položit dotaz Zobrazit archiv dotazů 2011-2012

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.
Dále nebudou zodpovězeny dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele
  • je-li na stejný nebo podobný již zveřejněná odpověď
  • týkající se sousedských vztahů
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace)
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov
  • majíci urážlivý a vulgární charakter

Vážení občané, aktuálně nelze vkládat dotazy přes webové stránky města Český Těšín – záložka Dotazy občanů. Na odstranění problému pracujeme. V případě potřeby můžete kontaktovat příslušné odbory úřadu města Český Těšín. Děkujeme za pochopení.

Zpět

komunální odpad

Na stránkách města jsem našel vyhlášku 7/2011 týkající se svozu komunálního odpadu, kde se řeší pouze povinnosti a sankce občana, chybí mi povinnosti a sankce poskytovatele. Prosím proto o sdělení a odkazy na následující dotazy: - jaké množství komunálního odpadu může občan vyprodukovat za období např měsíce, roku... - kolik odpadních nádob přísluší např pro 5 osob, pro cca 20 osob - co je a co není považováno za komunální odpad - jak často je povinností odvoz komunálního odpadu od nemovitosti - jak se řeší nadměrné množství komunálního odpadu (neřešíme sběrný dvůr)uskladněného v období mezi jednotlivými svozy - kdo dodává odpadní nádoby pro svoz komunálního odpadu -jaké jsou sankce při vadném poskytování služeb svozu komunálního odpadu - kdo je povinen zajistit úklid vysypaného komunálního odpadu při svozu Předem děkuji za odpověď a přiložení odkazů na zdroj

Odpovídá Kročková Lenka 17.04.2012 12:30

Obecně závaznou vyhláškou č. 13/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem ve městě Český Těšín, v čl. 6 je stanoven počet osob na sběrné nádoby následovně:

Pro minimálně 4 osoby je stanovena jedna 110 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Pro minimálně 40 osob je stanovena jedna 1100 l nádoba s odvozem 1 x týdně. Doporučený počet plastových pytlů na 1 objekt sloužící k individuální rekreaci: 12 ks/rok. Ostatní četnosti odvozů u sběrných nádob a plastových pytlů budou úměrně přepočítány. (bylo vycházeno z dřívějšího doporučení Ministerstva životního prostředí, kde byla produkce vypočtena cca 4 l/os./den). Toto vyprodukované množství z praxe odpovídá, pokud občané ovšem netřídí odpady, uvedená kapacita jim nestačí.

Nádoby dodává na základě požadavků města svozová firma.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů je v § 4 definice komunálního odpadu následující: je to veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Vyhláškou č. 13/2005 byl pojem vysvětlen následovně: Směsným odpadem je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, objemného, nebezpečného a bioodpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

Odvoz popelových nádob je v intervalech 1 x týdně nebo 1×14 dní (z hygienického hlediska není vhodné, aby interval mezi vývozy byl delší). Pokud je jednorázově popelová nádoba přeplněna je odpad vedle nádoby vyvezen, ale pokud se situace opakuje, svozová firma upozorní občana, že následně mu nebude odpad vedle nádoby vyvezen, informace je předána i městu. Pokud u občana je kapacita nádob nebo četnost vývozů nižší než stanoví vyhláška, má možnost si objednat na Městském úřadě Český Těšín, na odboru místního hospodářství změnu – viz. výše počet osob na nádoby. Pokud ovšem odpady netřídí, a požaduje četnost či další nádobu nad rámec vyhlášky, může si na vlastní náklady objednat nádobu u svozové firmy. Stává se, že jedna osoba požaduje vývoz nádoby 1 x týdně, ale jsou pětičlenné či šestičlenné domácnosti, kterým stačí odvoz 1×14 dní.

Úklidy stanovišť včetně vysypaného komunálního odpadu při vývozu zajišťuje firma .A.S.A., spol. s r.o., která má tuto činnost stanovenou na základě smlouvy. Sankce za neposkytnutí řádné služby má město řešeno smlouvou.


  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou