  18.6. 2021
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat z jakého důvodu nebyl uskutečněn sběr bioodpadu dne 17.6.na ul. Pomezni v Dolním Zukove? Děkuji Grygierova
ODPOVĚĎ  24.6. 2021
Dobrý den,

trasu s uvedenou adresou obsluhoval v ten den v zástupu jiný řidič. Opomenuté nádoby jsou již vyvezeny. Za nedodržení termínu vývozu se tímto omlouváme.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  6.4. 2021
Kdo je zodpovědný za stav mostu u přehrady na ul. Lipové? Kontroluje to někdo. Kdy bude nový most. Kolik stojí výměna desek jednou za rok?
ODPOVĚĎ  21.6. 2021
Dobrý den,

za stav mostu u přehrady na ul. Lípové je odpovědný odbor místního hospodářství. Stav mostu je sledován odborným subjektem v periodických hlavních a běžných prohlídkách, nejméně jednou ročně běžnou prohlídkou a v odstupu dvou let hlavní prohlídkou. Náklady na opravy dřevěné mostovky byly následující:

rok čáska (v Kč)
2018 84 tis. Kč – výměna dřevěné mostovky
2019 0 Kč
2020 22 tis. Kč – dílčí výměna dřevěné mostovky
2021 99 tis. Kč – výměna obou vrstev dřevěné mostovky

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  17.6. 2021
Pěkný den,

Je možné pravidelně udržovat psí hřiště/louku? Jedná se o to, že část oplocení se dá podlézt, louku je třeba pravidelně zatravňovat, přidat odpadkový koš, doplňovat sáčky na psí hovňousky, a hřiště vybavit sportovním náčiním k využití a ne současnou totálně nepraktickou (ne – psí) megastavbou. Má město v plánu s tímto něco udělat? Pejskařů je ve městě spousta a rádi by toto hřiště využívali. Denně jej navštěvují, sbírám odpadky (i po místních bezdomovcích), sbírám i použité “stříkačky”, různý naházený binec. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ  24.6. 2021
Dobrý den,

v rámci komplexní údržby zeleně je pravidelně udržován i prostor pro volné pobíhání psů na nábřeží Míru. Stejně tak je zařazen do plánu údržby v souvislosti s úklidem prostoru, který bývá silně znečištěn odpadem. V předchozích letech bylo opakovaně opravováno stávající oplocení, které se v roce 2019 nakonec rekonstruovalo kompletně za zhruba 70 tis. Kč. Bylo kompletně vyměněno oplocení po obvodu tří stran tak, aby se psi nepodhrabávali, stejně tak byly opraveny stávající vstupní branky. Na vyšlapaná místa doplňujeme štěpku a namísto pořízení drahých prvků (agility) zde byly přidány kmeny stromů. Ty budou v nejbližší době doplněny o nové. Dřevěná stavba, která vznikla v rámci přeshraničního projektu „Mood for wood“ na místě samém zůstane. Doplnění odpadkových košů neplánujeme, protože koš se zásobníkem na sáčky na psí exkrementy je umístěn přímo v areálu psí loučky. Při vývozu jsou sáčky do zásobníku doplňovány 3 x týdně (tj.  po 50 ks), každý pejskař by měl mít s sebou své sáčky. Pro tyto účely  bylo letos v květnu pořízeno 65 000 ks sáčků.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  7.6. 2021
Chci se zeptat v jakých termínech má poruchová služba odstraňovat poruchy veřejného osvětlení.Nesvítící světlo je mnohdy i několik dnů neopraveno a výpadky,které byly dříve odstraněny i v noci,jsou často neopraveny i několik dnů. Někdo zodpovědný z MěÚ by to měl kontrolovat(stačí sledovat portál ELTODO-sledování náhlašených poruch) Děkuji M.
ODPOVĚĎ  24.6. 2021
Dobrý den,

hlášené závady řeší společnost ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o. podle smlouvy. Hotovostní službou zajišťuje funkčnost veřejného osvětlení nepřetržitě, a to následujícím způsobem:

a.v případě ohrožení havárie nebo poruchy, při niž může dojít k ohrožení bezpečnosti osob je připraven technik zahájit činnost do 30 minut od nahlášení.
b.do 4 hodin od oznámení zahajujeme práce většího rozsahu, tj. pokud nesvítí a je nefunkčních 5 a více svítidel.
c.v případě nahlášených kabelových poruch zahajujeme práce do 4 hodin.
d.do jednoho dne řešíme lokální závady jednotlivých svítidel.

V rámci smlouvy pracujeme s termínem „zahájení“, to znamená, že pokud vyjedou například k dopravní nehodě, provedou základní zabezpečení a funkčnost okruhu, definitivní odstranění události může být provedeno však později, s ohledem na typ a rozsah závady.

Každou nahlášenou událost dlouhodobě evidují samostatně servisní hláškou s možností jejího sledování od jejího zahájení až k opravě. Zaznamenávají datum i čas odstranění, kdo událost nahlásil a v jakém čase a kým byla odstraněna.

Váš dotaz má obecný charakter, pokud máte na mysli nějaké konkrétní situace, dokázali bychom tyto případy dohledat a termíny zdůvodnit.

Často se stává, že občan při hlášení závady nedokáže přesně lokalizovat světelné místo nesvítícího svítidla nebo okruhu, pak je závada obtížněji dohledatelná nebo nesrozumitelná a může dojít k delšímu času doby její opravy.

Případy, kdy jsou poruchy v evidenci delší čas, nastávají v mimořádných případech, hlavně  z důvodu materiálního zajištění nebo administrativního nedostatku. V registru zásahů se mohou objevit i typy zásahů dlouhodobějšího charakteru, např. preventivní kontroly a revize, jejichž doba je delší, avšak zde s termíny dokončení v rámci smlouvy nepracujeme.

Společnost ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o. jsme vyzvali k důslednější kontrole včasného odhlašování závad a včasnosti jejich řešení.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  13.6. 2021
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, proč ve Svibici na dolním sídlišti je jen jedno hřiště pro děti a na horním sídlišti je co kousek něco pro děti. Dolní sídliště má 3 pískoviště, kde u dvou se scházejí dospělí a grilují si. U paneláku Okružní 5 je asvaltové popraskané hřiště, kde by klidně mohlo být pěkné hřiště pro děti s nějakými prvky. Dá se něco s tím udělat?

ODPOVĚĎ  23.6. 2021
Dobrý den,

Český Těšín má na dvaceti třech lokalitách zhruba 130 ks herních atrakcí. Není reálné, aby každá rodina s dětmi měla herní prvky v blízkosti svého domu. Například sídliště Frýdecká nemá ani jeden herní prvek, rodiče s dětmi v tomto případě využívají atrakce ve svém nejbližším okolí. V lokalitě Svibice byly v rámci její rekonstrukce umístěny herní atrakce ve volných vhodných prostorech, které nečleníme na dolní a horní část. Jedná se v podstatě o jeden celek, kde vzdálenost k jednotlivým prvkům je všem dostupná. V současné době v lokalitě Svibice neuvažujeme o dalších herních prvcích. V rámci pořízení je také potřeba počítat i s následnou údržbou, vč. doplňování a obnovy dopadových zón. V současné době vynakládáme nemalé finanční prostředky na obnovu již dříve pořízených herních prvků . Děkujeme za pochopení.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  16.6. 2021
Dobrý den
Chci se zeptat proč město neinformuje občany o opravách vodovodniho řádu .Dnes tj 16.6 .2021 na ulici Masarykovy sady teče z kohoutků rezava nepitná voda ,při dotazu na SMVaK bylo řečeno že někde dělaji přeložku vody a voda bude závadná tzn nepitná až do 18.hodin.Myslím že neni těžké vložit na úvodni stránku města informaci, kterých ulic se týkaji opravy vodovodních řádů ,abychom si mohli napustit vodu alespoň na vařeni .
Děkuji za brzkou odpověď
ODPOVĚĎ  17.6. 2021
Dobrý den,

informace o zahájení opravy poruchy č. 5596 byla zveřejněna na stránkách města 28.5.2021. Porucha byla popsána jako porucha na ul. Frýdecká a měla zahrnout oblast od ul. Sokolovské po ul. Studentskou. Oblast na ul. Masarykovy sady touto poruchou neměla být dotčena. V odpovědi od společnosti SmVaK bylo sděleno, že kalná voda byla výsledkem odstávky na ul. Frýdecké během přeložky vodovodu.

Ing. David Michna
energetik

DOTAZ  29.4. 2021
Prosím, buďte z podstaty role své konkrétní a vaše odpovědi zveřejněte na webu. Vaše obecné info jste sdělili zde: https://www.facebook.com/CeskyTesin/posts/3846529398770282.
Máte přístup k informacím, napište kdy SMVaK dělal opravu, který odbor a osoba přebírali komunikaci, konkrétní místo či úsek opravy, dobu trvání opravy.
Děkuji Michal Utíkal
ODPOVĚĎ  14.6. 2021
Dobrý den,

opravy prováděné společností SmVaK na ul. Štefánikově proběhly v roce 1995, přesný úsek zásahu nebyl na MěÚ dohledán, ale dle investora probíhaly souběžně také na ul. Nádražní. Město archivuje dokumentaci po dobu 5 let, záruční doba na úpravy povrchu po zásahu je 3 letá. V této chvíli město nemá k uvedené akci žádné dokumenty a tudíž ani neumíme říct, jak dlouho oprava trvala. Přebírajícím odborem byl pravděpodobně odbor správy majetku, nikdo z osob v té době zde pracujících již dnes na MěÚ nepracuje.
Pokud Váš zájem o bližší informace k akci oprav stále trvá, doporučujeme Vám se obrátit na jejich investora, tedy SmVaK.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.6. 2021
Dobrý den, zajímá mě, proč před budovou bývalé Policie ČR je 10 parkovacích míst rezervováno pro Policii? Také mě velmi zajímá jak velký problém je postavit na ulici nábřeží Míru popelnice pro tříděný odpad? Velmi Vám děkuji za odpověď!
Alina Cogiel
ODPOVĚĎ  10.6. 2021
Dobrý den,

areál s administrativní budovou na nábřeží Míru č.p. 163 a pozemky převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových od Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a připravuje tyto nemovité věci k realizaci dle zákona č. 219/2000 Sb., a příslušných předpisů. V současné době bude prověřováno, zda o využití tohoto areálu nemá zájem jiná organizační složka státu nebo státní organizace. Teprve v případě, že žádný subjekt nebude mít o využití areálu v Českém Těšíně zájem, může Úřad rozhodnout o dalším postupu nakládání, pravděpodobně bude areál nabídnut k prodeji ve výběrovém řízení formou elektronické aukce. Dokud však není potvrzeno, že o využití areálu nemají jiné organizační složky státu nebo státní organizace zájem, je v zájmu státu ponechat vyhrazené parkovací místa případnému budoucímu vlastníkovi.

Z výše uvedeného důvodu neplánujeme na tento pozemek umístit nádoby na tříděný odpad. Občané, kteří bydlí na ulici nábřeží Míru mohou využívat nádoby např. u tržnice nebo ve dvoře na ul. Dvořákova.
Od letošního září bude svozová firma zajišťovat pytlový svoz plastů a papíru od všech rodinných domů na území města (s ohledem na přístupnost pro svozovou techniku a ekonomičnost). Pro rodinné domy, kde se nově zavede pytlový svoz, se připravují harmonogramy svozů. Bližší informace a harmonogramy budou zveřejněny v srpnových a zářijových Těšínských listech a na webových stránkách města.

Lenka Kročková a Radek Lipina
odbor místního hospodářství

DOTAZ  9.6. 2021
Dobrý den. Zajímá mě, kde dostanu potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k obci? Jak dlouho budu čekat? Jde potvrzení zaslat na email? Děkuji za odpověď.
Miroslav Mrowiec
ODPOVĚĎ  10.6. 2021
Dobrý den,

požadované potvrzení o Vaší bezdlužnosti ve vztahu k obci Český Těšín obdržíte v budově Městského úřadu Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, na právním odboru tohoto úřadu, v přízemí , č. dveří 4. Doporučuji přijít osobně, neboť v tomto případě lze vyřídit požadavek ihned, na místě. Prosím, vezměte s sebou Váš občanský průkaz a 100,-Kč (nutno uhradit správní poplatek za poskytnutí údajů).

JUDr. Bronislav Sikora
vedoucí právního odboru

DOTAZ  3.6. 2021
Prosím o umístění mobilních toalet na konci muzea. Muzeum je krásné, využívané ale bohužel i pokakané a tentokráte za to nemohou pejskaři.
Děkuji, Anna Šimaliaková(Toalety v Avionu jsou daleko a často zavřené)
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

z dotazu jasně nevyplývá požadované umístění (na konci muzea), proto jen pro informaci sdělujeme, že Město Český Těšín zajišťuje provoz veřejných WC v kavárně NOIVA na Hlavní třídě denně, včetně sobot a nedělí a včetně svátků, v době od 07:00 hod. do 19:00 hod.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  4.6. 2021
Dobrý den. Prosím o vysvětlení komunikace ulice Příční a sokola Tůmy. Jaké jsou ty dvě ulice označeny za komunikace. Jestli jsou účelové nebo místní. Protože když se vyjíždí z příční tak by měli teoreticky dávat všichni přednost z ulice sokola Tůmy, jenže to vůbec nikdo nedělá a mě už to nebaví. Jedině pokud by se jednalo o komunikaci účelovou tak by se pravidla nevztahovala. Ale pochybuji protože účelové komunikace jsou většinou soukromé a ne od města. Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

ul. Sokola Tůmy v obytné zóně je místní komunikací III.třídy (dle ustanovení § 6 odst.1, 2 písm. c) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích) a ul. Příční je komunikací účelovou dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích, která zajišťuje přístup a příjezd k soukromým parkovištím, garážím, stanovišti pro vývoz odpadových nádob, rodinným domům a bytovým domům.
Skutečnost při vjezdu a výjezdu vozidla je taková, že provedená stavební úprava v místě křížení vč. jejího barevného rozlišení napovídá řidiči, že se nejedná o křižovatku a že při vyjíždění z méně významné dopravní komunikace si nemůže vynucovat přednost zprava.
Město Český Těšín, odbor místního hospodářství, v inkriminovaném místě provede 22.06.2021 místní šetření s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, dopravní inspektorát, při kterém posoudí, zda ještě není nutné doplnění dopravního značení na již zmiňovaných komunikacích pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Pro výsledek z místního šetření nás kontaktujte přímo na Městském úřadě v Českém Těšíně, odbor místního hospodářství, kancelář č. dveří 305 nebo telefonicky na tel. č.: 553 035 534.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  5.6. 2021
Dobrý den, můžete mi laskavě vysvětlit, kdy konečně začnete séct trávu v lokalitě Svibice? Tráva je minimálně 0,50 cm vysoká a nevím na co čekáte! Prosím o urychlenou odpověď. Jinak si budu stěžovat na jiných místech, na co tedy berete dotaci od EU?
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

druhá seč v lokalitě Svibice byla zahájena 8.6.2021. Kosení travnatých ploch je zcela závislé na klimatických podmínkách, které nejsou pro nás v letošním roce zrovna příznivé. Celkově kosíme 440 tis m2 a tuto plochu musíme zcela pokrýt, než začneme seč druhou. Žádnou dotaci z EU nečerpáme. Děkujeme za pochopení.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  25.3. 2021
Dobrý večer bydlím ve svibici a parkování tu je téměř nemožné než 3x objedete sídliště stejně zaoarkujete u lidlu a jděte trapně až na polní 33 domů, tímto bych se chtěl zeptat jestli je možný a za jakou cenu pronájem jednoho parkovacího místa před domem děkuji za odpověď a hezký večer a brzký víkend
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

s ohledem na nekomfortní situaci s parkováním na sídlišti Svibice město nenabízí pronájem parkovacích stání v této lokalitě. Na sídlišti jsou k dispozici na ul. Polní 2 soukromá parkoviště 1x u vjezdu do Polní z ul. Slovenské a 1 x naproti rodinné zástavbě na ul. Polní), která tuto službu nabízejí. Město poskytuje parkovací místa výhradně jen osobám ZTP.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  14.5. 2021
Dobrý den, žádám o vyčištění potoka na ulici Kopernikove. Léta potok uklízela zdarma paní, která už, bohužel, zemřela. Od té doby tady nikdo z města ani nehrábnul, potok je zanesen shnilým listím a je tady komáří líheň. Nechápu, že se město nezajímá o lokality mimo centrum a tváří se jakoby se ho to netýkalo. Ale týká a je povinno taky něco pro to dělat.
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

ve věci údržby koryta na ulici Koperníkova by bylo na místě upřesnit, ve které části přesně se údržba neprovádí. Na toto koryto se totiž firma v rámci sběru listí vždy zaměřuje. Byli jsme seznámeni, že občanka jednoho z domů udržovala malou část koryta pod základní školou po můstek. Dnes jsou zde náletové stromy, které zde nepatří jinak je koryto v této části čisté. Pro bližší specifikaci prosím kontaktujte referentku městské zeleně, odbor místního hospodářství. Děkujeme

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  26.5. 2021
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli budete uklízet po zimní údržbě (štěrk) ulici Pod Bučinou ve Stanislavicích.
Malinová
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

odstranění posypového materiálu na ul. Pod Bučinou v Stanislavicích proběhlo dne 31. 05. 2021

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  14.4. 2021
Proč se nesmí najednou parkovat podélně na ulici Koperníkova 1až9.Parkujem tady už hodně let.Ti co si tady udělali provozovnu dům pole zahrada tak to najednou vadí.Mista je tady dost.Udělejte stím pořádek.
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích smí řidič zastavit a stát tak, že zůstane volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, což v praxi znamená, že vozidla nyní stojící podélně na ul. Kopernikově 1-9 zde stát nesmějí.
Odbor místního hospodářství podalo žádost na příslušný správní orgán, aby podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., stanovil místní úpravy provozu, která je nadřazená obecné úpravě provozu. Místní úpravu provozu stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy a po nabytí účinnosti cca 3 měsíce město Český Těšín, odbor místního hospodářství nechá zřídit podélné parkovací místa na ul. Kopernikově 1 – 9, aby tím zlegalizoval parkování na této ulici.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  7.6. 2021
Dobrý den. Ráda bych se jen zeptala, zdali se platí nějaký poplatek za kočku v panelovém bytě, stejně, jako je to u psů.
Děkuji. Dziergasová
ODPOVĚĎ  9.6. 2021
Dobrý den,

vlastnictví nebo držba kočky není zpoplatněna. Za kočku se poplatek neplatí.

Ing. Hana Petrušková
vedoucí oddělení rozpočtů a městských financí

DOTAZ  3.6. 2021
Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za tašky na tříděný odpad, které město vydává svým občanům. Prosím, v přibližně jaké cenové relaci se pohybuje pořízení trojice velkých a malých tašek. Předem moc děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  4.6. 2021
Dobrý den,

na městském úřadě  si  občané v loňském roce vyzvedávali devět měsíců tašky na tříděný odpad, k dispozici bylo tisíc sad ve dvou velikostech. Město pořizovalo tašky za  finanční spoluúčasti společnosti EKO-KOM, a.s., přičemž sada větších tašek (40 l) stála 42,30 Kč a sada menších (20 l) byla za 38,60 Kč (ceny jsou vč. DPH). Celkové náklady města na pořízení tašek na třídění byly 40 820 Kč. V letošním roce se tašky nepořizovaly, ale v příštím roce opět plánujeme, že je nakoupíme.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  31.5. 2021
Dobry den, dnes, tj. 31. kvetna jsem byla svedkem, jak pani, zrejme vietnamske narodnosti jela po chodniku na nejake elektro motorce a troubila na deti, ktere sly do skoly, at ji uhnou, deti sly pred ni, takze ji nevidely a kdyz na ne zezadu zatroubila, dost se vylekaly. Rikala jsem ji, ze ma jezdit po ceste a ne po chodniku, nerada bych se dockala, aby nejake dite uskocilo na cestu. Jak priste situaci resit, asi nebude cekat na miste, az zavolam policii, dekuji.
ODPOVĚĎ  4.6. 2021
Dobrý den,

zákon na elektrokoloběžky pohlíží jako na jízdní kolo. Pro jízdu na elektrokoloběžce tedy platí stejná pravidla a bezpečnostní opatření jako pro jízdu na jízdním kole. Měli byste se na ní pohybovat po silnici, cyklostezce nebo tam, kde místní úprava umožňuje pohyb cyklistů. Na chodníku může být jen vedena a nesmíte s ní ohrozit ostatní chodce. Pokud se ještě setkáte s takovou osobou, nezbývá než zavolat policii nebo městskou policii, které jsou oprávněné řešit takové přestupky.

Bc. Michal Wawrzyk
zástupce ředitele Městské policie

DOTAZ  1.6. 2021
Dobrý den, dozvěděla jsem se že se plánuje výstavba zubního centra v Českém Těšíně v blízkosti obchodu ALBERT. Pěkně Vás prosím o sdělení, jestli je toto pravdivý údaj a pokud ano, tak kde je možné získat informace k registraci u zubních lékařů.

Předem děkuji za odpověď.
S přáním hezkého dne
Jana Sližová

ODPOVĚĎ  3.6. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín nemá v současné době žádnou informaci, že by se v dané lokalitě mělo stavět zubní centrum.

Ing. Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  31.5. 2021
Jaká je úřední cena pozemku,ostatní plocha, v Českém Těšíně,děkuji.
ODPOVĚĎ  3.6. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín nemá zpracovanou cenovou mapu pozemků. Pozemky jsou oceňovány znaleckým posudkem – stanovením ceny obvyklé, kdy je zohledňováno více faktorů.

Ing. Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  1.6. 2021
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli je nějaká možnost ověření podpisu v LDN?
Děkuji za odpověď Chwistková
ODPOVĚĎ  2.6. 2021
Dobrý den,

existují-li závažné důvody, lze ověřit podpis i mimo úřední místnosti úřadu (např. v zařízení zdravotní nebo sociální péče, v domácnosti občana). Ověření lze provést pouze ve správním obvodu příslušného úřadu.
Kontaktujte naše matrikářky, které záležitost posoudí: 553 035 416, 553 035 417.

Bc. Iva Bazgierová
vedoucí oboru občanskosprávního

DOTAZ  1.6. 2021
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli má město někde na stránkách investiční plány, ne na jeden rok, ale nějaké dlouhodobé např. 5 a více let, aby člověk věděl, kdy se bude někde něco stavět nebo rekonstruovat? Děkuji Nowak
ODPOVĚĎ  2.6. 2021
Dobrý den,

město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města, jehož poslední aktualizace obsahuje přehled aktivit do roku 2021. Strategický plán je k dispozici na webu města v záložce Město Český Těšín – Rozvojové dokumenty města. V průběhu tohoto roku bude tvořen nový strategický plán města na období 2022+, kde součástí procesu bude také online dotazníkové šetření názorů obyvatel. Zárověň probíhá analýza dotačních možností v novém programovém období 2021-2027. V současnosti je aplikována také Strategie přeshraniční spolupráce Českého Těšína a Cieszyna v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko, která se specializuje na projekty realizované v rámci česko-polské spolupráce. Strategie je k dispozici na webu projektu tessinineurope.eu. Stručná informace o plánovaných investičních výdajích v letech 2022 a 2023 je obsažena v textové části Střednědobého výhledu města na léta 2022 – 2023 zveřejněného na stránkách města v záložce Město Český Těšín – Finance města – Střednědobý výhled rozpočtu.

Ing. Hana Petrušková
vedoucí oddělení rozpočtů a městských financí

DOTAZ  2.3. 2021
Pro pana Lipinu, vozidlo Fiat Uno , které je dlouhodobě zaparkované ve vnitrobloku Hlavní, Sokola-Tůmy, Viaduktová nejeví vyloženě známky vraku, tzn. že viditelně mu nic nechybí. Ale podle současné právní legislatívy nesmí mít vozidlo dlouhodobě propadlou STK, což zrovna u tohoto vozidla není zřejmé. Navíc vozidlo parkuje v místě, kde je to zakázané, píšete, že jste podali podnět na Městskou policii Český Těšín. Stále však není vidět, že by to bylo řešeno ať už ze strany Městského úřadu Český Těšín, nebo ze strany Městské policie Český Těšín. Že by nějaký úředník zaspal, nebo se Vám nechce řešit odstranění “vraku” ?
ODPOVĚĎ  2.6. 2021
Dobrý den,

u vozidel s cizí RZ je velmi obtížné zjistit provozovatele vozidla a také nelze z vozidla vyčíst, zda má či nemá propadlou STK, neboť na vozidlech s cizí RZ se tento údaj na rozdíl od našich vozidel neuvádí.
V tomto případě ale určitě nikdo nezaspal, neboť na vozidle je telefonní číslo, na kterém mi bylo provozovatelem vozidla sděleno, že vozidlo má platnou STK a je i pojištěno i přesto provozovatel vozidlo již odstranil.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  12.3. 2021
Proč v našem městě není očkovací centrum a občané tak jsou nuceni jezdit do Třince nebo Karviné. U praktických lékařů se očkovat nelze, neboť ti nemají vakcíny.
Díky z odpověď. Majka
DOTAZ  19.5. 2021
Dobrý den,
v pořadu Dobré ráno Rádia Ostrav se objevila zpráva, že dojde k rekonstrukci ulice Štefánikova souběžně při realizaci 1. etapy projektu Po stopách těšínské tramvaje a že tyto stavební práce jsou oddělenou částí od projektu. Můj dotaz zní:
1. V jakém rozsahu proběhnou stavební práce na ul. Štěfánikova a jakou konkrétní pododu budou zásahy mít
2. V jakém časovém harmonogramu se práce na Ulici Štefániková odehrají, tedy kdy proběhnou?
3. Kdo bude zhotovitelem stavebních prací na ulici Štefánikova a zda bylo, či bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele této stavby.
4. Kde zveřejňuje Město harmonogram stavebních prací a plán stavebních prací v Českém Těšíně na r. 2021 a jak často dochází k aktualizaci tohoto plánu.
Děkuji
Krainová Kateřina
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

1. V návaznosti na ulici Nádražní budou chodníky provedeny ve slezské žule a dojde k opravě asfaltové komunikace. Prostorové uspořádaní zůstane stávající vč. ostrůvků se stromy.
2. Předpoklad zahájení je 9/2021
3. Bude vyhlášeno výběrové řízení
4. Harmonogram stavebních prací není vytvořen, plán stavebních prací na rok 2021 je zveřejněn na stránkách města v rámci schváleného rozpočtu města. Aktualizace jsou prováděny měsíčně a zveřejňovány na stránkách města v rámci plnění rozpočtu.

Ing. Milan Pilar
referent investic

DOTAZ  12.3. 2021
Proč v našem městě není očkovací centrum a občané tak jsou nuceni jezdit do Třince nebo Karviné. U praktických lékařů se očkovat nelze, neboť ti nemají vakcíny.
Díky z odpověď. Majka
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

v současné době vznikají očkovací centra postupně dle možností a jejich vznik nezáleží pouze na dostupných prostorech, ale zejména na kapacitách zdravotnického personálu.

Bc. Ingrid Martincová
referent krizového řízení a provozní činnosti

DOTAZ  27.3. 2021
Dobrý den
Chci se zeptat zda letos budete rozesilat složenky na platbu za komunálni odpad , a když ne zda bude zveřejněn na vašich stránkách čislo bankovního účtu kde platbu zaslat .
Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

Městský úřad bude zasílat složenky poplatníkům, kteří si zvolili způsob platby složenkou, v průběhu dubna. Splatnost poplatku je 30.4.2021.

Chcete-li provést nějakou změnu – např. zasílání informací o splatnosti poplatku mailem, tak o tuto změnu můžete požádat elektronicky: szemlova@tesin.cz, wachtarczykova@tesin.cz

Ing. Hana Petrušková
vedoucí finančního odboru

DOTAZ  2.4. 2021
Do kdy je možnost podávat návrhy na změnu územního plánu? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

žádosti se přijímají průběžně po celý rok. Bližší informace ohledně podávání žádosti a dalšího postupu je možno zjistit na tomto odkaze: https://www.tesin.cz/obcane/zasady-mesta-cesky-tesin/ , kde jsou k nahlédnutí schválené – Zásady o postupu při pořizování změn územně plánovací dokumentace města Český Těšín.

S pozdravem
Mgr. Radim Siuda
vedoucí odboru územního rozvoje

DOTAZ  6.4. 2021
Mám dotaz, zda se bude nějak řešit parkování vozidel na ul. Čáslavská.
Na této ulici je možné zaparkovat snad jen do 16. hodiny, poté jsou všechny parkovací místa obsazeny. Někteří občané zde mají zaparkováno vice vozidel na rodinu. Placené Parkoviště na ul.Polní je obsazeno. Občané s domu Kysucká č.p. 12 rovněž parkují na ul. Čáslavské. Je nějaké řešení pro občany bydlící na ul. Čáslavská ? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín vytvořilo revitalizací sídliště Svibice nová veřejná parkoviště a parkovací stání na vozovkách i na ul. Čáslavská (pozn. vše na pozemcích patřících městu Český Těšín), které byly odsouhlaseny a schváleny Policií ČR, dopravním inspektorátem Karviná. Pokud nejsou žádná volná místa k zaparkování na ul. Čáslavské, řidič využije další pozemní komunikace v sídlišti vč. parkovišť, např. ul. Polní, ul. Slovenskou (méně využívané parkoviště u základní školy) v nejhorším příp. ul. Okružní. Navrhování parkovacích míst řeší odborníci, v případě projektové dokumentace pak dopravní inženýři. Dopravní situace ve Svibici byla v minulosti řešena nesčetněkrát, vždy osobami, které znají pravidla a normy. Návrhy občanů obvykle nebývají realizovány, jelikož nerespektují existenci inženýrských sítí, vlastnictví pozemků či dopravní normy a předpisy. Pokud jste přesvědčen o tom, že máte tip na vhodné parkovací místa, přijďte nám to sdělit na odbor místního hospodářství dveře č. 305, Městský úřad Český Těšín, kde Váš návrh ověříme a posoudíme.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  10.4. 2021
Uvolněné ocelové výplně (tyče) u lavice ( Mládežnická 10)
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

ocelová lavička u dětského hřiště na ul. Mládežnické byla demontována, opravuje se a bude montována zpět v termínu do konce dubna 2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.5. 2021
Dobrý den, prosím, o aktuální  strategický plán města Č.Těšína. Umístěte do odpovědi na tento dotaz i odkaz na webovou stránku, nebo přímo dokument. děkuji moc, Michal Utíkal
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

Strategický plán města včetně všech aktualizací od roku 2008 je umístěn na webových stránkách města v sekci Město Český Těšín – Rozvojové dokumenty města. Aktuální Strategický plán je na roky 2017-2021 a obsahuje několik souborů, proto zasíláme jen odkaz https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/rozvojove-dokumenty-mesta/strategicky-plan/.

Děkujeme za pochopení

Ing. Hana Petrušková
vedoucí finančního odboru

DOTAZ  24.4. 2021
Dobrý den
Bude možné využívat v meziobdobí kdy nebude ledová plocha umělý povrch na zimním stadioně pro inline či hokejbal ?
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

v letošním roce nepočítáme s instalací umělé plochy na zimním stadioně z důvodu nepravděpodobností otevření vnitřních prostor pro hromadné využití. V dalších létech předpokládáme využití ledové plochy v období srpen až duben, a pokud nebude enormní zájem o umělou plochu , nepředpokládáme vzhledem k náročnosti instalace a zajištění souběhu provozu letního koupaliště a zimního stadionu , její provozování.

Ing. Miroslav Stařičný
vedoucí odboru školství a kultury

DOTAZ  25.5. 2021
Dobrý den. Často zde jsou stížnosti na nedostatek parkovacích míst v centru města. Proč město nezruší ( byť třeba i dočasně po dobu rekonstrukce Nádražní ulice ) placené parkoviště na Hlavní třídě ?  Toto bývá po většinu dne poloprázdné, řidiči raději parkuji zdarma jinde ( povětšinou tam, kde nesmí ) Děkuji za vyřízení žádosti.
ODPOVĚĎ  27.5. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín v rámci omezení parkování z důvodů přestavby ul. Nádražní nahradilo 15 chybějících parkovacích míst z ul. Nádražní tím, že umožnilo bezplatné parkování na placeném parkovišti na ul. Štefánikově u kina v počtu 22 parkovacích míst, které můžete využít.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  20.5. 2021
Dobrý den !
Budou velkoobjemové kontejnery
přistaveny alespoň v podzimním termínu
jak tomu bylo v loňském roceDěkuji
ODPOVĚĎ  26.5. 2021
Dobrý den,

na základě plnění daňových příjmů v průběhu roku se rozhodne, zda se v podzimních měsících budou přistavovat velkoobjemové kontejnery.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  17.5. 2021
Vzhledem k omezenému parkování a průjezdnosti centra města bych se rád dotázal, zda by bylo možné v době pracovních dnů parkovat na parkovišti KaSS Střelnice. Důvodem je, že na ulici Střelniční, Smetanové, Havlíčkové, Bezručové, Pražské… a dalších v centru města, parkuje mnoho vozidel lidí, kteří bydlí a pracují v centru města. Na ul. Střelniční, ač jsem parkoval řádně, jsem již měl i uražené zrcátko autobusem a také zcela zničenou pravou stranu od návěsu kamionu. Tak jsem po těchto zkušenostech začal – nepravidelně – pokud jedu autem a není nikde jinde místo, používat volné parkoviště před KaSS. Dnes 17.5.2021 mi volala paní ředitelka, že parkoviště není pro veřejnost a tedy, že tam nesmím parkovat. Na ceduli jasně píše pro návštěvníky KaSS a restaurace. (Navíc alespoň podporuji restauraci, kde bereme obědy). Prosil jsem o dovolení do doby, než bude obnoven provoz (protože chápu, že pro krouž
ky a přednášky apod. musí být místa), zda bych mohl parkovat. Nebylo mi parkování dovoleno, zaměstnancům parkování umožněno je a nejsou návštěvou. Dnes tam stála 4 auta zaměstnanců, moje jedno a 2 z restaurace. Více jak 20 míst volných.
Dovoluji si tedy tako vznést dotaz, zda je možné parkování po dobu, kdy je na KaSS provoz nulový (https://www.kassct.cz/omezeni-provozu/) a ničemu to nevadí. Zároveň si toto dovoluji dát i jako podnět pro město, jako vlastníka, aby dovolilo tato místa využívat právě proto, že je počet parkovacích míst v centru malý. Děkuji moc za ochotu, Michal Utíkal
ODPOVĚĎ  24.5. 2021
Dobrý den,

parkoviště na ul. Střelniční je ve správě kulturního střediska KaSS, které si stanovilo, za jakých podmínek lze parkovat vozidla na parkovišti v jejich areálu. Toto parkoviště je označeno svislým dopravním značením IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text nebo symbol“ (NÁVŠTĚVY KaSS A RESTAURACE – PROVOZNÍ DOBA PO-PÁ 8.00-20.00) a bylo takto stanoveno na základě potřeb kulturního střediska.
Město Český Těšín v rámci omezení parkování z důvodů přestavby ul. Nádražní umožnilo bezplatné parkování na placeném parkovišti na ul. Štefánikově u kina, kterého můžete využít.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.5. 2021
Dobrý den,
kdo, a hlavně proč, rozhodl, že letos nebudou přistaveny velkoobjemové kontejnery?
Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  19.5. 2021
Dobrý den,

při projednávání návrhu rozpočtu města pro rok 2021 byly náklady na odpadové hospodářství sníženy o částku na velkoobjemové  kontejnery.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  29.4. 2021
Prosím o informaci, kdy bude uveden do souladu se schváleným plánem obrubník při vjezdu z ul. Havlíčkové k parkovišti TAZO. V obrubníkovém oblouku ve směru od ul Bezručovy je dodlážděn prostor, který má být zelení. Souběžně s tímto žádáme o viditelné umístění dopr. značky zákaz odbočení vpravo, aktuálně je příliš vysoko a především stíněna korunou stromu.

K dodláždění bych se chtěl také zeptat kdo tak učinil a kdo dal pokyn k této neschválené akci. Pokud to bylo konáno mimo vědomí města, tak bych předpokládal i zahájení správního řízení.
Děkuji předem za odpovědi. Michal Utíkal

ODPOVĚĎ  12.5. 2021
Dobrý den,

vaši připomínku jsme ověřili na místě. Svislé dopravní značení B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ je v tuto chvíli sice ještě vidět, ale s růstem koruny vysázených stromů by její viditelnost jistě byla ztížena, proto jsme toto dopravní značení přemístili k dopravnímu značení IP 2 „Zpomalovací práh“ stojící před uvedenými stromy.

Co se týče obrubníku a plochy v zatáčce, její zabetonování jako náhradu za zeleň, která na tomto cca 1m2 byla, neprovedlo město, ale pravděpodobně investor stavby obchodního a zdravotního centra. Během cca 15 min, kdy probíhalo šetření zástupců města na místě, projelo závorou pouze 1 auto správně, 1 auto ve směru od ul. Bezručovy nerespektovalo zákaz odbočení, ale obrubník minulo a dalších 5 aut ve směru od ul. Střelniční sice neporušilo DZ, ale všechna najela na obrubník. Z tohoto jasně vyplývá, proč investor nahradil trávu dlažbou a vyřešil tak jistě nevzhlednou rozježděnou a rozblácenou plochu. O způsobu jízdy některých řidičů svědčí i vyhnutý červený sloupek umístěný dokonce až za touto dnes vydlážděnou plochou v zeleni. Domníváme se, že náhradní řešení bylo zvoleno adekvátně a vhodně a s takovou úpravou nemáme zásadní problém.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  11.5. 2021
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jak a kde se můžu zapsat do pořadí ohledně koupi stavebního pozemku na ulici Mezi Lány? A nebo jaký postup máme zvolit? A za kolik bude cena za metr ctverecni? Kdy asi bude na pozemcích zahájena výstavba? Mám ještě jeden dotaz. A to ohledně čtvrtky domu na ulici Karvinská v Kolonii který momentálně prodávate. Bylo psáno, že lidi můžou do konce května nosit své návrhy na podatelnu Městského úřadu. Chápu správně že návrhama se myslí výše ceny kolik je člověk ochotný za dům zaplatit? Moc děkuju za odpověď. s pozdravem Cienciala.
ODPOVĚĎ  12.5. 2021
Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci koupě stavební parcely v lokalitě Mezi Lány uvádíme:
V současné době zde byla realizována (investorem ČEZ) stavba podzemního kabelového vedení NN, za účelem napojení nových odběrných míst. Tato stavba je pouze jednou z částí plánovaného zasíťování lokality. Jako další – již investice města, by zde v budoucnu měly být realizovány zbývající inženýrské sítě a komunikace. V letošním roce však není tato akce v rozpočtu města zahrnuta. Teprve po kompletním zasíťování celé lokality mohou být pozemky nabízeny k prodeji. Informace budou zveřejněny na úředních deskách, v tisku a reklamním bannerem na místě samém. Pokud máte o koupi pozemku zájem, můžete zaslat e-mailem žádost, kterou pouze povedeme v předběžné evidenci (nejedná se o pořadník) a v případě záměru prodeje Vás budeme písemně informovat.

Ohledně ceny pozemku:
V současné době jsme zadali zpracování aktualizace znaleckého posudku. Cena dle posudku bude cenou výchozí a rozhodnutí o její konečné výši bude pak v kompetenci zastupitelstva města.

Co se týká prodeje bytové jednotky v ul. Kolonie, v případě zájmu o koupi je potřeba podat v uvedeném termínu, v uzavřené obálce označené heslem „KOLONIE“ nabídku kupní ceny.

Karasová Michaela
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  25.4. 2021
Dobrý den,
ráda bych věděla, jak město naloží s vyřezanými lavičkami podél Olzy (od Střelnice k Sikorovu parku), které jsou shnilé, napadené houbou – pes, draci atd. Myslím, že to není ani pěkné na pohled ani bezpečné.
Druhý dotaz bych prosila zodpovědět ohledně rybníku v parku A.Sikory. Most a lávka opraveny, ale v rybníku odpadky od nezodpovědných občanů, ryby, které byly chloubou, nikde. Bude město rybník čistit a nasadí ryby?
Děkuji.
ODPOVĚĎ  10.5. 2021
Dobrý den,

lavička PES a DRAK budou do konce června opětovně ošetřeny tak, aby na místě samém dočasně vydržely a plnily dále svou funkci. Pokud se zjistí, že jsou již neopravitelné, budou vyřazeny z majetku města.
Ke druhému dotazu uvádíme, že čištění jezírka v parku A. Sikory proběhlo začátkem května ihned po otevření nových lávek. Nyní se zabýváme likvidací řas. Rybí osádku má na starost soukromá osoba, která s námi spolupracuje. Dle sdělení vše na místě funguje, ryby zde žijí. Váš dotaz byl položen v době, kdy bylo ještě chladné období a ryby se ještě držely u dna.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  26.4. 2021
Dobrý den,
prosím o pravidelný odvoz odpadků z odpadkového koše, umístěného na veřejné komunikaci mezi sídlištěm Svibice a stadionem na Frýdecké (před městskou knihovnou). Dnes jsem již nevydržela a zcela přeplněný koš jsem alespoň částečně vyprázdnila do kontejneru na směsný odpad.Děkuji za vyhovění mé žádosti.
L. Franková
ODPOVĚĎ  4.5. 2021
Dobrý den,

uvedený koš se vyváží pravidelně v úterý a pátek, bohužel nelze ovlivnit to, že někdo po výsypu zaplní koš např. pytlem s domovním odpadem, který patří do kontejnerů na směsný komunální odpad, což se děje i na jiných místech pravidelně.  Odpadkové koše slouží pouze pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  24.4. 2021
Dobrý den,
děkujeme městu, které zařídilo úklid okolo popelnic ve dvoře mezi hotelem Piast a supermarketem Albert, opravdu už to tady vypadalo jako na skladišti. Jelikož se tento problém tady opakuje velmi často, chtěla jsem se zeptat, zda by nebyla možnost kolem popelnic natáhnout nějakou ochrannou plachtu/síť/či jinou ochrannou “zeď,” která by zabránila tomu, aby odpadky kolem popelnic nelítaly po celém dvoře?
Taky nám tady na pozemku stojí několik let auto polské poznávací značky, ke kterému se nikdo nehlásí, pouze tady chátrá a zabírá parkovací místo. Je v moci města s tím něco udělat?Předem děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  30.4. 2021
Dobrý den,

město neplánuje kolem kontejnerů žádnou realizaci zástěny. Prosíme občany, pokud uvidí, že někdo zakládá skládku, aby kontaktovali městskou policií nebo odbor výstavby a životního prostředí (tel. č. 553 035 623), popř. sami dotyčného upozornili.

Bohužel, zjišťovat majitele či provozovatele vozidla s cizí registrační značkou je možné jen když řidič vozidla provede přestupek, mezi které patří: překročení rychlosti, nezastavení na červenou, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog.
U odstaveného vozidla s cizí RZ na pozemní komunikací město nemůže zjišťovat majitele či provozovatele vozidla v návaznosti na ochranu osobních údajů.
U vozidel s českou RZ nám již zákon dovoluje zjišťovat provozovatele odstavených vozidel a proto město v těchto případech může konat a koná.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  27.4. 2021
Dobrý den,
chci se zeptat, proč se nevyčistila místní komunikace ul.Šadový.Je tu hodně strusky a když auto jede rychleji, víří se prach. Občan bydlící na této ulici.
Děkuji Klapsia
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

konečný termín pro úklid posypového materiálu z místních komunikací města je dle vyhlášky č.104/1997 Sb. 31. května roku 2021. Komunikaci na ul. Šadový budeme uklízet od 3.5.2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  22.3. 2021
Dobrý den, chtěl bych se zeptat z jakého důvodu byly v zimě silnice na Kontešinci posypávány solí. Jedná se o obytnou zónu, kde je maximální povolená rychlost silničních vozidel omezená na 20 km/h, tudiž nevidím důvod proč by tyto komunikace musely být tak pečlivě udržovány.
Silnice ošetřené pouze (rozumnou!!!) vrstvou štěrku, umožní dětem užívat si sněhu, pejskařům venčit psy a zároveň vypadají daleko líp.
Nemluvě o tom, že zcela jistě tímto způsobem dochází ke znečištění řeky Olzy.Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

dle zákona č.13/1997 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon, se uvádí: místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a důsledkům.
V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a důsledkům. S nadsázkou lze říci, že pečlivost nám určuje zákon.
Použití technické soli bylo v minulosti konzultováno nejen s oddělením životního prostředí, ale i se Správou silnic Moravskoslezského kraje, která sůl užívá od nepaměti a má za sebou jistá prověřování škodlivosti solení. Výsledky testu neprokázaly škodlivost vůči životnímu prostředí v takové míře, jak se veřejnost domnívá. Využíváme dle plánu zimní údržby posyp solí a inertní materiál cca stejným podílem s tím, že sůl se nepoužívá v oblasti např. Masarykových sadů či nábřeží Míru. Přednostně se solí na dopravně důležitějších komunikacích, tam, kde projíždí autobusová doprava a v lokalitách, kde v případě většího spadu sněhu není prostor pro nahrnování sněhu a mohlo by tak dojít ke zúžení průjezdního profilu a nakonec i k nutnosti odvážení sněhu z komunikace, což je právě případ lokality Kontešinec. Podobně je tomu u chodníků v centru města a sídlištích. Solení nevyužíváme v momentě poklesu teploty pod mínus 10 o C, kdy tento posyp ztrácí smysl. Okolní města např. Karviná, Havířov či Orlová taktéž používají k ošetření pozemních komunikací technickou sůl.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  24.2. 2021
Chtěl bych upozornit na stříhání živého plotu na ulici Nádražní před zatáčkou Hraniční je tam už takové břicho že auta parkuji pomalu na cestě je to každým rokem větší a větší za chvíli tam budou auta parkovat na silnici nevím jak se tam budou vyhýbat autobus z osobním autem
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

v centru města jsou živé stěny pravidelně tvarovány v intenzitě 3 x ročně.
V lokalitě ulice Nádražní nám údržbu těchto živých plotů stěžují trvale zaparkovaná auta.
Mnohdy se tak k určitým místům nelze ani dostat. Pokud se tato situace bude i letos opakovat v místě, které uvádíte, bude toto ošetřeno dočasně dopravním značením a stěny živých plotů se ořežou radikálně. Předpokládaný termín je konec května, popř. začátek června.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  24.3. 2021
Dobrý den,
budete na stránkách aktualizovat harmonogram na rozmístění kontejnerů pro objemný odpad? Zajímalo by mě, zda budou letos rozmístěny na území města. Děkuji
ODPOVĚĎ  29.4. 2021
Dobrý den,

město letos nebude přistavovat  velkoobjemové kontejnery, ale náhradou za přistavení kontejnerů je rozšíření provozní doby  sběrného dvoru během dubna a května.  Sběrný dvůr bude otevřen kromě neděle každý den, tj. pondělí až pátek od 8 – 18 hodin, v  sobotu od 8 do 14 hodin. Uzavřen bude ještě v sobotu 8. května, na tento den se vztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  21.4. 2021
Nedávno proběhla,za početné účasti nejrůznějších složek, kontrola aerálu sběrného dvora Na Horkách!Jak je možné,že i po zhruba měsíci je stav odjezdové komunikace(prostranství před sběrnou surovin) ve stavu podobajícím se poli po hloubkové orbě? Struska,kterou déšť smývá na přiléhající asfaltovou ulici tvoří již až 10 cm muldy!To Město nedisponuje žádnou technikou,aby jednou za čas byla táto struska shrnutá z asfaltu a aspoň trochu bylo vyrovnáno prostranství sloužící k odjezdu aut ze sběrného dvora?Snad k tomu nebude zapotřebí projektová dokumentace,zvláštní rozpočet apod.!!!
ODPOVĚĎ  28.4. 2021
Dobrý den,

oprava sjezdu ke sběrnému dvoru Na Horkách bude provedena v průběhu prvního květnového týdne.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  15.4. 2021
Dobrý den,
prosím, chtěla jsem se zeptat na přibližnou cenovou relaci za 1m2 pozemků Mezi Lány, které budou po kompletním zasíťování lokality nabízeny k prodeji. Předem velmi děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  26.4. 2021
Dobrý den,

v současné době jsme zadali zpracování aktualizace znaleckého posudku. Takto stanovená cena bude cenou výchozí a rozhodnutí o její konečné výši bude pak v kompetenci zastupitelstva města.

Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  11.4. 2021
Dobry den, chtela bych se zeptat, kdo by mohl odstranit nepořadek kolem popelnic ktere se nachazeji ve dvorku za hotelem Piast, noveho rehabilitačniho centra a obchodu Albert.
Nejen, že to hýzdí okolí, ale i zapáchá a větrem rozfoukaný odpad nabizí podkanům, kteři se tady potuluji.
Myslim, že nikdo nechce, aby se v našem městě tito tvorové rozmnožili.
Je tam take odpad z oprav z jedné budovy a take stavby.
Děkuji
ODPOVĚĎ  26.4. 2021
Dobrý den,

uvedená skládka byla městem odklizena. Prosíme občany, pokud uvidí, že někdo zakládá skládku, aby kontaktovali městskou policií nebo odbor výstavby a životního prostředí (tel. č. 553 035 623), který následně může „pachateli“ uložit pokutu.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  16.4. 2021
Jakou iniciativu město vyvíjí k odstraňování autovraků a kolik jich v současnosti na území města Český Těšín eviduje?
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

Na území Města Český Těšín se v současné době nenachází z hlediska zákona ani jeden autovrak, který by byl umístěný na pozemních komunikacích ale jen odstavená vozidla bez STK. Město Český Těšín neeviduje odstavené vozidla neboť pokud v rámci kontrol parkování vozidel prováděných městskou policií nebo nahlášení takového vozidla občanem města a je zjištěno, že vozidlo je bez platné technické kontroly, Město Český Těšín postupuje dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který v usnesení § 19d odst. 1 umožňuje vlastníkovi pozemní komunikace vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s ustanovením § 19 odst. 2 písm. h zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou) odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikace, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.

Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.

Město Český Těšín již takto postupovalo ve dvou případech, kdy vyzvalo provozovatele silničního vozidla a ten své vozidlo poté odstranil. Bohužel je ale někdy těžké vypátrat provozovatele, zvlášť když je vozidlo odstaveno bez RZ vozidla a nebo je vozidlo s cizí poznávací značkou, neboť zde ve většině případu není umístěna etiketa o provedení STK tak jako u vozidel s českou RZ a nelze proto postupovat dle § 19 odst. 2 písm. h zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vozidlo tímto způsobem s pozemní komunikace odstranit, naštěstí těchto vozidel se v Českém Těším moc nevyskytuje.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  2.4. 2021
Dobrý den, chtěl bych upozornit na dopravní značku (P), která je překrytá vzrostlou tújí lemující plot hlídaného parkoviště na ul. Polní. Děkuji
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, komunikační závada na zakrytém dopravním značení IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ bude upraveno do konce dubna 2021.

Ing. Karína Benatzká
vedoucí odboru místního hospodářství

DOTAZ  16.4. 2021
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se ještě v tomto měsíci budou konat Slezské trhy
Děkuji
ODPOVĚĎ  22.4. 2021
Dobrý den,

Slezský rynek se bude konat dne 29. 4. 2021 za dodržení stanovených hygienických podmínek.

Bc. Jarmila Smelíková
referent místního hospodářství

DOTAZ  27.3. 2021
ZDRAVÍM.
CHATA NATAŠA JE V DEZOLATNÍM STAVU. JE NA PRODEJ?
MÁ MĚSTO PODOBNÝ OBJEKT K REKONSTRUKCI NA PRODEJ?
Nebo byt?
Děkuji za odpověd´.
JINDŘICH TROSZOK
ODPOVĚĎ  16.4. 2021
Dobrý den,

chata Nataša není ve vlastnictví města Český Těšín. Podobný objekt město nevlastní. Informace o prodávaných nemovitých věcech z majetku města Český Těšín naleznete na úředních deskách, popř. internetových stránky města nebo Vám budou poskytnuty na odboru majetkoprávním.

Miriam Pohromová
referent nemovitého majetku

DOTAZ  10.4. 2021
Dobrý den,
kdy bude odstraněna dřevěná konstrukce u Těšínských tiskáren? Stezka pro kola a pěší je přesunuta do vedlejší ulice, která je jednosměrná a jízda na kole v protisměru je nebezpečná. Po chodníku jezdit nemíním.
Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ  14.4. 2021
Dobrý den,

dřevěná konstrukce bude odstraněna po ukončení stěhování strojů, nejpozději do 31.05.2021.
Obchůzí trasa je vedena tak, aby byla co nejkratší. Tuto trasu můžou použít i cyklisté pokud vedou jízdní kolo, jak stanoví zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chce-li cyklista na jízdním kole jet, je nutno použít ul. Pražkou a ul. Štefánikovou, aby byla dodržena ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, když i cyklista je řidič a musí se řídit dopravním značením.

Miroslav Sporysz
referent správy dopravy a silničního hospodářství

DOTAZ  9.4. 2021
Dobrý den,
všimla jsem si el. přípojek, ale nenašla jsem vyznačenou parcelaci pozemků na ul. Mezi lány… kdy a jak se budou prodávat tyto pozemky jaké velikosti budou tyto pozemky.jak voda,plyn,odpad.. děkuji Kolářová
ODPOVĚĎ  12.4. 2021
Dobrý den,

v současné době je dané lokalitě Mezi Lány realizována (investorem ČEZ) stavba podzemního kabelového vedení NN, za účelem napojení nových odběrných míst.
Tato stavba je pouze jednou z částí plánovaného zasíťování lokality.

Jako další – již investice města, by zde v budoucnu měly být realizovány zbývající inženýrské sítě a komunikace. V letošním roce však není tato akce v rozpočtu města zahrnuta.

Teprve po kompletním zasíťování celé lokality mohou být pozemky nabízeny k prodeji. Informace budou zveřejněny na úředních deskách, v tisku a reklamním bannerem na místě samém. Jednotlivé parcely budou o výměrách cca 620-1800 m2.

Michaela Karasová
vedoucí odboru majetkoprávního

DOTAZ  30.3. 2021
Pozorně jsem si přečetl březnové Těšínské listy (TL). Samozřejmě mi neunikla anketa „Projekty ze šuplíku“. Město navrhuje občanům, aby formou ankety vybrali ze čtyř návrhů jeden k realizaci. Trochu divný způsob plánování investičních akcí.  Je trapné se občanů ptát, zda potřebují doplnit dětské hřiště o další herní prvky nebo zda město zakoupí další dřevěné stánky na náměstí.  Adventure golf je dalším z návrhů ankety. Ten však je už zahrnut ve „Strategickém plánu rozvoje města ČT na léta 2017-2021“ uvedeného na webových stránkách města s částkou 3 500 000 Kč, tak proč je uveden v anketě?  Další dvě akce ankety jsou dle mého názoru nutné. Pokud osvětlení sportovního areálu na Frýdecké ulici je na hraně norem, tak je nutné ho rekonstruovat. A zvýšení parkovacích míst u Polikliniky už mělo být provedeno dřív, než začala stavba Centrálního dopravního terminálu, kde bylo tím za
bráno mnoho parkovacích míst. Dle mého názoru všechny uvedené akce by měly být realizovány. V TL se dále píše, že podrobné informace k anketě najdeme na stránkách města www.projektyzesupliku.cz. Dne 31. 3. 2021 tam však najdete odkaz „ Již brzy spustíme…“.
Dále by možná bylo dobré vysvětlit jak to je s realizací staveb  uvedených v  „Strategickém plánu rozvoje města ČT na léta 2017-2021“ ,které nejsou dosud realizovány  np. revitalizace nádražní v r.2018, revitalizace ul. Odboje r.2020, vybudování záchytného parkoviště ul. Tovární r.2020, cyklostezka Chotěbuz  r. 2020 za 38 mil. Kč, rekonstrukce ul. Štefanikovy r.2018-2019 a několik dalších.
Dle mého, ale nejen mého názoru je město podinvestováno, nerozvíjí se tak, jak by bylo zapotřebí, je jen udržováno. Vše je o penězích. Ale možností města na získání peněžních prostředků jsou různá. Zadlužení města je cca 4 x nižší než dovolují fiskální pravidla. (viz TL z února 2021 – Rozpočet města Český Těšín na rok 2021).
Je smutné, že v šuplíku má město jen takové návrhy, které nám nabízí v anketě, myslím, že město a občané potřebujeme více.
ODPOVĚĎ  6.4. 2021
Dobrý den,

“Projekty ze šuplíku” jsou anketa, kde si občané mohou zvolit realizaci jednoho z těchto projektů v letošním roce. Všechny tyto projekty jsou v dlouhodobých plánech města, ale při projednávání rozpočtu na rok 2021 nebyl prostor na uskutečnění všech čtyř projektů v tomto roce. Projekty, které nebudou občany vybrány, budou vráceny zpět do zásobníku akcí města a budou opětovně navrženy při projednání rozpočtu na další roky. Možnosti rozpočtu se pak budou vyvíjet v závislosti na daňových příjmech města. Díky anketě také dají občasné městu na vědomí, jaký typ  investic preferují, co je pro ně důležité. Webové stránky města jsou v provozu od 30.3.2021.

Strategický plán města je vyhodnocován vždy po ukončení daného období. Vyhodnocení Strategického plánu na léta 2017-2021 bude předloženo zastupitelstvu v roce 2022.

Rozvoj města – výše kapitálových výdajů města se pohybuje okolo 100 mil. Kč ročně. Investice ve veřejném sektoru negenerují příjmy jako v soukromém sektoru, ale spíše další výdaje na provoz v následujících letech, proto je potřeba zvolit optimální výši kapitálových výdajů tak, aby bylo možné „utáhnout“ provoz v následujících letech. V roce 2020 město čerpalo úvěry ve výši 31,6 mil. Kč na své rozvojové aktivity a zadlužení města stouplo na 19,16%. V roce 2021 bude město čerpat další úvěr ve výši 53 mil. Kč.

Hana Petrušková
vedoucí finančního odboru

DOTAZ  19.2. 2021
Dobrý den

Na ulici Polní u odbočky do slepé ulice v zatáčce u Coopu někdo před 6 týdny vyvrátil značku zákaz stání + slepá ulice,vyvrácená značka tam pár dnů ležela a pak zmizela.Dále na stejném místě při vjezdu ke Coopu už nekolik roků není dodatková tabulka ,,Mimo zásobování” pod značkou zákáz vjezdu,tak že podle současného stavu tam nesmí vjed ani zásobování.Neměla by si těchto věcí všímat městská policie?

Děkuji za případnou nápravu

ODPOVĚĎ  30.03. 2021
Dobrý den,

město Český Těšín, odbor místního hospodářství, děkuje občanovi za upozornění na komunikační závadu. Svislé dopravní značení B 29 „Zákaz stání“ a IP 10a „Slepá pozemní komunikace“, které bylo umístěno pro účelovou komunikaci ÚK Polní (v zatáčce směrem k bytovému domu Polní 1852/49), bude městem znovu osazena v průběhu měsíce března za vhodných klimatických podmínek k instalaci.

Svislé dopravní značení B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E 13 „Mimo zásobování“, není příslušenstvím pozemní komunikace v majetku města Český Těšín, nýbrž vlastníka účelové komunikace na pozemku parc. č. 2941/563, v k.ú. Český Těšín.

Odbor místního hospodářství oznámí tuto skutečnost na Městskou policii Český Těšín příp. Policii ČR, která upozorní vlastníka pozemní komunikace na komunikační závadu.

Radek Lipina
referent místního hospodářství

DOTAZ  1.03. 2021
Dobrý den.
Už je to více než týden, kdy roztál poslední sníh a město dosud nezareagovalo na nepořádek v ulicích. Čekáte snad, až odpadky znovu zasype případný nový sníh? Následující tři týdny mohou občané města realizovat procházky pouze v katastru své obce. Budeme se opravdu procházet mezi odpady? V tuto chvíli mne absolutně nezajímají Vaše případné neadekvátní výmluvy typu “nejsou peníze, je Covid” apod.! Ani nějaký rozpis úklidu ulic! Či to, že nemáte dostatek pracovníků v technických službách. Nahradit je mohou i zastupitelé města. Město má reagovat pružně a ne jen na podkladě připomínek občanů! Prošli jste se v posledních dnech kupříkladu ulicí Sokolovskou? Po chodníku podél nemocnice? Či novou cyklostezkou u průmyslové zóny? Spatřili jste prostranství kolem Těšínského divadla či obchodního centra na ulici Ostravská? A takto se dá pokračovat dál. Pracující lidé platí dosti vysoké daně mimo jiné i na to, aby kolem nich bylo v ulicích čisto a ne aby sami odpadky uklízeli. Ano, jsou mezi námi takoví, kteří nikdy se svým nízkým intelektem nepochopí funkci odpadkových košů, ale Ty bohužel nepřevychováme. Mimochodem, po celé délce chodníku podél průmyslové zóny na ulici Lípová není ani jeden odpadkový koš. Stojí za pováženou zde nějaké umístit. V těchto dnech se začíná probouzet rovněž příroda. Opravdu se ptactvo a jiní živí tvorové, kteří ještě na území našeho města zbývají, neboť je svou činností a nesmyslnou výstavbou – zabíráním jejich přirozeného prostředí vyháníme za účelem sebestředného ziskuchtivého jednání, potýkat s odpadem? A ano, je epidemie Covidu. Už rok. A právě proto by mělo být v ulicích čisto – z hygienického hlediska. V loňském roce jsem ve stejnou dobu jako nyní upozorňoval na černou skládku v pásu borovic za obchodním centrem. Uplynul rok a odpad je tam znovu. Žádám o okamžitou nápravu!
ODPOVĚĎ  26.03. 2021
Dobrý den,

čištění a úklid drobného odpadu z pozemních komunikací začíná po zimním období, tj. od 01.04. daného roku. Městská zeleň se uklízí od drobného odpadu celoročně pokud na ní není pokrývka sněhu. Může se stát, že ještě do konce měsíce března odpadky doopravdy zasype sníh. Pokud jako občan máte pocit, že se procházíte mezi hromadou odpadků na veřejném prostranství města, volejte přímo na odbor místního hospodářství tel. č.: 553 035 533 nebo mobil. č.: 739 323 867, který zajišťuje tyto činnosti. Vyjmenované lokality byly 01.03.2021 kompetentní osobou za odbor místního hospodářství zmonitorovány a až na malé nedostatky byly lokality čisté. V současné době jsou odpadkové koše umístěné pouze na autobusových zastávkách v ulici Lípová v počtu dva. Po ukončení stavebních prací v průmyslové zóně vč. oficiálního spuštění silničního provozu na nově zkolaudovaných pozemních komunikací (chodník, cyklostezka, komunikace) město zváží další doplnění odpadkových košů. Co se týče černé skládky v pásu borovic za obchodním centrem Kaufland, tento pozemek je ve správě Centra sociálních služeb Český Těšín, příspěvkové organizace a odbor místního hospodářství na něm úklid neprovádí. Po Vašem upozornění nechal mimořádně odbor místního hospodářství skládku uklidit.

Opakovaně v odpovědích občana za odbor místního hospodářství zveřejňujeme, kde se mohou nespokojení občané ve věci nepořádku příp. výskytu černé skládky na veřejném prostranství obracet. Pro nahlášení nepořádku lze užít webové stránky města Český Těšín sekci OBČANÉ, Hlášení závad na majetku města. Dále e-mailovou adresu města epodatelna@tesin.cz , tel. č.: 553 035 111 nebo přímou tel. linku na kompetentního referenta 553 035 533, a taky lze mimo pracovní dobu městského úřadu volat na městskou policii 156 (pomáhat a chránit), která požadavek občana sdělí příslušnému odboru, který zjedná nápravu.

Stanislav Cichý
referent místního hospodářství

DOTAZ  25.03. 2021
Dobry den, 23.3.2021 dle harmonogramu mel proběhnout svoz bioodpadu. Neprobehl. Pocasi nebylo nepriznive, cela ulice mela nychystane nadoby s bioodpadem a nic.
Ptam se tedy, kdy???Štefåniková, Dlouhá, Česky Těšín
ODPOVĚĎ  26.03. 2021
Dobrý den,

v pondělí 22. 3. 2021 jsme na FB stránkách města i v Mobilním rozhlasu aktualizovali informaci, že svoz z důvodu nízkých teplot neproběhne, ale bude náhradní svoz příští úterý 30. 3. 2021. Další svozy budou dle plánovaného harmonogramu, tj. 6. 4. 2021 a poté každé sudé úterý.

Ještě v pátek 19. 3. 2021 jsme zveřejnili informaci, že svoz proběhne, ale v pondělí se počasí vyvíjelo jinak, než jsme původně při plánování předpokládali. Nádoby jsou převážně plné, proto jsme nechtěli, aby při výsypu kvůli nízké teplotě popraskaly (svozová firma má tyto negativní zkušenosti z jiného města). Děkujeme za pochopení.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  17.03. 2021
Dobrý den, chtela bych se zeptat, jestli jsou hranice s Polskem dnes v Tešíne otevrene. Dekuji veľmi pekne
ODPOVĚĎ  19.03. 2021
Dobrý den,

hranice s Polskem jsou otevřené, s ohledem na současnou situaci a protiepidemická opatření v ČR probíhají na hranici intenzivní namátkové kontroly. Tyto kontroly probíhají i v souvislosti s omezením pohybu mezi jednotlivými okresy. Do Polska lze vstoupit jen v nezbytně nutných případech. Je potřeba prokázat se negativním testem nebo dvojím očkováním proti Covid-19 a doložit nezbytnost cesty.

Markéta Fojtíková
pracovník vztahů k veřejnosti

DOTAZ  17.03. 2021
Chtěla bych se zeptat, jaké jsou stanoveny podmínky pro krátkodobou návštěvu Polska za účelem nákupu jak ze strany Polska, tak ze strany Česka, děkuji Linzerová
ODPOVĚĎ  19.03. 2021
Dobrý den,

s ohledem na ochranu svého území před šířením virového onemocnění COVID-19 zavedla Polská republika od 27. 2. do 28. 3. 2021 nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (například za účelem nákup, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.) z ČR a SR. Hraniční kontroly zavedeny nebyly, dodržování opatření provádí společné hlídky Straze Graniczne a Policie PL formou namátkových kontrol. V rámci těchto kontrol je prověřován nejen důvod každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Obecnou výjimku tvoří osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR / antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie, s tím, že jak je uvedeno výše, u každé cesty je prověřována nezbytnost dané cesty.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR
https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html

Jana Mašková
vedoucí oddělení organizačních a správních agend

DOTAZ  12.03. 2021
Dobrý den,
platí aktuálně provozní doba sběrného dvora Na Horkách jak se udává na těchto stránkách? Zejména mě zajímá sobota dne 13.3.2021
Děkuji za odpověďSteller Radim
ODPOVĚĎ  15.03. 2021
Dobrý den,

aktuální provozní doba sběrného dvoru je uvedena na stránkách města. V období od 6. do 30. dubna bude otevřen kromě neděle každý den, tj. pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Lenka Kročková
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  1.03. 2021
Chtěla bych se zeptat, jaké je oficiální stanovisko města Český Těšín k otevření/uzavření dětských hřišť na území města? Tuto informaci jsem nikde nenašla. Děkuji
ODPOVĚĎ  8.03. 2021
Dobrý den,

město v současné době neuvažuje o uzavření dětských hřišť. Apelujeme na zodpovědnost každého občana s tím, že všechna dětská hřiště jsou označeny informacemi o dodržování vládních nařízení.

Lada Večeřová
referent městské zeleně

DOTAZ  22.02. 2021
Dobrý den

Výběrové řízení na dodavatele nové technologie proběhlo s tím že nová technologie může fungovat jen 8 měsíců s tím že máme novou technologii na nevyhovujícím povrchu a to má být rekonstrukce? Toto už není vůbec vtipné a měla by proběhnout kontrola jak k tomu mohlo vůbec dojít.

Jan Prunner

ODPOVĚĎ  24.02. 2021
V předchozí odpovědi bylo uvedeno “staré podloží” což neznamená špatné. Pro upřesnění uvádíme, že dodavatel stavby neznal skladbu podloží a vzhledem k obtížnosti zjistit skutečný stav podloží bez narušení betonové plochy, podmínil záruku stavby max. 8 měsíčním provozem v roce.

Dále uvádíme , že ze strany zástupců HC a Krasa byl vznesen požadavek na možnost využití ledové plochy v měsících duben (polovina) a srpen, o ostatních měsících jsme se bavili jen sporadicky. Nutno taky podotknout, že plánované posunutí termínu zahájení a ukončení provozu přinese dodatečnou zátěž na naši organizaci z pohledu ekonomického i personálního.

Stařičný Miroslav
Odbor školství a kultury

DOTAZ  18.02. 2021
Dobrý den, zajímalo by mě kdy se bude platit za odvoz odpadků a v jaké ceně. Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ  24.02. 2021
Dobrý den,

základní sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2021 stanovena na 540,- Kč, občané, kteří mají úlevu na poplatku – tzn. osoby, které v r. 2021 dosáhnou 70 až 79 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí 420,- Kč (úleva je poskytnuta po předložení průkazu po dobu jeho platnosti).

Splatnost poplatku je k 30.04.2021, v případě pololetní splatnosti k 30.04.2021 a 31.10.2021; u občanů platících prostřednictvím SIPO je splatnost vždy ke konci kalendářního čtvrtletí roku (31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 a 31.12.2021).

Wachtarczyková Dana
referent místních poplatků

DOTAZ 16.02. 2021
Dobrý den, kdy se v Dolním Žukově ( u autobusové zastávky) objevī kontejner na použitý olej? Děkuji P. Czyž
ODPOVĚĎ 22.02. 2021
V listopadu v loňském roce bylo na území města rozmístěno 20 nádob na jedlé oleje a tuky, viz odkaz:

https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/informace-o-zivotnim-prostredi/odpady/nadoby-na-oleje-a-tuky/

V Dolním Žukově je nádoba umístěna na ul. Frýdecké u autobusové zastávky Blahut.

Kročková Lenka
referent odpadového hospodářství

DOTAZ  16.02. 2021
Dobrý den

Zajímalo by mne co všechno brání provozování zimního stadionu v měsících 4,5,6,7,8. momentálně nemyslím Koronavirus ale možnost využití trénování mládeže, komerci a popřípadě konání hokejových turnajů či kempů, zda jsou to finance a nebo různá omezení hygienická a podobně, nemyslím si že je správné aby provoz zimního stadionu a tím pádem trénování mládeže brzdilo koupaliště která mají i sousední města. Nastavení poplatků by se dalo v těchto měsících určitě zvednout aby město neprodělávalo.

Děkuji
Jan Prunner

ODPOVĚĎ  17.02. 2021
Do doby rekonstrukce strojovny nedovoloval provozování ZS v teplých měsících stav starého zařízení. Dodavatel nové technologie nedoporučuje delší provoz než 8 měsíců v roce a to z důvodu starého podloží pod ledovou plochou kdy hloubkovým promrzáním by mohlo dojít k narušení betonové plochy. Měli jsme v plánu provozovat ZS do 15.04. 2021 a zahájit provoz v polovině srpna letošního roku. Zájemců o využití ledové plochy je hodně bohužel bychom delším provozem přišli o záruky ze strany dodavatele technologie.

Stařičný Miroslav
Odbor školství a kultury

Chci se zeptat
v jakých termínech má poruchová služba odstraňovat poruchy veřejného osvětlení.Nesvítící světlo je mnohdy i několik dnů neopraveno a výpadky,které byly dříve odstraněny i v noci,jsou často neopraveny i několik dnů.
Někdo zodpovědný z MěÚ by to měl kontrolovat(stačí sledovat portál ELTODO-sledování náhlašených poruch)
Děkuji M.

autor: Fojtíková Markéta